Rialc
Rao 49.7

            Ferran Díeç


    1      Mossen Guillem, quart en linyatge
    2      dels qui han fet fel vasallatge
    3      loant tal reyna,
    4      puix entre totes es vireyna,
    5      la sua obra
    6      guanya·l terç pris, carta no pobra,
    7      puix es aquella
    8      de les grans mars una fort cella
    9      ab que·s navega,
    10     y al comanador que·s conegua
    11     dar lum tal mare
    12     perque contra·ls insults empare.
    13     Ella, molt digna,
    14     ha fet dictar obra condigna
    15     mes que als altres,
    16     perque, senyors, a tots vosaltres,
    17     mireu, yo us pregue,
    18     compassio neguna·m cegue,
    19     que·l ver ho mostra,
    20     pregant vos molt la reyna nostra
    21     loem tothora.
    22     E dau me temps sols de quart d’ora
    23     per dir vos l’obra,
    24     que tot mon enteniment sobra,
    25     perque sols d’ella
    26     que quantsevol no s’aparella.
    27     fent participi.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 524.

Vedi la nota a 49.1.

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc