Rialc
Rao 89.7

            Ramon Llull


    1      Deus glorios! per vostr’amar,
    2      est’Art general aplicar
    3      volem a les especials
    4      sciencies qui son aytals
    5      una es Theologia,
    6      altra n’es Filosofia,
    7      Logica, Dret e Medicina,
    8      e que Rettorica y sia,
    9      e Moralitats hy metrem
    10     per so que lo ver en mostrem.
    11     E ayso fem per tal rayso
    12     que mostrem l’aplicacio
    13     de l’Art general en cascuna,
    14     qui a totes esta comuna,
    15     e per elas poden haver
    16     en breu de temps e retener.
    17     Et en les .vj. distinctions
    18     fassam de cascuna sermons.

De la primera distinctio en Teologia

De la primera figura

    19     Teologia es saber
    20     ab la qual de Deu hom diu ver.
    21     Conex hom sa essencia
    22     per la primera figura,
    23     faen cercle d’una en una
    24     e totes sien en cascuna.
    25     Son, doncs, granea e bontats,
    26     e les altres proprietats,
    27     essencia de Deu, pus son
    28     l’una l’autro, e en viron
    29     stan una essencia divinal
    30     ensems, e cascuna cabal;
    31     la qual essencia ’s el som,
    32     e mi e quant es, d’ela som.

De la segona figura en Theologia

    33     Ab la segona figura
    34     atrobaras la natura
    35     que ha l’essencia de Deu;
    36     e l’atrobar te sera leu
    37     si en Deu as devocio
    38     e saps posar distinctio
    39     en la divinal gran bontat,
    40     en qui esta bonificat,
    41     de bonificant engenrat,
    42     ab bonificar eternal,
    43     e d’amdos esta natural
    44     obrar per tota la bontat.
    45     E es l’obrant, e es l’obrat,
    46     et es l’obrar, e son egual
    47     una bondat essencial.
    48     E so matex pots consirar
    49     de granea, ab magnificar
    50     magnificant magnificat,
    51     que son distinchs per trinitat,
    52     per natura e naturar.
    53     E so matex es d’eternar,
    54     de eternant e eternat,
    55     e de cascuna dignitat;
    56     car cascuna, natura ha
    57     per que no sia ociosa
    58     e que ’n si aja concordar,
    59     ab que ’s luny a contrariar,
    60     e aja ’n si comensament
    61     miya e fi, tot egualment,
    62     eternalment e infinida,
    63     sens que, no pot esser complida.
    64     Avem te, doncs, mostrat tot clar,
    65     com Deus ha en si naturar
    66     de naturant e naturat
    67     per cascuna proprietat.
    68     Per tal natura l’om enten
    69     que Deus ha en si conplimen,
    70     per naturant e naturat
    71     naturar, en eternitat
    72     et en totes ses dignitats,
    73     sens que, ocies for’estats
    74     eternalment e infinida,
    75     no pogra esser complida
    76     neguna de ses dignitats,
    77     pus hi fos ociositat!

De la tersa figura en Teologia

    78     Poras per la terça figura
    79     parlar de Deu, e ab mestira
    80     egual de cada dignitat,
    81     segons que n’as significat,
    82     cascuna en l’autra asajada
    83     com ic sera acordada,
    84     segons essencia natura
    85     e lur obra, qui tots temps dura,
    86     affirmant lur acordament,
    87     negant tot contrariament.
    88     Per aytal mou pots concloir
    89     de Deu totes vets, e ver dir.

De la quarta figura en Teologia

    90     Per la quarta figura par
    91     com sapies moltiplicar
    92     moltes raho, al concloir;
    93     e ja no y poras falir
    94     si conexs lo significat
    95     per cascuna cambra donat
    96     vint vets; e les cambres son nou
    97     e cascun’ha en si son mou,
    98     per la qual poras lo ver dir
    99     ab que no vulles consentir
    100    en negun mou contrariar,
    101    ans los fasses tots acordar
    102    en so que volras concluir
    103    de Deu, e no vules mentir.
    104    E si vols mays montiplicar
    105    raons, fay, los cercles vivar,
    106    e consint als significats
    107    de les cambres, de lats en lats;
    108    e ayso fay a ton plaer,
    109    car tantes rahons pots aver,
    110    con faras lo revolviment
    111    dels cercles, e·l discorriment,
    112    tro a la cambra de h. i k.;
    113    e no pas mays de la k. en la,
    114    car en ela es afinat
    115    lo descorrer e termenat.

De Theologia per la segona distinctio

    116    Parlar pots de Deu per regles
    117    discurrent lurs especies
    118    en tot so que de Deu diras;
    119    et en cascuna trobaras
    120    so que de Deu volras provar,
    121    ab que sapies acordar
    122    les regles ab so que diras
    123    de Deu, guardant, de pas en pas,
    124    especies de cascuna
    125    sens contrariar de neguna
    126    en la tua conclusio;
    127    e si es feta questio
    128    per utrum, fe responsio,
    129    per la primera reglada,
    130    segons que es ordenada,
    131    e si de que questio as,
    132    ab la segona respondras,
    133    e d’escalo en escalo
    134    tro veges la conclusio
    135    clara, senes negu dubtar.
    136    Et enaxi poras parlar
    137    de Deu, e veres causes dir
    138    ab que l’orde sabjes tenir,
    139    qui per les regles es mostrar,
    140    siguents lo lur significat,
    141    segons que demunt havem dit
    142    a honor del Sant Esperit.

De Theologia per la terça distinctio

    143    Si vols de Deu res concloir,
    144    ajuda t’ab lo diffinir
    145    qui es de ses proprietats;
    146    e sia lo test conservat,
    147    qui es de cada dignitat,
    148    car el esta necessitat,
    149    en quant que no·s pot destruir
    150    si per el hom vol lo ver dir;
    151    e si·ls termens no·t son donats
    152    en les divines dignitats,
    153    dels quals esta la questio,
    154    sapies virar lo sermo
    155    a les divines dignitats
    156    on los termens son emplegats,
    157    e ab eles pots concloir
    158    segons que es lur diffinir;
    159    lo qual diffinir fe ligar
    160    ab affermar o ab negar,
    161    segons lur diffinicio,
    162    e diras de Deu ver sermo
    163    concordant cascu diffinir
    164    ab l’autre, sens nul contradir.
    165    E si no pots ton affermar
    166    ab lur difinir acordar,
    167    vira t’a la negacio
    168    segons la diffinicio
    169    qui es de cada dignitat,
    170    car dar en sabras la vertat.

De Theologia per la quarta distinctio

    171    Ab les condicions
    172    auras moltes raons
    173    de Deu, com esta ordenats,
    174    segons qu’es condicionats
    175    ab la granea e bontat
    176    per different e concordat
    177    magnificar bonificar.
    178    Ayso matex poras trobar
    179    ab granea, eternitat,
    180    e bonea e poestat;
    181    et enaxi de cascuna
    182    ab que deu, d’una en una,
    183    ab qui Deus fa tot so que fa
    184    en si e en creatura,
    185    en quant que en trastot ave
    186    e no hy fal en nula re,
    187    tant es be condicionat.
    188    Pots, doncs, de Deu saber vertat
    189    per les sues condicions,
    190    qui ensems estan companyons
    191    a far lo be conplidament:
    192    pots, doncs, far lo concluiment
    193    de Deu, segons que t’ay mostrat,
    194    ab so per que es ordenat.

De Theologia, e quinta distinctio

    195    Per la taula poras trobar
    196    com sapies de Deu parlar,
    197    de coronel en coronel,
    198    e no esta negun capdel
    199    de fil tant fortment emplegat,
    200    com es de mant significat
    201    la taula tota complida;
    202    per que poras sens falida
    203    parlar de Deu, e tan estes,
    204    que t’abastara ’n tota res
    205    la taula, en quant volras dir
    206    de Deu, si sabs lo ver jausir
    207    ab so que t’es significat
    208    per cada letra, e mostrat,
    209    segons que es son alfabet;
    210    per que pot esser costret
    211    per defaliment de raons,
    212    car la taul’ha tants d’escalons
    213    en pujar alt ton consirar,
    214    que mays que no poras parlar
    215    de Deu, estan li escal.
    216    Vet, doncs, la ordenacio
    217    de la taula a ton plaer,
    218    con de Deu sapies dir ver,
    219    e mant ver, a ta voluntat,
    220    si segueixs lo significat
    221    de les letres, en qui ’s estada
    222    tanta veritat plegada,
    223    que tota hom no pot saber
    224    en esta vida, ni veer:
    225    pots ne, doncs, tanta atrobar,
    226    com pots aver lo ensercar,
    227    ab que ensercs saviament,
    228    siguent lo significament
    229    qui ’n la taula es emplegat,
    230    en tot quant pot esser parlat.

De Theologia per la sisena distinctio

    231    Per seysena distinctio
    232    poras de Deu far mant sermo,
    233    qui ens ela esta ’nplegat,
    234    e apar lo significat,
    235    segons qu’es fayta questio
    236    de Deu, e la solucio;
    237    car per aquel mou pots provar
    238    de Deu so que·n volras parlar,
    239    prenent senblant d’altre senblant
    240    e conexent lo dessemblant
    241    qui esta en les questions
    242    et en les lurs solucions,
    243    qui son escrites; e si·t fan
    244    questions, prin lo lur semblan
    245    e respon per assemblament,
    246    e seguesques l’ordonament
    247    de que t’avem ja ’doctrinat,
    248    aplicant cada dignitat
    249    de Deu, e te responcio
    250    ordenadament, per rao
    251    e per lo lur significat.

    252    De Theologia parlat
    253    n’avem asats e dit lo ver,
    254    e mostrat avem lo dever
    255    com l’Art qui general esta
    256    pusca esser aplicada
    257    a Theologia, e dir ver
    258    de Deu, d’on hom aja saber
    259    de so que es e so que fa;
    260    enpero la sua ajuda
    261    hi cove totes vets estar,
    262    car sens ela hom no pot far
    263    nula vera conclosio
    264    ni atrobar vera rayso.

De Filosofia, e primera distinctio

    265    Per la primera e segona figura
    266    poras sabes la natura
    267    dels generals començaments,
    268    d’angels, de cels e d’element!
    269    e de tot so qui es creat,
    270    en qui esta significat,
    271    si·ls començamens sabs mesclar
    272    la .j. en l’autre, e guardar
    273    que apar de lur mesclament
    274    per natura d’enteniment,
    275    segons lo ver que vols saber;
    276    lo qual ver poras conquerer
    277    ab affermar o ab negar
    278    per la natura de mesclar
    279    bonificant bonificar;
    280    et enaxi de .j. en .j.
    281    dels altres, car dar t’a cascu
    282    de si matex significat,
    283    per que lo ver sera trobat
    284    de so que volras concloir;
    285    et en ayso no pots fallir,
    286    si sabs ben far lo mesclament
    287    que fan tuyt li comensament.
    288    E ab la tersa figura
    289    conexeras la natura
    290    que han cascun començament
    291    com fa ab l’autre ’justament;
    292    car bontat ha .j. naturar
    293    ab granea, autr’ab durar,
    294    e autre n’a ab lo poder,
    295    e autre n’a ab lo saber;
    296    et en axi de .j. en tots,
    297    la .j. desus, l’autre de sots,
    298    segons c’apar en la figura,
    299    en .j. ab altre se mesura;
    300    e tu, segons lur mesurar,
    301    lur natura e lur obrar,
    302    prin lur significacio
    303    e fe d’els la conclusio.
    304    Apar en quarta figura
    305    co·s fa montiplicadura
    306    de tres e tres comensaments,
    307    d’on venen significaments,
    308    segons que esta l’ajustar;
    309    e tu si ho sabs consirar
    310    atrobaras so que querras;
    311    e atrobar tu ho poras
    312    si mous los cercles en viro,
    313    tant, que significacio
    314    te vengas de so que querras,
    315    anant ton entendre de pas
    316    per significar tan soven,
    317    car per aytal anar, el pren
    318    so que desires atrobar
    319    per afermar o per negar.

De Filosofia, e la segona distinctio

    320    A, les regles pots atrobar
    321    la natura e·l naturar
    322    qui es de les creatures,
    323    encercant les lurs natures
    324    si son? que son? e de que son?
    325    quant son? quals son? e perque son?
    326    et enaxi de cascuna
    327    regla, de una en una,
    328    tro venga lo significat
    329    de regla ’n regla, e sercat
    330    per cascuna especia,
    331    e que·l significat sia
    332    ab la regla tan acordant,
    333    que ’n res no y vages dubtant
    334    per affermar o per negar.
    335    Enaxi poras atrobar
    336    los secrets de les natures,
    337    si ab les regles les mesures
    338    los significats que·t daran,
    339    si ab eles los vas sercan,
    340    con sia aço que tot creat
    341    en les regles sia ’nplegat.

De Filosofia, e tersa distinctio

    342    Garda com estan diffinit
    343    li terme, e sia ton dit
    344    segons lur diffinicio,
    345    e fasses la conclusio,
    346    segons que diffinit estan,
    347    en aferman o en negan;
    348    car natura no contradits
    349    so que d’els esta diffinits.
    350    Ayso matex del naturar
    351    e ab lo diffinir acordar;
    352    e si sa la essencia
    353    de tot so qui creat sia.
    354    Vets, doncs, con poras ensercar
    355    per diffinir, e atrobar
    356    tot qui es significat
    357    per diffinir, e demostrat.

De Filosofia, e de la quarta distinctio

    358    A ensercar la veritat,
    359    garda com esta ajustat
    360    li terme per condicions,
    361    e sia fayt teu sermons
    362    segons qu’es la condicio
    363    del terme per tot en viro;
    364    quar can li terme son justat,
    365    donen de si significat.
    366    Per natura de l’ajustar,
    367    car l’u per l’autres mostra clar,
    368    segon qu’es lur condicio
    369    e fa significacio
    370    a l’enteniment de son ver,
    371    per so que·s fassa conexer.
    372    E tu prin lo significat
    373    segons qu’es condicionat
    374    e can conclusio vulles far
    375    per affirmar o per negar,
    376    et ab aytal acordament
    377    com mostra·l significament
    378    de ens e de so qui d’el es
    379    e no hy faliras en res.

De Filosofia, e la sinquena distinctio

    380    Ab la taula poras trobar
    381    so que natura pot mostrar
    382    de si matexa veritat,
    383    significant sa entitat
    384    e so qui d’ela pot ixir,
    385    movent tant los cercle en gir,
    386    tro n’isca lo significar
    387    de l’ens que volras atrobar.
    388    E can lo ver auras trobat,
    389    si vols sia montiplicat,
    390    montiplica·l per cascuna
    391    de les cambres, d’una en una,
    392    volvent cercles mantinent;
    393    e per aquel revolviment
    394    montiplicaras tes raons
    395    a cascuna conclosions,
    396    en tant, que per totes vies
    397    te guardaras de dir falsies,
    398    e concloiras veritats.
    399    mostrades per significats.

De Filosofia, e de la sisena distinctio

    400    La sisena distinccio
    401    es de pratica, per raho
    402    que hom seguesca lo seu mou,
    403    si la questio fas de nou;
    404    car far poras conclosio,
    405    segons la comparacio
    406    de so que es ja concloit;
    407    e·l significar no t’oblit
    408    qui·t ve de la distinctio,
    409    e seguexs la condicio,
    410    en les noveles questions,
    411    de escalons en escalons,
    412    de les questions antigues;
    413    e si en ayso te fatigues,
    414    no sabs pendre significats
    415    de les antigues, vas tots lats;
    416    car un semblant ab altres pren
    417    con l’enteniment los enten
    418    per força del significar
    419    que l’un de l’altre pot donar.

    420    Mostrat avem, doncs, l’ensercar
    421    com hom sapia filosofar
    422    per la sciensa general
    423    en filosofia special.

De Logica, e la primera distinctio

    424    Logica es sciencia
    425    per la qual home sapia
    426    parlar assuffismadament
    427    e fer ver e fals argument;
    428    e logica ’s d’universals,
    429    e ab les figures hom sab quals
    430    estan en lo lur mesclament,
    431    les res d’on hom fa l’argument,
    432    com bontat, qui es general
    433    bonea, gran, especial.
    434    E pots ne far divisio
    435    per proprietat, e veus co:
    436    la bonea de volentat
    437    es a ela proprietat;
    438    e bonesa ’s proprietat
    439    per si matexa e qualitat;
    440    e bonea es accident
    441    per color e per moviment.
    442    Ver, doncs, los .v. universals,
    443    qui ’n logica son principals
    444    comensaments, que son trobat
    445    en les figures e mesclat,
    446    con d’eles en fas mesclaments
    447    per tots los lurs comensaments.
    448    Substancia e accident,
    449    d’on son li deu predicament,
    450    pots en les figures trobar
    451    si·ls comensamens sabs mesclar.

De Logica, e la segona distinctio

    452    Los .v. universals sercats
    453    ab les regles seran trobats,
    454    e tuyt li .x. predicament
    455    si ’b les regles los vas quirent,
    456    car un no te·n pot escapar;
    457    e ab les regles poras dar
    458    conexença del predicat
    459    ab lo sobjet; e si ’s girat,
    460    lo sobjet conexer poras
    461    ab lo predicat; e si fas
    462    ab les regles comparament
    463    substancial o d’accident,
    464    la comparacio sabras
    465    ab les regles per tots los pas.
    466    Ayso matex d’afirmativa
    467    universal o negativa,
    468    e autresi particular,
    469    ab les regles poras trobar,
    470    si fas ver o fals argument.
    471    E·ls individus exament
    472    ab les regles poras trobar
    473    aquels qui estan per comtar
    474    e aquels qui son differens
    475    per especies examens.
    476    Ab les regles pots impossibol
    477    conexer, e so qui ’s possibol;
    478    e autresi, necessitat
    479    e contingent seran mostrat;
    480    e autresi fallacia
    481    ab les regles se trobara.
    482    E si·l miya de les figures
    483    tres ab les regles tu mesures,
    484    sabras formar la figura.
    485    Si vols sercar la mesura
    486    de materia d’argument,
    487    fe per regles l’ensercament.
    488    Preposicio conjuntiva,
    489    e autresi del disjuntiva,
    490    ab les regles la pots trobar
    491    si ab totes les vols sercar.
    492    E ayso matex tant con dura
    493    logica poras per mesura
    494    en les regles tota trobar,
    495    si ’b eles la sabs ensercar.

De Logica, e de la tersa distinctio

    496    Ab aquesta distinctio
    497    sabras far diffinicio
    498    de tuyt li .v. universal;
    499    dels predicamens autretal,
    500    car negun d’els no pot saber
    501    fora bonea ni poder,
    502    ni dels altres comensamens.
    503    Vet, doncs, per qual ensenyamens
    504    sabras far diffinicions
    505    siguent les comparacions
    506    que per l’Art general se fan,
    507    e qui en sos termens estan
    508    tan generals, que tota art
    509    ne pot ayer en si sa part.

De Logica, e de la quarta distinctio

    510    si mescles les condicions
    511    de logica, e sos sermons,
    512    ab condicions qui estan
    513    en esta Art, conexer s’an;
    514    car tuyt li condicionar
    515    qui son en particular,
    516    cove que sien derivat
    517    d’universal, e atrobat.
    518    Pots, doncs, en logica formar
    519    condicio particular
    520    ab condicio general,
    521    on particulars an estal,
    522    e per ela estan reglades;
    523    e si pequen a vegades,
    524    retornales a lur ostal
    525    d’on deriven e an senyals
    526    e ab el formales en ver,
    527    e poras ne ver conquerer.

De Logica, e la quinta distinctio

    528    En la taula atrobaras
    529    los significats que volras
    530    a logica atribuir;
    531    car si a b. c. d. venir
    532    vols, e als altres coronels,
    533    no fo anc en nul capdels
    534    negu fil tant fort enplegat,
    535    com estan li significat
    536    en la taula, per demostrar
    537    so que te·n poras aplicar
    538    a logica argumentan.
    539    Vet, donques, e per qual senblan
    540    pots de la taula dirivar
    541    a logica, mant consirar,
    542    manta materia venir
    543    a so que volras concloir,
    544    per lo molt gran abundament
    545    vengut per significament
    546    de les cambres, si·l sabs trobar
    547    e a logica aplicar.

De Logica, e de la sisena distinctio

    548    Per sisena distincio
    549    respondras a la questio
    550    que per logica hom te pot far,
    551    ab que sapjes pendr’exemplar
    552    de les questions qui estan
    553    en esta Art, e que·l senblan
    554    prengues en ta responsio;
    555    car pus que estan companyo
    556    universal, particular,
    557    per ayso poras ajudar
    558    en logic’ab l’universal,
    559    con sia rao natural
    560    que de so qu’es mays venga·l ver
    561    a so qu’es menys. Pots, doncs, saber
    562    aplicar la Art general
    563    a logica; e faras mal
    564    si no ho fas e l’as mester,
    565    e·t fies trob en ton saber.

De la sciencia de Dret, e la primera distinctio

    566    Retr’a cascu so que seu es
    567    es dret, e qui saber be lo volgues
    568    aplic hy la Art general;
    569    car les figures son portal
    570    per lo qual lo pots tot saber
    571    e sa natura retener
    572    per lo mesclar de les figures,
    573    qui·t mostraran a far dretures
    574    segons granea de bontat,
    575    de poder, durabilitat,
    576    e dels altres comensamens
    577    c’aparen en mesclamens,
    578    e car tuyt li comensament
    579    se fan ensems responiment
    580    e mostron lo significat
    581    com per dret hom sia jugjat,
    582    concordant li comensament
    583    ab rao per ordenament
    584    de l’un en l’autre; e si u fas,
    585    so que dret es atrobaras
    586    e so que es tort atresi,
    587    si sabs tenir lo dret cami
    588    de dret ab los comensaments
    589    en qui es aplicadament,
    590    e ixs ne con los fas mesclar;
    591    per c’ab el en poras jugjar.

De Dret, e de la segona distinctio

    592    Ab les regles poras trobar
    593    dret, si ’b eles lo vols sercar,
    594    car eles te diran si es,
    595    que es, e so de que el es,
    596    et enaxi de cascuna;
    597    car totes de una en una
    598    e totes a dret aplicades,
    599    te mostraran les encontrades
    600    On esta dret, e com s’enten,
    601    ab que fasses discorrimen
    602    del per les regles, veramen,
    603    segons que es la lur natura,
    604    car sens eles nul dret no dura
    605    ni pot esser ben conegut.
    606    Vejes, doncs, con an gran virtut
    607    les regles en so que dret es,
    608    e coms ab eles lo sabes.

De Dret, e la tersa distinctio

    609    Per la tersa distinctio,
    610    on son li diffinicio,
    611    poras so qu’es dret diffinir
    612    si ab eles lo sabs querir;
    613    e ab eles querir sabras
    614    dret, si esta ton aplicars
    615    segons que tuyt son diffinit
    616    li començament, d’on bastit
    617    esta tot so que es en dret;
    618    e per so esta Art sotsmet
    619    a si les diffinicions
    620    qui son de dret, e ses rahons;
    621    car les sues son generals,
    622    e de dret son especials;
    623    e car especial esta
    624    dejus cel d’on sa forma ha,
    625    pot per el esser conegut,
    626    pus per el es esdevengut.

De Dret, e de la quarta distinctio

    627    Per la quarta distinctio
    628    es de dret sa condicio
    629    enpero si es natural;
    630    car lo positiu no es tal
    631    que seguesca condicio
    632    ni necessaria rao,
    633    e no ha lansa ni escut
    634    mas de voler per qu’es aut.
    635    Mas lo dret qui natural es
    636    ab condicio ligat es;
    637    e per so la condicio
    638    d’est’Art te mostra la rao
    639    per que drets an establiment,
    640    e per c’om en fay jugjament.

De Dret, e de la sinquena distinctio

    641    En la taula ’s significat
    642    dret com sia atrobat;
    643    car b. c. d. te mostren ver,
    644    e b. c. e., a mon parer,
    645    e tuyt li autre coronel,
    646    con fasses dret d’aquel castel,
    647    d’aquel caval, d’aquel mon,
    648    e de tot quant es atresi;
    649    e ayso pel significar
    650    que de les letres pots girar,
    651    concordant li significat
    652    ab justicia de la bontat
    653    e dels altres comensaments,
    654    si per els fas discorriment,
    655    ensercant dret ab lur mesclar.
    656    E seguexs lur significar
    657    en tot quant faras jugjament,
    658    e ab els fay acordament
    659    contra enjuria e peccat,
    660    e sies ben acustumat.

De Dret, e de la sisena distinctio

    661    Tu sabras questions formar
    662    e lur solucions donar
    663    de dret siguent l’ordenament,
    664    siguent lo questionament
    665    qui ’s en esta distinctio,
    666    siguent lo ordenacio
    667    per afermar o per negar,
    668    segons c’a nos la veus usar;
    669    e fe la aplicacio
    670    a ayso d’on retras rao,
    671    segons l’exempli que n’es dat
    672    en esta Art per veritat;
    673    car si tu seguexs son sender,
    674    poras per dret rahons aver,
    675    ab les quals souras questions,
    676    faent veres solucions
    677    de dret, si tu les as formades
    678    segons que ’n est’Art son mostrades.
    679    Aplica la solucio,
    680    qui es, per comparacio,
    681    semblant a les solucions
    682    d’estar e de ses questions.

De Medicina ab la primera distinctio

    683    Medicina es natura
    684    ab c’om sanitat procura;
    685    e pot esser procurada
    686    ab figures, e mostrada
    687    ensercant la malaltia
    688    ab lurs termens, tota via,
    689    different e concordant
    690    lurs termens, e els mesclant
    691    l’u en l’autre, en qui par
    692    ab lo lur significar:
    693    com bontat que es malauta
    694    com per los termens no sauta,
    695    e granea autretal,
    696    qui ’s malauta com no val
    697    a bonea e potestat
    698    que sien magnificat.
    699    E de tots ayso vull dir,
    700    car can son, de gir en gir,
    701    la un en l’autre tremesclat,
    702    adoncs esta sanitat
    703    en quant estan tuyt mesclat
    704    ab ordonat mesclament;
    705    autresi li element,
    706    com an mesclar ordenat,
    707    adoncs ha·l cors sanitat.
    708    E per so·l comensament
    709    ordenats per mesclament,
    710    significon lo mesclar
    711    co·ls metges sabjon sanar.

