Rialc
Rao 72.1

            Lluís Garcia


    1      A vos per lohar, dels angels senyora
    2      e Mare de Deu, no·m basta·l saber.
    3      James deffallis, ans fos causadora
    4      de nostra salut. De tots guiadora.
    5      Repar d’aquell crim que l’om volgue fer.
    6      Dotat vos han molts. De virtuts guarnida,
    7      de tals han fruhit los sants en lo mon,
    8      a tots prevalgues; ab Deu sou hunida.
    9      En altres majors yo us mir enriquida.
    10     Negu no u atteny, en vos sola son.

    11     Ans de res crear, per Deu fos eleta
    12     en temple sagrat de Qui la carn pres.
    13     Obrat ha en vos obra tan perfeta,
    14     al deute primer, vos, Verge, ·n sou neta,
    15     lo vostre sant cors gens no y es compres,
    16     preservada fos. Tingues vida pura.
    17     James no gustas veri de peccat.
    18     Volgue us Ell formar sens pendre lesura,
    19     per ço que vestis noble vestidura;
    20     figurant la vos, Deu hom s’es mostrat.

    21     Vingues en la lum del mon. E creada,
    22     ab voler estrem, vos regonegue.
    23     En aquell instant, dels cels devallada
    24     es tota virtut en vos transportada.
    25     Persona vivent james la tingue.
    26     Sola meresques vos esser la mare.
    27     Per humilitat concebes lo Fill.
    28     Trames l’Esperit per l’eternal Pare,
    29     sencera restas, segons yo compare
    30     com lo raig del sol fa dins en l’espill.

    31     Per aquell’amor que Deu vos tenia
    32     de grans donatius vos feu habundant,
    33     que les vostres mans sa gran Senyoria
    34     tractassen nodrint en la infancia.
    35     D’aço excelliu e sou trihumfant.
    36     Altre sino vos, digne secretari
    37     no fonch de Jhesus, qui es nostre be;
    38     per ço us comana la clau del sacrari,
    39     e quant devallat de Montecalvari,
    40     lexat per los seus, resta ’n vos la fe.

    41     Del seu principat dona us la fadigua,
    42     no y entre nengu sia vos no plau.
    43     Tot lo que vos feu Jhesus no hu desligua,
    44     e·l vostre mantell nostres mans abrigua.
    45     Si gracia·s fa, vos les impetrau.
    46     Al vostre trespas teme·s la fort guerra
    47     del gran Luciffer; aquell no fos vist.
    48     Per vos l’Increat retorna ’n la terra.
    49     L’anima ’b lo cors portan sa desferra,
    50     pujat es als cels, seu ab Jhesucrist.

    51     Reyna dels reys, dins en la bandera
    52     del vostre amor, teniu me cubert.
    53     Si no us he lohat, segons que volguera,
    54     deman vos perdo, qui sou mare vera,
    55     guarniu me, del pris no·n reste desert.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 318.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Lluís Garcia
Indice degli autori

Rialc