Rialc
Rao 0.107

            Poesie anonime


    1      Per so com mariner
    2      sots, hoc e mercader,
    3      segons c’om veu e diu,
    4      e avets senyoriu
    5      sobre·ls homens de mar
    6      abtes a navegar,
    7      e vey que avets privats
    8      cavallers e prelats
    9      e sentits prou en cort,
    10     no com a mut ne sort
    11     mas de forsa forsade,
    12     que com alcune armade
    13     s’a a fer prestament
    14     vos avets manament
    15     la fasats despetxar,
    16     e so que altres sercar
    17     ab ten gran afayn va
    18     vos ho avets per ma
    19     (per que no dix debades
    20     la ley tantes vegades
    21     que sell son regidor
    22     qui no son regidor
    23     en qualsevulla art,
    24     que veu hom fort a tart
    25     per contrari a be,
    26     si de Deu no li ve,
    27     per bel home que sia,
    28     ne per gran parlaria
    29     que age, ne de linatge,
    30     venga est aventatge);
    31     e per vostra abitut
    32     avets altre virtut,
    33     que vivits gay e cast,
    34     per sou de tal past
    35     avinent e adorn,
    36     En Berenguer Simon.
    37     Prech vos que·m vulats dir,
    38     car nit e jorn cossir
    39     en esta tal enpresa
    40     e de ten gran despesa,
    41     qu’axi com solem fer
    42     les ancores de fer
    43     eren les fan d’argent
    44     (e veg que molta gent
    45     ne porten ja al col),
    46     si en loch dur ho mol
    47     ne en qual plage ho port
    48     se feran ab luy fort;
    49     car veg les dessapades,
    50     e dupte·m que amerades
    51     puxen sens sep estar,
    52     ne que que be hormeyar
    53     se·n puxe hom a seyn,
    54     pus veig que altre engeyn
    55     axi bo los defal.
    56     Perque no ’s fret ne ’s cal
    57     lo gropial fexade,
    58     l’amarra endresade
    59     vol de para bordo
    60     e ser que hom le do,
    61     çay no y es hom a temps
    62     ha ormeyar tostemps
    63     l’ancora si co·s tany,
    64     ne portar ab bebayn,
    65     car molt savimens
    66     los marines valens
    67     la portaven axi
    68     en sel temps que jo vi
    69     en diverses viatges,
    70     que fuy per moltes platges.
    71     E que fos mar e vent,
    72     sell era pus content
    73     qui era en barque primer,
    74     e que pogues aver
    75     l’espasa e levas
    76     los altres qui detras
    77     vengesen sens contrast,
    78     cade .i. a son trast.
    79     E puys, la barque armade
    80     e be agionada
    81     en dos o tres lochs,
    82     poden fer de lurs jochs
    83     del ramig o ’b pixo,
    84     l’ancora o·l ruso
    85     lavar a tot lur sau,
    86     sol que aquells de nau
    87     del sorgir sien destres.
    88     E puys, per les finestres
    89     de proe, ho per l’ull,
    90     que lansen be·l capdull
    91     per sorgir be avant
             . . .

 

 

 

Ed. Gemma Navarro, Rialc 2000.

Ms. f2. || 31 e per] per. — 82 lurs] lus. — 90 be·l] be el.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc