Rialc
Rao 103.40

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Del joy d’emor suy ers depnats he ras,
    2      dona, per vos, d’on aver no pusch res,
    3      car no volets valer me d’un pauch ris,
    4      ni meyns vos platz, del gentil cabell ros
    5      de vostron cap, dar me·n un sol no pus,
    6      per ffar content mi, qui de vos me pach
    7      ten fort, qu’ieu say tots jorns lleuzant ne pech,
    8      car ssohen ffir mantes dopnes ab pich,
    9      per vos lleuzar, desfevorint un poch
    10     la llur beutat, e tolre·ls ço que puch.

    11     Jens no·m pinet, dona, de ço que fas,
    12     ab tot que may nengun be vos me fes,
    13     ans me plau molt can vos suy lleyals fis,
    14     tant com null temps aymant pessat lunch fos
    15     a dopn’al mon; donchs, plus me tenits jus
    16     vostre merçe, prech del doloros llach
    17     prest me treguats, tenint com ximple llech
    18     a mi, caytiu!, qui per desconort llich
    19     capell de dol que pris al vostre lloch,
    20     qui·m fay morir, Dieus ho sap he sent Lluch.

    21     Si vos, gentils, ans sia mes al vas,
    22     comportavets qu’ieu vostron bell cors ves,
    23     e le guay vuyll amoros, he clar vis,
    24     contens seray, he mortz he vius, de vos,
    25     mas ja molt mays, si prest montavets sus
    26     a me, qui say que ben servir me plach
    27     a vos tots jorns; donchs, si us platz, a bon plech
    28     a mi portats, he fayts me tost aplich
    29     del vostre cors, hon manta beutat ploch,
    30     car, de vos luyn, mos mals ges no m’espluch.

    31     Yeu no u deman ges per desig vil, mas
    32     per asser prop de vos, qui valets mes
    33     que dopn’al mon, a mon juy; per sso mis
    34     en vos aymar mon cor, seny, cors he mos
    35     senys corporals, car mays volria fus
    36     esser trestot, he mes dins un vil ssach,
    37     que si per me vostres llaus eron ssech,
    38     e trop mays vull sazer aysi hon ssich,
    39     ab tot que meyris me prezes quez un ssoch,
    40     que si, fazen per mi, perdiets ssuch.

    41     Bella valent: be say james me das
    42     sino dolors, affayns, mas tot hades
    43     ham fenir mays aysi penant co us dis,
    44     que si nulls homs vos blesmava per dos
    45     que·m fessets null, mas playe us que si, l’us
    46     d’amor seguin, un pauch de vos me rach,
    47     que·m perdonets que s’ab plor caytiu rech
    48     me fas, pero pensant en vos me rich
    49     de guauig, he suy contens que rey he roch
    50     vos aymen, mas no nan valent d’un ruch.

    51     Dona sens par: plus que de vos me pach
    52     e us vull servir, preneu com ximple llech
    53     a mi, las trist!, e feu·m un poch aplich
    54     de vos, per qui se trau la jen gran joch
    55     de me, qui may sens mala sort no juch.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 57.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc