Rialc
Rao 164.13

            Jordi de Sant Jordi


    1      Pus que tan be sabetz de cambiar
    2      e conexets moneda com s’ic val,
    3      assats tenits ben covinent cabal,
    4      si dura tant la taula d’esmerçar;
    5      parroquians no us falran per bon hus,
    6      mas eu no crey gassanyets ab me pus.
    7      Ja no metrets vostres diners menuts
    8      ab mos florins de pes ben coneguts.

    9      Fflori de pes, ducat, dobla e scut
    10     o mitg flori, croat, malla, diner,
    11     mesclats arreu en lo vostre carner,
    12     que may comtar no volets per menut;
    13     e crey que u fayts per franquessa de cor.
    14     Mas jur vos Deu que per aqueixa por,
    15     ja no metrets vostres diners menuts
    16     ab mos florins de pes ben coneguts.

    17     Un bon flori say que val per tot loch
    18     d’ayçest pays honze sous, ho lo pes,
    19     e datz lo vos per hun diner jaques,
    20     e no curats si val molt mes ho poch.
    21     Cert, ara ffetz lo guany de Na Peix-frit,
    22     pero no cur de vostre bon partit.
    23     Ja no metrets vostres diners menuts
    24     ab mos florins de pes ben coneguts.

    25     Un fin ducat ço que val hom be u sab,
    26     e d’un escut e dobla, qu’es d’or fi,
    27     cambi fetz vos ab croat malorqui
    28     ez ab diner margulles e de cap.
    29     Qui us trametes en Flandes per esmerç
    30     no cregatz Deu qu’eu hi volges lo terç.
    31     Ja no metrets vostres diners menuts
    32     ab mos florins de pes ben coneguts.

    33     Mas, pus le tochs dels metals fer sabets
    34     prou destramen, ques autre be no us say,
    35     ez avets fayt dels bons lo bon assay,
    36     e com etz tals que·l millor no·n triets,
    37     no us pensets vos que us ho dia per me,
    38     qu’ayçest traut no us vull far, per ma fe.
    39     Ja no metrets vostres diners menuts
    40     ab mos florins de pes ben coneguts.

    41     En camiador, tant sotz de bona fe
    42     que tot es hu a vos lo mal e·l be.
    43     Ja no metrets vostres diners menuts
    44     ab mos florins de pes ben coneguts.

 

 

 

Ed. Martí de Riquer e Lola Badia, Les poesies de Jordi de Sant Jordi, cavaller valencià del segle XV, València, Tres i Quatre, 1984, con alcuni ritocchi introdotti nell’ed. Donatella Siviero: Jordi de Sant Jordi, L’amoroso cerchio. Poesie dell’ultimo trovatore, Milano-Trento, Luni («Biblioteca medievale»), 1997, e ivi giustificati.

La prima stanza è citata nel nel Conhort di Francesc Ferrer (61.8).

 

Incipitario di Jordi de Sant Jordi
Indice degli autori

Rialc