Rialc
Rao 136.1

            Baltasar Portell


    1      Tenint molt offeses les mies orelles
    2      dels vells que blasfemen lo nostre jovent,
    3      amor natural m’a dat sentiment,
    4      toquant me del cor sovint les anelles;
    5      y axi m’a forçat a·m pendre la ploma,
    6      per que, descrivint, deffense mon dret,
    7      y en l’acte dels vells se pose tal vet,
    8      que no·s puga absolre sino dins en Roma.

    9      Vellea de temps lo temps axi muda,
    10     que tots los estrems nos porta lo temps;
    11     en tot lo qu’es vell veureu que, tostemps
    12     anant pijorant, virtut es perduda:
    13     les cases, les robes, los arbres, les terres,
    14     les naus, les persones, hi quant dir se pot
    15     ab passos cuytats caminen al clot
    16     hon tot se consuma, com l’or en les guerres.

    17     Consuma·s lo vell que viu trista vida,
    18     en qui ja no·s tenen les leys ni los furs;
    19     consuma·s lo jove, mas te mes discurs,
    20     y a tot sens vergonya lo temps lo convida.
    21     Los vells hi los jovens d’aço differeixen:
    22     que·l jove comença, y·l vell ja feneix;
    23     y encara que·l vell fenir se coneix,
    24     No vol que u conegen aquells qui u conexen

    25     ans pensa, fabrica, regira y escarba,
    26     per fer ab que·s faça per jove tenir,
    27     y oblida·s lo gest, que no·l pot cobrir,
    28     les dies, les rues, les celles ni barba;
    29     per dir qu’es potent, dels anys que te leva:
    30     hi tostemps les dones lo senten de nas,
    31     per que totes saben que te ab lo vas
    32     per cent hi hun any fermada ja treva.

    33     De tots los officia los mes sobtills mestres,
    34     plegant a vellea tots son remendons,
    35     y encara que tinguen diners a montons,
    36     de res de traball ja no son tan destres;
    37     lo meliç, d’aquells es l’anima sola,
    38     qu’es fusta millor per fer bastiments:
    39     que vol dir que·ls baste hi sien contents
    40     penssar sols en Deu, que·ls vells aconsola.

    41     Mas, puix vos, Moreno, parlau ab procura
    42     dels vells, per qui vos tan larch scriviu,
    43     no us porte fatiga hoyr lo que diu,
    44     parlant sobre·l ver, ma larga scriptura:
    45     pero tots los jovens volent a vos traure,
    46     puix vos o voleu, del nombre dels vells,
    47     volem que vejau que vos, per tots ells,
    48     es hora que ja toqueu arretraure.

    49     Aço provare per dos grans deffectes:
    50     la hu, que teniu plegat lo mes fil;
    51     hi l’altre per que, en obra y estil,
    52     lo temps no us admet per dignes respectes,
    53     los quals hoyreu, seguint la jstoria,
    54     per que coneguau lo ver del que dich:
    55     yo dich que lo fill del home antich,
    56     no mes que·l del jove te seny hi memoria.

    57     En dies passats venia per dies
    58     lo seny, hi huy vem per dies se pert;
    59     aquell en los jovens es huy mes aspert,
    60     si be tots se lunyen d’entrar en ses vies.
    61     Donchs no es edat aquella qu’engendra,
    62     qu’engendre lo seny, mas nescio quid:
    63     exemple pot esser en tals fets, David,
    64     que feu un tal fill en vida prou tendra.

    65     Molt mes que los vells los jovens emprenyen
    66     si·l loch en la dona se troba dispost;
    67     los vells no y treballen apres del sol post,
    68     y·ls jovens, corrent, lavors mes s’estrenyen;
    69     Mas, si·l punt dispost d’aquelles se volta
    70     per causa del çel de qui tot insurt,
    71     com pot emprenyar lo vell qui fa curt,
    72     de mig en mig any ferint una volta?

    73     No veig que les dones acaçen vellea
    74     ni·ls homens, sino per sols jnteres;
    75     semblant benvolença me par no val res,
    76     ni fora com fora la molta bellea.
    77     Aquella del grat cativa les forçes:
    78     mirau quant servi Jacob per Rachel,
    79     a qui fon aquella tan dolç past de mel,
    80     com son per al cor les fines alcorçes.

    81     Amor al seu grat james desgrat porta,
    82     en dies hi grat quant dos son d’un for;
    83     ans flames d’amor los cremen lo cor
    84     hi fan cascu d’ella en l’altres transporta.
    85     Puix dos voluntats en un grat termenen,
    86     desigen tal esser que fos immortal,
    87     hi, vent que morim per ley natural,
    88     tant mes pot durar quant jovens si prenen.

    89     Mas, en aquell acte que huy tant nos alta
    90     cercar la raho, me par tal deffalt
    91     com fon lo qui feu, volent muntar alt,
    92     la torre Babel tan gran hi tan alta;
    93     de hon, per sa part, les dones atleguen,
    94     quant dient que·l vell deu esser volgut
    95     per fur de costum, tal dret es perdut
    96     en semps ab raho, la qual vos deneguen:

    97     car dien que may raho conegueren
    98     Medea, ni Dido, ni menys Leonor,
    99     ni Blibis, ni Mirra, que sols per amor,
    100    ab Ero hi Tisbe, les vides perderen;
    101    Briseyda, Gismunda, Filis, Deyanira,
    102    Viana, Elena, Fedra e Yseu,
    103    y aquella Adriana que dexa Teseu;
    104    ab altres sens nombre lo ver clar se mira.

    105    E, si voleu dir les dones son fragils,
    106    per hon lo que feren admetre no·s deu,
    107    quant homens prudents, axi com sabeu,
    108    amant han errat d’amor essent agils?
    109    Dauid, Salomo, Amon, hi mols altres
    110    que deixe descriure dels Grechs hi Troyans,
    111    hi molts dels gentils hi savis Romans,
    112    hi tots o gran part tambe de nosaltres.

    113    Desig natural tenim que·ns inclina
    114    del temple de Venus esser tots devots,
    115    y, entrant en aquell, votam los tres vots:
    116    primer, que tendrem amor per reyna;
    117    apres lo segon, servant lo seu orde,
    118    juram de deixar raho natural;
    119    lo terç, que pendrem alegres lo mal
    120    axi com lo be destent hi desorde.

    121    D’on vem en amor raho no governa,
    122    mas grat nos subjuga lo nostre voler;
    123    allo·ns par raho que·l grat nos fa fer;
    124    y·l sol d’aquest grat la vista enlluerna.
    125    Per ço lo que fem durant lo seu dia
    126    nos par esser be y allo desigam;
    127    apres vem, quant nos dessenlluernam,
    128    qu’es ja en la nit, lo mal que y havia.

    129    Y axi, quant lo grat a dos enamora,
    130    no·ls dexa conexer la cosa que·ls nou;
    131    e si algu d’ells a fer fills se mou,
    132    no u fa per que tingua raho per senyora,
    133    mas fa u per que u vol lo grat que·ns obsega,
    134    volent, de qui vol, tenir algun fill,
    135    per que sia medi, ligam hi espill
    136    que faça la pau quant vingua la brega.

    137    Loable es lo fi de fer criatures;
    138    mas al festejar no·ns mou tal esguart,
    139    mas, puix quant se fan se fan ab tal art,
    140    los fem sens penssar hi, prenent les mesures.
    141    Puix, donchs, tal deport no·s pren que nos prenga
    142    ab causa de fer les, si no y provehim,
    143    les dones no volen lo qui fila prim,
    144    ni menys se contenten de vostra erenga.

    145    Tantost que la dona ab l’ome s’encambra,
    146    entrant en la sgrima li mira lo joch,
    147    hi si·l passa curt, fexuch, poch a poch
    148    li diu: «Vos, amich, no sou pera cambra».
    149    Car volen senyale, mas no que fereixca,
    150    hi jugue cortes lo temps esperant;
    151    posada no volen, mas volen, jugant,
    152    en nou avengudes la joya mereixca.

    153    La festa de rams cascuna celebra,
    154    hi mes la mes vella, per devocio:
    155    sino es en la sgleya durant lo sermo,
    156    per ser a l’asperges mes corre qu’enzebra,
    157    y alli diu: «Senyor: puix tu mas remuda,
    158    ma vida, mon esser, hi quant tinch, es teu;
    159    de mi, essent tua, yo no tinch res meu;
    160    si tu·m desempares, sens tu so perduda».

    161    Al joch de la gresca no cessen rebatre,
    162    pero en la riffa conexen mes guany;
    163    canyetes no volen, penssant en lo cany,
    164    hi les que se n’alten no basten a quatre;
    165    lo «cincho no val» algunes pratiquen;
    166    jugant «as qui bega» tots temps prenen sis;
    167    entre elles veureu pel joch gran divis,
    168    que moltes no s’alten dels qui lo dau fiquen.

    169    Si tenen caval hi trinca donetes,
    170    y·ls dau en la rumfa jugant a nahips,
    171    estenen se totes, cridant com adips,
    172    hi resten alegres ab mil cançonetes;
    173    jugant ab los vells no·s poden estendre
    174    que·l joch no u comporta, car juguen al fluix,
    175    y axi, quant los miren, los dien: «Arruix!
    176    que·l vostre vil joch plaer no·ns fa pendre».

    177    Hi mes trobareu, si vos girau carta,
    178    que fa cara trista lo ventre qu’es buyt
    179    quant es farta y piena, si·s vol de bescuyt,
    180    sens dupte veureu que be canta Marta.
    181    D’on clar podeu veure, compare Moreno,
    182    en semps ab Vinyoles, lo quant disviau:
    183    ni menys deveu creure que vullen, ni·ls plau,
    184    deixar pa de rey per pa de çenteno.

    185    Seguint, donchs, lo temps, mirau que demana
    186    hi dau a cascu d’allo que ell vol:
    187    qui vol en amors huy fer lo seu vol,
    188    anar deu a punt ab penssa no sana.
    189    Segons es l’ofici deu ser la fahena;
    190    la molta o poqua esta en los obrers;
    191    per ço la que pagua vol bons faheners,
    192    qu’en fer molt hi be treballen sens pena.

    193    Lo vell es fexuch hi vellament usa;
    194    Lo jove es modern en tot hi per tot;
    195    al vell, quant pantaix li veda lo mot,
    196    Lo jove lavors rebat mes l’anclusa;
    197    los vells en los claus james fan cabotes;
    198    los jovens les fan ab tant de profit,
    199    que, stant lavorant, maiorment de nit,
    200    los colps del martel se senten de cotes.

    201    Al vell, per lo titol que porta de pare,
    202    la jove penssant en Llot, no·l vol be,
    203    puix ja no permet tal cas nostra fe:
    204    qu’ensemps d’aquell sia muller, filla hi mare.
    205    Ni dich yo, per ço, que moltes no·s troben
    206    muntar en naus velles, batent los esculls,
    207    mas dich que·m tapeu ab una los ulls,
    208    no essent del nombre d’aquelles que·ls roben.

    209    Son propi semblant cascun semblant cerca,
    210    hon viu e conserva son esser, content;
    211    la conformitat desalt no consent,
    212    ni may ab lo goig dolor vem alterca.
    213    Y axi, pel contrari, no poden ni solen
    214    soldar los contraris, tement lo veri:
    215    aço deu penssar cascun vell en si,
    216    penssant que les jovens pero ja no·ls volen.

    217    Axi com algu, vent huna fantasma,
    218    de por se li torba lo seny y·l çervell,
    219    axi huy la jove, com mira lo vell,
    220    tan fort se regira que tota s’espasma;
    221    hi ve de la por que porten les coses
    222    d’aquell altre mon d’on no·n torna cap:
    223    quant miren lo vell que te blanch lo cap,
    224    no volen posar se, vivint, davall loses.

    225    Lo jove pot dir qu’es huy nova esca;
    226    Y·l vell es la vella, que tot es cremat,
    227    per hon no y pot pendre la spurna del grat,
    228    trobant que ja es fora la mel de tal bresca:
    229    sola resta la çera en ell, axi molla,
    230    que no pot servir a res en lo mon;
    231    les fores d’aquell en tal estat son,
    232    que no van per fora, mas de bona volla.

    233    De l’acte d’amor seguint la milicia,
    234    los jovens son abtes les armes portar,
    235    que ’n lo primer toch, dient «cavalcar»,
    236    son tots a cavall, ardita sens pigricia;
    237    apres, si lo cara en tal cara los forra,
    238    que deguen entrar en hun castell fort,
    239    caminen deu legues sens tembre la mort,
    240    y, armats ab poder, escalen tal fora.

    241    Apres descalada celebren gran festa,
    242    torneigs, jochs de canyes, y alegres junyint,
    243    hi van tots los colpa per l’ayre bronyint,
    244    y·ls troços de lançes cahent fan tempesta:
    245    veureu als encontres, gemechs hi planyençes;
    246    hon fir la billeta, tantost hix la sanch,
    247    qui reb y·l que fir tots van en lo fanch,
    248    hi cobren, levant se, desfor grans valençes.

    249    Alls jovens s’endreça la guerra y obliga;
    250    alls vells que no poden, en res no constreny,
    251    car, puix que·l seu braç la lana no streny,
    252    reçelen la força, lo camp no desdigua.
    253    Si justen, ells justen sola una carrera,
    254    hi criden, al colp perduts: «Ja desmay:
    255    correu, desarmau nos!» dient totstemps: «Ay
    256    que mal punt justam en esta manera».

    257    Rebent tal encontre, tots perden la vista,
    258    virtut hi les fores, cobrant tremolo:
    259    d’on hixen ulleres, lavor de melo,
    260    pinyons, hi legir sovint lo Salmista;
    261    mas, si algu d’ella, ab gran frenesia,
    262    prengues altra volta la lança en la ma,
    263    en loch de ferir, daria de pla,
    264    pegant a la gent qu’entorn estaria.

    265    Lo jove, si passa per cara hun encontre
    266    que no rompa be, tenint flach cavall,
    267    apres lo veureu fermant en avall,
    268    que may passa volta que totstemps no encontre;
    269    hi torna y sovint, calfant se en la justa;
    270    hi quant es calent es mes animos;
    271    hi te lo planço axi poderos,
    272    que, ans que doblegue, trespassa la fusta.

    273    Per tota la Sgleya seria gran cisma
    274    si·l verdader balsem dels vells emanas,
    275    per que les provincies a qui no pleguas,
    276    serien perdudes per no tenir crisma;
    277    de quanta vells son huy, no crech a Ytalia
    278    bastas lo seu oli, tant son dessucats,
    279    si ja de natura no·s feyen dels gats,
    280    que·ls fan, a vergades, donar molta algalia.

    281    Messura corrent les dones huy volen,
    282    per no separarse del tempo hi costum:
    283    les castes que dien «Yo no vull perfum»
    284    en loch molt secret les ydoles colen;
    285    y aquella que mes los vicis esquiva,
    286    fogint en muntanyes hon no veu nengu,
    287    per sort si parlar ab hun importu,
    288    yo crech li crigues tantost la saliva.

    289    Car tots som de Venus quants som tributaris
    290    y alla hon nos troba demana·l trahut:
    291    son pochs qui no·l paguen fogint a virtut,
    292    y a molts vem paguar doblats los salaris;
    293    les dones que·l reben, pagant tal moneda,
    294    dels vells no la volen, que posen se entorn
    295    contant los rondalles perque pase·l jorn,
    296    hi resten burlades, sens fer almoneda.

    297    L’amor del jovent, dieu que pren terme
    298    en acte de vici, y al vell ja no fig:
    299    si·l vell pogues tant com te lo desig,
    300    tostemps queraria lo seu negre verme;
    301    mas fan lo que poden, y axi tots s’esposen,
    302    y esperen les nupcies per cloure lo punt;
    303    hi, vent que no venen, ni·s troben a punt,
    304    per veure y palpar los mes se composen.

    305    Posada en exemple se veu mes la cosa;
    306    per ço vull, Moreno, qu’ells dos o mirem:
    307    prengam la mes bella de quantes sabem,
    308    volrrieu la, vos, sabent que fos closa?
    309    Ni vos la volrieu, tancada la cova,
    310    ni elles a vos, fallint vos lo pern;
    311    d’on vem qu’es tot vici quant l’apetit çern,
    312    hi va la virtut ensemps ab la prova.

    313    Axi u havem pres com huy se pratica,
    314    y axi u dexarem a nostres hereus:
    315    aquest elegir no va per mes veus,
    316    mas sols per lo grat qu’en l’anima·s fica;
    317    seguint l’apetit tots veig que s’embenen,
    318    casats hi fadrins; del chich fins al rey,
    319    yo no se qui sapia donar se remey
    320    quant forçes d’amor les forçes no·s prenen.

    321    E puix que dels vells les forçes ja penen,
    322    per ells no vullau vos fer nova ley:
    323    deixau per als jovens d’amor lo servey,
    324    que son les olives qu’en oli revenen.

 

 

 

Ed. Ramon Miquel i Planas, Cançoner satírich valencià, Barcelona, Giró, 1911, Barcelona 1911, p. 73.

È il componimento che conclude il Procés de les olives (cfr. 60.5)

 

Incipitario di Baltasar Portell
Indice degli autori

Rialc