Rialc
Rao 14.11

            Fra Joan Basset


    1      Amor servir honran, presan e tembre,
    2      Flors virginals, d’on cueig [trasch] li gran mestre
    3      vostre sant cors ayros, valen, molt destre,
    4      pus fonch palays de Jhesus que vench rembre,
    5      servan rayso per mays nostr’avantatge,
    7      compran ab sanch nostr’omanal linatge
    6      qu’era sotzmes a l’infernal desayre,
    8      pel malvat crim de nostre primer payre.
    9      Eras perden mon repayre,
    10     xantan ab votz argentina,
    11     pus que fis volers m’enclina
    12     a requerir vos, Salvayre,
    13     humilmen ab reverença
    14     supplich vos, cap de babtisme,
    15     que per vostra gran clamença
    16     façats tost finar lo scisma.

    17     Ploma d’aur fi ab mot depurat tempra
    18     tench en lo puny, cant vulh de vos scriure
    19     ab letres d’aur nobles lausors, pus viure
    20     justamen vey tots celhs qui us fan azempre,
    21     Mayres de Dieu; e miran su·l retaula
    22     yeu vostra fas, no say quins l’a us en taula
    23     ela pentat, que y mir causa tan belha
    24     que ’n peradis no crey hagats perelha.
    25     Veray Dieu, a vos apelha
    26     l’esperança del just poble,
    27     ez oferin de lur moble
    28     cascus tots jorns s’aparelha
    29     a sup[l]ichar ab gran cura
    30     vostra poderiu altisma,
    31     perque vos, mostran dretura
    32     fassats tost finar lo scisme.

    33     Solhempnitzar denan la vostra gesta
    34     vey l’angel tuig pel voler del Ministre,
    35     que·ls seus scriu en solhempna registre,
    36     fonts que merce nos brulhats tostemps presta.
    37     O clara lutz, d’umilitats sterla!
    38     Peyra no trop d’humilitat ni perla
    39     qu’yeu afigur a vos, en cuy se lia
    40     ses crims fis prets, humils Verges Maria.
    41     Princeps d’auta senyoria,
    42     li seraph plus net de vori
    43     reclamo vostr’adjutori
    44     ab vos ensemps cascun dia.
    45     Adonchs, playe us dins armari,
    46     Senyor, cloure tot sofisme,
    47     perque vensen l’adversari
    48     fassats tost finar lo scime.

    49     Autors segrats, lo coratge m’example
    50     per gran desduy remiran vostra forma,
    51     tan qu’yeu no·m cuyt qu’esperits d’autre norma
    52     fos pus joyos dins la sancta crotz ample;
    53     e contemplan la consegrada pasta,
    54     que torna carns com lo prevera y tasta,
    55     de gaug sortesch ab grans plors fora mida,
    56     exalsan ferm vos que l’avetz noirida.
    57     Beneyts calzers, nostra vida
    58     retorna, peccans, fort brava,
    59     mas en mendra punt nos lava
    60     vostra potestats complida
    61     ab puritat sanguinosa,
    62     la qual adoram, Sanctisme;
    63     pregan que sens fe dubtosa
    64     fessats tost linar lo scisma.

    65     Com de sauber yeu trespassas Virgili,
    66     reys entres mil dels pus soptils poetas,
    67     e que·m volgues David ab los prophetas
    68     e tuig li san[t] del vostra domicili,
    69     purs lirs flayran, ensemps tuig una mica
    70     bastan no son de l’umilitat rica,
    71     que ’n vos floreix, a dir nes a compondre
    72     vers, pus vesen que no y basta dispondre.

    73     Belha ses frau, ragina magnifica,
    74     perdonats m’o, si mos vers falsifica
    75     res contra vos, e vulhats me respondre
    76     demostran com se pora mils spondre.
    77     No fo[n]ch plus joyos de pendre
    78     l’escurç may dins verda plana
    79     quez yeu soy per vos, on grana
    80     devinitatz, que rescondre volch
    81     subtilmen tres persones
    82     en si; donchs, leys dant regisme,
    83     clam vos qu’exaltar corones
    84     fassats tost finar lo scisma.
          
    85     Belha ses frau, gen[t]s falhones
    86     gitatz al potz de l’abisme,
    87     e prech vos sens colps d’estones
    88     fassats tost finar lo scisme.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas, Lírica trobadoresca del segle XV. Joan Basset i altres poetes inèdits del Cançoner Vega-Aguiló, Barcelona, Institut de Filologia Valenciana - P.A.M., 1988, p. 73. — Rev. Miriam Cabré.

Ms.: Hb. || 6-7 Nell’ed. l’ordine di questi due versi è invertito. — 28 jorns] jors ed. — 31 mostran] mostrant ed. — 34 vey] veym ed. — 35 seus] sans ed., saus ms. — 62 Sanctisme] Santisme ed. || Aggiunte all’apparato dell’ed. Bohigas: 18 vulh ed.] vuh ms.35 sans ed.] saus ms.

 

Incipitario di Fra Joan Basset
Indice degli autori

Rialc