Rialc
Rao 103.147

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Si la fe fos per los tots be tenguda,
    2      los be tinens agueren alegria,
    3      mas pus que fall en los de clarassia,
    4      en la mes part, com gent desconeguda,
    5      an gran dolor los avent esperança,
    6      pel creure meu, tinent llur bona ffe,
    7      tament que tals agen per Deu merçe,
    8      qui, de fe buyts, an feta malvestança.

    9      Quanta viltat, dels qui an presa lança
    10     ves lo rey lur, e dels seguins l’anpresa,
    11     e dels malvats conssellers de letgeza,
    12     dels quals Deu crech pendra presta vengança,
    13     com anemichs de la cosa pobblicha,
    14     perseguidors del pare, fill e fels
    15     idoletrant, com si fossen infels,
    16     traydorament obrant com gent inicha!

    17     Tracio tal, per gent pobre ne richa
    18     ffeta fonch may, ne·s trob’en l’Escriptura,
    19     car tot quant crim pot pensar creatura,
    20     crech an comes (lo fet ho verificha),
    21     e, maltrechtant, an mes crestianisma
    22     a perill gran (poblique u veritat),
    23     e tant de mal los mals an suzitat,
    24     qu’entre los fels an mesa molta cisma.

    25     Aquests tirans qui offenen l’Altisma,
    26     crech conffirmats en la divinal ira,
    27     esper que Deu, per lur malvestat, fira,
    28     e meta prest en lo pus preguon bisma,
    29     e que mon rey l’axecussio fassa,
    30     qui es posat en son loch en lo mon,
    31     e no volrra la trassio·s perdon,
    32     car, al meu juy, prou se veu los menassa.

    33     Pedro, vengut, sa verguonya percassa,
    34     e molts greus mals, a quans no bons ajusta,
    35     e si seguex s’anpresa molt ingusta,
    36     crech sera mort, vençut ho pres en plassa;
    37     car Deu fa part en los tinents fe ferma,
    38     i ab aquells mesos en lo loch seu,
    39     e vençador fera lo senyor meu,
    40     car veritat sos dos titols conferma.

    41     Rey, mon senyor: Deu crech posa la fferma
    42     en lo dret vist per los nou alets foren,
    43     e volra prest, dels malvats qui concorren,
    44     castich fessau, car dret axi u afferma;
    45     si piatat hi deu esser unida,
    46     soplicau Deu nos ho fassa sentir,
    47     a ffi q’en tot puguau son juy complir,
    48     e, be complint, la gent sia ponida.

    49     La Mare, Fill, per graçia complida
    50     crech vos feran los meraxens ponir,
    51     e puixs apres peradis poseyir,
    52     lexant en pau aquells de bona vida.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 237.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc