Rialc
Rao 15.1

            Pere Bell


    1      Clara virtut, mirall de sancta vida,
    2      Mare de Deu ab virginitat plena.
    3      De vos prenem en ben obrar la mida,
    4      saboros fruyt delliurant nos de pena.
    5      Port singular, govern dels qui treballen,
    6      lim de la nit, consel en la tempesta.
    7      Los enemichs a qui us segueix defallen.
    8      May derrenclis los de qui sou requesta.

    9      Molt precios balsem de vostra testa,
    10     salut e goig, als peccadors avallen.
    11     De vos, los sants, en paradis gran festa
    12     celebren tots, la gracia no callen.
    13     Puix mare sou, e filla tan discreta
    14     del Fill beneyt, que ’n lo verginal ventre
    15     l’Espirit Sant obra salut perfeta,
    16     la qual vos feu de la virtut lo centre.

    17     Qui dubta ’n res que santetad no y entre,
    18     on fa per si especial retreta?
    19     Santa, primer de gracia concentre
    20     que nada fos, entre los sants eleta.
    21     D’on pendre volch humana carn e pura,
    22     l’etern Deu Fill, purgant l’intollerable
    23     crim de Adam, rompent sa genitura
    24     en treball dur e mort abhominable.

    25     Tal benefit, a tots inextimable,
    26     maternitat infinida us procura.
    27     Hom Deus al mon, tresor incomparable,
    28     Rey trihumphant e tan bella figura.
    29     Restituheix al femeni linatge
    30     corona d’aur e gloriosa fama,
    31     privant l’infern de tot lo sant paratge,
    32     puix que Jhesus volch apagar la flama.

    33     Qual peccador es, qui a vos reclama,
    34     no senta prest remey de son dampnatge?
    35     O! Quant esforç lo virtuos inflama,
    36     en son esmerç no li fan mal ultrage.
    37     Sobre tot cor d’angels glorrificada,
    38     si com lo sol aquest mon illumina.
    39     Donau socors, tant sou magnificada,
    40     a tota gent en perill de ruhyna.

    41     Lo greu Satan no·ns pot fer contramina,
    42     puix que siau del bon cor invocada.
    43     Contra los mals donau prest medecina,
    44     ab Qui de tots salut es procurada.

    45     Nostre desig es, Verge consagrada,
    46     de cor servir, per quant sou tal reyna,
    47     al cel regnant e de tots advocada,
    48     perque tothom a vos lo cap inclina.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 335.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Pere Bell
Indice degli autori

Rialc