Rialc
Rao 203.15

            Narcís Vinyoles


    1      Un qüern he legit de cobles discretes,
    2      fundades en art, en seny e saber,
    3      dient que los vells son mes de voler
    4      que·ls jovens de barbes primals imperfetes;
    5      y axi m’an mogut, per veure les bones
    6      per part dels vellarts, de fer hi coment,
    7      on puixen notar y apendre, les dones,
    8      que stan los delits en l’esperiment.

    9      Servexen amor los vells sens defectes,
    10     hi no·n volen gloria, ans fugen del fum;
    11     honrar a qui amen es son bon costum,
    12     y en tostemps servir les, humils hi subjectes.
    13     Es del philosoph doctrina vulgada
    14     que val mes la fi que·l medi que y va:
    15     donchs, la qui vol esser en tot ben amada,
    16     serveixca lo vell, que sab lo que fa.

    17     Amor ab amor se deuen respondre:
    18     per ço, qui mes ama, deu ser mes amat,
    19     car hun voler gran ab gran voluntat
    20     se deu satisfer y egual corespondre.
    21     Tant poch ama·l jove com crema la penya;
    22     ans, quant s’enamora lo vell amador,
    23     tant mes crema quant es menys verda lenya,
    24     car jus mala capa jau bon bevedor.

    25     La fi de l’amor es esser volguda
    26     ensemps ab los medis dels goigs y plahers:
    27     aço en los jovens es tot lo reves,
    28     que, per ajudar, vos dexen cayguda;
    29     soccorren molt poch al temps de fretura,
    30     y, en pendre delits, ajuden molt menys.
    31     Axi que la glosa del test hi lectura,
    32     es l’esperiment a tots quatre senys.

    33     Dexem, donchs, les parts que son y redunden
    34     en sola vellea hi no ’n lo jovent;
    35     vingam nos a strenyer al punt solament,
    36     hon molt mes los vells que·ls jovens abunden.
    37     Hi, venint primer, al fer la requesta,
    38     la pinten hi broden ab pratich estil,
    39     hi del desonest fan cosa honesta
    40     ab art simulada hi dir molt gentil.

    41     Venint a la pratiqua hi orde d’escriure,
    42     d’amor flos escriuen, pintades al viu,
    43     y axi lo fruyt donen, d’ivern com d’estiu,
    44     ab gust que fa l’anima defunta reviure:
    45     per que lo saber consent que conexen,
    46     al pendre del grat, lo ver sens engan;
    47     axi que per actes ingrats may lo dexen,
    48     ans amen molt mes quant mes los ne fan.

    49     Hi guarden se molt, amant, de offendre,
    50     fent voltes per hon qui amen esta.
    51     Car molt mes estimen lo que satisfa
    52     a la honor d’elles, que·ls seus delits pendre.
    53     Si u tracta terçer, tan granment lo paguen,
    54     que·l fan, si no u era, secret natural,
    55     hi, de rahons dolçes axi l’afalaguen,
    56     que lo callar prenen per dot hi cabal.

    57     E si, per ventura, atenyen lo cloure,
    58     lo tenen secret dins l’anima clos;
    59     hi, quant collir deuen lo fruyt hi les flos,
    60     ho cullen rosant, sens gotes de ploure;
    61     y apres de passat lo punt que delita,
    62     los resta·l parlar a pendre delit,
    63     hi nou sentiment apres los excita,
    64     ab goig de l’objecte movent l’esperit.

    65     Vingam, donchs, per orde a strenyer la causa:
    66     la ley de la dona es tostemps mudar;
    67     lo vell, per ser vell, la vol compotar
    68     lo pes soferint ab savia pausa,
    69     dient ab desfreços los mals que sab d’ella,
    70     hi, si se n’enuja, desfa lo y ab art,
    71     que tot lo qu’es fet hi dit descapdella,
    72     mostrant qu’es en ver fundada sa part.

    73     No u dich d’aquells vells que son quasi terra,
    74     mas d’omens que passen la jove tendror:
    75     ells son los que saben en que sta l’amor,
    76     hi saben regir la pau hi la guerra;
    77     car, si l’estrem jove tambe volem pendre,
    78     de poch hi de massa farem arguments
    79     que no·ls soltaria l’entes’ ni l’entendre,
    80     ni los venidors passats ni presents.

    81     Prengam, donchs, lo jove d’edat ja complida,
    82     ab lo que declina, y no·l vell estrem:
    83     axi, facilment, crech yo que veurem
    84     a qual d’aquests dos amor mes convida,
    85     y en qui mes se funda, y en qual te mes força,
    86     hi qual mes lo porta pels termens deguts,
    87     hi qual la te ’n l’anima, hi qual en la scorça,
    88     o qual mes ne porta los esmes perduts.

    89     Als jovens sols mou la vil cobejança,
    90     per ser en lo medi del seu viu agent;
    91     y axi, ab l’efecte d’aquell moviment,
    92     lo grat hi voler estan en balança.
    93     Axi que, quant mor lo foch o s’apaga,
    94     fallint la materia de hon se nodreix,
    95     defall lo voler, hi sana la plaga;
    96     hi, quant amor tenen, ab l’acte feneix.

    97     Engana·ls apres hun creure merexer
    98     la mes gran hi bella que·s troba ’n lo mon;
    99     engana·ls lo creure que ’nsemps quantes son
    100    se moren, mostrant les un poch deconexer;
    101    engana·ls l’espill mostrant los la mostra
    102    d’aquella semblança d’on reben l’engan;
    103    engana·ls la fragil especia nostra,
    104    no vent que ses coses mes fent se desfan.

    105    Un fi un efecte promou en natura
    106    als bous hi als asens, als cans hi ocells:
    107    axi que ’n son temps cascu de aquells
    108    se mou per refer la sua factura;
    109    aquest moviment no·l volen ni tenen
    110    per grat ni amor del seu femeni,
    111    mas, per son instint, los tals delits prenen;
    112    y ensemps ab l’efecte va juncta la fi.

    113    Los jovens dotats del[s] dons rahonables,
    114    amant, tots segueixen cami tan fangos,
    115    hi no duren pus, les sues amors,
    116    de quant dura·l punt dels punts delitables;
    117    tot l’altre despenen mirant si mateixos
    118    quins son, hi que valen, hi que poden fer,
    119    pensant que als angels son coses annexos;
    120    hi tot aço crehen per test verdader.

    121    No tant de la bella com de l’avisada
    122    lo vell s’enamora, qu’es fort fonament,
    123    y allo edificha del contentament
    124    la gran fortalea d’amor entorrada.
    125    Alli seu segura e inexpuchnable,
    126    guardada, deffessa d’aquells enemichs
    127    que porten bandera d’estol variable,
    128    volent per malicia desfer murs antichs.

    129    Y apres, si la troben egual hi conforme
    130    als abits de l’anima hi de l’esperit,
    131    de dos grats componen un grat tan unit,
    132    que may per disgrat pot esser diforme;
    133    ans liga tan fort, o neix hi concassa,
    134    qu’es inseparable la tal unio;
    135    hi puixs los subjectes son tots d’una massa,
    136    l’objecte requir egual passio.

    137    Y ab tal egualtat hi gran consonança
    138    temprats per natura dos tals instruments,
    139    adormen tan fort los cinch sentiments,
    140    que sols los destempra mortal discordança:
    141    car ja son extits d’umor tan umida
    142    que puga ni baste a fer destenir
    143    les fermes clavilles que tenen la vida,
    144    sonant fins al terme del nostre morir.

    145    Aquestes rahons estan tan fundades
    146    hi son tan estremes del grat çensual,
    147    que·l jove, negant les, es brut animal,
    148    y·l vell les aprova esperimentades;
    149    hi, si bo los jovens agraden hi plahen,
    150    tanbe·s plau la flor, mas molt mes lo fruyt;
    151    hi mes quant les fruytes son mes asaunades,
    152    que·l pa mal se menga si be no sta cuyt.

    153    La fruyta pansida, si per desucada,
    154    no fa com la vert que muça les dents;
    155    car totes les coses, ab sos compliments,
    156    son tals com la fruyta qu’es ben asaunada,
    157    que l’ull la desiga, y·l gust se·n desperta,
    158    la boca l’achcepta, y apres se·n nodreix
    159    natura menjant la; y aço ’s cosa certa:
    160    d’amor mes perfeta molt mes s’apeteix.

    161    Vingam, donchs, al cloure, dexant interessos
    162    de vells o de jovens, prengam la raho:
    163    o·l grat te corrupte la intençio,
    164    o va per los llimits perfets d’aquests vessos:
    165    si va pel desorde que·l jove importa,
    166    lo jove plau mes que no lo vellart;
    167    mas, volent al grat entrar en la porta,
    168    lo vell es d’amar, que sap d’amor l’art.

    169    Juhi natural amor vos exorta;
    170    lo ver vos convida, e yo per ma part,
    171    que vos declareu qual va via torta
    172    o qual mira dreta la fi de l’esguart.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

Il testo fa parte del Proces de les olives (cfr. 60.5).

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc