Rialc

Incipitario generale

 

 

 

 

 

 

 

Ab alt so, en creu posat   (138.1h)

Ad dolor gran e fora de mesura   (75.1)

Ab dolor, Senyor, contemple   (138.1a)

Ab dubte veg [que] puscha viure   (61.1)

Ab fin voler vos am, senyora bella   (14.1)

Ab fletxes d’aur untatz d’erb’amorosa   (181.1)

Ab gemechs grans, plors e sospirs mortals   (67.1)

Ab goig contemplar yo vull, de Deu mare   (123.1)

Ab goig e ab [alegria]   (0bis)

Ab gran sfors quasi forci natura   (90.1)

Ab gran affany he mal, dol, he tristor   (103.4)

Ab grieu trebalh ez enguoxos turmen   (103.5)

Ab letres d’aur per mesura   (14.2)

Ab lo cor trist e envirollat d’esmai   (0.3)

Ab los peus verds, los ulls e celles negres   (154.1)

Ab los suptils llaços que par’Amor   (103.6)

Ab molta rao me desenamore   (94.2)

Ab molt scarn, Rey dels Reys   (138.1f)

A, bon’amor! E per qual tort   (89.5a)

Ab pena gran, mos debils sentiments   (0e.1)

Ab pens’inflamada, o Jesus benigne    (123.2)

Ab plants e plors pertre de vos, senyora   (103.7)

Ab plor tan gran, que nostres pits abeura   (154.2)

Ab quin ale ne, trist, ab quina boca   (99.1)

Ab quin turment he pena conguoxosa   (103.8)

Absent de vos, mon goig e be   (73.1)

Ab tal dolor com l’esperit s’aranqua   (94.3)

Ab tal enginy me ferich d’un encontra   (83.1)

Ab tot conech, dona, que·t pots clamar   (103.9)

Ab tot que ja esperimens   (115.1)

Ab tot que tant, ab tan autentics actes   (74.1)

Ab vos me partria yo   (180.1)

Ab vos me pot Amor ben esmenar   (94.4)

Ab vos volria parlar   (0bis)

A cells qui dihen que provar    (89.1)

Acompanyat d’un amoros desir   (77.1)

A, crueltat   (89.5b)

Actor de pats, tot lausor e honor   (0c.1)

Adeu, bon temps e bona sort   (73.2)

A Deu es cert, lo qual prech me confona   (56.1)

A Deu primer, qui es causa causant   (109.1)

A Dieu prey me fira l’am   (200.1 in 61.8)

A Deu siau, vos, mon delit   (94.5)

Ador te, Creu, verissima e sancta   (0d.1)

Affany d’amor remey no pot trobar   (198.1)

A gloria gran d’aquella sagrada   (196.1)

Agnes molt benigna y santa perfeta   (0h.35a)

A honor del major senyor    (89.2)

Ajustat vey d’Amor tot lo poder   (164.2)

Al be que vull mes que ma vida   (60.1)

Alçant los ulls en creu per a mirar te   (203.1)

Al cor homill molt devot e contricte   (10.2)

Alegre·t, flor virginal incompresa   (103.11)

Alegron si li pecador   (0.8)

A l’enteniment, si gracia l’affina   (113.1)

. . . / a lexe . . . d’on naix vera bondatz   (139.1)

Al gay coven vuyl far aquest deman   (34.1)

Algu no pot haver en si poder   (94.10)

Alguns han dit e volgut sostenir   (103.13)

Alguns passats donaren si a mort   (94.11)

Al jorn incert quant Deu vendra   (29.1)

Al meu coral amich   (173.1)

Al punt c’om naix comensa de morir    (96.3)

Al qui sens pris elegira loar la   (49.1)

Al rey Jesus donada la sentença   (99.2)

Als fats coman tot quant sera de mi   (94.12)

Alsgunes gens m’an dit, moltes veguades   (103.12)

Alta de pretz, flor de mesura   (0.9)

Alta sens par, santa Verge Maria   (197.1)

Alta senyora comtessa   (180.2)

Alt e amor, d’on gran desig s’engendra   (94.13)

Alt, en lo cel, la geraxia canta   (88.1)

Altisme Deu, Vos qui sou nostra via   (3.1)

Altre no se qui·m puxa millor dar   (176.1)

A mal estrany es la pena estranya   (94.1)

Amant amor, d’amor suy ben amats   (32.1)

Amant languesch e languin pas gran pena   (139.2)

A mi acorda un dictat   (94a.1)

Amichs Garaus en cuy fis prets s’agença   (64.1 = 105.2))

A mi mateix cove que digua: «Ffora»   (103.1)

[A] molts compren que, prenen[t] entrenyor   (10.1)

. . . / Amor a çells on vol tirar   (139.3)

Amor, amors, jo us atorch senyoria   (41.1)

Amor aysi m’a fayt sentir   (139.4)

Amor cruel, qui els has units en vida   (154.27e)

Amor de cor hafectuos   (0.11)

Amor de donzella   (0.34a)

Amor, del mal que·m feu ten fort me duyll   (103.14)

Amor es tal que son poder   (36.1)

[A]mor nos fa aço rimar   (89a.1)

Amor no vol c’om li fassa retraytz   (124.1)

Amorosa mayhorquina   (0a.3)

Amor, qui pot, m’a dat a dona tal   (103.15)

Amor, Amor, quisvulla us don lausor   (53.1 in 61.8)

Amor se dol com breument yo no muyr   (94.14)

Amor servir honran, presan e tembre   (14.11)

Amor tots jorns me presenta   (103.16)

Amors, com fayts amar ten aut?   (0.10)

Amors, de suspirs   (14.6c)

Amors, d’uymes selar no pusch los dans   (103.17)

Amors joy mi renovelha   (105.1)

Amors, merce no sia   (0.12)

Amors, qui tost fer, quant li play   (59.2)

Amor, ta gran senyoria   (26.2)

Anar me·n vull. Per sso prench comiat   (103.18)

A[n]cios tot de l’amagat engan   (183.2)

Anc hom no vi plus prim arquier   (0.13)

Angelich doctor de noble linatge   (0h.41a)

Ans de crear los cels, lum ni planetes   (110.1)

Ans de molt temps veureu los confesos   (145.1)

Ans Deu creas enjelical natura   (103.19)

Ans que dels cels girant mogues la roda   (154.3)

Ans que la lum mostras lo primer dia   (197.2)

Ans que l’etern nostra fragil natura   (8.1)

Ans que peccant, general malaltia   (66.1)

Antorcha de fe, apostol benigne   (0h.1)

Anuig al mon, per fort que sia   (107.1)

Anuig me te insesantment llunyat   (103.59)

Anuig mostrau aver que us vulla be   (103.60)

Anuig trop gran en la festa que feu   (103.61)

Anyel molt sant en lo mon devallat   (0.41e, in 0.41)

A poch a poch la bregua fon mesclada   (74.3g)

Apoderat d’Emor, per son poder   (103.20)

Apostol de Deu molt alt e insigne    (0h.3a)

Apostol insigne y molt venerable   (0h.1a)

Apostol insigne y molt venerable   (0h.2)

Apostol molt sant de gran sapiencia   (0h.3)

Apostol sant y subiran doctor   (0h.58a)

Apostols beneyts Simo y sent Judes   (0h.4)

Apostols insignes de gran reverencia   (0h.5)

Apostols insignes y molt gloriosos    (0h.4a)

Apostols insignes y molt gloriosos    (0h.5a)

Apres d’aquell tan rich virginal temple   (153.1)

Aquella gran força tan fort que us defensa   (184.1)

Aquell ateny tot quant atenyer vol   (94.15)

Aquell convit, per qual se vulla via   (74.3p)

Aquelles mans que james perdonaren   (94.16)

Aquell potent e sobre tot poder   (85.1)

Aquell qui s’adapta la carn de Christ pendre   (138.2)

Aquell saber qui·m feu de vos partir   (103.21)

Aquell sol clar de replandor eterna   (7.1)

Aquesta es perdurable dolor   (94.17)

Aquestes velles vils mardoses   (103.22)

Aquests grans fets perseguits fins havuy   (103.23)

Ara ballau, companyes   (0bis)

Ara conech sso que no conexia   (103.24)

Ara confes que so merexedor   (138.3)

Ara hojats, dompnas, que us fau sauber   (164.3)

Ara isqua de la fossa    (0.1e)

Ara lausetz, lauset, lauset   (0.14)

Ara pots fer, Amor, tes voluntats   (180.4)

Ara recort lo qui no recordava   (186.1)

Arbitr’es gran levar juhi   (61.2)

Arbre beneyt, per al gran cell scala   (39.1)

Arbr’ecçellent, en bon signa plantat   (0.15)

Arbre molt sant, en qual ha be granat   (140.1)

Are·m platz be com l’afan e·l martire   (59.3)

Armem nos, vers crestians   (0.16)

A, Senyor meu, com es gran pietat   (0.4)

Aspres dolors, penetrant, me destenta   (14.3)

Asserenau los nuvols de l’entendre   (69.1)

Astres no us fuig pus tan sabers se planta   (14.4)

Atenyeran aquells goigs mes orelles   (203.10i)

A tots ensemps accepta de bon grat   (158.1)

Atressi·m pren con la mola com mol   (0.17)

A tu conffes, mon bon rey he senyor   (103.2)

A tu ho dich, don Caravida    (0.1)

A tu m’acost, mare del Creador   (71.1)

A tu, puix tu, verge Mare divina   (69.3h)

Aujhat, baros, que passat per la via   (0.19)

Aujats, senyors, complits de saviesa   (0bis)

Ausiren missa matinal   (0bis)

Auyats, senyors, qui credets Deu lo payre   (0.19b)

Avant, avant, e veyretz la plus bela   (192.1a)

Ave, flor inmaculada   (0.20)

Ave, inclita Senyora   (0.21)

Aveu lexat ut, re, mi, fa, sol, lla   (61a.1)

A, volentat, a consentir molt presta   (175.1)

A vos, dona verge santa Maria   (89.3a)

A vos, madona, qui sabets   (96.1)

A vos me do, senyora de valor   (0.2)

A vos, mon cor, me cove descobrir   (130.1)

A vos, mout aut senyor   (96.2)

A vos, ne Constantina Julia   (0bis)

A vos per lohar, dels angels senyora   (72.1)

A vos, que nou cors ha glorifficada   (159.1)

A vos, qu’estz deessa d’amor   (192.1)

A vos, qui sou de complida ballesa   (103.3)

Axi cant es en muntanya deserta   (0.6)

Axi com cell qui desija vianda   (94.6)

Axi com cell qui ’n lo somni·s delita   (94.7)

Axi com cell qui·s parteix de sa terra   (94.8)

Axi com cell qui·s veu prop de la mort   (94.9)

Axi com son sus l’espera los signes   (164.1)

Axi con çel qui be ’sxalba   (0a.2)

Axi·m te dins el gran briu   (34.2)

Axi us dexau a tots contents   (74.2)

Ay! cors avar, scas, richs de merce   (59.1)

Ay, espigua novela   (0bis)

Ay hulhs traydors, [e] com m’avets tan tris   (0.5)

Ay llas, catiu!, be fonch maleyt lo dia   (103.10)

Ayman suy Bel Joy e l’alba   (0a.1)

Ay, mo fill car, lo cor mi cuya fendre   (0.19a)

Ay, senyer, saludar m’ets?   (4.1)

Ay, trista, desventurada   (149.2h)

Baix d’aci baix, hon vivim per reviure   (193.1)

Bastava sols, per a poder salvar nos   (69.3g)

Beata santa Catarina   (0bis)

Beda sou vos, senyor, quan vos contemple   (154.4a)

Be deu penar l’amador   (149.2d)

Belha ses par, en pretz e laus s’abonda   (83.2)

Bell cavaller, pus m’estas demenan   (45.1)

Bellesa gran vostre cors illumina   (79.1)

Bell papagay ab penes d’esperança   (203.2)

Be li pren mal a ’quell qui del desert   (103.25)

Bels aymis, qui be ’ndivina   (0a.4)

Be·ls mils sospirs vos fau tot jorn de renda   (14.5)

Be·m maravell com l’ayre no s’altera   (94.18)

Be·m pendra mal si pass’esta jornada   (103.26)

Beneyta Eularia, qui dins Barcelona   (0h.6)

Beneyt confessor per Deu molt amat   (0h.36a)

Beneyt sent Basili, doctor qui esmalta   (0h.19a)

Be·n fayts perven, amors, que pauch vos costi   (0.23)

[B]en hay razo quez yeu mos xans espanda   (18.1)

Be puch penar   (0.24)

Berenger d’Anoia·m dits hom   (5.1a’)

Be saps, Amor, que volentat avia   (103.27)

Be volgra que bon exemple   (5.1a)

Be volgr’esser ten beneventuros   (139.5)

Be vols, Amor, ton gran poder mostrar   (103.28)

Blanxa y bella n’es la costa   (96.4)

Bon’amors vol e cosen xascun dia   (9.1d)

Bona dompna, Dieu cuy veser   (0.25)

Bons cavallers, tots prestament   (0bis)

Caiga del cel foc cremant ta persona    (0.26)

Calda cremant, que no sentiu hivern   (in 154a.2, ex 154.5)

Calen les lengues dels passatz   (192.1f)

Calle ma beu, puix que loar no basta   (22.1)

Callen aquells abseguats per amor   (180.5)

Callen aquells que d’Amor han parlat   (94.19)

Callin aquells invidiosos cans    (138.4)

Canbi paras contra·l Sathan qui us postra   (72.2)

Can me sove de la beutat diversa   (83.11)

Canta lo cel ab novell’armonia   (39.2)

Cant lo rey Erodes ac aso entes   (0bis)

Cant vey li temps camgar e ’nbrunusir   (164.14)

Cant yeu m’esguard vostre gracios vis   (9.1c)

Car es a mi lo mal que pas d’amar   (175.14e)

Car es plasers d’ausir   (0.27)

Car fill Johan, vos siats benvengut   (0.41d, in 0.41)

Car ffort teniu, dona, virtut sens frau   (103.29)

Car no saps res dir ne far    (0.28)

Car say que caminant   (0.29)

Cascun cos l’anima cobra   (0bis)

Cascun vell pot fer la festa solempne    (115.2)

Causa tan gran produint tal effecte   (44.1)

Cell qui d’altruy reb enug e plaer   (94.20)

Çell qui mal diu d’altri ne s’adelita   (175.3)

Cels homens son beneventurats   (0.131b)

Cercant cami de poder esmerçar   (0e.2)

Cercats d’uymay, ja·n siatz belha y proz   (126.1)

Cert ar’, Amor, me convendra perlar   (175.4)

Cert, com no us veig, senyora de mon cor   (79.2)

Cert es de mi que no me·n cal fer compte   (94.21)

Cert no t’e de tant lohat    (175.19d)

Certes dich, pus que la millor   (201.1)

Cervo ferit no desija la font   (94.22)

Cest falç de mon no·l presi un puges   (96.5)

Cest qui ço fay d’on li deu seguir dan   (96.6)

Ceyla qu’ieu port en semblan de colomba   (95.4c)

Charitat me forsa i ley me incita    (138.5)

Christians, a supplicar   (168.1)

Christians, devotament   (0.33)

Christians, doncs, supliquem   (168.1b)

Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba   (94.23)

Claradat gran de continuu rate   (102.1)

Clara virtut, mirall de sancta vida   (15.1)

Clar es e molt a tots los amadors   (94.24)

Clare Thomas, doctor sancte   (99.3)

Cobrir no pusch la dolor qui·m turmenta   (94.25)

Ço fo el mig de juliol   (95.1)

Colguen les gents ab alegria festes   (94.26)

Columpna de fe molt fort y sancera   (0h.53a)

Columna de fe y lum del mon clara   (0h.2a)

[C]om a forçat m’aure de vos partir  (10.3)

Combas e valhs, puigs, muntanyes e colhs   (59.4)

Començ de cas me porta pensamen   (199.2)

Com fel amant, pris vida d’asperansa   (0e.3)

Com li seraff per gran benuyranssa   (192.1b)

Com l’hom possat en l’estrem de la mort   (199.1)

Com lo que sta sentensiat a mort   (0.31)

Com no pensau que us am extremament   (186.2)

Compassio me fa esser vehina    (74.3n)

Com porien stimar   (175.5)

Com pus pens, mes difficultos me par   (103.33)

Com sia just, per gran manutanença   (63.1)

Comte senyor, puys virtut es la rama   (90.2)

Com tot lo temps per venir he passat   (180.6)

Confirmada la sentencia    (138.1g)

Confit inmortal en capça molt pura   (39.3)

Considerant quant dignament    (74.3)

Continuant, segons que joya mana   (12.1)

Con volentatz en amar se desperta   (9.1b)

Coratge meu, a pendr’esforç molt tart   (94.27)

Corona d’aur, ab Francesch de la Via   (192.2a)

Coses hi a que·ns paren a la vista   (74.3o)

Crea·m, Senyor, hun cor de nova pasta   (203.10k)

Creu, de tu·m vull fort clamar   (0.32)

Creure deveu entenia   (0f.1)

Creure podets, senyora valarosa   (14.6a)

Crueltat vol que gens no si’amat   (175.6)

Cura·m los ulls ab l’engüent o colliri   (203.10o)

Cuita, cos mort, que l’amor que et fa perdre   (154.27d)

Cuytau, senior, per ffer a Deu servey   (103.34)

Ço que no vol ma dispossissio    (103.32)

D’acte semblant tan virtuos   (60.2)

D’amor los combats encalcen ma vida   (133.1)

D’amor me clam de l’interes que prench   (10.4)

D’amor me clam e maldich totz sieus faytz   (21.1)

D’amor seray plus que no suelh   (139.6)

D’Amor, si·m planch, ne vayg ploros   (65.1)

D’aquella tan alta, tan fort y gran çoca   (60.3 = 98.5)

D’aquell gran diluvi hon l’om se negava   (7.2)

D’aquell poch espay que tristor consent   (0.34)

D’aquesta gran aguila volar la volada   (60.4)

D’aquest mon trist, que stava de lum pobre   (0h.7)

D’assi partesch, d’on partir no volria   (103.35)

D’aver lo nom e lo dret tall d’aymia   (164.4)

De bens e plaer tostemps abundos   (154.6)

De bocadens postrat estich en terra   (90.3)

De cert vos dich, si m’a durar   (61.3)

De fe, d’amor, la mes encesa flama   (39.4)

De ferm en ferm suy liguat ab la ferma   (73.3)

De fi en fi, vos am tan finament   (61.4)

De gran dolor cruzel ab mortal pena   (0.35)

De Jesus sou tant amada   (0.36)

Del cor preyon me parton li sospir   (59.5)

Del cruzel crim de lleza magestat   (101.1)

Del gran rey Jhesus puix fos tan amada   (0h.10)

Delit no·m ve per dir ma gran tristura   (180.9)

Delliberat lo dessus dit   (149.2a)

Del ja promes no tench mes avant cura   (0e.4)

Del jorn que us viu d’altra gens no em pot plaure   (154.8)

Del joy d’emor suy ers depnats he ras   (103.40)

Del mal que pas no puc guarir  (154.1a)

Del mes alt cel haveu ubert la porta   (133.2)

Del mes alt cel vingue l’etern Espos   (69.4b)

Del mon no·m dolc, que ma vida vull perdre   (154.27b)

Del nom gentil de una gentil dama   (60.6)

Del primer nom d’Amor suy en demanda   (0.37)

Del que pertany al Creador   (49.2)

Dels aymadors suy lo plus cossiros   (139.8)

Dels crims majors comet lo crestia   (103.41)

Dels doctes fels congregat per posible   (67.3)

Dels dos combats, me sembla pus estret   (6.2)

Del sol calor sovint a mi dete   (6.1)

Dels richs tresors del clar entendre   (69.4)

Dels sants hermitans puix sou la bandera   (0h.11)

Del tot me cuydave lexar   (59.6)

Del zodiach, on son los dotze signes   (203.3)

De ma calitat fent vos empresa   (in 154a.2, ex 154a.1)

De mal saber, ab verinos coratge   (167.1)

De manament de part de Vostr’altesa    (74.3k)

De mans barats qu’el mon se fan, no·m pach   (103.37)

De mi us recort, senyora, mia vida   (79.3)

De moltas bondats yo us vetg habundosa   (180.8)

De novelh joy e de novelh’amor   (83.3)

De part dels reverends    (63.2)

D’eres anant no say que puxa dir   (139.7)

De res no he carestia   (192.1e)

De Sant Joan la festa   (178.1)

Desconsertat d’aquel saber   (73.4)

D’escuredat tenint la pensa llesa   (46.1)

Deserts d’amichs, de bens e de senyor   (164.5)

Deseximents, deseximents   (137.1)

Despit, treball, enug [e] dol   (61.1a)

Despuys que so presoner de fortuna   (73.5)

Despuixs parti de vos, ma bell’aymia   (103.42)

Despuyxs partim de la bona ciutat   (103.43)

Des que perdi a vos, deu de ma vida   (154.9)

Destret d’emors mi clam a vos   (0.38)

Destret per fin’amor   (43.1)

Destretz d’amor, ab cuytat enament   (103.44)

De stupor compres, en lo novell temple    (138.6)

De tanta valor, beneyta, us contemple   (0h.8)

De tantes virtuts portau vestidura    (0h.9)

De tot delit privat e de ’lagria   (149.2)

Deu creador   (152.1a)

Deus, ab vostra gran pietat   (89.5)

Deus, ab vostra vertut comens’est Desconort   (89.6)

Deus, ab joy xant. Per vos, f. g. discorrens    (89.4)

Deus glorios! per vostr’amar   (89.7)

Deus, per far a vos honrament    (89.8)

Devallem lo cos honrar   (0.1d)

De virtuts sou exalçada   (22.2)

De vos, Amor, no pusch ges null be dir   (103.38)

De vos e de mi lo temps assegura   (60.5 = 115.8)

De vos me clam, dona prous e valen   (103.39)

De vos se condol e plany gentilesa   (in 154a.2, ex 154.7)

De vos me dolch qui perdeu temps en va   (175.7)

De vostra salut he desig   (108.1)

De vuy dema se·n va lo temps   (50.1)

Dexant tots los caps de vostra resposta   (172.1)

Diats, midoncs: cuydau vos que us servescha   (101.2)

Dicatis qui us ha ginyat   (86.1)

Dient: La noble persona   (175.19f)

Dieus! E com soy alegres e joyos   (34.3)

Dificil cossa ’s ben jutgar   (74.4)

Digau, mossen Jaume Gaçull, mol afable   (172.2)

Dimas beneyt, antorcha encesa    (0h.50a)

Dins en l’archiu de les divines sales   (69.2)

Dins en .j. any son scrites   (0bis)

Dins lo meu cor a[b] fulles d’or escrita   (35.1)

Dins un castell hedificat sus rocha   (0d.2)

Dins un poblat, en terra despoblada   (103.46)

Dins un verger molt gran   (95.2)

Dir me cove, se be·m tench l’engeny flach   (14.7)

Disponam nos a fer be   (178.2)

Di’ te dia tanti guai   (90.4)

Divendres sant   (0.39)

Diversament un [bell] nom se recita   (60.7)

Doctor excellent de vera doctrina   (0h.30a)

Doleu vos, enamorats   (180.10)

Dol me costreny ten fort ab sforç gran   (21.2)

Dol port d’un dol, qui·m dona gran dolor   (103.47)

Doloros critz ab votz brava, terribla   (59.7)

Dolors y treballs, sospirs fora mida   (189.1)

Domine, per vostra fe   (0.99)

[. . .] domna de bon ayre   (0bis)

Dompna, de mi merce us prenya   (33.1)

Dompna gentil, vos m’enculpats a tort   (16.1)

Dompna, lo jorn qu’yeu me perti de vos   (59.8)

Dompna, tot jorn vos vau preyan   (164.6)

Dompna·m platz ben arreada   (96.7)

Dompna valen de lial valor, tembre   (14.8)

Dona, c’anc pusch amar   (5.1c)

Dona del mon no·m pot jens enguenar   (103.48)

Dona del mon no·s pens que per amors   (139.9)

Dona d’onor qui viure vol onesta   (104.1)

Dona gentil e d’accellent natura   (171.1)

Dona, per Deu, hajats merce de mi  (139.10)

Dona qui val bon voler me demostre   (103.49)

Dona qui vol molts aymans comportar   (103.50)

Dona, si us am, no·m graescau amor   (94.28)

Dona val tan com de far mal c’estra   (96.8, 12)

Donchs, Capita, dona·m les armes tues   (203.10d)

Donchs no u tingam a molt grans maravelles   (74.3a)

Dones d’un senyn, dues son, he bondat   (103.51 = 145.10)

D’on me trobi, no se en quina manera    (74.3b)

Donosa sou, bella, sens gens offana    (38.1 in 61.8)

Dons, com saria   (0.40)

Dons puys que say layrat   (5.1b)

Donzell’al trist qui per amor es mort   (149.2b)

Donzelles fels, prech vos vingats avant   (0.41: include 0.41a-e)

Dos grans contrasts son bolcats en ma pensa   (26bis.1)

Dos son los alts, segons lo meu parer   (95.3)

Dotat vos contemple de gracia tanta   (0h.12)

Dreyt e rayso ha mos .v. sens forçats   (95.4a)

Dues gentils donzellas say, quez an   (101.3)

D’una vella scaxalada   (0.44)

D’un bell joiell, senyor, tinc inventiva   (154.4b)

D’un cors adorn, amigable, gentil   (180.7)

D’un temps ença tinch gran spant   (0.42)

D’un xipelet de set flors enramat   (0.43)

E·l diable tench son cami    (0.47)

E·l nom d’aceyll ver Deus qui feu lo cel e·l tro    (116.1)

El jorn del Judici   (0.7)

E lhas, amors! Ten pauch vos cal de me   (59.9)

E llas de mi!, que ma plorosa vida   (103.52)

E las!, e io que·m fare   (0bis)

Emperadriu, principi dels bens nostres   (123.3)

Enamorat no fou mes de Isolda   (150.1)

Enamorats de sentiment grosser   (17.2)

Enamorats, doleu vos de ma vida   (61.5)

Enamorats, feu li honor   (100.1d)

Enamorats, los qui per ben amar   (180.11)

Enamorats, mirau la be   (100.1c)

Enamorats, planyeu tots e plorau   (0.46bis, ex 80.1)

Enamorats qui teniu prim sentit   (175.8)

En aquell jorn amarch de dol y d’ira   (203.10l)

En aquell jorn que us fiu de mi senyora    (0e.5)

En aquell temps senti d’Amor delit   (94.29)

En be fort punt suy entrat en la setla   (53.2)

En breu veyrem torney mortal bastir   (101.4)

En breu veyrem una freyor abatre   (188.1)

Encalssant, fuig del c’atenyer volrria   (103.57)

En cantant jo no poria   (149.2f)

En Fogassot, pus sou enamorat   (67.13 = 183.3)

En frayre, en la divina  (0a.5)

En la pus alta fortuna   (86.2)

En Leonard, si be mon spirit   (157.1)

En llettres d’or, tendreu en lo sepulcre   (154.10)

En lohar vos amor esforçs me dona   (123.4)

En lo mes baix d’aquella vall escura   (69.3a)

En lo mig del cami de nostra vida   (59.10)

En lo mon trop molts homens relladors   (17.1)

En lo temps bell de nostra primavera    (58bis.1)

En mal poders, enqueres en mal loch   (164.7)

En midons vey bondat e cortesia   (139.11)

En miey del cor porti VII colps mortals   (14.9)

En mostra donchs de gran benevolencia    (60.16c)

En nom d’aquell gran Jutge just   (74.5)

En nom de Deu, lo rey del cel   (0bis)

En nom de Deu, nostre Senyor   (182bis.1)

En nom de Deu totpoderos   (0bis)

En nom de Deu totpoderos   (119bis.1)

En nom de Deu tot poderos    (0.49)

[E]n non de Dieu commenzeray   (0.50)

En re del mon no prench joy ne segorn   (84.1)

Ensems vos puch dir, senyora Olives   (60.5a)

En tal debat hay mis mon pensament   (73.6)

En tantes parts vostra bondat destilla   (37.1)

En temps d’enuig e mig desllibertat   (103.55)

En tres parts es vostron nom divisit  (102.2)

En vida muyr, he morint puix guarir   (103.56)

En vos es ma fe e tota ma vida   (154a.1a = ex 154.11a)

Enteniment, saber ne fantesia   (65.2)

Entes aveu tan be lo general   (103.58)

Entre Amor sso portat he Fortuna   (94.30)

Entre·ls cavallers insignes    (0h.13)

Entre·ls sants puix sou tan digne    (0h.14)

Entre·ls ulls y les orelles   (94.31)

Enug estrem abat tot bon saber   (61.6)

Enuig, enemich de jovent   (164.8)

Enyorament, enuig, dol e desir   (164.9)

E!, quant m’es greu quant no remir   (0.46)

E qui pora, donzella virtuosa   (79.4)

Eras diray ço que us dey dir   (0.51)

Eras mi ponch Amors tan finamen   (101.5)

Eras quant torn lay on es mon voler   (139.12)

Eras quant vey arbres e brotz florir   (0.52)

Eras quant vey dels brots tombar la flor   (83.4)

Eras can vey guarnits los pratz e·ls camps   (103.65)

Eres maldich lo jorn, lo punt e l’ora   (103.62)

Eres, pus ssuy ssi fort anamorats   (103.63)

Eres pus vey c’Amors vol que sieus sia   (103.64)

Eres quan vei los arbres gen florir   (0.53)

Eres qui vol socors haver de mi   (121.1)

Esforç me fall volent loar a vos   (175.9)

Es livell just lo çeptre de justicia    (74.3s)

. . . / sobre·l prat pausar   (192.2)

Esperant muyr he morint visch ensemps   (103.66)

Espera sens culpa la vert gavarrera   (49.3)

Esper esper de vostra senyoria   (0e.6)

Es pietat, si be hi voleu atendre   (154.12)

Esta lico qui legirem   (0.56)

Estant de repos, vetlava ma pensa   (74.6)

Estant prostat axi com adorava   (0d.3)

Estant ratret e d’enuig fatiguat   (103.67)

Estel molt clar, hom d’estat e valia   (189.3a)

Estel resplandent donant lum divina   (0h.44a)

Estrem voler, per mala ssort, me tempta   (76.1)

Es vostre cor d’acer, ab tan fort tempre   (154.13)

Eu say un prat hon ha fulhas e flors   (84.2)

Eu vi un bon mal de Jesucristi   (0bis)

E yo munda estare   (0.32a)

Ez yeu am tal qu’es bo e belh   (92.1)

Fayt hay venir, ab qui pusch’acordar   (132.1)

Fent oracio en l’hort    (138.1b)

Fermant los ulls alt en l’amor eterna   (107.2)

Ferrando·s diu d’Erve qui t’a polida   (30.2)

Ffamos, gentil, imitant bons estils   (102.3)

Ffantasiant, Amor a mi descobre   (94.32)

Ffantesiant molt sovint en amor   (90.5)

Ffeeltat vol amar la senyoria   (103.68)

Ffins aci me ’veu mostrada   (76.4)

Ffins asi he desamadas les donas   (103.69)

Ffis vos suy ayman   (20.1)

Fflor d’onestat, senyora devota   (154.14)

Filla d’Adam, primer d’ell concebuda   (0.57)

Fill de peccat y nat de inconstancia   (203.10f)

Fill es de Dant en saber e conexer    (175.19e)

Flach es l’enginy si vos no m’ajudau   (25.1)

Flor de lir, verje Maria   (0.58)

Flor de saber de qui el saber estilla   (154.15)

Força·m destreny, molt discreta senyora   (0.59)

Fort me desplay cant no vey   (139.13)

Fortuna no·m fara pensar   (149.2e)

Fort y guarnit, castell inexpugnable    (73bis.1)

Fraires molt cars, maravil me de vos   (83.5)

Fruyt divinal collit d’umana planta   (203.10b)

Gaita, be gardatz   (5.1e)

Galana sou tant   (0.60)

Garaus amichs   (14.10)

Gaspar, rey de gran prudencia    (0h.15)

Gays trobadors, si voletz bona retgle   (160.1)

Gens no cregau que la vostra honor   (155.1 in 61.8)

Gens no penseu, ssi be no us vaig a veure   (103.70)

[Gen]til dompna sens erguyl   (0.61)

Gentils Bonetz, lo mals qu’avetz retraytz   (117.1)

Gerregar vull ab amor he m’aymia   (103.73)

Ges, de consell, en mi no tinc l’abrich   (103.71)

Gloriosa dells angels, Verge, no·m desempars   (0bis)

Glorios es l’hom qui no sent d’amor   (90.6)

Governador, si·l cars de l’ignocent   (61.7)

Grabiel fonch misatger singular   (103.72)

Gran carrech han huy tuyt l’om de paratge   (181.2)

Gran goys es e gran pagament   (0.1g)

Gran temps apres que palma de victoria    (135bis.1)

Guays e jausents xanti per fin’amor   (82.1)

Havent a parlar yo de vostr’altesa   (204.1)

Havent recors, segons es estilat   (183.3a)

Hi tots los vots en un parer clogueren   (74.3i)

Ho digna preciositat   (180.19)

Ho fill Jesus! Quant yo·m recort   (0.41b, in 0.41)

Hohiu, hohiu, tots los qui be amats   (94.75)

Ho laç, Amor! Per que consent   (73.9)

Homens inichs e plens de males fades   (30.3)

Hon Deu esta localment se nomena   (51.1)

Honrats sants eva[n]gelistes   (0bis)

Hoydes vostres rahons belles   (23.1)

Humil Apollonia, perfeta serventa    (0h.8a)

Humil davant Cayfas   (138.1d)

Huyt letras son e la meytat vocals   (61.11)

Huy Valencia fa festa   (0.76c)

I axi les dos, examinant los actes   (74.3r)

I·l mateix dia   (74.2a)

Imperial donzella, mes que bona   (99.4)

Increat Deu, sol creador   (103.76)

Infinits mals divisio·ns aporta   (67.5)

Inperayritz de la ciutat joyosa   (0.62)

Insigne apostol de vida perfeta   (0h.33a)

In utroque jure gran doctor, com somnies   (154.16)

Io desig esser vostre; e la sort mia   (154a.1b = ex 154.11b)

Ionquers amichs, pus axi s’abandona   (157.2)

Ja consumat aquell tan gran misteri   (0h.16)

Ja de amor tebeu james no sia   (94.34)

Ja los grans rius de vostres bens corrien   (60.8)

James degu ama lo que no veu   (0e.8)

James mon entendiment   (149.2i)

Ja no es hom ten prous ne tan presat   (0.63)

Ja no esper que si’amat   (94.35)

Ja no puch cobrir, trist de mi   (0.64)

Ja no tench res que tot vostra no sia   (0e.7)

Ja no veyra midoncs que pus la blan   (101.6)

Ja per dir vos mon cor e mon talan   (59.11)

Ja que lo temps no ’s vuy tal com solia   (103.77)

Ja son de mals axi cansat   (103.78)

Ja tots mos cants me plau metr’en oblit   (94.36)

Ja volgues Deu que posques abstenir   (103.79)

James no fuy d’Emor tan descontent   (103.80)

Jatz que tots jorns, per ma granda folhia   (103.81)

Jerma Rafel, lo nom d’aquella dama   (0f.2)

. . . / Jo be que us vull, he may repose   (115.6)

Jo crech sapiau la casa   (131.1)

Jo de vos ssaber volria   (0f.3)

Jo·m maravelh com no·s ve qui hulhs ha   (96.9)

Jo no pens qu’en res no sia   (142.1)

Jo so partit e partint me partia   (180.13)

Jovencelhs qui no [ha] aymia   (181.3)

Junt es lo temps que mon goig es complit   (94.37)

Jutges molt prudents, de gran dignitat   (123.5)

Jus lo front port vostra bella semblança    (164.10)

Justa, clement, devota pietat   (149.2j)

Just sacerdot, ministre sens cautela   (203.10m)

L’acaptador vesat de petitesa    (145.2)

[. . .] la croada   (0.66)

La cruel fortuna mia   (0.67)

La gran dolor que llengua no pot dir   (94.38)

La gran voluntat y amor magnifica   (115.5)

La lletra que sta primera   (100.1a)

L’alta sens par, humil Verge Maria   (60.9)

L’altrir, el mes d’abril   (0.69)

L’alt triunphant Cupido, deu de Amor   (90.8)

La mi’amor, pus no us puch dar entendre   (0.68)

La mia por d’alguna causa mou   (94.39)

La nau Jesus d’aquell port se partia   (203.5)

Las, a qui dire ma langor?   (59.12)

La so ates d’on so volgut fugir   (94.42)

Las, treballat e fora de mesura   (95.5)

Lassa, mays m’agra valgut   (0.70)

La Trinitat de son alt consistori   (106.1)

Lausan vostra saviesa   (14.13)

. . . / la Verge molt singular   (0bis)

La vida ’s breu e l’art se mostra longa   (94.40)

La vida sens terme excellent i cara    (138.9)

La virtut sou en propria forma   (0e.9)

La vostra amor m’ich fa venir   (0bis)

Lay quant los gats van en amor   (192.3)

Le guay dolç cors a quuy s’es junct   (68.1)

L’enemorat qu’en temps antich amava   (103.82)

Lenga no deu jamays devotaments   (0c.2)

L’enteniment, mirant la prescientia   (184.2)

L’enuig es meu e vostre·l dan   (199.3)

L’enyorament qui·m vench, de vos pertint   (103.83)

Les Caterines   (54.1)

Les divines gracies axi son partides   (49.6)

Les grans laors qui recitar poria    (0h.17)

Les letres huyt, pertidas per eguals   (187.1)

Les obres dalt han son etern principi   (49.7a)

Le sovenirs qu’amors fina ma porta   (139.15)

Les perles nou que vos aveu triades   (111.1)

L’espill inmens hon vos morau, senyora   (203.4)

L’esplet d’amor ab basques lo colliu   (0.73)

Les prometençes   (182.3)

L’estranger dolor que·m liga   (114.1)

Les virtuts de vos son tantes    (0h.18)

Les vostres leys que·l mon tant multipliquen   (74.3j)

Le temps presens de guaya primavera   (101.7)

Levant mos ulhs, pres del Cel vi [e]star   (93.1)

Lexant a part l’estil dels trobadors   (94.43)

Lexau l’amor de parents he d’emichs   (180.14)

Lexe la Sort lo seu variat torn   (94.44)

Lexe m’ estar, Amor, no·m dones guerre   (90.9)

Leyaltat vol e bon dreg me comanda   (127.1)

L’habit de virtut honor exigex   (138.7)

L’home pec se torba en cosa novella   (138.8)

Li fayt Dieu son escur   (20.2)

L’inconegut, sol d’ell conexador   (103.85)

Lirs virginals, mayres de Deu e filla   (0.74)

Lliurada us sou a mi no per amor   (104.3)

Loau a ells, apres, loau a mi   (153.3b)

Loau tal sant, o sol, luna y esteles   (12.2)

Lo beneyt infanto   (178.3)

L’obra major que Deu etern ha feta   (24.1)

L’Obrer etern, fundant natura humana   (49.4)

Lo cavaller que ’n armes fon lo fenix   (100.1e)

Lo cinquen peu del molto ab gran cura   (94.45)

Lo cor e·lhs huelhs m’an lo cor[s] mis en pena   (139.14)

Lo credit gran que de subtil entendre   (60.10)

Loar vull la vida de vos, sent Basili   (0h.19)

Loem Deus en la altura   (0.1c)

Loem lo Senyor   (0.1b)

Loem vostra virtut santa    (0h.20)

Lo fills Nohe les terres per mesura   (20.3)

Lo foch que veig ences alt en la torre   (154.27c)

Lo fol desir qu’Amor ha fayt intrar   (59.13)

Lo fonament de mon pler, alagria   (103.86)

Lo gran estat de vostre alt linatge   (57.1)

Lo gran voler, dona, que us port, me costa   (103.87)

[L]ohar cascu segons lo seu merexer   (10.5)

Lo jorn ha por de perdre sa claror   (94.46)

Lo jorn del Judici   (0bis)

L’ome d’onor qui trenque sa peraula   (104.2)

Lo menyscap de la moneda   (0.75)

L’ome pel mon no munta ’n gran valer   (94.41)

Lo meu deport es poder vos mirar   (175.10)

Lo meu senyor, be veig que res no costa   (6.1a)

[L]o molt voler jo crech no·s pot compendre   (10.6)

L’om qui del mon s’eparta, per servir   (103.84)

Lo noble archipestre   (0b.2)

Lo nom propri ha guanyat   (0.76b)

[Lo] prime guoig que tu, Mari’, aguist   (103.88)

Lo qui, per juy, a ffer l’om creure basta   (103.89)

Lo Rey del cel   (0.76a)

L’or fi de pes requir balança fina   (49.5)

Los daurats grius de Febo no volaven   (110.2)

Los dos primers de vostre nom molt hama   (142.2)

Los fats cruels, per miga de fortuna   (161.1)

Los frets [e]strems que·l temporal [e]sforça   (180.15)

Los ignorants Amor e sos exemples   (94.50)

Los mals cuberts no porten may planyença   (10.7)

Los mals ten greus qu’amors me fay sofrir   (192.1c)

Los meus cinch senys rebelles, flachs y pobres   (203.10n)

Los navegants en mar de crims molt alta   (0h.22)

Los qui amau preneu aquesta cendra   (154.17)

. . . / los pot hom nomenar   (95.6)

Los qui·m desiau loar   (60.12)

Los sants pastors, en la nativitat   (111.2)

Los set gotxs recomptarem   (0.77)

Lo suar guarex la febra   (60.11)

Lo tan alt grau, pura Verge Maria   (48.1)

Lo temps es tal que tot animal brut   (94.47)

Lo temps present de bella primavera   (103.90)

Lo tot es poch ço per que treballam   (94.48)

Lo Verb etern, egual Deu ab lo Pare   (202.1)

Lo viscahi qui·s troba ’n Alemanya   (94.49)

Lo voler pot be son dan   (73.7)

Lo vostre sguart ences l’autrir greu flama   (32.2)

Lucia, verge molt pura    0h.21)

Lum divinal de l’etern foch encesa   (7.3)

Lums que de nit les tenebres bandejen   (69.4a)

Madona, xantan vos diria   (0bis)

Magnifich mossen Johan   (152.1)

Ma gran caritat, amor e llarguesa   (154a.2 = ex 154.18, 154a.1, 154.5, 154.7)

Mala dompna, fals vos suy e ginyos   (0.80)

Malaja amor qui la·m feu abellir   (100.1b)

Malament viu qui delit pert de viure   (94.52)

Malauts e greus destretz    (83.6)

Maldich a mos fats e trista ventura   (180.16)

Maleyt lo jorn que·m fon donada vida   (94.53)

Mal haja qui se n’ira   (0bis)

Mal, mal   (176.2)

Mals perladors vulh per tostemps maldir   (139.16)

Malventuros no deu cerquar Ventura   (94.54)

Mare d’Aquell qui de la creu en l’arbre   (154.19)

Mare de Deu esser no merexque   (74.7)

Mare de Deu, eternalment prevista   (31.1)

Mare de Deu, humil Verge Maria   (180.12a)

Mare de Deu, qui sols pogues mereixer   (203.6)

Mare de Deu, sus los cels subirana   (0.82)

Mare del Fill al Qual sou vera filla   (35.2)

Margarita molt benigna    (0h.23)

Maria, dona, Deu vos sal   (0.83)

Martiri et do   (0bis)

Martir molt sant, fortissim y admirable   (0h.24)

Mas puix tenim davant la vista nostra   (69.4c)

Ma volentat, no menys freda que marbre   (60.13)

Ma voluntat, amant vos, se contenta   (94.51)

Ma voluntat e donada   (0.78)

Mayor de tots creats de una pasta   (72.3)

Mayre de Deu e fylha   (84bis.1)

Mayre de Diu, stiell de l’albe pura   (0.79)

Mayres de Dieu, cristall de puritat   (122.1)

Mayres de Dieu, valerosa princessa   (14.14)

Mentre d’Amor senti sa passio   (94.55)

Mentres hi fon lo metge may parlaren   (74.3h)

Merce prey vos vença   (0.109b)

Mervellat estich de ço que hoig   (99.5)

Mes ameria tenir febre   (176.3)

Mes voluntats, en gran part discordants   (94.56)

Midons qu’eu aym ses bausia   (20.4)

Mirant en vos, examen de pintura   (203.7)

Mirant lo cel brodat d’estelles clares   (203.8)

Mirant que del rey Jhesus, ver Messies   (0h.25)

Mirant que vences la fort gent pagana   (0h.26)

Mirant, senyor de molta reverencia   (60.14)

Misatges, prech vos que aneu   (0.85)

Misteri gran, o concebiment noble   (90.10)

Misteris profundes los angels cantaven   (153.2)

Moltes de vetz, dompna, ·m suy presentatz   (91.1)

Moltes gents son en aquest mon loades   (191.1)

Molt he tardat en descobrir ma falta   (94.57)

Molt humil Mara de Deu   (0.86)

Molt me par bo que pens de l’altre mon   (94.58)

Molt m’es plasens, belha, com senyorega   (77.2)

Molt mes que spectable senyor virtuos   (119.1)

Molt protestant, comens ffer aquest’obra   (103.92)

Molt vos sou tart, dona, reguoneguda   (103.93)

Molts homens hoig clamar se de Fortuna   (94.59)

Mon bon amic, sabiatz que l’altre dia   (192.1h)

Mon bon senyor, puix que parlar en prosa   (94.60)

Mon car senyor N’Amfos   (96.10)

Mon char fill, per sanct Antoni   (132.2)

Mon Creador, incompres dreturer   (103.95)

Mon esperit esta ple de sospita   (203.9)

Mon fill Jesus, lo qual yo e portat   (0.1a)

Mon sentiment ha perdut del tot l’esme   (90.11)

Morir cuyt, las   (65.3)

Morir me cuyt de dol e gran faunia   (103.96)

Morta de part, davall la pedra marbre   (154.20a)

Mort me donau, dona, sens maraxer   (103.97)

Mort me donau, senyora, vida mia   (183.8)

Mort per amor, dins lo negre sepulcre   (154.20b)

Mos cars cossis, pus t’aymia t’a ras   (103.98)

Mos cars nabotz, en vostres canssons vey   (101.8)

Mos cars nabotz, torbat m’an l’enemich   (101.10)

Mos cars nabotz, yeu ssay dos aymadors   (101.9)

Mos donatius que son, ni mes offertes?   (203.10q)

Mos honcles cars, yeu no dich mal d’aquellas   (103.99)

Mos mals escrits, en compte del diable   (203.10j)

Mossen Endreu, temps ha que no trobe   (103.100)

Mossen Endreu, un consell te deman   (103.101)

Mossen Endreu, un om a ffet aymia   (103.102 = 45.3)

Mossen Ffrancesch, lo nohibbl’egullo   (103.103)

Mossen Guarau, pus lo temps es vengut   (103.104)

Mossen Guillem, quart en linyatge   (49.7)

Mossen Jacme, si us plats, vullats triar    (148.1)

Mossen Jacme, si us plats, vullats triar    (95.10)

Mossen Johan, digues me que fare   (45.2)

Mossen Johan, pus sou desnaturat   (0.87)

Mossen Johan, seguons hopenio   (76.2)

Mossenyer meu, per conseguir   (78.1)

Mostrant un greu planyer lo cel y la terra   (60.15 = 98.6)

Mos ulls, tancats perque altra no mire   (154.21)

Moura·s corrent la tremuntana ferma   (154.22)

Na Ffrancina, la beneita   (0bis)

N’archipreste, si Deus bona ventura   (0.88)

[. . .]ne dix l’altrir un dia   (0.84)

Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau   (83.7)

Ni lo meu dir fa consequencia    (60.21a)

No ha gran temps cavalcant jo pençava   (125.1)

Noble senyor e dels pus magnifichs   (0.94)

No cal dubtar que sens ulls pot hom veure   (94.61)

No crech al mon sia tant linda dama   (0e.10)

No crech pas   (182.4)

No crech prengues ab major pacciença   (103.105)

. . . / no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis   (3.8)

No desir tant del mon la senyoria   (14.15)

No es meravella   (0.88bis)

No es tan gran, Senyor, per molt que sia   (69.3d)

No fonc donat tal joy en tot lo setgle   (192.4)

No fon tan gran dels jueus la temor   (154.23)

No gos mostrar ma volentat   (175.11)

No guart avant ne membre lo passat   (94.62)

No ha molts jorns, parlant ab una dona   (145.3)

No le us dire qual es ma senyora   (0bis)

No·m pren axi com al petit vaylet   (94.65)

No m’asalt d’om qu’en tots afars no sia   (164.11)

No m’ajut Deu si vos no m’ajudau   (180.17)

No·m clam d’algu qu’en mon mal haja colpa   (94.63)

No·m clam d’Emor, ab tot que molts turmens   (103.106)

No·m fall recort del temps tan delitos   (94.64)

No·m ffera gens vostra descortesia   (103.107)

No·m fuy girat que jo senti   (149.2c)

No·m pux d’amar vos estrayre   (20.5)

No·m se si s’es mon servell   (0.92)

No·m se si so en mar, cel o en terra   (0e.11)

No pens algu que m’allarch en paraules   (94.66)

No pot mostrar lo mon menys pietat   (94.67)

No puch guarir de la nafra preyon   (0.90)

No penseu gens que metre hun jornal   (104.4)

[N]o perque cert a tot lo mon no sia   (10.9)

No pot ren dir ne far que be estia   (164.12)

No puch dormir soleta, no   (0.89)

No pug dir sert virtut o gentilesa   (0e.12)

No puix forçar tan lo voler   (73.8)

No sab lo cami d’amor    (26.1)

No sab que·s fa sino cell qui Deu prega   (140.2)

No ’s cos huma qui bastas a compendre   (0.91)

No·s desconfort nul pensament   (149.2g)

No sent, ne veig, ne hoig, ne conech res   (180.18)

No se si ves, no ha molts jorns passats  (145.4)

No sech lo temps mon pensament inmoble   (94.69)

No siau tal, pux conoxeu   (166.1)

No siau vos, negant, inpenident   (153.3a)

Nos, jutges per vos elegitz   (0.92bis)

No·s maravell algu perque m’enyor   (94.68)

No so gosat en demanar merce   (94.70)

No ’s pus amor sino ço que jo sent   (199.4)

Nos qui les dites armes de Jesucrist   (0bis)

No sta bon seny a home qui molt fia   (17.3)

Nostra amistat tant bon grat yo excite    (60.21b)

Nostre Senyor e mossen sent Pere   (0bis)

No·t merevells com voler te retempta   (103.108)

No us cal star, per que us vulla mes be   (103.109)

No us vullau metr’en amar   (0.93)

No veyrets may, d’eras anant   (103.110)

No vull anar en loch un dones sien   (145.5)

No vull saber, de res no vull apendre   (145.6)

[N]ou pensament es present a la pensa   (10.8)

Nou perles sce qui son molt stimades   (6.3)

Novelh pançer m’es vengutz soptamen   (93.2)

Null temps cuydi, dona, trobar   (103.111)

Nunque dire qui es la que jo ham   (145.7)

Nuyl temps no nash corona   (0b.1)

O altitut del trezaur glorios   (0c.3)

O arbre sant qui·ns dau lo fruyt de vida   (0h.27)

O Babilon, a tu, Barcelona   (182.5)

O banch segur en qui lo preu se paga   (99.6)

O Barbera santa, de fe digne ciri    (0h.38a)

O! Be puch dir que mala sort   (0.95)

O, be ’s despit e gran dolor   (61.8)

O bisbe molt sant, de vida perfeta   (0h.57a)

Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens   (13.1)

O ciri de fe perfet y molt digne    (0h.55a)

O ciri de fe y clara lanterna   (0h.54a)

O clau que huy·ns obre del cel la gran porta   (22.3)

O corredor del divinal encant   (99.7)

O cruel ventura mia   (0.98)

O Deu, e quin sospirar   (127.2)

O Deu eternal, virtut infinida   (0h.32a)

O digne prelat de gran reverencia   (0h.9a)

O dignes reys de molt gran excellencia   (0h.15a)

O excellent Egipciaqua digne   (0h.56a)

O fill Jesus, mon Deu e Creador   (0.41c, in 0.41)

O fort Dolor!, yo·t prech que mi perdons   (94.71)

O gran arquebisbe qui·l mon tot enrama   (0h.28a)

O gran cavaller, molt fel e insigne   (0h.37a)

O gran sacerdot humil y benigne    (0h.48a)

[O]hiu de mi quanta dolor   (143.1)

O, immortal y mort per mos delictes   (203.10a)

O Lazer insigne, perfet y molt noble   (0h.25a)

O Lucia sancta, per Deu molt amada   (0h.21a)

O lum tan gran que torba y enluerna   (12.3)

O, Mara de Deu, senyora   (86.3)

O Marta beneyta, per Deu molt amada   (0h.45a)

O martir sant y pur ab gran mundicia   (0h.24a)

O martre primera per Deu elegida   (0h.59a)

O mort cruel, mostra ta gran potença   (26bis.2)

O mort, qui est de molts mals medecina   (94.72)

Omilitat, prinssipi de virtut   (103.74)

On es lo loch on ma penssa repose   (94.76)

O pare benigne y molt venerable   (0h.31a)

O pare sant, de Deu vera factura   (0h.17a)

O passio, que sens poder has força   (180.20)

O, pur engast de l’alt carvoncle feta   (203.11)

O quant es foll qui tem lo forçat cas   (94.73)

O Rey dels reys e Senyor dels senyors   (0c.4)

Orfeu novell, criat en la gran Creta   (56.4)

Ornat sou de virtuts tantes    (0h.30)

O salvador de natura humana    (0h.7a)

O santa molt digna de gran reverencia   (0h.18a)

O santa molt digna, humil Magdalena    (0h.10a)

O sant arquebisbe, de grans laors digne   (0h.14a)

O sant confessor de gran reverencia   (0h.20a)

O sant excellent de vida molt pura    (0h.39a)

O sant excellent, molt clara lanterna    (0h.11a)

O sant excellent, perfet y dignissim   (0h.13a)

O sant excellent que·l mon illumina   (0h.47a)

O sant excellent Thomas Conturberi   (0h.28)

O sant glorios, beneyt sant Machari   (0h.40a)

O sant glorios, perfet y molt digne   (0h.49a)

O sant glorios, qui·l mon tot enrama    (0h.46a)

O sant glorios, vexell y retreta   (0h.12a)

O sant glorios, Ypolit insigne    (0h.51a)

O tu christia qui es vençut de la ira   (27.1)

O tu, Fortuna, que fas rodar lo mon   (122.2)

O tu, traydor, qui tan sovint renegues   (52.1)

O tu, vida mundana   (0.100)

O Vera Creu, de grans laors molt digna   (0h.27a)

O verge beneyta y martir insigne   (0h.23a)

O verge molt digna, per Deu molt amada   (0h.6a)

O verge prudent, humil Juliana    (0h.26a)

O ver prothomartir de fe admirable    (0h.29a)

O ver prothomartir de molta constancia   (0h.29)

O visconte de Narbona   (0bis)

O! vosaltres, honrats senyors   (0bis)

O vosaltres Cristians   (30.6)

O vos, mesquins, qui sots terra jaheu   (94.74)

Palaus d’Onor ples de [perilh . . .]   (0.101)

Palays de Dieu, pura verges Maria   (103.112)

Palma tenint Jhesus alt en la çima   (98.1)

Paor no·m sent que sobreslaus me vença   (94.77)

Pare sou tan venerable    (0h.31)

Parlar d’amor no pusch si no planhen   (83.9)

Parlar de vos, alta senyora nostra   (194.1)

Passant jo per l’ancontrada   (54.2)

Passionat tench lo meu spirit   (175.12)

Pater noster poderos   (0.103)

Pausatz s’es us partitz   (147.1)

Pau sia ab vos e ab tot lo restant   (0.104)

Pensant en vos, tresor de ma ventura   (203.12)

Pera, germa, hindigna de resposta   (102.1a)

Per a passar d’aquest golf miserable    (75bis.1)

Per a totstemps hay cremat l’inventari   (171.2)

Per be que lo mon en tals fets huy sia    (60.16 = 189.4 = 194.2 = 202.4)

Per ben amar jo pas lo derrer dan   (199.5)

Per cap deport   (5.1d)

Per dar bon past a les penses divines   (98.2)

Per divulgar la pratica dampnada   (129.1)

Per dos estrems tinch l’espirit destret   (78.2)

Perdut he pler, deport, solas he riure   (103.118)

Pere gentil e de bona manera   (158.1a)

Per fembre fo Salomo enganat   (16.2 in 61.8)

Per gran desir, dona, que·m ve de vos   (73.10)

Per gran rao, Verga-Dona, digist   (103.113)

Per gran rayso, cruel dona malvada   (14.16 in 61.8)

Per letres vuyt se confix lo gran nom   (102.5)

Per lo cami breu, sens peril, dresera   (67.6)

Per lo cami de mort e cercat vida   (94.78)

Per lo gran pes de la manta bastida   (0d.4)

Per lo just do que demanau   (177.1)

Per lo que veig de vos tot me reprench   (183.12)

Per mils sentir dels fets la fi    (60.16b)

Per mitigar l’enuig gran de l’estiu   (60.17)

Per molt amar ma vida es en dupte   (94.79)

Per molt pensar so en un pensament   (109.2)

Per quant m’an dit que ’n la devocio   (49.8)

Per que m’es tolt poder delliberar   (94.80)

Per que d’uymay la vostra valor tanta   (83.10)

Perque lohar puga vostra senyoria   (174.1)

Per que·m dieu que no us vull, ma senyora   (0e.13)

Per que·m digues que, sens vostre voler   (103.115)

Perque moltes obres detinguen la plaça   (49.9)

Per que ’xi car, dona, ves mi teniu   (103.114)

Per qu’ieu suy vielhs, en favor de les vellas   (101.11)

Per obtenir salvacio    (0h.32)

Per satisfer al que tant me obliga   (90.12)

Per satisfer a vos, qui dau la joya   (0.108)

. . . / per sercar lo loc on seria   (0.106)

Per so com mariner   (0.107)

Per tres migans son poder abilita   (180.21)

Per tant co·l temps, de temps en temps, se muda   (103.116)

Pertir me vay lenguint e sospiran   (0.102)

Pert se qui femna xastia   (20.6)

Per un gran alt que tinch, dona, de vos   (103.117)

Per vos loar he mester vostra força   (2.1)

Per vos matur desliberacio   (175.13)

Per vos suy en greu turment   (0.109a)

Per ymitar aquella gran reyna   (203.13)

P . . .  h  . . . och estable   (102.4a)

Plorant, planyent, passant pena   (178.4)

Ploren mos ulls lagremes no lensants   (67.7)

Plors, plants, senglots e gemechs de congoxa   (0.110)

Plus c’Amor vol qu’en mos mals anadescha   (103.122)

Plus en vos tot be sa diriva   (103.121)

Pobre de joy he malestruch d’aymia   (103.123)

Poch repos sent qui parteix arribant   (58.1)

Pont del gran cel, de parahis escala   (189.2)

Por ab gosar, ardiment e temor   (80.2)

Por ab gosar, ardiment e temor   (184.3)

Por de pijor a molts fa pendre mort   (94.81)

Port de virtuts, no perillosa plaja   (190.1)

Prenent lo tot per la pus simpla part   (26bis.3)

Preneu conort e no us doneu tristura   (180.22)

Preniu lo pom, mare del gran Cupido   (154.24)

Pren m’enaxi com al patro qu’en platga   (94.82)

Pres en l’hort, ab mans ligades    (138.1c)

Presumptuos cors, ple de vanitats   (93.3)

Primerament ligen aquells qui tiren   (49.2a)

Princessa proz, valens, d’auta semença   (14.6d)

Principi de malas fadas   (86.4)

Pro li faça ’l qui ha dit   (176.4)

Proomens, direts ha mon senyor   (0bis)

Prothomartyr glorios   (178.5)

Prou te dona d’un amador   (192.1g)

Proverbis fas d’ensenyament    (89.9)

Puix als cels ab tanta gloria    (0h.33)

Puix altercat hagueren una stona    (74.3l)

Puix, apostol tan insigne    (0h.34)

Puix de Deu sou tan amada    (0h.35)

Puix del poble sou deffensa   (0h.37)

Puix desigau, senyor molt spectable   (202.2)

Puix de tanta reverencia   (0h.36)

Puix Deu james les gracies nos dona   (60.18)

Puix entre les vergens sou verge stimada   (0h.38)

Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta   (0h.39)

Puix fon del tot la causa disputada   (74.3q)

Puix fos vencedor d’aquell adversari   (0h.40)

Puix la voluntat tots temps esta presta   (74.8)

Puix lo parlar del cor demostra·l titol   (12.4)

Puix me penit, senyal es cert que baste   (94.83)

Puix molt clarament se mostra   (0h.41)

Puix no·s funda sobre raho   (74.9)

Puix per vos, Verge Maria   (0h.42)

Puix que mare tan honrada   (0h.43)

Puix que ’n la creu, morint per culpes mies   (69.3e)

Puix que yo, trist, peccant, obri la porta   (69.3b)

Puix sant tan insigne y tant comendable   (0h.44)

Puix servis ab amor tanta   (0h.45)

Puix sou de Jhesus servent tan dignissim   (0h.46)

Puix sou lum de la fe nostra    (0h.47)

Puix sou sacerdot y bisbe tan digne   (0h.48)

Puix sou sant tan venerable   (0h.49)

Puix veig que dels fels portau la bandera   (0h.50)

Puix veig sou dotat de gracia tanta   (0h.51)

Puix vostra valor tan gran es y tanta   (0h.52)

Puix vostra virtut a tots nos convida   (0h.53)

Puix vostra virtut lo mon tot esmalta   (0h.54)

Pus amant muyr e mon pler se cambia   (175.15)

Pus avets bondat despesa   (14.17)

Pus axi nos excitau   (168.1c)

Pus axi·t plau ta bandera estendre   (1.1)

[P]us bona sort de mi tots jorns s’absenta   (10.10)

Pus conexeu vos am ab fermetat   (0bis)

Pus dau raho a mi, de mal perlar   (103.126)

Pus en lo mon sou feta singular   (26bis.4)

Pus en tal punt m’avets, dona, portat   (103.127)

Pus es guerra comoguda   (178.6)

Pus flach sou que nulha stopa   (64.2)

Pus ha dispost la megestat divina   (0.111)

Pus li prat son de verdura guarnit   (101.12)

Pus m’avets ffayt a tan gran fallimen   (101.13)

Pus ma dolor tan fort tots jorns almenta   (103.128)

Pus me suy mes en l’amorosa questa   (77.3)

Puys me trob sol en amor, a mi sembla   (94.84)

Pus mi dons vai tant, si Deus m’enantischa   (34.4)

Pus mon cor hage rescatat   (0.112)

Pus mon cosi me trau de pressa tanta   (19.1)

Pus no consent esperança   (180.23)

Pus no·m feu be, ne ffer no·l ma voleu   (103.129)

Pus no us dech res, per que·m dieu que us pach   (103.130)

Pus no us dement ignorança l’entendre   (180.24)

Pus per amar he de morir   (103.131)

Pus que bondat neç abtesa   (47.1)

Pus que d’amar sabetz l’arts d’aventatge   (192.5)

Pus que d’amar vos fets merxanderia   (0.114)

Pus que demendat m’avets   (53.3)

Pus qu’en turmen hay mis tostemps ma vida   (139.18)

Pus que·s perdet en mercaders la fes   (0bis)

Pus qu’estorts suy del lach de la mar fonda   (59.14)

Pus que sebi qu’e vostre sensoria   (103.132)

Puys que sens Tu algu a Tu no basta   (94.85)

Pus que sots tal   (103.133)

Pus que sou de mi amada   (0.115)

Pus que tan be sabetz de cambiar   (164.13)

Pus que tothom se n’aparta   (0g.1)

Pus que tots iorns no cessats fer gabella   (183.13)

Pus que vos play, dompna, que res no us dia   (139.19)

Pus que vostre fonament   (0.116)

Pus que vuyt jorns stich, senyora   (0.117)

Pus so destret no·m tenguats a follia   (169.1)

Pus veig tant vol Amor que vostre sia  (103.135)

Pus vey lo mon es vengut en tal cas   (70.1)

Pus vey que us plau per vos vaga rodan   (103.134)

Pus vos, mon be, ab vostra gran bellesa   (103.136)

Pux ab virtuts lo mon vos magnifica   (22.2a)

Puys de virtuts vos veyg portar senyera   (202.3a)

Puys he d’amor ço qu’aver ne solia   (139.17)

Puys l’altessa reginal   (0.76d)

Puys no·m voleu, prech la mort prest me vulla   (90.13)

Puys per amors fis pretz es mantengutz  (0.113)

Qual dignitat ab la vostr’es egual   (165.1)

Qual hom sentit pora dir ne penssar   (140.3)

Qual orador te lengu’axi diserta   (67.8)

Qualsevol home faria   (142.3)

Qual sera ’quell que fora si mateix   (94.86)

Qual voleu mes, e sou de bon acort   (67.12 = 140.4)

Quan me ssove d’aquell jorn que parti   (103.137)

Quans sentimens james d’emor senti   (103.139)

Quanta dolor a passada lo rey   (103.138)

Quant ay lo mon consirat   (0.118)

Quant heu cossir en los fets mundanals   (95.7)

Quant mes amau, tant mes temor teniu   (94.88)

Quant me veuras apparellat a rebre   (203.10t)

Quant plau a Deu que la fusta peresqua   (94.87)

Quant yo be pens lo que james pensava   (111.3)

Quatre vocals e tres letres ensemps   (61.5a)

Que li volgues mal, ara li perdo   (0bis)

Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren   (203.10c)

Que m’ha calgut contemplar en Amor   (94.89)

Que si no y prenem qualque consell   (0.30)

Que val delit puys no es conegut   (94.90)

Qui be serveix lexau, que grat ne ten   (61.9)

Qui creu del tot son adversari   (189.3)

Qui de complir tot son plazer assaya   (34.5)

Qui de mi us dix que ffos anamorat   (103.140)

Qui Deu vos contempla de la creu en l’arbre   (60.20 = 54.3)

Qui es aquell qui en Amor contemple   (94.91)

Qui femna amar vol   (20.6a)

. . . / qui fo ab ells   (0.119)

Qui·m donara saber e consonants   (99.8)

Qui·m mostrara la Fortuna loar   (94.92)

Qui·m tornara lo temps de ma dolor   (94.93)

Quina dolor sera ’gual ab la mia   (26bis.5)

Qui ne per si ne per Deu virtuts husa   (94.94)

Qui no es trist, de mos dictats no cur    (94.95)

Qui·n pert son temps en ben amar   (0.120)

Quins tan segurs consells vas encerquant   (94.98)

Qui padanam farup damiracundi   (102.4)

Qui per consell d’ome foyll se rageix   (199.6)

Qui pert lo temps detras sso que no val   (103.141)

Qui pert son temps es be horat   (50.2)

Qui pora dir lo misteri ten alt   (93.4)

Qui pot loar lo grau de vostra fama   (97.1)

Qui pot loar molt la gran valor vostra   (0h.55)

Qui s’atreveix vostres lahors comptar   (134.1)

Qui sera aquell del mon superior   (94.96)

Qui, sino foll, demana si m’enyor   (94.97)

Qui veu present lo que mai no a vist   (61.10)

Qui vol al mon de fis pretz fama granda   (156.1)

Qui vol appendre de haver paciencia   (27.2)

Qui volra veur’un pobr’estat   (180.25)

Rar no es tu a donar benifici   (0d.5)

Real ciutat pel Rey etern fundada   (97bis.1)

Regina exçellent, Verge de pietat   (0bis)

Regne divis es desolat, perdut   (103.142)

Res en lo mon no ame tant   (0.122)

Resplandor infinida   (0c.5)

Resposta es [. . .]   (0.122bis)

Report d’unes noves me força que us diga   (74.10)

Retinga·m Deu en mon trist pensament   (94.99)

Retorn, retorn nostra bona ’mistat   (145.8)

Reunabblament, per gran desconaxença   (101.14)

Reverent Egipciaqua   (0h.56)

Reverent Payre Sant   (0.123)

Rey eternals, inmens, victorios   (0c.6)

Reyna de mi, prech Deu, que us do bon jorn   (176.5)

Reyna de pretz, doctrina dels saubens   (64.3)

Rey qui vilan pren en honor   (0.121)

Reys magniffichs, trop me par causa folla   (81.1)

Rey virtuos, senyor d’insigna terra   (67.9)

Rich so d’enuyts e pobre de conort   (55.1)

Rosa plasent   (0.124)

Rosiyolet de mon verger   (0bis)

S’a Deu plages que m’hages format beyl   (95.4d)

Sagrat coltell qui tallist   (0bis)

Sagrat vaxell, archiu sobreycellent   (31.2)

Salve tu, inmaculada   (202.2a)

Sancta dels sans, excelhens e suprema   (64.4)

Sancta dels sants, pus sou vengud’al segle   (161.2)

Sancta Maria, Verge puella   (0.126)

S’anc vos amei, era us vau desaman   (0.125)

Sanguini es joyos   (0bis)

Santa Verge Maria   (0bis)

Sant de molta reverencia   (0h.57)

Sant Esteve glorios   (178.7)

Sapiats, senyer En Ricard   (0.127)

Scriur[e] vul   (0.54)

Segons consell de la divina scola   (151.1)

[S]egons comprench, pratica cortesana   (10.11)

[S]egons los fets axi ’s lo pensament   (199.7)

Segui, segui aventures gentils   (129.2)

Segueixqua·l temps qui viure vol   (108.3)

Semblant la dels reys ab gran resplandor    (60.16a)

Sen Nicholau   (0bis)

Sens lo desig de cosa desonesta   (94.100)

Sens molta disputa tot hom pora veure   (74.11)

Sens pus tardar me ve de vos partir   (141.1)

Sens Tu, Senyor, que so sino cendra?   (203.10p)

Sent March glorios, dexeble insigne   (0h.52a)

Sent Pau glorios, de gran reverencia   (0h.34a)

Sent Johan Evangeliste    (0h.58)

Seny’en Ferruç, vos qui tenits procura   (64.6 = 112.1)

Senyer Bernatz, dues puncelhas say   (126.2 = 156.2)

Senyora, com me parti   (114.2)

Senyora, cors magniffich   (0.132)

Senyora del cel, qui stau collocada   (0h.43a)

Senyor, ages me pietat   (0.131d)

Senyor general Loctinent    (30.4a)

Senyora graciosa   (0.133)

Senyora molt singular   (102.6)

Senyora, pus pietat   (0.134)

Senyora valen   (14.6b)

Senyor del mon, qui passau en saber   (154.4c)

Senyor Deus: pluja   (89.11a)

Senyor Deus, qui formas Adam   (0.129)

Senyor immens, Deu meu, no·m desempares   (203.10r)

Senyor Jesus, infant perfet, antrist   (103.143)

Senyor mossen March, ja no m’enamore   (115.7)

Senyor, no·m vulles corregir   (0.131a)

Senyor, no·m vulles maleyr   (0.131c)

Senyor prinsep, pus tal comensament   (103.144)

Senyors, qui vol esser cortes   (0.137)

Senyors, si entendre volets   (0.138)

[S]enyor ver Deu, per merce·t quir   (0.131e)

[S]enyor ver Deu, jo he cridat   (0.131f)

[S]enyor ver Deus tot poderos   (0bis)

Seyos, bisba avem lavat   (0.135)

Sera fet net mon esperit immunde   (203.10h)

. . . / ses fortz bastos o ses autres reclams   (16bis.1)

Sesta leyso que legirem   (0.55)

Set son he set, e puixs quatra setenas   (103.145)

Sey’En Bernat, volgre·m costes I march   (95.7bis)

Seyer, yo y ire volenter   (0.128)

Sia cascu per ben hoir attent   (94.114)

Si algun dits qu’eu sia mal perlant   (199.8)

Siau menbrant de so us deu recordar   (103.151)

Si be d’amor me clam sovent   (120.1)

Si be lo dol me tenia setjat   (99.9)

Si be mostrau que mi no avorriu   (94.101)

Si be no·m platz xentar canço ne vers   (83.12)

Si be no·m sent en res lo foch d’amor   (67.10)

Si be, yo crech, la veritat sentiu    (50.3)

Si co·l malalt quant la febre·l combat   (79.5)

Si co·l malalt que·l metge lo fa cert   (94.102)

Si co·l malalt, qui lonch temps ha que jau   (94.103)

Si co·l soleyls, per son cors acomplir   (34.6)

[S]i co·l vassayl can servex longamen   (135.1)

Si com Adam per dona fon vençut   (26bis.6)

Si com aquell qui per sa ’nfinitat   (94.104)

Si com de cauza vedada   (34.7)

Si com hun rey, senyor de tres ciutats   (94.108)

Si com l’enfant quant aprent de perlar   (192.6)

Si com l’om flach qui ’n brega no ’s estat   (199.9)

Si com l’om rich que per son fill treballa   (94.105)

Si com lo taur se·n va fuyt pel desert   (94.106)

Si com per dol ffenix quant es antichs   (0.139)

Si com rictat no porta bens ab si   (94.107)

Si de la dolor d’absencia   (0.95a)

Si dels infels Polifemo y Golies   (163.1)

Si Deu, del cors, la mi’arma sostrau   (94.109)

Si dins lo loch escur de trista pena   (69.3c)

Si el ferro cald refreda la ma casta   (154.25)

Si en lo mal temps la serena be canta   (154.26)

Si esta gran lira sera mal temprada   (98.3)

Si he perdut mon temps en males obres   (69.3f)

Si james pusch del tot aconseguir   (103.146)

Si la fe fos per los tots be tenguda   (103.147)

Si lo mon perir devia   (139.20)

Si lo sentit de vos, qui sou sentit   (186.3)

Si los burlats volen, burlats, burlar   (102.7)

Si·l qu’ab virtut se condona   (123.6)

Si·ls trebals que dona amor   (195.1)

Si m’atrevesch entrar l’escura silva   (51.2)

Si m’avets tolt, Amor, del tot lo sen   (93.5)

Simbol perfet de molt dolç’armonia   (174bis.1)

Si·m cavalquey un bon mayti   (0.140)

Si·m demanau lo greu turment que pas   (94.110)

Si·m fay amor magresir los espondils   (95.4b)

Si moltes ne feu vos d’estes ampreses   (74.12)

Si·m trop abssent de vostra gentilesa   (0e.14)

Si·m volets be, mostrats lo·m en joven   (103.148)

Si ’n algun temps me clami sens raho   (94.111)

Singular preu, salut d’umana pensa   (99.10)

Singular sant, qui Miquel t’anomenas   (103.152)

Si ’n lo mon fos gentilesa perduda   (59.15)

Si ’n nagun temps d’amor me so clamat   (90.14)

Si ’n temps passat hagues pogut conexer   (90.15)

S’Invega fos morta, tornar’a reviure   (10.12)

Si per fallir a mi subtill enginy   (175.17)

Si per null temps cregui ser amador   (94.112)

Si per null temps merçe trobar davia   (103.149)

Si per servir de cor e de sauber   (139.21)

Si port ventalh, belhs amichs, am pros   (144.1)

Si pres grans mals un be·m sera guardat   (94.113)

Si prest no·m val vostre gran gentilesa   (103.150)

Si tot lo temps despenia ’n pensar   (175.18)

Si tot no·m val merce cridar   (192.2b)

Sitot no pot lenga d’ome bastar   (0c.7)

Si tots temps vols viure valents e pros   (0bis)

Si us am de cor e si desir que fos   (83.13)

Si us he mal dit en pensar ni per obre   (90.16)

Si us par Amor que hagues prou durat   (145.9)

Si us platz d’amor, ffrayres, ben captenir   (83.6a)

Si volreu, enamorats   (180.26)

Si vosaltres esmenau   (168.1d)

[Si] vostres ulls se fossen refermats   (0.141)

So que fins vuy aveu sabut guordar   (103.31)

Sobre·l pus alt de tots los cims d’un arbre   (91.2)

Sobre·l pus naut alament de tots quatre   (59.16)

Sobresdamor m’a tret de libertat   (199.10)

Sobresdolor m’a tolt l’imaginar   (94.115)

Socors de les muses no·m par que fretura   (10.13)

Sola vos sou la qui aver trabalen   (175.19b)

Sol era yo de trebals abundat   (102.8)

Son creat e esser m’es dat   (89.10)

Son escrivans ab poca consciença   (30.7)

Sospir he plor, dona, tots jorns, per vos   (103.153)

Sostenir pot dona, secretament   (103.154)

Sou vos sens par, Verge, dona polida   (183.20)

Sovint sospir, dona, per vos, de luny   (164.15)

[S]senyor, vulle·ns exausir   (0.131g)

Ssi vostre cap persebia   (0f.4)

Subiran Deu [e] creador   (65.4a)

Sucsesir vulh en lo vostr’eretatge   (162.1)

Suplicam a vos, Jesus   (168.1a)

Sus en lo mig d’una costa   (95.8)

Sy be, Fortun’, as dat lo torn   (42.1)

Syon som tots ab l’aygua del babtisme   (203.10s)

Tal animal no·s posa may en rama   (203.14)

Tal indispost qual so novell e tendre   (11.1)

Tal qui no·m viu molt de mi perlara   (175.19a)

Tal so com cell qui penssa que mora   (94.116)

Tals son los plets que vencen son optat    (60.21)

Tan complidamen   (103.155)

Tan fort vos ham hi ten senserament   (103.156)

Tan gloriosa es aquesta dona   (0.1f)

Tan gran anyor de vosaltres me ve   (103.157)

Tan gran dolor lo meu cor trist esquinça   (154.27a)

Tan me pinet, dona, que no pusch pus   (103.161)

Tan quan lo mon d’amar no ’s cautelos   (83.14)

Tan secament me donen mortal guerra   (74.3m)

Tan soi leyals envas ma bel’aymia   (34.9)

Tant ay ssofert, que plus avant ssofrir   (103.159)

Tant com lo sel la terra environa   (26bis.7)

Tant en Amor ma pens’a consentit   (94.117)

Tant es li mals que·m fayts soffrir   (164.16)

Tant es lo mons ples d’amor descorteza   (34.8)

Tant es sus mi furtuna riguorosa   (103.158)

Tant fort treball me dona·l pensament   (67.14 = 158.3 = 202.3)

Tant he amat, que mon grosser enginy   (94.118)

Tant he amat que vinch en desamar   (94.119)

Tant he parlat favorint lo renom   (180.27)

Tant mi complanch del tresp[ass]ar del segle   (0bis)

Tant mon voler s’es dat a ’mors   (180.28)

Tant quant mes serch e mes veig   (175.19)

Tant so devot contemplant vostra vida   (0.144)

Tant yeu no crech, que ges no puix trobar   (103.160)

Tant yo no pens que ya no puch entendre   (199.11)

Tecla, verge gloriosa    (0h.59)

Tembre Deu es savie[s]a   (0bis)

Temple guarnit de real disciplina   (110.3)

Temps es que suspir e que plor   (73.11)

Temps es stat que m’anaveu pastar   (104.5)

Temps ha que visch peccant sens penedir   (65.4)

Tenint molt offeses les mies orelles   (136.1)

Terme perfet de l’etern consistori   (154.28)

Terribles crits, agres, provocatoris   (14.18)

Torbat, perdut en una vall pregona   (0g.2)

Torre de ffe ab grans virtuts   (98.4)

Tostemps hohi dir, hi ver se reçita   (74.13)

Tot axi com lo paubre va quirent   (103.162)

Tot claramen vol e mostra natura   (34.10)

Tot entenent amador mi entengua   (94.120)

Totes ensemps no valan tant com una   (0.145)

Totes les coses d’aquest mon   (153.3)

Tot hom qui sia ordonat   (0bis)

Tot hom se guart de mi   (93.6)

Tot ignorant se pense molt saber   (104.6)

Tot laurador es pagat del jornal   (94.121)

Tot lo voler   (87.1)

Tot me perdi aquell doloros jorn   (103.163)

Tot metge pren carech de consciença   (94.122)

Tot mon treball fins al jorn d’uy passat   (103.164)

Tot quant he ffet, ffins en lo present jorn   (103.165)

Tots aquells mals c’Amor pot ffer sentir   (103.166)

Tots grans senyors qui be vol avenir    (96.11)

Tots jorns aprench e desaprench ensemps   (164.17)

Tots los delits del cors he ja perduts   (94.123)

Tots los desigs escampats en lo mon   (94.124)

[T]ots mos delits en un punt volgui perdre   (10.14)

Tots mos delits e pensa ten joyosa   (150.2)

Trasit m’avets, dona desconaxent   (139.22 in 61.8)

Trepodion baracasin xaxundi   (6.4)

Tres anuigs tinch, qui·m fan penssiu star   (103.167)

Tres bos frares se n’anaven per lur cami   (0bis)

Tres causes son que, ab fredor de marbre   (154.29)

Tres falliments venen de vos retraure   (180.29)

Tres letres son que fan hom mal haver   (0.145bis)

Tres virtutz say dins la vostra persona   (192.1d)

Trobant se Març ab Venus en un temple   (35.3 = 60.24 = 203.17)

[T]rop me desplay can vey falir   (135.2)

Tu·m fas partir, per qui jo romendria   (103.168)

Tu·m pots valer, senyora, c’altre no   (103.169)

Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera   (203.10g)

Tu, princep e Rey del mon    (138.1e)

Una canço novelha vulh xantar   (14.19)

Un’altra dix: «Senyora, per ma vida    (74.3f)

Un altre Sent Pau no sou vos, mossenyer   (60.22)

Una senyora que açi ha   (0.147)

Una sou vos, lo remei de ma vida   (154a.3 = ex 154.30)

Una tenço vul ab vos tançonar   (61.12 = 187.2)

Una ventura us vulh retrayre   (179.1)

Un baro say, qui ayma ffinamen   (103.170 = 26.3)

Un belh xan feray per vos, dona pulida   (9.1e)

Un castell sce ab nou torres gentils   (186.4)

Un colp mortal m’a dat Amor, de fresch   (103.171)

Un consilii vull començar   (89.11)

Un cors gentil m’a tant enamorat   (164.18)

Unes noves vull comensar   (40.1)

Un gran enuig dins mon cor sent causar   (79.6)

Un gran espant de tots espants major   (79.7)

Un fermall se ab nou perles molt belles   (0.146)

Un fermall sce de sinch perles hornat   (102.9)

Un jorn depres dinar   (0bis)

Un jorn, mirant, axi com ffer solia   (103.172)

Un novell fruyt, exit de la rabaça   (93.7)

Un qüern he legit de cobles discretes   (203.15)

Un rich joyel natur’a produit   (111.4)

Un senyor rey, qui be enten    (89.12)

Un sobrespler m’es vengut per lo veure   (95.9)

Us arbres sechs, verts, say, fulhats e fulhes   (14.20)

Us drachs fiblans va pel mon trop correns   (14.21)

Us plants crusels ab gemechs dolorosos   (64.5)

Valor ses frau, dona, tenetz en car   (34.11)

Veig ço que·m plau e pas dolor estrema   (120.2)

Vejats que diu nostre pare Adam   (0bis)

Velera nau de sant peregrinatge   (62.1)

Velera nau tallada ’n bona luna    (60bis.1)

Veles e vents han mos desigs complir   (94.125)

Vengut es temps que sera conegut   (94.126)

Vengut es temps qu’en amar dare terme   (90.17)

Venint en lo mon, superna rehina   (37.2)

Venir no·m fan an aquesta gran plassa   (103.173)

Veniu, veniu, Virgilis y Pertrarques   (74.14a)

Verb incarnat dins ventre d’una verge   (123.7)

Verge, alegria   (0bis)

Verge, gran alegria   (0bis)

Verge plasent, qui est tan exalçada   (0.1h)

Verge sancta Maria    (0.1i)

Verges, de vostre sacrari   (9.1a)

Verge sens par, de les castes pus casta   (118.1)

Verge, ten beneyt fo   (0bis)

Verge humil Maria   (0.148)

Vetlan el lit, suy ’n un penser casut   (132.3)

Via fora sagramental   (0.149)

Vierge de les viergens, flor de les flors   (0bis)

Vida e mort me donen molt sovent   (0.150)

Visrey, pel Rey nostre Johan altissim   (152.2)

Vist que la Sgleya militant   (74.14)

Vist que sens vos nostre cor se reffreda   (60.2a)

Viu en lo cel e mort jau en lo marbre   (154.31)

Vivia ab gran gaug la verge Maria    (89.13)

Volen los furs dels passats reys   (7.4)

Volentat gran ez amor, tot ensemps   (103.174)

Voler m’enpeny, he raho m’o consent   (103.176)

Volgra sser nat cent anys ho pus atras   (94.127)

. . . / [v]olguer[a en] companyia   (67.2)

Vos dieu e yo entench   (175.19c)

Vos, En Galant, vergonya teniu poca   (30.8)

Vos m’aveu fet e podeu fer de mi   (180.30)

Vos no sentiu sso que sentir deuria   (103.177)

Vos que axi sospirats fortment   (0.151)

Vos que ’n sija los angels soterraren   (99.11)

Vos que portas aquella bala rica   (203.16)

Vos qui sabeu de la tortra·l costum   (94.128)

Vos sou, quant yo parle, la veu que rahona   (35.4 = 60.25 = 203.18)

Vos sou sens par, Verje-Dona polida   (103.178)

Vostre fill supplicau   (178.8)

Vostre parlar no sie scas   (67.11)

Vostres goigs ab gran plaer   (60.23)

Vostres viltats me foren manifestes   (183.22)

Vostro renom, per fets poblichs he certs   (103.179)

Vostros grans fets, senyora virtuosa   (103.180)

Vuy en aquest dia   (178.9)

Vuy gran mayti auzi votz d’una trompa   (185.1)

Xi com la flor ben olen   (0.152)

Y ans que no entras lo que us dich que venia   (74.3c)

Y axi, hoint que·ls jurats nomenaven    (74.3e)

Y axi les parts, ab paraules corteses   (74.3t)

Y axi, Senyor, tinch ferma la sperança   (203.10e)

Yeu vos requir, Na ladria malvada   (14.12)

Yeu vull ez am la plus bella que·s mir   (103.75)

Ymaginant e ssentit qu’es dolor   (128.1)

Yo, aguaytant y ohint los vols d’aquelles    (74.3d)

Yo Carbonell estimant poc la vida    (30.4)

Yo crit lo be si ’n algun loch lo se   (94.33)

Yo fuig d’Amor per viure ’n libertat   (90.7)

Yo he serquat, e so mal trobador   (175.19f)

Yo, si be·m tinch per indigne serventa   (115.3)

Yo veig que·l protest ab vos no·m profita   (115.4)

Yvo, car fill, continuu per tu plor   (180.12)

 


Incipitario per autori
Indice degli autori
Indice dei titoli

Sommario

# 1585