Rialc
Rao 59.13

            Andreu Febrer


    1      Lo fol desir qu’Amor ha fayt intrar
    2      dins mon cor ferm, qu’en desiran m’alciu
    3      aman, servin un belh cors agradiu,
    4      tant com poray lo vulh de me lunyar;
    5      car foldat es cobejar ne querir
    6      rictat ne joy quez hom no pux aver.
    7      Dons, pus complir no pux mon desirer,
    8      sen desirar yeu la ’nten a servir.

    9      Enquer faray ço que ben tart aug dir:
    10     c’om puscha may servir de bon voler
    11     rey ne senyor del qual be no sper;
    12     car la millor de les milhors qui·s mir,
    13     celha quez yeu Passa-beutatz l’apelh,
    14     sserviray tan com sie ’n aquest mon
    15     ab ferm voler, sens esperar que·m don
    16     joy ne s’amor, que tal es mon conselh.

    17     Content seray de veser son cors belh
    18     pençant tostemps en les virtutz que·y son,
    19     car sa beutatz les mays bellas cofon
    20     quant l’es de prop; per que ten rich joyel
    21     hom deu amar, servir e dar lausor
    22     ses demandar esmenda pel servey;
    23     que prop ha joy, e que fos un gran rey,
    24     qui·s pot nomnar son leyal servidor.

    25     No m’entench plus clamar de ma dolor
    26     ne demendar que·m don altre remey,
    27     qu’yeu seguiray d’amor la ferma ley;
    28     qu’aycelh es fis e leyal servidor
    29     qui cerff pus ferm quant pus mal tractat es,
    30     e xanta mils quant es pus engoxos,
    31     qu’yeu seray tals servint son cors joyos,
    32     e que no·y trop pietatz ne merçes!

    33     Ab lausangiers faray yeu patz ades
    34     ez ab tots celhs qui·s fan devinadors,
    35     qu’yeu no·ls enten donar nulha caysos
    36     d’are anant de me parlar james;
    37     car pus mey hulh no guardon folhamen
    38     e folh desir de me sia pertit,
    39     no·m veyran pus angoxos ni marrit
    40     ne tendran pus de major perlamen.

    41     Na Beatriu, qu’es sus totes valen,
    42     anch no us felhi en nagun fayt ne dit,
    43     mas si ’n pençant vos he nulh temps felhit,
    44     merce us deman de mon folh penssamen.

 

 

Ed. Martí de Riquer: Andreu Febrer, Poesies, Barcelona, Barcino («ENC»), 1951.

 

Incipitario di Andreu Febrer
Indice degli autori

Rialc