Rialc
Rao 73.8

            Martí Garcia


    1      No puix forçar tan lo voler
    2      que dessamas qui vull gran be,
    3      car no y basta seny ni saber,
    4      ne vey al mon rayso per que,
    5      pus crey e se
    6      que prestament m’aura merçe
    7      sens detener
    8      mon cor catiu ne presoner.

    9      Per que no·m dey james lunyar
    10     un punt ne partir de s’amor,
    11     ans ab sforç gran refrenar
    12     cest’amistat al mig del cor,
    13     e sens temor
    14     cobrir dolçament la dolor,
    15     car be no par
    16     ço qui·s conquer sens mal passar.

    17     Sens treball repos res no val,
    18     ne dormir sens vetlar primer.
    19     Lo be ’s conegut per lo mal;
    20     per que no·m clam ni·m desesper,
    21     car no·s pot fer,
    22     pus hay trebelat volenter,
    23     que no m’egual
    24     en sos bens fins me trob cabal.

    25     E si no u fa, no·m dolch de res,
    26     car am la millor que fos may,
    27     per que çest’amor am molt mes
    28     que d’altr’aver tot ço que·m play;
    29     e no m’ smay
    30     de res contrari ne m’ sglay,
    31     ans mon proçes
    32     pos en ses mans e mos affers.

    33     Res no vull pus ne li deman
    34     de ço que·m dona bonament,
    35     car no so d’als tan desiran
    36     com de complir son manament
    37     benignament,
    38     e d’ayso suy richs e content
    39     e benanan
    40     pus qu’aver del mon lo restan.

    41     Segurament,
    42     d’alls no us suppley, quant al pressent,
    43     ne us recoman,
    44     sol que siau de mi membran.

 

 

 

Ed. Jaume Turró, Rialc 2000.

Mss.: NP. Base: P. || 1 puix] puch N. — 4 vey] veig N. — 4 rayso] rao N. — 5 crey] crech N. — 9 dey] dech N. — 22 hay] e N. — 38 d’ayso] daso N. — 39 suy] so N. — 39 richs] rich N. — 42 suppley] suplich N.

 

Incipitario di Martí Garcia
Indice degli autori

Rialc