De Medicina, e la segona distinctio

    712    Ab les regles pots sercar
    713    la sanitat, e trobar
    714    so que malautia es,
    715    en apres, so de que es,
    716    per que es, e quanta n’a,
    717    qual es, ni quant finira,
    718    ni on esta·l sanament,
    719    ni com fa·l discorriment,
    720    ni ab que hom sabs sanar,
    721    ab que sapies mesclar
    722    les regles d’una en una,
    723    ni ab que ve la fortuna;
    724    per c’ab eles pot trobar
    725    lo mal e·l be procurar.

De Medicina, e la tersa distinctio

    726    Si be saps difinicions,
    727    sabras les condicions
    728    de Medicina; car sercar
    729    ab eles poras e trobar
    730    lo mal e la sanitat,
    731    qui estan significat
    732    segons que stan diffinit
    733    li comensament, e dit
    734    so que son per diffinir.
    735    E si tu vols hom guarir,
    736    guarda la decoccio
    737    faent diffinicio
    738    de so de que la vols far
    739    e ab que la vols ordenar;
    740    car sens fur diffiniment,
    741    de les res d’on fas enguent,
    742    exarob, bany o sagnia,
    743    no poras trobar la via
    744    com sapies praticar
    745    per sanitat procurar.

DE Medicina, e la quarta distinctio

    746    Condicions fan mostrar,
    747    ab lo lur significar,
    748    com estan li element
    749    ab condicionament;
    750    e la lur condicio
    751    esta la procuratio
    752    de sanitat, tota via,
    753    contra la greu malaltia.
    754    Sabras, doncs, far banyament,
    755    exarob, diectoment,
    756    ab general exemplar
    757    qui ’s de condicionar
    758    condicions especial
    759    qui a sanitat molt val;
    760    car general condicio
    761    d’est’Art y es occasio
    762    d’aver la particular,
    763    ab la qual sabjes sanar
    764    aplicant universal
    765    a la sua special.

De Medicina, e quinta distinctio

    766    Ab esta distinctio,
    767    ab los cercles en viro
    768    montiplica l’encercar
    769    col malaut volras sanar;
    770    e guarda·ls significats
    771    qui mostren proprietats
    772    de les erbes, els enguens
    773    ab que fas lo sanamens;
    774    car b. c. d. te diran,
    775    segons so per que estan,
    776    e tuyt l’autre coronel,
    777    com sia lo teu capdel
    778    en procurar sanitat
    779    per lo lurs significat,
    780    qui es tant montiplicat,
    781    que·n pot esser atrobat
    782    lo miya qui destreu mal
    783    e qui a sanitat val:
    784    lo qual mig es general
    785    al mal qu’es especial,
    786    et encara al sanar
    787    qui esta particular.

De Medicina, e la sisena distinctio

    788    Ab esta distinctio
    789    faras comparacio
    790    de les tues questions
    791    e de lurs solucions,
    792    ab questions generals,
    793    e·l solviment autretals,
    794    a qui sien aplicades;
    795    e ayso tantes vegades,
    796    tro que sien acordan
    797    ab so que vas demanan,
    798    com fasses lo sanament
    799    ab enplastre o enguent.
    800    E si ayso sabs seguir,
    801    e·l significat culir
    802    qui ’s d’esta distinctio,
    803    ton emplastre sera bo
    804    e la tua medicina,
    805    car per aytal mou se fina.

De Rettorica, e primera distinctio

    806    Rectorica ’s parlament
    807    fayt ab bel ordenament;
    808    e pot la hom avenir
    809    ab esta Art, e fromir,
    810    mesclant los comensaments
    811    d’on ix tan bel dictaments,
    812    que rectorica n’es feta,
    813    dient d’els paraula dreta
    814    enbelida ab bontat
    815    granea e potestat,
    816    e l’altre comensament,
    817    can hom ne fa mesclament,
    818    con granea qui ’s ornada,
    819    con esta bonificada:
    820    axi com li adjectiu
    821    qui ornen li substantiu,
    822    con d’els se fa mesclaments
    823    per tots los comensaments,
    824    e·l vocable masculi
    825    estia breu en la fi,
    826    e·l femeni alongat
    827    car pus bel n’es lo dictat;
    828    e·l mig e·l comensament
    829    sien d’aquel ornament,
    830    e fe la divisio
    831    ab natura de rao
    832    per qui esta ornament
    833    bel, ab tal concordament,
    834    que paraula n’es ornada
    835    et en bel estil pausada,
    836    e n’es major e cabal.
    837    E si·ls vocables egal
    838    estan, per bel ornament,
    839    lo parlar n’es pus plaent
    840    contra contrari e menor,
    841    d’on s’alegra lo senyor;
    842    e si fas acusament,
    843    fel ab bel comparament;
    844    e si·l senyor vols lausar,
    845    lausa lo ab bel mesclar
    846    de tuyt li comensament,
    847    per que·ls dits sion plaent.
    848    Vet, doncs, con te pots aydar
    849    ab est’Art en ton parlar.

De Rettorica, e segona distinctio

    850    Si vols far bel dictament,
    851    fe ton parlar discorrent
    852    per les regles d’una ’n una;
    853    car ornar lo t’a cascuna,
    854    si ensems les sabs mesclar
    855    mostrant lur significar,
    856    ab lo qual poras ornar
    857    tes paraules, e dir ver;
    858    car lo que·t fara parer
    859    so que d’el dir en volras,
    860    ab que·l parlar ornaras,
    861    conexent so que deus dir;
    862    e lo de que abelir
    863    fara lo teu parlament
    864    si d’el as coneximent;
    865    e autresi de per que,
    866    del qual gran ornament ve
    867    a la fi de ton parlar;
    868    ab lo qual, pots acabar
    869    so que quers a ton major,
    870    lo qual t’aura gran amor
    871    si ’n la fi fas ornament
    872    de bels dits ab lausament;
    873    e ton parlar sia gran
    874    com requer lo teu deman,
    875    e sia ab calitats
    876    ornades, lo teu dictats;
    877    e propria qualitat
    878    fa estar pus bel dictat,
    879    que no fa apropriada;
    880    e guarda temps e vegada
    881    ab que paraul’es ornada
    882    co·s diu al temps que·s cove,
    883    car ab el sorn’e·s mante;
    884    el loc on tu parlaras,
    885    cels per qui oit seras,
    886    guarda lur condicio,
    887    e segons els fe sermo,
    888    e segons se cau en grat;
    889    car sermo pauc es preat
    890    con no ’s entes ni volgut,
    891    e tant hom diu, es perdut;
    892    enpero gran ornament
    893    del parlar muda·l talent
    894    dels oents, pel bel parlar
    895    ayso que vols acabar,
    896    acordant ton bel dictat
    897    ab cascun per volentat
    898    de tu e li ausidor;
    899    e fasses forsa major
    900    en aver mou en parlar,
    901    car sens mou no pots ornar
    902    ton parlar; e lo ab que,
    903    ab que bel parlament ve,
    904    es materia en parlar,
    905    car sens el no·l pots formar
    906    ni abelir a la gent.
    907    Vet, doncs, lo descorriment
    908    de les regles en parlar,
    909    ab lo qual lo pots ornar.

De Rectorica, e la tersa distinctio

    910    Ab les diffinicions
    911    enbeliras tos sermons,
    912    diffinent cascu vocable
    913    segons que el es estable
    914    per esser e per natura,
    915    segons bela parladura;
    916    de la qual t’es dat senyal
    917    per esta Art general,
    918    qui mostra a diffinir,
    919    e·l diffinir abelir
    920    fa so qui es diffinit
    921    ab veritat e bastit,
    922    e sens que, no es ornada
    923    paraula, ni be scoltada.
    924    E si tu vols acusar
    925    altre, e tu escusar,
    926    feu ab tal diffiniment
    927    on sia bel ornament;
    928    car belea de dictat
    929    fay estar hom escusat,
    930    e ha tu sol desamat
    931    contra qui fas bel dictat.

De Rectorica, la quarta distinctio

    932    Ab esta distinctio,
    933    on son li condicio
    934    general, pots applicar
    935    ornament a ton parlar;
    936    car ab so qui ’s general
    937    orna hom l’especial,
    938    com ne fa acordament
    939    per tuyt li començament,
    940    mesclant lurs condicions
    941    l’un en l’autra per raons,
    942    con es fayt bel mesclament
    943    d’antecedent consequent;
    944    e si ay devocio,
    945    si s’i tany contrictio;
    946    e si es diversiment
    947    que fas, parla en rient;
    948    e si en res a errat
    949    parla ab humilitat;
    950    e si parles ab major
    951    o ab egual, fe tu menor,
    952    car ornar n’as ton parlar;
    953    e si menor vols pregar,
    954    eguala la sua amor
    955    ab la tua, en valor;
    956    e no parles si ’s irat,
    957    car ira fay leg dictat;
    958    e guarde·t de dir falsia
    959    qui mant bel dictat desvia
    960    de la fi per qu’es trobat
    961    parla, doncs, ab veritat.
    962    Anans que vules parlar
    963    comensa a consirar
    964    les paraules que vols dir,
    965    e com les fasses grasir
    966    per belea de dictar
    967    e per verament parlar.
    968    Vet, doncs, les condicions
    969    qui·s pertanyen als sermons,
    970    qui son belament dictats
    971    dits ab bona volentats.

De Rectorica, e la quinta distinctio

    972    Ab esta distinccio
    973    montiplica ton sermo,
    974    car causa significats
    975    que·n pots moltes novetats
    976    aplicar a ton parlar,
    977    ab les quals lo pots ornar;
    978    car quant hom au res nou dir
    979    l’ausir ne pren abelir;
    980    e si·s fara lo parlar,
    981    qui·s fara tant escoltar,
    982    com seran les novetats
    983    que metras en tos dictats;
    984    car si vas a b. c. d.
    985    et encar’a b. c. e.
    986    e a les altres colones,
    987    e·ls significats sermones,
    988    tants n’auras a ton plaer
    989    e tant d’els poras dir ver,
    990    que·l ver ton dir ornara
    991    a cel qui l’escoltara.

De Rectorica, e la sisena distinctio

    992    Si en questio vols formar
    993    novetat, per ornat parlar,
    994    sia l’orde en ton parlament,
    995    qui es questionament
    996    d’est’Art, e orna ’n ton dictament
    997    prenent d’el lo comparament,
    998    car la veritat que y esta
    999    lo teu dictament ornara;
   1000   car beley’esta de bontat
   1001   de granea, d’eternitat,
   1002   e de tuyt li comensament,
   1003   ab la qual faras ornament
   1004   per tues noves questions,
   1005   encar per lurs solucions;
   1006   e la belea de cascu
   1007   montiplica de u en u,
   1008   e quant seras montiplicada,
   1009   sera ta paraula ornada
   1010   si ab ela fas questio,
   1011   e autresi responsio.
   1012   Vet, doncs, con rectorica ’s dada
   1013   per aquesta Art e mostrada.

De sciencia Moral, e la primera distinctio

   1014   Esta sciencia moral
   1015   so per c’om es ver e leyal,
   1016   vertuos e digne de be.
   1017   Esta scienci’a hon ve
   1018   ab mesclar los comensamens,
   1019   e hom ne fa applicaments
   1020   a la sciencia Moral,
   1021   qui sots els es especial:
   1022   axi con bontat, ta vertut,
   1023   con ha bonificar cregut
   1024   ab saviea e amor,
   1025   veritat, gloria, major,
   1026   comensament, miya e fi,
   1027   ab les quals te son dret carni
   1028   a honrar Deu e sa bontat,
   1029   sa granea, eternitat,
   1030   son saber, poder e s’amor,
   1031   e fay home bon servidor.

De Moralitats, e segona distinctio

   1032   Ab les regles vertut querras,
   1033   car ab eles l’atrobaras,
   1034   e mostrar tan so qu’ela es,
   1035   e autresi so de que es,
   1036   e si es o no, e per que
   1037   es virtut, e tro on s’este;
   1038   ab la regla qui de qual es,
   1039   conexeras qual virtut es;
   1040   ab la regla de temps, sabras
   1041   vertut quant la comensaras;
   1042   ab la regla qui es de loc,
   1043   sabras vertut de qual loc moc,
   1044   ni on esta, ni a qui ve;
   1045   e la manera com se te
   1046   contra vicis conexeras
   1047   ab esta Art, e si ho fas
   1048   auras ab que l’atrobaras,
   1049   e ab que merit tu auras
   1050   por que sies remunerat,
   1051   e ab que vensras ton peccat.

De la sciencia Moral, e de la tersa distinctio

   1052   Si tu vols vertut conseguir,
   1053   conseguix la ab diffinir,
   1054   segons que·t n’es exempli dat
   1055   en esta Art, e demostrat;
   1056   car segons que son diffinir,
   1057   en esta Art, e establit
   1058   li comensament general,
   1059   diffiniras l’especial
   1060   vertut si fas concordament
   1061   d’especial diffiniment
   1062   ab cel qui esta general.
   1063   Vet, dones, est’Art e com te val
   1064   a ensercar morals virtuts,
   1065   e per eles aver saluts.

De la sciencia Moral, e de la quarta distinctio

   1066   Si les virtuts vols atrobar,
   1067   qui son carreres de salvar,
   1068   guarda les lurs condicions,
   1069   e fayne aplicacions
   1070   ab condicions qui estan
   1071   en esta Art qui va mostran,
   1072   condicions especials
   1073   ab sues qui son generals;
   1074   car per lo lur significat
   1075   atrobaras moralitat
   1076   de justicia, temprança,
   1077   fe, caritat e esperança,
   1078   prudencia e fort coratge,
   1079   pasciencia e vassalatge,
   1080   humilitat e pietat,
   1081   costancia e castetat;
   1082   enaxi de cascuna
   1083   vertut, d’una en una,
   1084   poras atenyer lur dever
   1085   ab esta Art, e conquerer.

De Moralitats, e de la quinta distinctio

   1086   Ab aquesta distinctio
   1087   montiplicaras a bando
   1088   vertuts, si·ls cercles sabs virar
   1089   e conexs lur significar;
   1090   lo qual aplics a la virtut
   1091   per la qual vols aver salut,
   1092   els significats, qui son tants,
   1093   dar t’an de virtuts tants senblants,
   1094   que moltes ne poras atenyer
   1095   si los semblants sabs depenyer,
   1096   e lo depenyer sabras far
   1097   si seguexs lo significar
   1098   que·t fa cambra de b. c. d.,
   1099   e autresi de b. c. e.,
   1100   et enaxi de cascuna;
   1101   e tu seguex d’una en una
   1102   so que es lur significar
   1103   per vertuts a montiplicar.

De Moralitats, e de la sexta distinctio

   1104   Si questio particular
   1105   moral vols far o ensercar,
   1106   membret de les universals
   1107   questions, qui estan ostals
   1108   on particulars son trobades
   1109   con en eles son ensercades,
   1110   concordant les especials,
   1111   solucions ab generals,
   1112   abstraent lo especial
   1113   significar, del general:
   1114   car per aytal abstractio
   1115   sabras soure la questio
   1116   que·t faran de moralitat.
   1117   Vet, doncs, e com te es donat
   1118   saber en les causes morals
   1119   ab esta Art, qui es generals.

De la fi d’est libre

   1120   Fini Ramon aquest escrit,
   1121   a onor del Sant Esperit;
   1122   escrit ab c’om sab aplicar
   1123   a general significar,
   1124   significar especial
   1125   qui es de general senyal.
   1126   Es en Malorca la Ciutat,
   1127   aquest nou escrit acabat;
   1128   e·l nombre d’encarnacio
   1129   mil e trecents, com Deu hom fo,
   1130   el mes de mars; e ’s comenat
   1131   a la divina Trinitat.

 

 

 

Ed. Salvador Galmés: Ramon Llull, Rims, vol. II, Palma de Mallorca, Diputació Provincial de Balears, 1938, p. 209.

 

Incipitario di Ramon Llull
Indice degli autori

Rialc