Rialc
Rao 164.3

            Jordi de Sant Jordi


    1      Ara hojats, dompnas, que us fau sauber,
    2      a qualsevol estat o ley que sia,
    3      que no·m creats si us demostre voler,
    4      car, jur vos Dieu, que u fau tot per falcia.
    5      Tant paucas sots dispostas per amar,
    6      que tot desir e voluntat m’oblida;
    7      mas perqu’en res no u puscats ignorar
    8      eu vos n’avis en ma publica crida.

    9      Primerament a totes vull mostrar
    10     que ço qu’eu dich es dreyt que·n do sentida,
    11     qu’en cent no crey una puscats mostrar
    12     vulla tenir la ley de gentil vida.
    13     Pora·s ben fer sera bella y valen,
    14     honesta y pros e de bella statura,
    15     mas los cors ha[n] pres tal regiramen
    16     que fermetats en algu no s’atura.

    17     E per ço vull usar saviamen,
    18     que perdre temps es trop gran oradura.
    19     Be say de cert que dira ’lguna gen
    20     que ço qu’eu dich fas perque·n pas fretura.
    21     Ver, mas no tan qu’alguna no·m conport
    22     a mos despens, s’eu vull ges s’amistança;
    23     mas cert no·m play viur’en tal desacort,
    24     car per foll cas no vull blasme d’erança.

    25     Enquer vos fau saber, per desconort,
    26     c’amor no pens que mellore d’usança,
    27     car fayta s’es hostalers d’avol port,
    28     per que no y cal haver nulla sperança.
    29     E guart se, donchs, a qui guardar ly fay,
    30     qu’eu vull estar ab l’ull ubert ses falla;
    31     mas be u say dir, certes, que be·m desplay
    32     que per tal fayt a callar yo me·n calla.

    33     Als no y puch far mas trop gran dolor hay
    34     com suy desbosts de l’amorosa tralha,
    35     qu’engrossezits me suy de l’ora ’n çay,
    36     e desdonats vauch e sullats de palla.
    37     Pero be say si alguna·n volgues
    38     tornar en cest, e que·m fes dir bens d’ella,
    39     no say al mon res que tant de be·m fes,
    40     car sens amor Dieu nulls homs aconsella.

    41     Reyna d’onor, la mellor qu’anch nasques,
    42     per tal com ets ferma, leals e bella,
    43     me tench per dit quez ab vos m’avengues,
    44     si us fos plasen d’esclarir me la sella.

    45     Que ’ytals com vos es dreyt c’ome degues
    46     servir tots jorns, besant mans e gonella,
    47     ez autra no, ara·ls playa o·ls pes,
    48     perque us say poch segona ne parella.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc