Rialc
Rao 0.6

            Poesie anonime


    1      Axi cant es en muntanya deserta
    2      mant ric tresaur entigament perdut,
    3      e no sap hom de qual part es vengut,
    4      tant ha lonch temps que no fon descuberta;
    5      so fay amor, qui met en loch desert
    6      mant rich tresaur on manta done·s pert
    7      per son lonch mal e per trop sotatura.

    8      Axi can fech li quatre vents natura
    9      on pus van luny pus forson lur poder,
    10     so fay amor per mostrar son voler
    11     vas me, qui suy ffrancha, leals e pura;
    12     que m’a fayta lonch temps viure languen
    13     en loch de mort, mon amich actenden;
    14     richs es lo joys qui miran se demanda.

    15     Tot enaxi com Dieu e Dreig comanda
    16     amarey liey, si tot no l’ay requist,
    17     que n’aya ma del tot mon cor conquist
    18     que ’n nulha part no say vas on me ganda;
    19     per qu’yeu seray vas luy tostemps leyals
    20     que·l joy d’amor no fon al mon per als,
    21     mays car conex que mey sospir m’antendon.

    22     Axi co·l temps tuyt li breton despendon
    23     en esperan Artus com a senyor,
    24     ay esperat yeu del tot lo millor
    25     rey dels amichs, on mantes gens m’offendon;
    26     quez ha mon cor descubert e guarit,
    27     qu’era de joy de fin’amors ferit
    28     e say ne tant quez ha no·l puix attend[r]a.

    29     Tot enaxi com [a]stor fis al pendre
    30     ses grans beutats suffren diversamen,
    31     mal ez afan e parilhos turmen
    32     ay a soffrir e no me·n pux deffendre
    33     ne say ne gos ne ges no me·n complany
    34     que·l mils privats me son tornat [e]strany,
    35     perque no vulh que negus homs me·n planga.

    36     Als set senhors trameti mon complany
    37     e mon respost e mon cortes reffrany,
    38     que·m dona joy d’amor amb que·m complanga.

    39     Mon belh secrets, senyors, en vos roman[y],
    40     ses frau d’amor que de me no·s pertany
    41     mays fin’amors me ditz que·l vos romangua.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer, «Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las justas de Tolosa», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 26, 1950, pp. 300-308, a p. 304.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc