Rialc
Rao 94.48

            Ausiàs March


    1      Lo tot es poch ço per que treballam,
    2      puix, conseguint, lo voler fart no es;
    3      en lo volgut lo defalt no es pres;
    4      mas l’apetit, com en tal part gitam?
    5      Alguns desigs acorren a delits,
    6      que·l moviment no pot hom escusar,
    7      e d’altres molts, que se·n pot ben guardar,
    8      en contra nos per nos son elegits.

    9      Per poch lloguer treballam jorns e nits;
    10     no se que fa perdre hom si e Deu;
    11     molt per poch preu se dona ço del seu,
    12     perdent delits per delits ab despits.
    13     Contra lo cors es enemich lo mon,
    14     de l’arma es enemich principal;
    15     entre aquests es nostre be o mal;
    16     donchs, d’on los ve amar qui ells confon?

    17     Diverssitats de delits en l’om son.
    18     A n’i alguns nessessariament:
    19     naturals son, la specia sostinent;
    20     altres que·m pens que natura no·ls don,
    21     mas sson per hom d’openio stimats,
    22     los quals per ssi no han nulla valor,
    23     car en ssenyal de virtud es honor
    24     y els diners sson per estima trobats.

    25     Los homens sson axi foraviats
    26     c’onor, diners, crehen ser be de l’hom;
    27     ço es perque l’ull nostre no veu com
    28     a la virtud sien premis donats,
    29     e veu aquells honrats, havens diners.
    30     Lo loch no y es e lo senyal roman,
    31     e tant al mon a durat est engan,
    32     que no sap hom altres deus verdaders.

    33     Uns delits sson dels altres homeyes:
    34     la carn no vol treball, fam ne coltell,
    35     e pels dines, axi jove com vell
    36     se dona mort e pert tots sos plaers;
    37     e la honor ab lo diner debat,
    38     no pas tots temps, ans al diner segueix;
    39     en camps ssembrats de diners, honor creix.
    40     Tals son los deus que·l mon ha celebrat.

    41     Si be a ’n l’om, per lo mon l’a trobat
    42     —dich ho d’aquell qui no sap altre be—,
    43     e si te mal, axi pel mon hy ve,
    44     no en tot mal, mas en gran cantitat.
    45     Lo mon fa mal dant entendre ben fer,
    46     e quant fa be, no es be verament;
    47     aço no ’nten lo qui viu grossament
    48     e lo sabent qui passio sufer.

    49     Ardit e franch, prudent, justicier,
    50     es l’om, pel mon, sens abit de virtud;
    51     aquest nom ha per lo mon merescut
    52     perque no·s veu ço que virtud requer.
    53     Bon fet requer de be fer gran amor;
    54     si aço y es, delit no y fallira:
    55     la ’ntencio d’interes no y sera,
    56     y el mon vol als, ço es, bens y honor.

    57     Infinits sson que obren ab dolor
    58     y ab interes algun acte honest,
    59     e·ls ignorans cuyden aver conquest
    60     ja la virtud ab gran dolor e por.
    61     Altres, e pochs, entenen lo que fan,
    62     e faran be ab mala ’ntencio,
    63     dant entenent que llur voler es bo:
    64     tots davant gents virtuosos seran.

    65     Sens nombre sson los qui tant no faran,
    66     volents portar si molt be arreats,
    67     no penssant als sino com son mirats,
    68     hy en lo poblich ab dolor despendran.
    69     De la virtud qu’en conservar serveix,
    70     tanta n’auran com ssolament los plau,
    71     res no metent en obra, si·ls desplau;
    72     sepulcre son on res leig no pareix.

    73     Lo be del mon no es be qui·l coneix,
    74     lo savi·l sap, e creu aquell lo foll;
    75     savi no es qui·l sap e no se·n tol:
    76     sens act’onest prudença no·s nodreix.
    77     De savis folls yo fare mencio,
    78     e de aquells qui savis hom pot dir:
    79     dels folls cuberts e dels menys de cobrir,
    80     dels perdonats e dels menys de perdo.

    81     Seguons de molts fon llur intencio
    82     que·l be de l’hom fon en tres parts partit;
    83     mas, enapres d’aço, deu esser dit
    84     que es lo be per vera openio:
    85     tant com hom sent ab anima e cos,
    86     e tant com ssent ab lo cos solament,
    87     e tant quant ssent ab mer inteniment.
    88     Del be celest, d’aquell yo res no pos.

    89     Molts philosofs en llurs escrits an clos
    90     ser profitos, delitable y honest,
    91     e tot quant es que sia desonest
    92     no esser be, fora de tot repos.
    93     Lo be honest se·n porta·ls dos ab ssi,
    94     car per aquest, delit perfet s’ateny;
    95     axi matex a tot profit s’enpeny,
    96     no desviant de raho lo cami.

    97     Lo profitos, perque ss’esguarda fi,
    98     lo delitos dins si matex enclou;
    99     tot act’en l’om que d’eleccio mou,
    100    porta delit, e no u cal dir a mi.
    101    Mas tot delit profit a ssi no trau,
    102    e pus comu es delit que profit:
    103    tot animal participa delit,
    104    y en lo proffit hom per la raho cau.

    105    D’on se pot dir que·l be de l’home jau
    106    en aquests bens, clohent los tots l’onest;
    107    mas es a dir que es lo be aquest,
    108    e si l’ateny lo rey e lo esclau,
    109    e hon esta en l’ome assegut,
    110    e que deu fer per consseguir tal do,
    111    e que n’ateny per sa possessio,
    112    e com per poch lo vol aver perdut.

    113    Seguons per molts e per mi es sabut,
    114    tot quant que es, en va no es fet res:
    115    los elements e tot quant que d’ells es
    116    a certa fi per sos migs an vengut.
    117    Repos ateny, seguons qui es, cascu,
    118    no pus ne menys que natura·ls promet;
    119    en consservar si, cascu es discret,
    120    e, fet aço, no roman trist algu.

    121    L’animal hom es animal comu,
    122    toquant de brut e de celestial:
    123    brut per la carn; per l’arma, divinal.
    124    E d’aquest be molt menys sera deju,
    125    e sera quant la rahonable part
    126    ates aura sa fi per sson obrar:
    127    est es lo be final hon vol bastar
    128    ab que·l falç be romang’a hun depart.

    129    Cascu, obrant, a be ha sson esguart,
    130    e sap que mal de tot en tot fara;
    131    mas per fals juhy algun be stimara
    132    plahent a ssi, per fer l’apetit fart.
    133    E no sera, si·l be ver hy defall;
    134    car no roman contenta la raho
    135    si no es be, mas per openio;
    136    si n’ha delit, no·s llunya lo treball.

    137    Tal es lo be, que no es mur ne vall
    138    tingua lo pas que·l voler d’om nos pert;
    139    per ssa virtud, sens de hom lo acort,
    140    lo tir’a ssi e sens altr’entrevall.
    141    E d’ell an dit savis estocians
    142    que·l qui l’ateny no pot caur’en tristor;
    143    lo philosof aço pren per error,
    144    dient d’aquest no stendre tant ses mans.

    145    Alguns han dit qu’en les coses molt grans,
    146    lo contemplar d’elles la veritat
    147    es aquest be; mas axi an errat.
    148    Altres an dit qu’en les virtuts usans.
    149    Tots an dit ver, e no cascuns per ssi.
    150    Lo be de l’hom en dues parts se pren:
    151    quant veritat l’enteniment enten,
    152    e l’apetit a raho conssenti.

    153    Del be aquest algu no desenti
    154    que de per ssi benahuyrat l’om fa;
    155    mas, per complir el, que l’om mester ha
    156    dels bens forans; e sens ells no·s mesqui,
    157    mas que del tot benahuyrat no es.
    158    D’altra part diu per ssi esser bastant.
    159    Entre be y mal l’om fa estar penjant:
    160    entr’aygua y foch, sens fret o calt l’a mes.

    161    De son poder Senequ’a so defes,
    162    dient qu’en bens forans es algun be,
    163    mas lo qui·ls ha, del sobira no te,
    164    per ells aver, la part de mig puges.
    165    Ell vol tant l’om estrenyer dins sa pell,
    166    no pus haver que sa natura voll;
    167    s’alguns d’aquests la Fortuna li tol,
    168    que·l sobira ferm esta ’n son castell.

    169    Si·ls bens forans son mester ab aquell
    170    conplir son be a l’hom en aquest mon,
    171    menys de aquests lo be no es ne fon:
    172    deserta es sa propria obra ’n el;
    173    Ffortuna aura en ell sson poder llarch
    174    y el natural, comu a tots los bruts;
    175    son propi be en el sera perduts,
    176    si aquells bens en ell an tant allarch.

    177    De aquests bens veritat no fa ’nbarch
    178    d’esser en hom forans, y enterios:
    179    ffama y dines son forans e honos,
    180    ffills e mulers, e no·m sse ssi m’allarch;
    181    los a part dins, bellea y sanitat,
    182    e tots aquells que natura dar pot.
    183    Tots sson no rres, a mon parer e vot,
    184    per sser comuns e fora potestat.

    185    E aquest be no es en hom trobat,
    186    e si trobat, s’ateny sens los estranys:
    187    qui perdre pot, no ten ssegurs los guanys,
    188    hy en perfet be s’enten seguretat.
    189    Qui jutgara si aquest be pot ser,
    190    sino aquell qui es tot virtuos,
    191    car l’ome flach un pes molt ponderos
    192    per tant alçar no creu d’el fort poder?

    193    Menys de delit tal be no·s pot haver,
    194    e lo major que·s pot aconsseguir,
    195    e res no·l pot per natura venir:
    196    tant acordat aquest lo fa saber.
    197    Picurus dix ell esser lo delit.
    198    Aço es fals, mas es per conssigüent:
    199    sens lo major delit no ’s hom content;
    200    sson senyal cert es fer l’om ahunit.

    201    Saber no·s pot tal be, si no ’s sentit,
    202    e no·l ssent hom, si donchs sabut no es;
    203    l’enteniment sab lo be on es mes,
    204    mas pel voler deu esser elegit.
    205    L’om es mester que faça unio
    206    de sses dos parts, la principal seguint,
    207    ffahents tals fets que sia hobehint
    208    son apetit ssenssual a raho.

    209    En est obrar cau delectacio,
    210    donant ssenyal d’esser l’acte perfet;
    211    sens lo delit l’abit no·s mostra fet,
    212    car mostra·l cos ser en rebellio.
    213    Clarament es deshobedient fill
    214    qui, murmurant, per lo pare treball;
    215    si l’apetit l’obediença fall
    216    a la raho, la pau es en perill.

    217    Damunt es dit que virtud pren exill
    218    si l’om, obrant, obra per interes
    219    e per delit; que l’abit complit es,
    220    e sens aquest no vall un gra de mill.
    221    Mas si delit es sola caus’al fet,
    222    per interes nomenar se fara;
    223    no·l cal penssar, al qui be obrara,
    224    se v’a delit, e tristor a malfet.

    225    Al be obrant, virtud delit promet,
    226    y el mal fahent, s’algun delit ateny,
    227    no passa molt que tristor lo costreny,
    228    e no·l deffen loch publich ni secret.
    229    Ab ell se va conexença de mal,
    230    qui per tots temps la conciença·l rrou
    231    si es malvat, tant qu’en mal sa fi clou;
    232    lo sseu delit a dolorir li val.

    233    Plato volch dir que bo ni cominal
    234    no es delit, mas ach molts enemichs.
    235    Picurians posaren, com inichs,
    236    que·l be de l’hom era ’n delit carnal;
    237    mas derrer vench son dexeble matex
    238    que anulla vanes openions,
    239    e del que dix dona ’videns rahons,
    240    y el bon delit de l’avol dividex.

    241    Delit e be sol orde·ls departex,
    242    Delit es bo en tots fets naturals,
    243    sino en l’om quant passa ’n los brutals,
    244    car en tal cas natura desseguex.
    245    Quant a Deu fet seguex natural cos:
    246    lo cel e·l mon, los vegetals e bruts;
    247    axi raho met a l’hom instituts;
    248    si les romp, es animal ocios.

    249    De quant fa l’om delit es occasios,
    250    car tot agent enten semblar a ssi
    251    per convinent de la cosa per qui
    252    ffa lo que fa, essent ne cobejos;
    253    si be es ver que molts actes l’om fa
    254    qu’entre voler e no voler se fan,
    255    de que·ls fahens porten voler penjan,
    256    mas, elegint, a voler se refa.

    257    Si com dolor contra delit esta,
    258    axi fa ’n l’om contrari’accio;
    259    de tot quant fuig dolor es la raho:
    260    tals passions nostra natura·ns da.
    261    Amor e hoy, primeres pressions,
    262    son termenats en delit o dolor;
    263    a sguart de be lo cami es amor,
    264    e per fogir dolor ne da rahons.

    265    Savis no sson tots qui les qüestions
    266    determenar ssaben e dar conssells,
    267    si contra por sson simples com anyells,
    268    e vers delits ardits com a lleons.
    269    Savi ’s aquell qui sap si consellar
    270    envers lo be qui propi es e sseu,
    271    prenint aquell, jaquint l’als en relleu,
    272    mirant los folls en lo mon tribular.

    273    Savis sson dits los qui poden justar
    274    honor, dines e favor de grans gens,
    275    e sson villans de cor e mal ssabens
    276    que res del ver no ssabrien penssar.
    277    Cuydant esser ssavis, ells sson astuts;
    278    poder avent d’esser bons, sson malvats;
    279    aquests aytals no sseran perdonats
    280    pel savi hom qu’en sa fi es venguts.

    281    Molt sson errants, d’ignorança vençuts;
    282    altres que sson erants ignorantment,
    283    gran causs’avents de llur defalliment,
    284    penedint se del cas on sson cayguts.
    285    Tots aquests son sens culpa llur pecants,
    286    no l’ignorant que per colpa no sab;
    287    raho sera que perdo no acap,
    288    e si aquells sens llur culpa errants.

    289    Aquells sson folls qui sson llurs bens guastants,
    290    menys de servar manera ’n res del lur.
    291    Parlar de tals larguament yo no cur,
    292    mas d’altres folls saviessa mostrants,
    293    comprant molt car treball, dolor e mort
    294    per guanyar poch, e ’ncar aço no cert.
    295    Pleguats al lloch, lo troben tot desert,
    296    clamants del mon, e aço ab gran tort.

    297    Axi com l’orp no trob’ab l’ull deport,
    298    perque no y veu, per falta d’un gros tel,
    299    e tolt aquell pot veure terra y cel,
    300    ne pren a ’quell, qui d’entendr’a confort
    301    en veure·l ver, e per mal apetit
    302    es ignorant, que lo mal jutga be.
    303    L’incontinent per passio ’n tal ve;
    304    l’intemperat en fer mal pren delit.

    305    De semblants gents esta lo mon fornit;
    306    en tals recau la major part del mon.
    307    Quals sson aquells qui de aquests no sson?
    308    Lo dat a Deu hy el de natur’axit.
    309    En general l’incontinent enten,
    310    mas ja no sap com passio lo prem;
    311    el sap lo be e va per lo estrem.
    312    L’intemperat no·l sap, e, donchs, no·l prem.

    313    Encadenat deu sser qui no compren
    314    que tota res deu sser jaquit per Deu;
    315    mas, escapant d’aci, tot home creu
    316    que altre be lo cor de l’hom encen.
    317    Del be aquest es de maravellar
    318    com se pot fer que·l cerch fals l’entenent,
    319    en part hon fi e lo començament
    320    ab la raho pot be de ssi llunyar.

    321    La major part del mon no pot amar
    322    lo be honest, perque be no·l percep.
    323    Qui es aquell qui ’n paciença rep
    324    que tot sson be dins ssi puscha estar,
    325    e per virtud tal be sse n’aconsech,
    326    e que la mort no deu hom avorir,
    327    e que honor e bens sson de jaquir,
    328    e de aquells qui·ls amen que renech?

    329    Savi e foll, scient e home llech,
    330    en algun be sa esperança met,
    331    e si l’honest, llançat, a part tramet,
    332    de falssos bens l’es forçat fer aplech.
    333    Seguons qui es, tal fi li apara;
    334    lo temps e·ll lloch, la disposicio
    335    li mudaran sa mala openio;
    336    james en ferm sa volentat aura.

    337    L’home avar son be ’n dines esta,
    338    hy en lo delit del cohyt, lo fembrer;
    339    l’om ergulos desiga honrat ser,
    340    mas entre ssi aço diverç sera.
    341    Molt hom avar lo llogre te per mal,
    342    e vol robar en places e camins;
    343    si be·lls avars volen guany a part dins,
    344    en lo guanyar hu d’altr’es desegual.

    345    L’om ergullos vol sser, en general,
    346    honrat, lloat, mas en diverç cascu:
    347    hu vol ser dit franch, ardit, pel comu;
    348    altr’en saber creu esser sson cabal;
    349    altr’, en virtud del cos o bell cantar.
    350    Tot aço fa qualitat dessemblant
    351    e per ssaber de l’hom, qui es tirant
    352    entr’aquests bens, qual per milor li par.

    353    Nessessitat fa la fi cambiar,
    354    car lo malalt en sanitat la met,
    355    lo sedejant diu qu’en fartar la set,
    356    lo pobre hom en aver creu estar;
    357    lo flach e lleig fort voll esser e bell.
    358    Tots aquests bens ans d’aver an gran preu;
    359    lo be honest no·s pot fer algun preu
    360    sino·l prudent qui posseex aquell.

    361    De l’hom sabent es dret que·m maravell
    362    que es aço que de tot seny lo trau,
    363    com no coneix que foll es mes qu’esclau;
    364    volent delit, lo pert per mal conssell,
    365    car natural passio ell no·l mou.
    366    Tals desigs sson trobats d’openio;
    367    per no usar lo delit de raho,
    368    sa voluntat, cerquant sson be·lls enclou.

    369    Nostra raho aquests delits exclou;
    370    no·ls vol la carn, ans aquells avorrex.
    371    Qui mes de prou ha com voler li crex
    372    a desigar ço qu’a la vida nou?
    373    Quant l’om de poch, en pau, munta senyor,
    374    que li plau mes, per tots temps treballant,
    375    obrant mals fets, nulla virtut usant,
    376    no esperant sino falssa honor?

    377    Delits del cos no sson de tant’arror,
    378    car no ’s algu que·s llunye lo començ;
    379    restant en carn, llur delit res no venç,
    380    l’especia d’om d’aquells trau sa valor.
    381    Sobresvolguts, nostr’arma ’n abit ve
    382    e vol n’ecces per sa ’nfinida part;
    383    en terme sson, e de llur terme·lls part:
    384    ffer los vol grans, natura no u soste.

    385    Donchs, al sabent, quina sperança·l te
    386    en los dines e honor de mal lloch?
    387    No dich, si·ls ha, que com a serp no·ls toch;
    388    no·s don a ells, sabent com no an be.
    389    Tant com dines, lo cor d’om res no streny;
    390    en cor avar algun be no s’assiu,
    391    ne pot haver amich home altiu.
    392    Qui pecca ’n tot, o, quant de be ateny!

    393    Donchs, qui dira d’aquell hom haver seny
    394    que·ll propi be pert per mal accident,
    395    car per haver favor de folla gent
    396    a grans despits e vergonya s’enpeny?
    397    No venç primer de trobar se vençut,
    398    e serveix ans que no sia servit,
    399    e pert plaer ans d’aver ho sentit,
    400    e si l’ateny, ab dol es retengut.

    401    Cell qui no sap qu’en obra de virtut
    402    es un tal be, donant delit perfet,
    403    e que·l desig per als no ’s satisfet,
    404    no·m maravell qu’en Deu sia ’rascut,
    405    com veu que res no·l bast’a contentar
    406    e no·s pot fer que sson desig castich,
    407    e de tal be veu tot animal rich,
    408    y el, qu’es senyor, que n’haja pobrejar.

    409    S’entre los bens forans lo vol trobar
    410    y els naturals, e no·l pot consseguir,
    411    en est’arror aço lo y fa venir,
    412    com cantitat penssa que·l deu fartar.
    413    E james fon hun hom tan bell e fort,
    414    honrat e rich, que per ço fos content;
    415    seguons que vol, a l’hom contentament,
    416    no seguons quant, si be y a ’lgun deport.

    417    En la honor ha be, com fa report
    418    de la virtud, mas be no ha per ssi;
    419    son be esta en qui la fa y a qui
    420    es dat, si u vall; si no, tots reben tort.
    421    L’onrrant ha be com al bo fa honor;
    422    l’onrrat n’a mes com la honor merex,
    423    e la honor algun tant voler crex,
    424    e si l’es tolt, per ço no·n sent dolor.

    425    Honor es be quant no·l seguex amor,
    426    mas plau al bo pel moviment primer;
    427    no s’esten pus, car virtud no sofer
    428    que·s delit hom en estranya valor.
    429    Mas que·s dira d’aquell entes malvat
    430    —mes, si es vell—, cerquant favos e bens?
    431    En tot barat esperons ha sens frens,
    432    no conexent tenir cami errat.

    433    De l’home pech no so maravellat,
    434    puix no sent res defora de sa carn;
    435    de l’hom sabent se cove traur’escarn,
    436    qu’en sson saber sia ’n tant enguanat,
    437    perdent a ssi e Deu, y el mon no guany.
    438    Que conexem tan savi e tan bo
    439    que mal e be no sse·n dig’ab gran sso?
    440    E, donchs, al bo, de fama poch li tany.

    441    Foll es aquell qui lo bon home plany,
    442    com no ’s preat del poble malastruch;
    443    ja no es bo, e mes pech es que ruch
    444    qu’en tal favor e de fortuna·s bany.
    445    Planyer sse deu lo bo, com no te loch
    446    d’executar sa famosa virtud,
    447    e que·l poblas sse trobas sort e mut,
    448    anant badant a ’lgun bestial joch!

    449    Poble yo dich a rey, peons e roch,
    450    duch, cavaller, juriste, menestral,
    451    avens per be l’openio general
    452    qu’en la honor e dines tot be toch.
    453    E sobr’aquests son unes poques gens
    454    dients que·l be es en vergony’aver;
    455    altres, tan pochs, dients qu’esta ’n plaer,
    456    menys de haver d’altre be sentiments.

    457    Per donar fi a mos breus parlaments,
    458    pens lo bon hom com, qui·l lloa, e de que;
    459    e si bon hom lo lloa e de be,
    460    aja ’n delit, restrenyent bonbaments.
    461    Gloria sta en conexer a ssi
    462    ple de virtuts e no lloat de folls;
    463    d’aquells no u dich qui stan caden’a colls,
    464    mas dells sabens que ignoren sa fi.

    465    Vaja cerquant lo foll grosser, mesqui,
    466    lo sseu delit entre los populars,
    467    car tot semblant sse delit’ab sos pars,
    468    e no deman a degu lo cami.
    469    Si l’es mostrat, cami no girara,
    470    mas no ira ab tan acuytat pas.
    471    Si, donchs, no ’s foll, qu’en saber no bastas,
    472    quin es lo jorn que meng’alegre pa?

    473    Per que·l valent home fastig no ha,
    474    com veu lo mon pels dolents possehyt,
    475    e per que vol d’aquells ser favorit?
    476    No es d’alt cor qui tras tal favor va.
    477    Magnanim es qui lo mon te ’n menyspreu,
    478    e molt mesqui lo qui·ll penssa sservir.
    479    E com aquest lo·s veu contra venir,
    480    que fa, lo llas? Sospirant, lloha Deu.

    481    Hon virtud es, la veritat ss’asseu,
    482    e la raho ab aquestes se juny:
    483    hon una es, les altres no sson lluny;
    484    d’elles no sap qui no·ls don’agual preu.
    485    La ver’amor es dad’als llochs on son,
    486    e lo reves al qui sse·n troba buyt;
    487    l’om qui n’es menys, es arbre menys de fruyt;
    488    homs en bell ort son los homens del mon.

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès CVI.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc