Rialc
Rao 203.13

            Narcís Vinyoles


    1      Per ymitar aquella gran reyna
    2      qu’es apres Deu del cel la pus honrada,
    3      mirant l’espill de virginal doctrina,
    4      haveu seguit vos, noble Catherina,
    5      tant com vixques, vida sanctificada.
    6      D’on merexeu, per merits tan notoris,
    7      alt en los cels eternament reviure,
    8      y en aquests prats, mundans y transitoris,
    9      hoir cantant, en sacres auditoris,
    10     tantes lahors quant poden mans descriure,
    11     puix sou l’esmalt y transparent veritcle
    12     que·ns presentau de passio l’article.

    13     Set anys apres que fon vostra naxença,
    14     fes lo concert de vostre sanct preposit,
    15     d’on començas ab Deu tal conexença
    16     y les virtuts vos feren tal valença,
    17     que de vos fes a sols Jesus deposit.
    18     Y axi vivint ab Ell tostemps unida,
    19     feren amor y caritat profunda
    20     mena dins vos de nova caramida
    21     tal, que tira lo sagrat Pa de vida,
    22     ver Deu y hom, vostra boca jocunda,
    23     car de les mans del sacerdot insigne
    24     levant, se mes dins vos com a pus digne.

    25     Humilitat fon la primera pedra
    26     que vos posas en tan alt ediffici,
    27     ab tal virtut, que les virtuts so[n] pedra
    28     al crucifix ab mes raels que l’edra.
    29     Servint, guanyas tan digne benefici.
    30     Que del seu cap vos presta la corona
    31     y us feu gustar la manna preciosa
    32     del costat seu, venint vos en persona
    33     lo donatiu y·l Donador que·l dona,
    34     lo qual portau per palma gloriosa.
    35     D’on merexques gustar lo past dels angels,
    36     en aquest mon tractant ab los archangels.

    37     Per a seguir empresa tan honesta,
    38     vos divisas de color blanch y negre,
    39     a denotar, ab semblant sobrevesta,
    40     verge constant, haver del cel conquesta
    41     ab l’estandart del crucifix alegre.
    42     Alegre dich, car mostra que us abraga,
    43     y vos ab Ell vixques tan abraçada,
    44     que del peccat mortal, que·l mon enllaça,
    45     ni del leo, que tots jorn nos acaça,
    46     hagues temor poguesseu ser naffrada,
    47     ni may naffrar ni fer vos un obstacle
    48     pogue, quant fos per Deu fet tabernacle.

    49     La puritat en infantea tendra
    50     vos arrea de tan grans dons, beneyta,
    51     que l’esperit, dins la corporal cendra,
    52     no alterat dels mals que·l cor engendra,
    53     may consellas cosa que fos maleyta.
    54     Ans del sanct do racional dotada,
    55     dins lo cors chich fon l’anima tan noble,
    56     que de tres anys, si us era demanada
    57     cosa que fos per los sabuts dubtada,
    58     daveu consell plahent a tot lo poble.
    59     Y axi·l devot que per vos se consella,
    60     veu de peccat no sent may sa orella.

    61     Ab puritat entre·ls mortals fos luna,
    62     de vergens lum, estela, spill y palma;
    63     les set virtuts en vos se feren una,
    64     y un’aturas la roda de fortuna,
    65     y·l seu rodar fes aturar en calma.
    66     Desestimant les coses d’aquest setgle,
    67     tant estimas les heretats supernes,
    68     que lo devot que seguex vostre retgle,
    69     [e]rrar no pot, ni crech que·l desaretgle
    70     [co]sa mortal a perdre les eternes,
    71     [a]ns eternal per vida ’n esta vida,
    72     [se]ra del cel la gloria complida.

    73     Rebut lo past d’aquella font jordana,
    74     qu’entre·ls mortals vera salut destilla,
    75     del sanct costat de Jesucrist, que·ns sana,
    76     vixques huyt anys, que de pasta humana
    77     james tastar volgues una centilla.
    78     Per vostres prechs, Jesus, del cors tan munde,
    79     lo vostre cor lava de tots deffectes,
    80     d’on es degut que tot peccador funde
    81     devocio en vos perque redonde
    82     abit algu en fi de tals objectes.
    83     Y t[i]nch per cert sou advocada certa
    84     de tots aquells que vostr’amor desperta.

    85     Perfetament fos caritativa,
    86     que·l temps passas en servir Deu y·ls pobres:
    87     fes, servint Deu, vida contemplativa,
    88     y als pobres seus aquella ver’activa
    89     que·s fa obrant caritatives obres.
    90     Hi·l vostre cors, servint si s’alterava,
    91     perque perdes los abits viciosos,
    92     quant los vils draps humilitat lavava,
    93     l’aygua d’aquells, que sangonosa estava,
    94     vos la us begues per vins molt saborosos,
    95     a denotar que no·s deu may complaure
    96     en res lo cors que puxa Deu desplaure.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Narcís Vinyoles i la seua obra, València, Universitat de València, 1978.

 

Incipitario di Narcís Vinyoles
Indice degli autori

Rialc