Rialc
Rao 0.103

            Poesie anonime


    1      Pater noster poderos,
    2      qui tots jorns fas maravellas,
    3      a tu demanan socos
    4      las simples de tas ovellas,
    5      qui son fisadas d’abellas
    6      ab molt gran afligiment.
    7      tu, qui est omnipotent,
    8      vulles recordar d’aquellas.

    9      Qui es in selis as posat
    10     la tua sancta cadira:
    11     vulles aver piatat
    12     de tanta gent qui sospira.
    13     Si ton voler nos ahira,
    14     ffes ho ab las tuas Mans.
    15     pus jurist als paras sants
    16     que·l teu non no·ns defallira.

    17     Sanctificat nomen tuum
    18     ara e tota veguada:
    19     dezuostra·ns la tua lum;
    20     no la·ns tinguas amaguada.
    21     Si la nostra gent passada
    22     a per algun temps arrat,
    23     ja fou per tu perdonat,
    24     segons diu la Lley sagrada.

    25     Quant vindrem al regne teu
    26     ffiat la voluntat tua:
    27     ajuda·ns tu, senyor Deu,
    28     de tal dolor qui·ns trespua,
    29     qual es la carn qui fon nua
    30     en aquest mon de peccat,
    31     si no la Virginitat
    32     d’on Jesus prea la carn sua.

    33     En la terra y en los çels
    34     es la tua senyoria:
    35     a prechs dela apostols fels
    36     aiuda·ns, per amor pia.
    37     E pus vos, verge Maria,
    38     de Abraam tenju sement,
    39     preguau Jesus umilment
    40     un tal mal revocat sia.

    41     Panem nostrum cascun jorn
    42     sia salvasio pura:
    43     tu, qui as creat lo mon,
    44     ajes de nosaltres cura.
    45     Si tal malaltia·ns dura,
    46     metge no·ns pot aiudar;
    47     tu, qui fist partir la mar.
    48     Muda·ns aquesta ventura.

    49     Da nobis vuy tal servey,
    50     inmens Senyor del Imperi,
    51     que trestorns lo cor del Rey
    52     com lo del rey Esueri,
    53     qui Naman, per vituperi,
    54     Israel feya matar,
    55     mas lo Rey lo feu penjr
    56     ja·l sap cascu tal misteri.

    57     Los nostros deutes remet,
    58     sicut et nos dimitimus
    59     a tots nostres deutors pus,
    60     fu publich y en secret.
    61     Ara que som en destret,
    62     ajuda·ns, ver Jesucrist,
    63     pus tu la sanch escampist
    64     pels peccados, cami dret.

    65     Et ne nos inducas
    66     de tota temptacio:
    67     vos, qui·l mon edificas,
    68     ajau nos compasio,
    69     pus deslliuras del leo
    70     aquell sanct home Daviu,
    71     Sanct Pere, segons s’escriu,
    72     e Josef de la preso.

    73     Set llibera nos de tot mal,
    74     tu, qui est potent senyor
    75     (Rey dels reys, Deu eternal,
    76     perdona tot peccador!)
    77     y deslliurist, per amor,
    78     tots los sancts pares d’infern;
    79     donchs, sies nostro guovern
    80     y de tots defenador.

    81     Amen. Deu, ajuda fort
    82     a la nobla Barchelona,
    83     que no·ns consenta fer tort,
    84     suplicant l’alta corona,
    85     ella, qui no us abandona
    86     com fan las altres ciutats,
    87     ans te sos fills abraçats,
    88     servant so que Ley ordona.

             Deo gratias.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Estudis de llengua i literatura, Barcelona, I.E.C., 1997, p. 383.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc