Rialc
Rao 0h.1, 0h.1a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios  sent Berthomeu

    1      Antorcha de fe, apostol benigne,
    2      beneyt Berthomeu, perfet y molt sant,
    3      de noble linatge real e insigne,
    4      del Rey eternal amich fel y digne,
    5      qui us pot loar molt, honrant vos Deu tant?
    6      Y puix la virtut de l’anima nostra
    7      no basta compendre lo quant merexeu,
    8      humilment suplich la sanctedat vostra,
    9      la qual es molt gran, segons clar se mostra,
    10     qu’en dir vostres merits vos, sant, m’ajudeu.

    11     Aquell inimich qui sempre s’assanya
    12     en fer desviar a totes les gents,
    13     al qual la enveja tostemps acompanya,
    14     chiquet vos porta en una montanya,
    15     per ço que perisseu absent dels parents;
    16     mas Deu eternal, Aquell qui us havia
    17     elet en apostol del seu etern Fill,
    18     alla hon estaveu en cura us tenia,
    19     y axi feu que vos ab gran alegria
    20     tornareu al part sens dan ni perill.

    21     Quant fos ja fet gran, hoynt vos la fama
    22     del gran rey Messies, rey fort y potent,
    23     dexant vostra terra y·l mon qui enrama,
    24     les gents d’aquell viure que·ls mata y diffama,
    25     vingues en Judea per ser li servent,
    26     de hon meritas qu’el Rey invincible
    27     rebes en sa cort a vos, sant beneyt,
    28     y que us heretas del be infallible
    29     hi us fes Ell delliure d’aquell tan orrible
    30     inich Satanas, cruel y maleyt.

    31     Rebuda la gracia qu’en vos resplandia
    32     quant l’Esperit Sant vingue sobre vos
    33     y sobre aquella humil companyia
    34     dels altres apostols, qui son estats guia
    35     y lum verdadera del mon tenebros,
    36     anas vos, beneyt, pricant per la terra
    37     a totes les gents lo nom de Jesus,
    38     levant al dimoni la sua desserra,
    39     donant li turments y molt cruel guerra,
    40     tenint lo tostemps ligat y confus.

    41     Puix vos del gran Rey seguireu les vies
    42     y en est mon loas lo seu beneyt nom,
    43     pricant a les gents ell ser lo Messies,
    44     miracles fes grans, guarint malalties,
    45     resucitant morts, sanant a tot hom;
    46     los actes que fes de gran maravella,
    47     que dir no·ls poria james ni comptar,
    48     car fes als juheus dexar la ley vella
    49     y a molts dels infels ab justa querella,
    50     pricant los la fe, los fes batejar.

    51     Entrant vos als temples ahon se colien
    52     les ydoles vanes d’aquells trists infels,
    53     aquelles en terra trencades cahien,
    54     y axi los dimonis de veure us fugien,
    55     sentint penes grans, molt forts y cruels;
    56     y aço feyeu vos perque coneguessen
    57     los trists ydolatres la sua error
    58     y perque aquells sens dubte creguessen
    59     en Deu verdader y axi atenyguessen
    60     la gracia sua de tanta valor.

    61     Hun rey de les Indies y·ls fills y reyna
    62     a Deu convertis ab tota sa gent,
    63     quant vos per virtut y obra divina
    64     li fereu delliure sa filla mesquina
    65     del mal esperit en hun sols moment,
    66     en tant que lo rey y tot aquell poble,
    67     lo qual a Jesus vos fes convertir,
    68     per vos, beneyt sant y apostol molt noble,
    69     estava ’n la fe tan ferm e inmoble
    70     que ja per Jesus volia morir.

    71     La vostra gran fama venint en noticia
    72     de hun gran tira, germa d’aquell rey,
    73     volent exercir sa mala justicia,
    74     deffet treballa ab molta malicia
    75     de dar vos turments y mort sens remey;
    76     y axi sens merce aquell vos feu pendre
    77     y en una preso vos feu ell posar,
    78     perque no donasseu tal fe a entendre
    79     als qui la volien saber y compendre
    80     y encara per fer vos a vos desviar.

    81     Turments y greus penes molt forts vos donaren
    82     la gent y·ls ministres del jutge aquell:
    83     lo vostre sant cors ab cordes ligaren
    84     y en creu cap avall, y axi us escorcharen,
    85     dels peus fins al cap levant vos la pell;
    86     y·ls trists ydolatres, pensant que devieu
    87     morir prestament per ser escorchat,
    88     quant veren que vos encara vivieu
    89     y·l nom de Jesus tostemps benehieu,
    90     tantost fos per ells greument escapçat.

    91     Lo vostre sperit ab gran alegria
    92     donas en les mans del ver Creador
    93     quant vos la greu mort prengues aquell dia
    94     qu’el jutge infel axi us perseguia,
    95     donant vos turments de molta terror;
    96     y puix per Jesus passaveu tals penes
    97     y·l seu beneyt nom tostemps confessas,
    98     d’Aquell atenygues complides estrenes,
    99     dels vostres treballs donant vos esmenes
    100    y·l premi de gloria que tant desigas.

    101    Y axi vos, beneyt, ab molta puxança
    102    regnau en lo cel y ab gloria gran,
    103    tenint ab Jesus molt gran amistança,
    104    puix vos lo cregues ab ferma sperança,
    105    Senyor dels senyors y rey subiran,
    106    de hon gran honor als cels vos es feta
    107    pels angels beneyts, ministres de Deu,
    108    y ab tal companyia tan santa y eleta
    109    vos, sant, triunfau ab vida perfeta
    110    y ab molts privilegis, segons merexeu.

 

            Oracio

    1      Apostol insigne y molt venerable,
    2      humil Berthomeu molt sant y perfet,
    3      lum clara d’aquest trist mon variable
    4      amich y dexeble molt fel y loable
    5      del mestre Jesus per Ell molt elet,
    6      puix vos en lo mon mostras la lum vera
    7      a totes les gents, pricant los la fe,
    8      yo us prech que·ns façau seguir la carrera,
    9      dels vostres consells ab fe tan sancera
    10     que no·ns desviem del infinit be,
    11     y del Satanas vullau delliurar nos,
    12     per lo que·ns pugam sens erra salvar nos.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 52.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc