Rialc
Rao 64.5

            Gabriel Ferruç


    1      Us plants crusels ab gemechs dolorosos,
    2      expendins critz per sobres gran tempesta,
    3      rompen ma fas e·ls cimbels de ma testa,
    4      torcen les mans, ploran entre·ls plorosos,
    5      vuelh començar arrepan me la cara
    6      ffins de ma sanch veya cobrir la terra,
    7      baten ma·ls pits, car greu dolor m’aferra
    8      per mon senyor, ferits de mort amara.

    9      Anch no fon vist dol tan greu com vey ara,
    10     dols smarritz, dols qui·m fay viure ’margua,
    11     dols tenebros, dols qui tot joi embargua,
    12     dols de complant, dols qui tot ben separa;
    13     amb aycest dol, complits de langor dura,
    14     qui·m tol lo cen, lo sauber e la vista,
    15     planyen viuray, seguin me vida trista,
    16     e tristamen seguiray ma ventura.

    17     No vetlh ni dorm si no ’b grand’amargura,
    18     car no·m platz res mays dolorosa viure;
    19     gaugs e plasers avorresch e lo riure,
    20     e vest me sachs e color ney’escura,
    21     pus que y vey morts l’excelhen rey benigne,
    22     ffranch, valaros e cap d’auta semença.
    23     No·s pot nomnar la sua gran clemença,
    24     que ’b gran virtut portave lo just signe.

    25     O morts crusels, lo teu bras com me signe
    26     dins lo meu cor dolors inextimable!
    27     O dura morts! be foch spaventables
    28     cell jorn malvat, de pietat indigna,
    29     qu’ieu romangui sola ’b granda baxesa
    30     del rey al cors veray, caps e bon recgle,
    31     victorios plus quez autr’en est secgle,
    32     lutz alumnans, garnit d’auta proesa.

    33     Eras pux dir fora suy de gayesa
    34     e de plaser de companya gaujosa.
    35     Eras me vey dins la val tenebrosa
    36     de marrimen, de tristor, d’escuresa,
    37     que·l ray lumnos, lassa, trista, marrida,
    38     qui ab gran virtut sobra me resplandia,
    39     s’enbronosex e·m defalh cascun dia
    40     si que ’b dol gran contemplare ma vida.

    41     O reys humils! Com prest no s’a partida
    42     m’arma del cors, pus romanch viduada?
    43     O reys humils! Be suy desemperada
    44     de vos, qu’erets mon conort e ma guida.
    45     Lo cor me fen e l’esperit s’erranca,
    46     e no cobeig mays en dolors actendre;
    47     mos belhs vestits me prench a descuxendre
    48     pus me vey, donchs, sus la fortunal tancha.

    49     Si per lunh temps fuy de coratge francha
    50     de mos tresaurs abondan a gens mantes,
    51     eras no pux, car mes dolors son tantes
    52     que·m fay la mort ab sa crusel palancha,
    53     que·l sentimen no trop, ans suy cuberta
    54     de gran trebalh quy en mon cors se deporta;
    55     li meu sinch seny terrible crit reporta
    56     si que ’b dols grans a me, lassa, desperta.

    57     O cavalhiers, vegats com suy deserta,
    58     vegats com visch plena de gran desayre,
    59     vegats com visch trista ses nulh repayre,
    60     vegats com visch en trebalhs ben aperta!
    61     O pietats! On staves perduda
    62     co·l princep naut ere ’n sa mortal pena?
    63     O plants complits! Aydats ma ’b dolor plena,
    64     car far se deu pus raysos me n’ajuda.

    65     Ventura greu vuy m’es apareguda
    66     si duramen que·m fer de mortal playa
    67     dins lo meu cor, d’on vey que trop s’esmaya
    68     e tot mon joy en trist plant se trasmuda.
    69     O rey de patz! Vas qual partz tir e querre?
    70     On trobare ta reyal senyoria?
    71     O rey molt just! Tan amarch fon celh dia
    72     que·l penssamen mon cor no u pot sofferre.

    73     Belhs Auriflams, fayts que puxa conquerre
    74     mon senyor naut l’insigna jerarchia
    75     de peradis, on say tostemps se guia
    76     inffinits gauig, que·ll Satan no y fa guerra.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Gabriel Ferruç
Indice degli autori

Rialc