Rialc
Rao 74.9

            Jaume Gassull


[Provesio dels jutges]

    1      Puix no·s funda sobre raho
    2      ans poseheix de passio
    3      vostr’apellar,
    4      lo declarat corroborar
    5      delliberam
    6      y en lo qu’es fet perseveram
    7      sens fer eclipsi,
    8      dient axi: Quod scripsi,
    9      no ametent
    10     lo que scriviu a moviment
    11     de fellonia,
    12     restar s’a ’n vos la cortesia
    13     del bon parlar,
    14     al carrech que·ns voleu donar
    15     no fent reposta.
    16     Amargua es vostra composta.
    17     No·ns plau mengar ne.
    18     Al que diran, volem escarne
    19     los mirados.
    20     Lo gran ajust dels hoydos
    21     coneixen be
    22     que·ns apellau sense per que,
    23     puix clar se mostra
    24     que no val tant la obra vostra
    25     com la de altres.
    26     Mirada be per tots nosaltres,
    27     del pris se lunya.
    28     «Mes luny n’estau que de Bolunya»,
    29     digue monsenyer.
    30     Yo no se qui us vol tant enpenyer
    31     que us faça creure
    32     que no bastam nosaltres veure
    33     la veritat.
    34     Si·l guanyador no ha guanyat,
    35     l’obra us ho mostre.
    36     No ’s interes vostre ni nostre
    37     cercar lo mestre,
    38     ni si es pech o si es destre
    39     qui fa bells metres.
    40     Callen barbes y parlen letres,
    41     faça u quisvulla,
    42     que al paper dam la despulla
    43     de vençedor.
    44     Y puix Roiz deboixador
    45     d’aquell se mostra,
    46     puix d’altre nom no tenim mostra,
    47     dar la y devem,
    48     y majorment, puix coneixem.
    49     que ’n places dignes
    50     ha ’costumat guanyar insignes
    51     prisos y joyes.
    52     Si es discret cercant monjoyes,
    53     que·l dret cami
    54     mostrat li hajen fins açi,
    55     es de loar,
    56     ni ja per ço se deu notar
    57     per ignorant,
    58     que, ’n veritat, lo seu dolç cant
    59     y esperiencia
    60     mostren qu’es abil en sciencia
    61     de jentil dir.
    62     Donchs, reverent, lo presumir
    63     dexant apart,
    64     dexau lo plet hon pigor part
    65     defensarieu,
    66     que proseguint tostemps caurieu.
    67     Si punt de dret
    68     tinguesseu vos en aquest fet,
    69     ja us hoyriem
    70     vostra clamor, y us admetriem.
    71     altres johins,
    72     mas fora vos, y Roiz dins,
    73     may guanyarieu,
    74     puix no·s pot fer lo que volrieu.
    75     Vullau aço,
    76     que·s pot y deu fer ab raho
    77     de hom prudent:
    78     posam vos, donchs, un callament
    79     tan perdurable,
    80     que us ligue als dos d’un’amigable
    81     ver’amistat,
    82     puix apres d’ell sou coronat
    83     per lo millor.
    84     Sieu content de tal honor.

             Fi.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, Valencia, Institució Alfons el Magnanim, 1983, p. 643.

È la provesió dels jutges dell’incunabolo dedicato a  San Cristoforo (cfr. 74.14).

 

Incipitario di Jaume Gassull
Indice degli autori

Rialc