Rialc
Rao 94.30

            Ausiàs March


    1      Entre Amor sso portat he Fortuna,
    2      cahent, levant, si com infant en roques;
    3      congoxes grans ab alegries poques,
    4      si·n posseesch, no ’s maravella ’lguna.
    5      Semblant me trop a l’home qui navegua,
    6      qui per los vents sa persson’es regida
    7      dolrre no·s deu, si la·s veu escarnida
    8      —caure deu l’om, guiat per via cegua—;

    9      no com aquell qui ’nteniment replegua
    10     e dintre ssi delits de virtuts usa,
    11     sa fi guardant —aquella qui acusa
    12     als ignorans hy als sabens mal no plegua—,
    13     jaquint los mals qui bens als pechs aparen,
    14     ja perdut tast de res no essent noble;
    15     ans e sseguit delits comuns de poble,
    16     e davant mi altres no ss’y acarren.

    17     Donchs si dolors a mes pensses emparen,
    18     raho es gran; puix, tal vida seguida,
    19     la fi de l’hom tardament he sentida,
    20     mos apetits ssens trava caminaren;
    21     a lur semblant cuytats acorregueren,
    22     als qui pus prop los fon de lur natura
    23     regonegut; m’arma·n tench vestidura,
    24     tal com aquells vicis saber li feren.

    25     Los meus desigs tals delits emprengueren
    26     qu’altre poder dins si mateys avia,
    27     hi aquells aguts, degu mi no complia,
    28     e no molt tard a mi desparegueren.
    29     Qui ’n poch vexell molt gran cantitat penssa,
    30     no·s pot aver, car la natura passa;
    31     qui vol rich ser per una ma esquasa,
    32     lo seu desig de aver sse deffenssa.

    33     Ja no viuran en molt alegra pensa
    34     qui bens del cors e de fortuna volen,
    35     e totes gens per aquells aver volen,
    36     hi en contra ssy prenen armes d’ofenssa,
    37     si co·l malalt qui no ’nten medessina,
    38     pendra veri cuydant aquell guaresqua,
    39     e de sabor amargua sent la brescha,
    40     e dolssa·l par un’amarguant sardina.

    41     Qui ’n fer viltats la penssa te vehyna
    42     e no ateny al delit de l’entendre,
    43     la veritat de res no pot apendre
    44     y esclava fa de sa raho, rehyna;
    45     delit d’om pert qui tals delits no tasta,
    46     car l’om es dit mes per la part de l’arma;
    47     tot a ssi pert qui de raho no ss’arma
    48     y en aquell fruyt d’enteniment no basta.

    49     A si matex lo malvat hom contrasta,
    50     y el que li plau fa, e lo restant llexa;
    51     lo be jaqueix, ab tot lo mal se fexa;
    52     si delit pren, en molt poch temps se gasta.
    53     Tot lo que fa li torna en contrari,
    54     e no conex l’enemich seu qui·l mata;
    55     aquell qui deu portar jus la çabata,
    56     te sobre·l cap per molt bell vestiari.

    57     Pren me n’axi com grosser erbolari
    58     qui prop la mar les erbes del bosch cerqua,
    59     e com lo clerch fahent de festes cerqua
    60     en lo Troya, llexant lo Breviari.
    61     Qui ’n aquest mon d’esser hom se contenta,
    62     cerque delits que ssa natura vulla,
    63     llexant als bruts los camps e llur despulla,
    64     e sos delits no·ls acurt ne·ls do ’npenta.

    65     Lo delit d’om en l’entendre s’assenta
    66     quant veritat per aquell es sabuda;
    67     en tal delit sa sciencia y ajuda,
    68     mas no ’s complit sens volentat conssenta
    69     en be obrar cosa de be y eleta,
    70     e que delit prengua ’n la sua obra.
    71     Tot quant es d’om fa sa propia obra;
    72     si u fa per Deu, sa vida es perfeta.

    73     La vida d’om es en dolor constreta,
    74     com los pus alts delits mundans pratiqua;
    75     llur estament en fermetat no·s fiqua:
    76     o cambi pren qui·ls pren ab ma estreta,
    77     o fallex ço per on los delits venen
    78     e de ssi ells l’anima no contenten.
    79     Com sobirans bens, ans d’aver, se tenten;
    80     com son auts, ab si dolor sostenen.

    81     Ignorantment les gents fals delit prenen,
    82     corrent al mal, puix a de be semblança;
    83     en lloch de por an alegra sperança,
    84     havents mes be, dementre no la tenen.
    85     Ates lo lloch, qual ab gran desig volen,
    86     an compliment de dolor infinida:
    87     volent tot be, no·l troben ne partida;
    88     per delitar, amargua dolor colen.

    89     Alguns delits d’aquell ver delit solen
    90     llunyar se·n mes que·ls altres no sse·n lunyen
    91     e tots aquells que delitar hy punyen,
    92     si plaer an, ab ells no ss’aconsolen;
    93     e tant com pus en ells hom se delita,
    94     axi forment a gran dolor s’acosta:
    95     de luny mirat, lo cami ’s plasent costa,
    96     y el caminant, ronpent lo col, despita.

    97     Carnal amor a gran pena concita
    98     a tots aquells metens hy llur espera;
    99     desig mortal es passio primera,
    100    de penedir no·n cal aver sospita.
    101    A les honors grans penssamens seguexen;
    102    a riques gens servex la roberia:
    103    dolor de mort han que llur be tolt sia;
    104    senyors en nom e com esclaus servexen.

    105    Si·ls bens del cors per no res aparexen,
    106    no·ns hy cal dar en aço gran crehença:
    107    de fortitud lo bou a mes potença,
    108    de temprament los ocells en florexen;
    109    per hun no res estime la bellessa:
    110    en poch temps cau e poch temps la se·n porta,
    111    e sson poch fruyt als folls amans conforta;
    112    la sanitat mal poch la·ns te deffessa.

    113    Be mostra·l cos haver poca bonessa,
    114    que de virtud l’animal brut lo passa.
    115    L’om es senyor: donchs, no per esta massa,
    116    car d’esta part los bruts an mes despessa.
    117    L’om es mortal animal rahonable:
    118    quant a la carn, bestia n’es formada,
    119    e la raho en l’arma ’s emprentada;
    120    per esta part a Deu es comparable.

    121    Tant quant finit, pot esser estimable
    122    ab l’infinit, e comte s’i pot metre?
    123    A comparar se poria remetre
    124    res de la carn ab l’esperit durable?
    125    Sino·l present, la carn sentir no basta
    126    —tastant, toquant— alguns delits sensibles;
    127    los altres senys per sy no·ls son playbles:
    128    delit dels tres pels dos sobredits tasta.

    129    Delit es bo puix a dolor contrasta,
    130    mas no val molt sens obra virtuosa;
    131    el la complex, sens ell no ’s saborosa,
    132    on en dolor la virtud no ss’enguasta.
    133    Donchs, quant la carn es a l’arma tirada
    134    per bon delit, sa obra es perfeta:
    135    no es raho, mas es sa filla feta;
    136    la part brutal, rahonal es tornada.

    137    Aquells delits de que la carn s’agrada
    138    cascu be sap, hy els de l’arma ignora;
    139    aquella res que no fall algun’ora
    140    entenen pochs y es per molts menys toquada.
    141    A ’lguns se pert per falta d’ignorança;
    142    altres, sabens, per no tastar no preen:
    143    axi villans, que ’n lloch honrat no seen,
    144    no senten be lo delit qu’onor llança.

    145    En sser content cascu ha sperança
    146    e follament aquell delit espera,
    147    car los llidons vol trobar en figuera
    148    e tals morischs cerqua ’n la dolça França.
    149    Hu es lo be cerquat en grans partides;
    150    no y ha delit sens dolor en alguna;
    151    qui mes ne pren ha voluntat dejuna,
    152    los menys volens ne han alegres vides.

    153    Ans que virtuds sien per hom sentides,
    154    los vicis an mesa dins nos lur força,
    155    e si per temps la raho tant s’esforça,
    156    es conexent, e no clar, ses fallides.
    157    Durant lo temps mals abits se nodrexen;
    158    en hom, sens hom, aquest abit se talla:
    159    l’arma y lo cors se·n fan cota y gramalla,
    160    e los broquats leigs vestits li aparexen.

    161    Qui son aquells qui ’n tanta virtud crexen
    162    que solament los vicis se coneguen?
    163    La major part yo son cert que ferm creguen
    164    que ço es bo que volen e conexen.
    165    Puix l’om es mal, lo be no li pot plaure,
    166    car no te part en be que aquell tira;
    167    en voler d’om es al començ que gira,
    168    mas l’abit fet, Deu ajudant, pot raure.

    169    En saborit sentiment deu recaure
    170    aquell delit qu’en be obrar se troba;
    171    d’aquest delit l’arma sol no·n fa troba,
    172    mas en lo cos tal sentiment ha jaure.
    173    Tant quant cascu es pus dispost a rebre,
    174    aytant val menys, si no hix en bel acte;
    175    dels dos loants en surt aquest contracte,
    176    sens llur acort no ’s pot virtud consebre.

    177    A si mateix par que vulla decebre
    178    qui sa valor aytant com pot no munta;
    179    tota res d’el vol a bondat conjunta:
    180    lo fill y el net, lo bou y el ca de lebre.
    181    Segons l’amor, axi llur be demana;
    182    amant a si, molt mes del be s’aparta;
    183    desigant be, s’umple de mal e·s farta;
    184    mal vol per si, y a l’altre vida sana.

    185    Puix que virtud delit e be·ns comana,
    186    per que no·ns plau virtut e vici·ns alta?
    187    La voluntad a be y a delit salta,
    188    l’enteniment sol entendre·l ver mana.
    189    Mas no volem tastar d’esta vianda,
    190    car en començ desaborida·s mostra:
    191    l’avol delit sent la passio nostra;
    192    aquest l’ateny, treball e cura granda.

    193    A tal delit los pechs no troben anda,
    194    puix que no es en ells esperiença:
    195    fe no havens, no·ls basta conexença;
    196    lo no sentit per ells lexen en banda.
    197    No volen mal quant son en malaltia,
    198    e, pobrejant, cobejen les riquees;
    199    los flachs e leigs, forces e grans bellees:
    200    luny, fora si, han tota s’alegria.

    201    Tot hom vol be perque delitat sia,
    202    e, no sentint aquell propi de l’arma,
    203    cerqua·l del cos, e de aquest se arma,
    204    e d’altres molts que follament se fia;
    205    los quals, com son units en una cosa,
    206    aquella es de l’hom benahuyrança;
    207    cascu per si, l’om havent ne sperança,
    208    en algu d’ells sa pensa no reposa.

    209    Per millor part Deu l’enteniment posa
    210    com a senyor en cascuna persona,
    211    e si ’n aço que·l deu donar no·l dona,
    212    com pus n’ateny, en tant mes li fa nosa;
    213    car de per si lo lleig fet tristor mena,
    214    e sent ho mes qui d’entendre mes toqua,
    215    si com l’om foll qui·s fir l’ull d’una broqua:
    216    com pus dret fir, sa vista destermena.

    217    Tota passio es cert que mes s’encena
    218    en l’om suptil qu’en perssona grossera,
    219    car entenent en contra la carrera
    220    d’Oy o d’Amor, d’on s’aparella pena;
    221    car solament pratiquant de l’entendre,
    222    no espletat en virtut ne ’n ciença,
    223    de ço que·l plau ha major conexença,
    224    e no es res qu’en dol no·l faç’encendre.

    225    Si Deu a l’hom groser lo plau defendre
    226    de fam e set e de dolor ssenssible,
    227    altra dolor no li pot sser terrible,
    228    si ja molt prop d’aquestes no·s deu pendre.
    229    E, donchs, de tant l’om entenent pren colpa
    230    com en dolor a l’home grosser passa;
    231    saber a poch e ’nginy contra si massa;
    232    lo poch hy el molt cascu per si l’encolpa.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès C.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

 Rialc