Rialc
Rao 89.4

            Ramon Llull


    1      Deus, ab joy xant. Per vos, f. g. discorrens,
    2      afirmant e negant dubitar destruens,
    3      concordant e. e i. e la n. subponens,
    4      perlonguant me de r. e de sos conbseguens,
    5      de majoritat fi fas tal acordamens
    6      que menor e contrari ne sien odiens,
    7      desirant egualtat mija comensames
    8      en lausar e servir vos, rey omnipotens.
    9      De vos e de lo vostro vul far demostramens
    10     propter quid e quia e equiperalmens
    11     ab majoritat fi per tot lo mesclamens
    12     de totas les figuras artificialmens:
    13     si no pusc sens miya ab miya o comens:
    14     d’actu d’estar obrar vul esser conexens:
    15     en la obra de dins esta y principalmens
    16     majoritat e fi, e·l contrarixamens
    17     en la obra de fores, on pauc son inquirens;
    18     sensual spirital no an egualamens:
    19     different major es quan es d’acordamens
    20     que no es de contraris, car pres son aniens.

    21     Si vols far questio, en t. blava comensa,
    22     tot t. mit en los angles e auras ne siensa:
    23     a soure questio veges de qual semensa
    24     venon comensamens concordans senes tensa,
    25     e les posicions ages en sovinensa:
    26     segons elas conclou, car dar t’an conexensa.
    27     D’universal a part sabies far avinensa:
    28     termens de les figures en la questio pensa:
    29     si as questio d’a. en sos termens comensa,
    30     e ayso metex fa y dels altres a presensa,
    31     mesclant la .i. en l’altre, esguardant la valensa
    32     en tal acordament, que majoritat vensa;
    33     car major be e gran e ver an covinensa
    34     de destruir menor, mal, pauc e defalensa:
    35     si qui ’s pus semblant d’a., ages en suvinensa:
    36     subjet e accident no son d’una valensa:
    37     major es e. que i., i. que n. sens falensa:
    38     so cove esser ver d’on e. i. an crexensa
    39     en lausar e servir a. d’on an influensa:
    40     metaforas faras, car saber hi comensa.

    41     Comensament miya e egual, so m’albir
    42     que ab majoritat fi·n cove concluir
    43     d’actu primer segon; car no y poyray falir
    44     en reyalitat raso si o say persegir.
    45     Enfre causa e s’efectu major fi vul tenir:
    46     effectu e menor so solen avenir
    47     majoritat e Deu, hom no y pot contradir.
    48     Tot quant Deus a en si es egal, a ver dir,
    49     e·s cove mils en luy que ’n altre, sens falir;
    50     e tot so es en Deu on mays be·s pot segir
    51     dintre ses dignitatz, on res no pot falir:
    52     mils se cove en si que en sos, son complir.
    53     Si de particular vols lo ver conclusir,
    54     dejus universal lo sabies costuir:
    55     afermar major es que negar, e consir
    56     que car negar mays es, e. o fay persegir.
    57     Declinacio fay, car no y poras falir:
    58     de materia e forma e de lur influir
    59     corporal spirital ensemblans conjuynir
    60     los fay tant con poyras, e no vules mentir.

    61     Qui per .vj. mous est’art discurre la sabia,
    62     en movent s. la t. tost saber la poria;
    63     e si en concloir d’inpossibol volia
    64     usar pus volenter, molt mils se n’aydaria;
    65     e que del sobjet prop usas mays tota via:
    66     si vuy non potz xausix en altre dia.
    67     No·t vules desputar ab hom de vilania:
    68     en los ditz que·t diran, prin senyal, tota via
    69     menbra la art melor c’ajudar te poria:
    70     ab la t. prova·l test, car dar t’a maestria.
    71     Primas entencions e segonas volria,
    72     e ab majoritat fi ne fees compaynia:
    73     si questio es d’a. o de qual res que sia,
    74     concorda gran major, falir no y poras mia:
    75     primera ’ntencio e segona hi sia:
    76     majoritat e fi obsolulament lia
    77     totas vetz ab bontat, e que mal no y estia.
    78     Contingent necessari no son d’una paria:
    79     enfre ens e no ens esgarda meloria,
    80     e materia e forma en compost pijuria.

    81     Afermant o negant sia·l test conservatz:
    82     afermar se cove ab esser so sabiatz,
    83     e negar e no esser se son acompaynatz.
    84     Si·t fayl responcio sia Deus reclamatz,
    85     que per oracio el te mostre vertatz.
    86     Si no potz concluir ab possibilitatz
    87     en major entitat, inpossibilitatz
    88     sia ’n ton concluir, e auras ne vertatz.
    89     D’ymaginacio te garda a totz latz,
    90     que ’n ver spiritual no t’aja enpatxatz:
    91     contradictio es en nos major assatz
    92     que ’n Deu, car major es que nos; e es vertatz
    93     que nos mils conexem Deu membrant volentatz
    94     entendre, que ab be, gran, poder, ternitatz;
    95     car ab so d’on mays em jugjam, mas vas totz latz,
    96     car Deus es recolibles e entes e amatz,
    97     e ’n mays per mays devem d’el dire la vertatz.
    98     La figura Deus creet, no·s pot mudar, sabiatz,
    99     car sos sabers poders hi sirien mermatz;
    100    e so que sabs per nom serc ab proprietatz.

    101    Fenides son les regles. Deus ne sia lausatz.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés, Art demostrativa, ORL, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1932, pp. 291-294.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc