Rialc
Rao 0.32

            Poesie anonime


Ssermo de cruce

    1      Creu, de tu·m vull fort clamar;
    2      ja, per que·n vols tu arrepar
    3      f ruyt qui a tu no hes degut?
    4      Fruyt que Verge [ha] concebut
    5      a Adam res no hes tengut
    6      qui menja·l fruyt a ell vedat;
    7      f ruyt de ventre qui no es toquat
    8      no deu esser en tu trobat,
    9      car no ha colpa defallent.
    10     Per que penya qui no u mereyg?
    11     Per que a tu no avorex
    12     qui es de malfaytos turment?
    13     Aquest qui res no ha furtat,
    14     Aquest qui mal no ha tractat
    15     no deu soffrir lo teu turment;
    16     aquest qui vida ha donada,
    17     aquest qui mort ha subjugada
    18     tu dones mort e cayment;
    19     pels peccats grans dels peccados,
    20     per les colpes e les erros
    21     es tu dita justicia;
    22     perque hom just ab peccados
    23     per les culpes e les erros
    24     ajusta ta nequicia?
    25     Tu dones pena per presens,
    26     dones offensa·ls be faens,
    27     a la honor dones menyspreu,
    28     los homeyes ab tu estan
    29     e los ladres qui van roban,
    30     perqu’es dita malediccio.
    31     Al just qui es ple de virtuts
    32     e hornat de sanctes saluts
    33     es dada benediccio.
    34     Doncs a tu no deu pertenir;
    35     vida, mort no deu sostenir
    36     ne aver tal privacio.

Responcio crucis

    37     Verge, a tu yo respondre,
    38     qui·t tench un f ruy que no leve
    39     qui es honor de mon branquat;
    40     d’aquesta flor son flameyant
    41     e dolz carrech jo·n vag portant,
    42     al mon, no a tu engendrat.
    43     Jhesu Xrist mort no meresque;
    44     Ell, pero, morir dispone
    45     per tal que la mort el sobras;
    46     ffust ab fust El ha justat,
    47     ha paguat que no ha furtat
    48     perque·l f urtant el deliuras.
    49     Per Adam la vida mori;
    50     est segon la restitui
    51     perque vida la mort sobras.
    52     Hi olm raym may no leva,
    53     mas qui ’n perjudici li fa
    54     a la serment l’olm si·l soste?
    55     Lo teu fruy yo no l’e ’ngendrat;
    56     a mi l’an dat, yo l’e ’brassat,
    57     per Ell al mal terme pose;
    58     de tu mortal yo l’e ahut
    59     e imnortal yo·l t’e retut
    60     perque ’n vida la mort cresques.
    61     Tu est serment, tun Fill raym.
    62     Que li tayn cant Ell es madur
    63     si no lo trull en qu’es premut?
    64     Per que hom pren aquest tal fruyt
    65     si no qu’ab pler hom begua tuyt
    66     lo vi pus clar e pus sensser
    67     qui es pus dolz que raym sech
    68     qui es pus dolz que Xrist estret
    69     per la qual mort totz nos vivim?
    70     Molts son qui van Deus rosegant
    71     e ton Fili te van demanant
    72     e a mi no volen guardar;
    73     mas despuys que·l m’an comanat
    74     e Ell en mi s’es reposat
    75     ffore de mi no·l poden trobar
    76     mas cerquen mi, car sert lo duch,
    77     e suclem a mi, car lo meu such
    78     es ço que ells an demanat.
    79     Respon, donques, be clarament
    80     a les ypocrits qui·s van fiyent,
    81     que a la creu l’as comanat;
    82     ja no penya denant mos pits,
    83     en la creu es be, ou mos crits,
    84     son cos mostra qui es nafrat.
    85     Donchs en la creu lo demanats
    86     e del seu sanch vos abeurats
    87     peccados fort desconexens.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997, p. 296

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc