Rialc
Rao 64.3

            Gabriel Ferruç


    1      Reyna de pretz, doctrina dels saubens,
    2      saubens en be, ignoscenta de mals,
    3      mals expelhins ez abrassants tots bens,
    4      bens de virtuts, victorios senyals,
    5      tals
    6      que tots celhs qui lo vostra nom reclama
    7      se vey arditz, cortes, ffranch ez humil,
    8      e quant mays celh qui ’s ences de la flama
    9      de vostr’amor se deu mostrar gentil
    10     en totz sos fayts per quez a vos servescha
    11     e no parescha.

    12     Ffranchs scudiers, vostra parlar vey belh,
    13     belh amb belhs mots, mas escur me perlats:
    14     parlatz me clar e no·m fassats simbelh,
    15     simbelh ne ffrau no y haja ne baratz.
    16     Ffatz
    17     me par tot celh qui fa ’lguna demanda
    18     e no conclou la fin de son deman,
    19     e si estats a la mia comanda,
    20     ja no veyretz que us fass’algun semblan
    21     ne mal ne bo, pus que no us say entendre
    22     ne ges compendre.

    23     Si platz a vos, senyora, qu’yeu reclam,
    24     reclam de patz per la virtut que·n naix,
    25     naix us cossirs en me, per que m’enflam,
    26     fflam per ardor qui prest m’a pausat quaix
    27     baix
    28     qu’ieu no say hom qui sentis de tal cargua
    29     qui no peris desesperat d’esper,
    30     mas vos, qui etz de mos mals fina darga,
    31     m’aurets merce, car mos cors la requer
    32     e no tem ges, pus ets tan graciosa
    33     e valarosa.

    34     Franchs scudiers, lo vostra gran trebalh
    35     trebalh de cor e cors vulh que m’enseny;
    36     ensenh me prest que vol, si no yeu calh,
    37     calh ses parlar, honestats me·n destreny.
    38     Ffeny
    39     xaschus aymans ques ab granda ffranquesa
    40     vol ben servir ez amar de cor pur;
    41     ja no·m pendretz ab ten granda flaquesa,
    42     pus ferma suy que nulh valhegat mur,
    43     y ab tot ayço ma volontat es ferma
    44     que ges no merma.

    45     O fflors del mon, lesta de les milhors,
    46     millors eri seny e milhors en virtutz!
    47     Virtuts vos say, dona d’autes valors;
    48     valors sap tuig, dona, que ’n vos relhutz.
    49     Lutz
    50     de gran beutat quez en vos se presenta
    51     me fay ardir far requesta d’amor,
    52     sopleyan vos, ses pença fraudolenta,
    53     pendre vulhats me per ffranch servidor
    54     ffasens de vos a me dolça profferta
    55     si us platz sperta

    56     Belhs aurifflams, actenets a m’antenta,
    57     qu’ieu vos offir de far tanta d’onor,
    58     ab ferm voler ez ab pensa jausenta,
    59     con li san rey feren al meu Senyor,
    60     y en aycest jorn da me vos fau offerta
    61     ab carta certa.

    62     Ffranchs scudiers, si Amors me turmenta,
    63     be·m playra far sos comans ses error;
    64     ffaytz adonchs vos quez elha m’o cossenta
    65     en vos obrar fayts de granda valor,
    66     ez yeu feray que no sera deserta
    67     vostra sofferta.

 

 

 

Ed. Martín de Riquer, «Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, poetas catalanes del siglo XV», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 27, 1951, pp. 148-176, 234-257.

 

Incipitario di Gabriel Ferruç
Indice degli autori

Rialc