Rialc
Rao 2.1

            Lluís Alcanyís


    1      Per vos loar he mester vostra força,
    2      redundant font de gracia complida.
    3      Al qui us dona dignitat infinida
    4      me comanau, puix pres de vos l’escorça.
    5      Parlant amb Ell, fent me vos la drecera,
    6      l’enteniment restant illuminat,
    7      ajuda sent de vos, quant so ’ncontrat,
    8      car yo, sens vos, en peccats me perdera.

    9      Vos concordau, transendement e vera,
    10     ab Jhesuscrist de tot peccat discorde;
    11     per tant ab vos, no·n pot esser concorde,
    12     original, ne d’alguna manera.
    13     Per que mellor no pot ser creatura
    14     que divinal, d’on peccat no rebeu.
    15     E mes que sou, vera Mare de Deu,
    16     si com no pot esser millor, natura.

    17     Deu be pot fer racional factura,
    18     e la raho clarament ho demostra,
    19     e produir a vos, senyora nostra,
    20     e tal poder en vos fer se apura.
    21     D’on se conclou peccat a vos no plega
    22     instant algu, de tot lo vostre sser.
    23     Qui speculant d’aço no troba·l ver,
    24     baix esperit o superbo l’ençega.

    25     Vostra virtut gracia no denega
    26     a qui la vol. E voler cascu·n vulla.
    27     Qui sera ’quell qui vostre proces culla,
    28     qu’ab rahons grans ben instruit no crega,
    29     qu’aixi com Deu a no-res fa concebre,
    30     Ell, influint lo creat, e no scas,
    31     concebre us feu lo seu Fill, qui salvas,
    32     glorificant, tots los qui·l volen rebre?

    33     Per millor fi, que tots podem percebre,
    34     a Deu plague Fill resultas comu
    35     d’Ell e de vos, en supposit tot hu,
    36     la deytat sens minvar ni decebre.
    37     Los atributs altres, que ’n Deu han forma,
    38     cascu per si vostre Fill informant,
    39     e per Aquell tots creats acabant,
    40     lo Qual, per vos, lo deformat reforma.

    41     Vostra bondat tant ab Deu se conforma,
    42     que pur creat no pot, ab lo creant
    43     proporcio tenir mes acordant.
    44     De tots creats vos sou complida norma.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 265.

7 ajuda] Ajuda.

Risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Lluís Alcanyís
Indice degli autori

Rialc