Rialc
Rao 0h.16

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes sobre la aparicio que feu nostre senyor Deu Jhesu Christ a la beneyta Mare lo jorn de Pasqua, quant fonch resucitat

    1      Ja consumat aquell tan gran misteri
    2      de passio que pres Jhesus benigne,
    3      havent remut lo mon de cativeri,
    4      ans de pujar al divinal imperi
    5      mostrar volgue lo seu cors tan insigne;
    6      y axi·l gran rey qui·l cel y·l mon governa,
    7      resucitat per sa virtut molt santa,
    8      manifestant la vera lum eterna,
    9      tot resplandent a vos, Mare superna,
    10     se demostra ab gloriosa manta,
    11     d’on la tristor en goig ves convertida
    12     mirant del Fill la virtut infinida.

    13     Goig infinit rebes y grans estrenes
    14     mirant Jhesus en forma gloriosa,
    15     d’on remeyas aquelles cruels penes
    16     que sofferis en lo sant cors y venes
    17     y en l’esperit de vos, tan preciosa;
    18     y ab tal amor que no crech s’acompare
    19     vos ennobli de hun tal privilegi,
    20     que ves primer vos, filla y verge Mare,
    21     glorifficat al vostre Fill y Pare
    22     ans que·ls elets de tot lo sant collegi
    23     de tal honor vos feu merexedora
    24     vent que dels cels vos creu la senyora.

    25     Dins en Sion, hon feu Jhesus la cena,
    26     vos residis prenent digne posada,
    27     y, contemplant alli la sua pena,
    28     vos aparech fent vos complida smena
    29     de la dolor per mort sua causada;
    30     y, acompanyat de animes eletes,
    31     volent mostrar lo quant ell vos amava,
    32     ab si portant molts angels y proffetes
    33     y altres sants, persones molt perfetes,
    34     cascu prostrat loant vos adorava:
    35     foren los goigs molt grans e sens mesura
    36     per esser vos de Deu la Mare pura.

    37     Creure devem ab certitut molt vera,
    38     per lo juhi que la raho nos mostra,
    39     que·l Redemptor, a qui lo cel venera
    40     tot glorios vos, digne gavarrera,
    41     primer miras, segons molt clar se mostra,
    42     y aço per ser del rey incomprensible
    43     la Mare fel y amada sobre·ls altres
    44     y per sentir per ell dolor terrible
    45     en l’esperit, de totes mes sentible,
    46     quant ves morir aquell per tots nosaltres;
    47     y, per servar la ley per aquell feta,
    48     axi us honra, puix fos Mare perfeta.

    49     Vos, adorant lo ver Deu y Messies
    50     . . .

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 354.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc