Rialc
Rao 0h.39, 0h.39a

            Cançoner sagrat de vides de sants


            Cobles fetes en laor del glorios sent Frances

    1      Puix entre·ls sants sou vos de valor tanta,
    2      Frances beneyt, de molt gran dignitat,
    3      vostra virtut me força de bon grat
    4      a recitar la vostra vida santa;
    5      y puix que son molt altes e insignes
    6      vostres virtuts y vida singular,
    7      sant glorios, vullau me ajudar,
    8      que puga dir les vostres laors dignes.

    9      Volent Jesus posar vos en la via
    10     ab que s’ateny vera salvacio,
    11     volent vos fer de gran perfeccio,
    12     Ell vos dona una greu malaltia;
    13     y vos mirant que Aquell la us donava
    14     per ço que vos l’aguesseu de seguir,
    15     molt prestament lo volgues obeir,
    16     fent li laors del amor que us mostrava.

    17     Quant fos guarit, parla us hun cruciffici,
    18     anasseu prest la sgleya reparar,
    19     y vos, beneyt, anareu sens tardar
    20     ab gran amor, per fer a Deu servici,
    21     prenent tresors pera obrar la sgleya
    22     d’un sant beneyt qui·s diu sent Damia,
    23     donant aquells a hun sant capella,
    24     crehent que Deu axi u manava y deya.

    25     Quant vos sabes la voluntat divina,
    26     lo mon del tot anareu menyspreant,
    27     la fe de Deu tots dies reparant,
    28     la qual lavors estava ’n gran ruyna;
    29     y axi volgues fer una regla nova,
    30     la qual se diu la dels frares menors,
    31     de hon la fe de Jesus glorios
    32     per vos, beneyt, cascun jorn se renova.

    33     Tant foreu vos devot de la creu santa,
    34     que l’abit fes en forma de la creu,
    35     la pobretat sols per l’amor de Deu
    36     amareu molt, segons la Sgleya canta;
    37     tostemps servas molt gran obediencia
    38     en aquest mon al vostre president,
    39     la castedat guardas perfetament,
    40     vivint tostemps ab molta pasciencia.

    41     Foreu temptat per l’esperit maligne,
    42     quant desigas tenir muller y fills,
    43     mas vos, beneyt, fugint als grans perills,
    44     lo fes confus ab vostre saber digne,
    45     car fes huns munts de la neu tan gelada,
    46     prenent per fills y per muller aquells,
    47     y axi tot nu vos abraças ab ells,
    48     y fon la gran temptacio passada.

    49     De vos mateix a Deu fent sacriffici,
    50     lo vostre cors sanctissim affligis,
    51     y axi a Deu perfetament servis,
    52     portat ab vos hun aspre y fort silici,
    53     y al vostre cors donas grans disciplines,
    54     perque aquell no us pogues fer errar,
    55     y ab tals remeys axi·l volgues sanar,
    56     prenent aquells per veres medicines.

    57     Tant quant vixques en esta present vida,
    58     segons qu’en cert de vos, beneyt, trobam,
    59     en part del mon james hi hague fam,
    60     ans hi hague provisio complida
    61     de molts forments y de molts altres viures,
    62     los quals Jesus a tot lo mon dona,
    63     d’on se veu clar que per vos perdona
    64     als peccadors dels crims, fent los delliures.

    65     Per loar mes la magestat sagrada
    66     volgues pricar a tots los animals,
    67     ab ells parlant les coses divinals,
    68     perque per ells laor li fos donada;
    69     y als animals y ocells qui us escoltaven
    70     los feyeu vos axi obedients,
    71     que desigant fer vostres manaments,
    72     tostemps a Deu cantant laor donaven.

    73     Tant humil fos que us reputas indigne
    74     en aquest mon de esser sacerdot,
    75     y per ço vos, tan sant humil devot,
    76     sols fos content del orde vostre digne;
    77     y vos, beneyt, pensant la excellencia
    78     dels sacerdots y la gran dignitat,
    79     molt humilment ab lo cap inclinat
    80     los feyeu vos molt digne reverencia.

    81     Vos contemplant la mort tan preciosa
    82     de Jesus Christ, Deu nostre y senyor,
    83     Ell se mostra a vos per gran amor,
    84     fent vos sentir sa pena dolorosa,
    85     car entre·ls sants vos feu gracies tantes,
    86     puix vostres fets als seus eren semblants,
    87     que us emprempta en vostres peus y mans
    88     y en lo costat les naffres sues santes.

    89     De gran salut fon la vostra doctrina,
    90     ab la qual vos los frares instruhis
    91     y los consells ab los quals los nodris
    92     pera guanyar la gracia divina;
    93     per donar lum al vostre sagrat orde,
    94     exemples tals de vos mateix donas,
    95     que mes que tots les regles observas,
    96     tostemps vivint sens fer james desorde.

    97     Qui dir pora los grans miracles vostres,
    98     los quals obras vivint en aquest mon?
    99     Y quant fos mort, qui pot dir lo que fon
    100    dels grans senyals que fes ab veres mostres
    101    de sanctedat, la qual vos, sant, tenieu
    102    en l’esperit y en vostre digne cors,
    103    de hon haveu obtes lo ver repos,
    104    lo qual vivint molt desigat havieu.

    105    Regnau, beneyt, segons diu la istoria,
    106    molt exaltat per Deu alt en lo cel,
    107    com a privat y amich de aquell fel,
    108    ab los senyals de Jesus, rey de gloria,
    109    posat estau en companyia noble
    110    dels ceraffins majors y principals,
    111    affavorit d’onors celestials,
    112    tostemps pregant a Deu per tot lo poble.

 

            Oracio

    1      O sant excellent de vida molt pura,
    2      beneyt sent Frances, qui us pot contemplar,
    3      qu’en vos no contemple aquella figura
    4      del gran Redemptor d’umana natura
    5      qui us ha entre·ls sants volgut senyalar!
    6      Y puix en vos, digne, estan esculpides
    7      les cinch naffres pures del sant ver anyell,
    8      vullau deffensar nos d’aquelles ferides
    9      que·ns fa lo Satan mortals infinides,
    10     per que no siam naffrats per aquell;
    11     y puix ab Jesus teniu tal semblança,
    12     vos feu que l’amem ab ferma sperança.
             Amen.

 

 

 

Ed. Raymond Foulché-Delbosc, in Raymond Foulché-Delbosc e Jaume Massó Torrents, Cançoner sagrat de vides de sants, Barcelona, Societat Catalana de Bibliòfils, 1912, p. 87.

 

Incipitario del Cançoner sagrat de vides de sants
Indice degli autori

Rialc