Rialc
Rao 0h.21, 0h.21a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor de la beneyta senta Lucia

    1      Lucia, verge molt pura:
    2      digna sou de grans laors,
    3      puix sou noble de natura
    4      y amas Deu tot poderos.

    5      Bella fos y graciosa
    6      a l’etern Deu qui us crea
    7      y de virtuts abundosa,
    8      de les quals vos hereta;
    9      y per ço sou estimada
    10     per lo fill de l’etern Deu
    11     y per ell molt exalçada
    12     en lo regne beneyt seu.

    13     Esposada fos benigna
    14     ab un gran senyor infel,
    15     mas dexas lo, verge digna,
    16     per Jhesus, senyor del cel.
    17     Vostra mare suplicaveu
    18     no us donas marit carnal,
    19     per quant vos mes estimaveu
    20     a l’espos celestial.

    21     Mes pregas a vostra mare
    22     que los bens d’aquella tants,
    23     y tots los de vostre pare,
    24     volgues dar als famejants
    25     per que·ls pobres no perissen
    26     ni restassen despullats
    27     y per que a Deu servissen
    28     y vixquessen consolats.

    29     Vostra mare virtuosa,
    30     vent lo vostre desig sant,
    31     essent tota piadosa
    32     y de bens molt abundant,
    33     per voler vos fer contenta
    34     y per fer a Deu servir,
    35     puix de Deu era serventa,
    36     tots los pobres feu vestir.

    37     Segons que molt clar se mostra,
    38     tanta fon vostra virtut
    39     que la digna mare vostra
    40     atenygue per vos salut
    41     d’una fort greu malaltia
    42     que li dava gran turment,
    43     la qual ella sostenia
    44     per Jhesus pascientment.

    45     Vostre spos lo qual tenieu,
    46     vent que no·l volieu vos
    47     y que ja vos lo jaquieu
    48     per Jhesus, Deu glorios,
    49     molt aquell se congoxava,
    50     puix axi·l volgues dexar,
    51     y per ço molt treballava
    52     que us pogues ell fer matar.

    53     Y axi, ell, ab gran malicia,
    54     a hun jutge vos liura
    55     per que fes de vos justicia,
    56     al qual molt vos acusa
    57     dient ereu christiana
    58     y que no·l volieu gens,
    59     y que ereu folla y vana,
    60     dicipant los vostres bens.

    61     Essent vos pel jutge presa,
    62     ell vos feu amonestar
    63     no vinguesseu en contesa
    64     ab l’espos que us feren dar;
    65     mas aquell molt vos pregava
    66     adorasseu los seus deus,
    67     y vos, vent que molt errava,
    68     no us curaveu dels prechs seus.

    69     Ans vos, santa, l’exortaveu
    70     adoras al Creador:
    71     clarament vos li mostraveu
    72     que vivia en error,
    73     ab rahons maravelloses
    74     que us mostra l’Esperit Sant,
    75     y tan grans y glorioses
    76     que·l vencereu disputant.

    77     Lo jutge, per que mirassen
    78     en vos un molt gran castich,
    79     de fet mana que us posassen
    80     ab les dones del public
    81     per que fosseu desonrada
    82     per aquella gent infel;
    83     mas james hi fos portada
    84     ni u permes lo rey del cel.

    85     Vent les gents que no us pogueren
    86     en hun loch tan vil portar,
    87     molts parells de bous prengueren
    88     per poder vos hi tirar;
    89     y vos, santa digna y noble,
    90     de cors verge, cast y pur,
    91     foreu feta tan inmoble
    92     que·ls bous no us pogueren dur.

    93     Puix lo jutge no us podia
    94     fer posar en aquell loch,
    95     molt irat, ab fellonia,
    96     feu encendre hun gran foch
    97     dins lo qual mana posar vos
    98     per donar vos pena gran,
    99     y·l foch no pogue cremar vos,
    100    ans restas sens algun dan.

    101    La gent, per engraciar se
    102    del maligne president,
    103    vent aquell molt congoxar se
    104    de vos, verge tan prudent,
    105    estimant que vos, beneyta,
    106    los volieu fer despits,
    107    hun coltell la gent maleyta
    108    vos ficaren per los pits.

    109    Vos, beneyta, combregareu
    110    ans que us dassen la greu mort,
    111    de hon molt vos alegrareu
    112    y restas ab gran confort,
    113    car rebes ab gran victoria
    114    a Jhesus, Deu infinit,
    115    qui us dona la sua gloria
    116    en lo cel ab goig complit

    117    Puix legim vostra istoria,
    118    loant vos ab gran delit,
    119    teniu nos vos en memoria
    120    deffenent nos dia y nit.

 

            Oracio

    1      O Lucia sancta, per Deu molt amada!
    2      estela luent, perfeta y molt digna!
    3      verge molt pura, per Deu consagrada,
    4      y martir insigne de virtuts ornada!
    5      serventa de Deu prudent y benigna!
    6      Puix foreu dotada de tal sapiencia
    7      que tostemps amas a Deu y·l proisme,
    8      pregau a Jhesus que·ns done sciencia
    9      d’amar y servir lo ab molta prudencia
    10     per que siam fets vers fills de l’Altisme,
    11     y feu que·l Senyor, en esta vall trista,
    12     nos vulla guardar la lum de la vista.

             Amen.

 

 

 

Ed. Jaume Massó Torrents, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 317.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc