Rialc
Rao 64.1 = 105.2

            Gabriel Ferruç
            e Guerau de Massanet

    1      Amichs Garaus en cuy fis prets s’agença,
    2      d’aycests partitz, si us play, vulhatz triar:
    3      qual volrets mays, e que m’o diats clar,
    4      bandos o playts e ses nulha valença
    5      hagats seguir tostemps de vostra vida,
    6      la nuyt e·l jorn del vostr’argen gastan,
    7      car ja saubets com fay viure poxan
    8      lo flori groch qui a cascu nos crida.

    9      Amich Ferruç, grans [es] la benevolença
    10     que·m demostrats, si la say be mirar;
    11     per que no deig lo partit refuzar,
    12     ans vos responch segons qu’es m’antendença.
    13     Dels dos trebalhs hay compresa la mida
    14     e·m platz causir lo pus menor afan;
    15     e vos, amich, pladegats tot un an,
    16     qu’yeu anar vulh ab l’espasa fabrida.

    17     Eras pux dir que·l pays de Florença,
    18     En Massanet, si us platz hiretz trompar,
    19     e farets pro que us puxats ben guardar,
    20     car bandol es de ten avol semença
    21     que ’b gran sforç a tot mal vos covida,
    22     don say per cert que·n soffrets trebalh gran,
    23     ez yeu tostemps mon gentil playt manan
    24     viuray joyos ses reguard ne ferida.

    25     Vostre parlar no·s pora far que·m vença,
    26     si be fort be lo sabets abrivar,
    27     mas natural rayso·m fara calhar,
    28     cant l’ausiray no y fare resistença
    29     Cell qui plet vol a Deu e sants oblida
    30     e falssamen va tot jorn sabornan
    31     savis e saigs e companya d’engan,
    32     e falssamen vertut mostra complida.

    33     Ab gran dolor hirets far panetença
    34     a Ssant Endreu, hon vey mant hom penjar,
    35     car si fets mai en lo bando ’lagar
    36     lay farets, dona, personal residença
    37     ab le vil corps, qui seran vostra guida,
    38     que nuyt e jorn vostra cors guastaran,
    39     ez [yeu] hiray per vila solassan
    40     seguin mon playt ses cogitar fetxida.

    41     May a la cort yeu no feray offensa,
    42     que iustament pux mon cor deffenssar,
    43     e deffennsan l’adverssari matar,
    44     e diran tots: «Ben hage qui·s deffença!»
    45     E vostr’onor sera fort scarnida
    46     d’algun arlot quez haura fayt son dan
    47     pel vostra pleyt, e dara us ab son bran
    48     tal que·l servelh fara del cap pertida.

    49     A nulhs arlots jes daray audiença,
    50     seny’En Garaus, nez en lur folh parlar,
    51     car lo ribaut qui ve de trist affar
    52     no porta ’b si natural conexença
    53     de son mal dir, mas celhs qui han sentida
    54     de pur rayso, certes, conexeran
    55     lo meu just piet, e vos bandolegan
    56     pardretz lo cors ab dolor inffinida.

    57     Senyer, per Deu, ab frevol continença
    58     respondre us vey al vostre pledegar;
    59     algus bos homs dauriets asemprar
    60     que us ajudas ans que perdats sentença.
    61     Mala sots nats que l’arm’aurets marrida
    62     pels sagramens falsos que ’nats tractan
    63     per que la part adverssa pach lo ban,
    64     e cort no us tem e ’s per vos pesseguida.

    65     Be foch mal punt lo jorn que fes naxença
    66     en aycest mon, si us volets remirar,
    67     que ’b gran reguart vos cove tranuytar
    68     e pendre·n sen, si c’om fech a N’Antença
    69     qui per armes fort prest li foch bestida
    70     tan desonor, d’on rasabech son dan
    71     que ’b grans assols e ’b trompeta sonan
    72     a rregirons li feren l’estampida.

    73     De Portogal entro fins a Proença,
    74     enquer pus luny, si us volets maya lunyar,
    75     es conegut qui sab ver rasonar;
    76     per que me·n calh e deray paciença
    77     al parlar fol que vostra lang’envida;
    78     per que us requir que juge ’nem sercan
    79     tal que destriu justicia servan
    80     nostre gran plet a iornad’elegida

    81     Pus que del tot vey ma rayso ’nfortida
    82     ez ab bon dreig lonch temps vau pladegan,
    83     per jutge vulh, per ço qu’es molt poxan,
    84     Jaymes Ripois, tota favor jaquida.

    85     Lo jutge·m plau de la vostra partida,
    86     mas per adjunt li donare·l presan
    87     qui·s fay nomnar d’Olivelha Johan,
    88     car sab e sen valor tota complida.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

Vedi la sentència su questa tenzone di Jaume Ripoll (147.1).

 

Incipitario di Gabriel Ferruç
Incipitario di Guerau de Massanet
Indice degli autori

Rialc