Rialc
Rao 103.113

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Per gran rao, Verga-Dona, digist,
    2      de tu perlant, que la sanct’arma tua
    3      s’elegr’en Deu, dient la laor tua
    4      que·l seu Fill car dintre·l ventre portist,
    5      e la salut del linatg’umenal
    6      isque de tu, qui per merits fust mara
    7      del Fill de l’Hom, qui devalla del Para,
    8      e ço·s fet tot per obra divinal.

    9      Exalça·s molt ton sperit real,
    10     en Deu pensant, qui prengue cara umana
    11     del sant cors teu, sens pendre jens ufana,
    12     e t’alegrist vent ton Fill inmortal,
    13     e ton sper e la tua salut
    14     esperist d’el, de qui la tens complida,
    15     sola sens pus fost de perfeta vida
    16     e·t romas ferm’incompresa virtut.

    17     Deu t’ach sguart, hi al poble perdut,
    18     com desigist que sol foses serventa,
    19     car done·t feu de qui fores contenta
    20     servir, e fonch per tu lo mon remut;
    21     les nacions, profetitzant lo ver,
    22     digist, per tu, t’apellaran beneyta:
    23     be·s pora dir la persona maleyta
    24     qui fretureig tal voluntat aver.

    25     Aquell Deu fort qui te complit poder,
    26     Dius fetes t’a molt santes e grans coses;
    27     tu·n meresquist millor que tests ne gloses
    28     no u poden dir ne mundenal saber,
    29     e·l nom sant d’ell es a cera loat,
    30     qui tot sol sab que mereix t’accellença:
    31     pregue·l per nos que remeta l’ofença
    32     que tots li fem e·ns leu la mortaldat.

    33     Jesus, fill teu, per nos crusificat,
    34     ague de nos gran misericordia;
    35     com dins tu·s mes per fer la concordia,
    36     cura d’aquells pels quals temut, amat
    37     es, sera, fonch, e feu bona merce,
    38     car durara de linatg’en linatge
    39     e·ls ben obrants donera l’aretatge
    40     de Paradis, pus ajen ferma fe.

    41     Aquell teu Fill, incomprensible be,
    42     ab son bras fort e gran ma poderosa
    43     meynspresa, dius, la vil jent ergulosa
    44     que tot greu mal tostemps ab si rete;
    45     e, per l’ergulle lur defallment,
    46     tota la trach de tot son cor e pença,
    47     e lo seu juy sobr’aquella dispença:
    48     guarde·ns, si·t plau, la crestiana jent.

    49     Tots los potents plens d’ergull e de vent
    50     qui entrats son en l’infernal gabella,
    51     per lur gran mal, devalle de la cella
    52     Deu poderos, e van a perdiment,
    53     e los umils de pença, fets e cor,
    54     sobr’altres jents favorex e axalça,
    55     e, per virtut que tenen, los ençalca,
    56     donant a quels Peradis per tresor.

    57     Los ffamejants qui porten per dret lor,
    58     c’an, ben obrant, victor’obtenguda,
    59     per ton conçell e virtuos’ajuda
    60     compli de bens e·ls leva tota por,
    61     e los richs fols, de la riquesa lur
    62     mals pertidos, leix’anans e vuy lexa;
    63     mas qualsevol qui ab tu, Verje, ’s fexa,
    64     ha Paradis, car tu·l fas net e pur.

    65     Resebe tot Israel dins son mur,
    66     bon Infant seu, e de jent no tacada
    67     es be membrant sa virtut acabada,
    68     recordant se dels qui son sens murmur,
    69     es infinit, misericordios:
    70     justicier, als penidents perdona
    71     per ton mitja, qui portes la corona
    72     sobre millor e lo pus glorios.

    73     Axi com fonch a tots volenteros
    74     e perla molt als pasats pares nostros,
    75     al gran Abram qui fonch pels merits vostros
    76     tret de l’Infern cruel e tenebros,
    77     e lo sement remut per a tostemps
    78     per l’encarnar e glorios babtisme
    79     del teu Fil just, Esperit Sant, Altisme,
    80     un Deu tot sol persones tres ensemps.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner de l’Ateneu, Barcelona, I.E.C., bozze di stampa [1953], p. 26.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

  Rialc