Rialc
Rao 103.149

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Si per null temps merçe trobar davia,
    2      mi-doncs, ab vos, ne·m feyets tan de be,
    3      no crey al mon pus benanant de me
    4      amant fos null, al temps pessat, ne sia;
    5      mas no u ferets, que vostres grans beutats
    6      arguylh vos dan, e vostros nauts estats;
    7      d’on iray las, cançatz, ab baxa testa,
    8      no trobant pler en solas null, ne festa.

    9      Mas, pus que sort crusel e greu tenpesta
    10     e mey vuyll falç m’an en tal punt portat,
    11     que·m fan amar, asent yeu desamat
    12     per vos, que ges no·m sots pura ne llesta,
    13     seguir los ay, fesen tot a llur vol
    14     ço que volran, e que·n moris de dol;
    15     car, de cert, crech ab dolorosa vida
    16     viure caytiu fins que l’aya fenida.

    17     No·m recort may prengues colp ne ferida
    18     al mon, enlloch, c’axi gran mal me ffes,
    19     com fiu cell jorn que·m faris al treves
    20     ab vostr’esguart, car no us agui guendida,
    21     ne fonch a mi que posques ops taner
    22     mos vuylls malvats. Ten gran fonch lo plazer
    23     qu’en mirar vos trobaren aquell dia,
    24     que conques fuy per vostra senyoria!

    25     Si·m feyets be, de vos no·m clamaria
    26     axi com fas, ne m’iria playnen,
    27     mas, pus portat m’avets a marrimen,
    28     cove·m dir part del que secret tanta.
    29     Er me reprench, e no blasm ges mey vuyll,
    30     dona, car say, los ffes trop bon acuyll,
    31     ez yeu, pensant fos plana la carrera,
    32     volgui seguir tentost vostre bendera.

    33     Ço que·m digues ab tan gentil manera,
    34     eres m’atur, que no us vull enquer dir,
    35     ans ho tindray secret fins a morir
    36     ab tot que vey m’avets mes ben derrera,
    37     car no volets auzir mon plant un poch,
    38     ne meyns vos plau deslliurar me del foch
    39     d’amor, qui tot, per ma gran icnorança,
    40     ja m’a cremat, avent yeu esperança.

    41     Dona de be: si·m dolch ne ges me moch,
    42     no me·n blasmeu ne us en moguau tenpoch,
    43     mas feu me tant, qu’ep la justa balança
    44     peseu mos fets, si Deu vos don lliança.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 20.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc