Rialc
Rao 0.7

            Poesie anonime


    1      El jorn del judici
    2      parra pel qui no haura fet servici.

    3      Jesucrist, Rey universal,
    4      homo y ver Deu eternal,
    5      del cel vindra pera jutjar,
    6      y a cada u lo iust dara.

    7      Ans qu’el judici no sera,
    8      un gran senyal se mostrara;
    9      la terra gitara suor,
    10     y tot lo mon sera tristor.

    11     Terratremol tan gran sera
    12     que les torres derrocara;
    13     les pedres per mitx se rompran,
    14     y les montanyes sa fondran.

    15     Los puigs y plans seran iguals
    16     alli seran los bons y mals,
    17     reys, duchs, contes y barons,
    18     qui de sos fets retran raons.

    19     Gran foch del cel devallara;
    20     mars, fons y rius, tot cremara
    21     los peixos donaran grans grits,
    22     perdent sos naturals delits.

    23     El sol perdra la claredat,
    24     mostrant se fosch y alterat;
    25     la lluna no dara claror,
    26     y tot lo mon sera foscor.

    27     Apres vindra terriblement
    28     lo Fill de Deu omnipotent;
    29     de morts y vius judicara;
    30     qui be haura fet alli es veura.

    31     Als bons dira : «Fills meus, veniu,
    32     benaventurats posseiu
    33     el regne qu’us he aparallat
    34     des que lo mon va esser creat».

    35     Als mals dira molt agrament:
    36     «Anau, malaits, a n’el torment;
    37     anau, anau al foch etern,
    38     ab vostron princep de l’infern».

    39     Humil Verge, que haveu parit
    40     Jesus infant aquesta nit,
    41     vullau a vostron Fill pregar
    42     que dels inferns vulga·ns lliura.

 

 

 

Ed. Josep Massot i Muntaner, «Notes sobre la supervivència del teatre català antic», Estudis Romànics, 11, 1962-67, pp. 49-101, p. 85. 

È una versione maiorchina del Cant de la Sibil·la. Vedi altra versione: 0bis. Lo jorn del Judici.

17 è ipometro.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc