Rialc
Rao 103.138

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Quanta dolor a passada lo rey
    2      de pendre·l fill, e lo fill d’esser pres,
    3      no crech ni pens per hom sia compres,
    4      ni meyns se trop per decretal ni lley;
    5      e ten gran fet admirats estar fa
    6      los qui l’an vist, hoyt hi hoiran,
    7      pronusticant alsguns d’equells lo dan
    8      que·n pot axir, si Deu no y met la ma.

    9      Diu se, pero, que lo bon crestia
    10     creu Deu permet molts fets per lo millor;
    11     donchs, cadescu sia soplicador
    12     sia plasent al Senyor sobira
    13     aquest fet dit axi fassa venir,
    14     c’ab veritat se mostre so que dich,
    15     e, per merce, prest en gran amor llich
    16     los nomenats, perque·l puguen servir.

    17     Rey, mon senyor: virtut, a mon albir,
    18     no·s pot mostrar, si contrari no te
    19     e l’om qui val aquest singular be
    20     en los forts fets, en car la deu tenir,
    21     car, com pus gran es l’intares, mes fort
    22     l’interessat se mostre ben obrant;
    23     donchs, siau vos com deveu, ferm, costant,
    24     e portareu los fets a segur port.

    25     Senyor: tameu la perdurable mort,
    26     e perdonau volentarosament;
    27     si mester es, justicia feent,
    28     agau merçe, he preneu lonch acort,
    29     a ffi de vos no·s digue repenti
    30     en fet nengu siau, mas singular
    31     en piatat, he que vullau mostrar
    32     que sou rey just he voleu bona ffi.

    33     Perdo deman, com presomesch axi
    34     perlar de vos, senyor pens dreturer,
    35     mas fealtat, matent amor primer,
    36     m’an atrevit he mes en tal cami;
    37     e, d’altre part, aveu rapos medur,
    38     seguons se diu, he juy bo netural,
    39     e qu’en tot fet, per molt que sia mal
    40     deslliberau he preneu lo segur.

    41     A Deu soplich, senyor, tostemps percur
    42     a vos honors, e us fassa corial
    43     seu, permatent cascuns sia lleyal,
    44     e us guart de cas, e us port al seu loch pur.

    45     Mare de Deu: feu sesar lo murmur
    46     del poble tot, qui may fonch deslleyal,
    47     e que lo rey prest fassa cosa tal,
    48     per la qual munt en lo sobira mur.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 229.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc