Rialc
Rao 94.49

            Ausiàs March


    1      Lo viscahi qui·s troba ’n Alemanya,
    2      paralitich, que no pot senyalar,
    3      si es malalt, remey no li pot dar
    4      metge del mon, si donchs no es d’Espanya,
    5      qui del seu mal haura mes conexença
    6      y entendra millor sa qualitat.
    7      Atal son yo en estrany loch posat,
    8      c’altre sens vos ja no·m pot dar valença.

    9      Yo viu uns ulls haver tan gran potença
    10     de dar dolor e prometre plaher;
    11     yo, smaginant, viu sus mi tal poder
    12     qu’en mon castell era sclau de remença;
    13     yo viu un gest e senti una veu
    14     d’un feble cos, e cuydara jurar
    15     qu’un hom armat yo·l fera congoxar:
    16     sens rompre·m pel, yo·m so retut per seu.

    17     Si com l’infant que sab pel carrer seu
    18     prou be anar, segons sa poca edat,
    19     si en esculls, per cas, se veu posat,
    20     esta pahuruch —no sab hon se te·l peu—
    21     d’anar avant, perque no y veu petjada;
    22     no vol ne pot usar de cami pla,
    23     tornar no sab, perque altri·l porta,
    24     que ell per si no fera tal jornada.

    25     Mos ulls d’aço han feta la bugada
    26     e tots mos senys s’i son volguts mesclar;
    27     yo pena·n pas, mas no y puch contrastar,
    28     perqu’algun tant ab delit es mesclada.
    29     Amor me vol e Fortuna·m desvia,
    30     a tals contrasts no basta mon poder;
    31     sens ell’al mon remey no puch haver.
    32     Donchs dir m’eu vos ja de mi que us paria!

    33     Dormint, vetlant, yo tinch la fantasia
    34     en contemplar qui am, qui es, que val,
    35     e quant mes trob, lavors me va pus mal,
    36     pel pensament, qui·m met en gran follia;
    37     hoc e ’n tan gran, que yo am son desdeny,
    38     son poch parlar, son estat tal qual es,
    39     mes qu’esser rey del poble tot frances.
    40     E muyra prest, si mon parlar yo·m feny!

    41     Vos no voler lo meu voler empeny,
    42     he vostres ulls han mon arnes romput;
    43     mon pensament, minvant, m’a ja vençut;
    44     so presoner, pahoruch, per vostre seny.
    45     Lo vostre gest tots mos actes afrena,
    46     he mon voler res no·l pot enfrenar;
    47     l’ivern cremant, l’estiu sens escalfar,
    48     aquests perills me daran mala strena.

    49     Bell’ab bon seny, tot es poca faena
    50     al meu affany veure vos luny estar,
    51     car prop de vos res no·m pot mal temps dar,
    52     e luny de vos no trob res bo sens pena.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc