Rialc
Rao 138.8

            Francesc Prats


    1      L’home pec se torba en cosa novella,
    2      i lo del seny practich no hi fa obstacle,
    3      veyent, ab la pensa, que tal maravella
    4      tart obra natura i s’hi aparella.
    5      Mes, del sacrifici qui sol es miracle,
    6      no sabent lo modo, spantat ne resta,
    7      car no es possible, ab natura sola,
    8      lo com se fa, veure, e, si fe no y presta,
    9      en lo laberinto dels ignorants sesta,
    10     perque semblant acte sobre los senys vola.

    11     Convit es excelso, per divinal obra,
    12     i, sols, lo entendre el voler prepara,
    13     comu a l’insigne e a l’home pobre,
    14     si, ab nupcial vesta, defalliments cobre,
    15     e humil se posa en la excellent ara.
    16     No y es reyal pasta ne salsa moderna,
    17     menjar blanch ni sucre, ne mixte potatge,
    18     m procas de Bacus nefanda taverna,
    19     centre dels golosos i preso eterna,
    20     posats dins la barca de l’infern passatge.

    21     Aquesta gran festa no es de Purim cena.
    22     Qual feu la regina Hedissa, tant noble.
    23     Sobria es i sancta, i menjar nos mena
    24     la carn sens mixtura, de gracia plena,
    25     qui trasch del Estigi lo seu elect poble.
    26     si la gent hebrea en aquella es farta
    27     de vi, sens .mesura, i carns exquisides,
    28     la ley christiana l’apetit nos arta,
    29     demana dejuni, perque es la carta
    30     qui els vins mixtes veda i salses condides.

    31     El gran Rey de Salem, a Abram patriarcha,
    32     pa i vi presenta, hauda victoria,
    33     Ahon significa de Tu, Christ monarcha,
    34     la obra excelsa qui, en la humil archa
    35     de la Verge i Mare, offerit ab gloria,
    36     a nos reffocilla, donat en offerta,
    37     per rembre·ns de l’antro, sumint carn velada
    38     d’accidents, en forma estranya i erta,
    39     especulativa; no ficta, mes certa.
    40     en l’apetit nostre, sabor oblidada.

    41     Exint de Egipte la turba hebrea,
    42     ab insult rebelle, a Moyses diuen
    43     perque axi ens aportes? I no, com Medea
    44     magica, invoca, infernal i rea;
    45     mes Tu, Deu suplica, per lo qual tots viuen,
    46     en lo erm steril, los fas ploure manna.
    47     D’on, qui considera aquesta figura
    48     esser lo viatich, Adonay Hosanna!,
    49     de carn, per tu presa en la Filla d’Anna,
    50     haura conexensa excellent i pura.

    51     O Deu! Com es digna d’alta recolencia
    52     del Anyell sens macula la figura sancta
    53     que el poble judaich, sots obediencia,
    54     manist que prenguessen i, ab diligencia,
    55     a Tu l’immolassen. E, ab orde tanta,
    56     diu nos l’Evangeli: si tal l’ombra era
    57     de Jesus netissim, es pus s memorable
    58     la carn qui es donada en hostia vera.
    59     Immolant aquella l’home, sols, prevere,
    60     per virtut divina i fet admirable.

    61     Summa Sapiencia, manist que obrassen,
    62     ab or fi, cuberta de sitim la taula
    63     en lo Santuari, i sobre y posassen
    64     [. . .]
    65     aquest gran misteri d’immensa paraula.
    66     I el jueu claudica i met se en rondalla
    67     ab cansons i prosa e compassat metre,
    68     e tenint perfidia, subjugat, no calla.
    69     Lo Talmud estima qui falsament talla
    70     los dits dels profetes i senys de la letra.

    71     clarament se mostra del pa qui Elyes,
    72     despertat per l’angel, tot lo confortava,
    73     e ab tanta forsa, que, quaranta dies,
    74     sens menjar, lo porta, per diverses vies,
    75     en Horeb muntanya. Deju, el reposava.
    76     lo pa es la hostia que lo just conforta,
    77     e lo qui ens confesa, aquell qui ens desperta,
    78     i els dies quaranta dejuni e qui ens porta
    79     a la Santa Pascha, ahon es la porta
    80     per haver la gloria quieta i certa.

    81     aquella vianda per Adam perduda
    82     qui perpetuava la vida humana,
    83     saborosa fruyta tan mal coneguda
    84     per la nostra mare Eva dessabuda;
    85     de hon som en plaga. Steril i vana
    86     est tu, carri preclara, que tant avorrexen
    87     los jueus perversos, jayents en la terra,
    88     en fanch, com a besties, i d’aquell se pexen
    89     poble detestable, qui el be respuexen
    90     i, fets idolatres, temor los fa guerra.

    91     La ombra s’aparta i mostra·s lo dia,
    92     exint lo Apollo sobre l’hemisferi.
    93     Passa la Ley Vella, naxent lo Messia,
    94     Christ Deu qui l’enigma de la profecia
    95     solta, la mort presa ab gran vituperi.
    96     De les quatre letres lo nom inefable
    97     en l’hostia es posa, i aqui s’adora.
    98     O Ley sobrexcelsa e inrevocable,
    99     christiana, vera, per tot admirable,
    100    de la pedagoga tu feta senyora.

    101    O carn de Christ pura e inestimable!
    102    O preclara missa! Excellent penyora
    103    als devots lexada, i tant venerable.
    104    Lo poble judaich, vil e detestable,
    105    del mon lo desterra, puys, tot jorn, pitjora.

    106    O Senyora Eva! qui ci fruit delitable
    107    aportist e nou mesos, qui, en la Sancta Tora,
    108    pintat se mostrava, sies favorable.
    109    fes que el jueu crega, cosa tant raonable,
    110    i el convit sumesca qui lo mon decora.

 

 

 

Ed. Gaspar Munar i Miquel Pascual: Francesc Prats, Llibre de Contemplació, Palma, Font, 1985, p. 114.

 

Incipitario di Francesc Prats
Indice degli autori

Rialc