Rialc
Rao 0bis.

            Teatro

       Lo fet de la Sibil·la

Digua la Sibilla als misatges de ll’emperador:

    1      Proomens, direts ha mon senyor
    2      molt prestament, per sa honor,
    3      sere ab ell sens pus tardar;
    4      tan tost me veureu caminar.

Digua a ll’emperador:

    5      Emperador, no·t sye greu:
    6      no est semblant all fill de Deu.
    7      Per mils saber la veritatz,
    8      vetges en l’ar que t’es mostratz.

Digua mes a ll’emperador:

    9      Aquell infantz tan excellentz
    10     es fill de Deu omnipotentz.
    11     Aquell te cove adorar,
    12     e seu mayre glorificar.

Digua mes a ll’emperador:

    13     Cell infantz que veus tantz petitz
    14     fill es de Deu, segons t’e ditz;
    15     ell[s] angells se·n van allegrarz
    16     e seu mayre glorificarz.

 

 

 

Ed. Josep Massot i Muntaner, «Notes sobre la supervivència del teatre català antic», Estudis Romànics, 11, 1962-67, pp. 49-101, p. 87. 

 

Teatro
Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc