Rialc
Rao 3.1

            Pere Alcanyís


    1      Altisme Deu, Vos qui sou nostra via,
    2      puix lo voler tant en mi se reforça
    3      per mils lohar a la Verge Maria,
    4      flach es l’enginy e potencia mia,
    5      guarniu me Vos de saber e de força.
    6      Mare de Deu e advocada nostra,
    7      entrevenint, girau vers mi la cara,
    8      e mon dictat sia fet de ma vostra.
    9      Tenint davant lo bon Jhesus per mostra,
    10     lo pris no·s pert, com si yo·l tingues ara.

    11     L’eternal Deu no sent creat l’abisme,
    12     de si formant substancial concepte,
    13     ans de tot, veu hun fermall tan insigne.
    14     Podem be dir que ’n si molt era digne,
    15     al produhint sols havent lo respecte.
    16     De vos se diu Mare de Deu preleta,
    17     quant adqueris vos l’esser corporal,
    18     sense miga del crim primer fos neta
    19     e del mortal per gracia retreta,
    20     no sent hi vos per instant temporal.

    21     Qui pot comptar vostr’esser humanal?
    22     Primer yo trob, tant l’anima perfeta
    23     e vostra carn qu’es de pasta reyal,
    24     lo resultant era tot divinal.
    25     Verge per tot, a Deu plasent fos feta,
    26     e mes humil, sobre tots singular,
    27     perque forças al Deu, sobre natura,
    28     en devallar son cors sagrat formar,
    29     en vos, qui sou al mon no tenint par,
    30     no crehent ser d’Aquell digna factura.

    31     La dignitat pus alta y mes pura
    32     del Fill vos vench qui es lo vostre Pare,
    33     quant concebes la creant natura.
    34     James no fon tan alta prelatura
    35     com vos haveu, qui sou de Deu la mare.
    36     Qui pora dir la gracia ’nfinida
    37     en no peccar? Egual ab lo Filon,
    38     molt prop estau del Qui a tost avida;
    39     tant be·l teniu quant la carn fonch hunida.
    40     Vos sou de tots vedrader Cameron.

    41     Verge ’xcellent, mare del Salvador.
    42     Font emanant, esperança de be.
    43     Perfet vexell e ple de gran ardor.
    44     Flor de virtut, parint lo Creador.
    45     Bella pertot e molt zelant la fe.
    46     Fermetat gran major no·s pot mirar
    47     dins vos esta, pres Deu no·s troba tal,
    48     mostras la vos vent l’Ome Deu penar,
    49     tenint la lum dins vos sens apagar,
    50     per que fruhiu ab carro triumphal.

    51     Mare de Deu, vos sou de tots la mina,
    52     goig sens tristor e morint sens no pena.
    53     Dins vos tenint la claredat divina,
    54     sobre lo cels sou triumphant reyna,
    55     hon sens fallir sereu vos la esmena.
    56     En tant alt grau sou vos be collocada,
    57     qu’es lo plus alt de l’alta jerarchia,
    58     hon vos regnau ab la lum increada,
    59     e regnareu, donant me vos posada,
    60     venint lo temps, homil Verge Maria.

    61     Font de salut, de Deu excellent Mare,
    62     estel de mar, mirall de Deu lo Pare.
    63     Vos que vestis a Jhesus, nostre frare,
    64     vestiu me a mi, de mal fent me retraure,
    65     per pur’amor, pensant a Deu mes plaure.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, p. 331, 1983.

È una risposta al cartell voluto da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Pere Alcanyís
Indice degli autori

Rialc