Rialc
Rao 103.67

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Estant ratret e d’enuig fatiguat,
    2      perdut tot pler e d’aquell l’esperança,
    3      vaent lo mon, per gran desacordança,
    4      ple de molts mals, e morta varitat,
    5      mon pensament e cogitassio
    6      induyt m’an c’ab mon poch saber digua
    7      los mals que se e, dels que pens, no stigua,
    8      pus a bon zel poblich m’opinio.

    9      En c[l]ergues vig major confussio
    10     qu’en los setglars, per vil desconaxença,
    11     car an ves Deu parduda la tamença:
    12     axi·[l]s mals fets donen conclussio;
    13     son mundanals, los bens de Jesuncrist
    14     alianant per desonestas vias,
    15     rompent lurs vots, lexant misas tots dias,
    16     curant se poch del pobre ne del trist.

    17     En dicnitat no·m racort aga vist
    18     c[l]ergua muntar, sino per simonia;
    19     son regidors ab dura senyoria,
    20     be crech seran servidors d’Anticrist.
    21     tracta no·s fa, d’on axir degua mal,
    22     quez algu d’ells en sacret no capia;
    23     arror si·s mou, c[l]ergua cove la sapia;
    24     julia fonch a Deu molt deslleal.

    25     A vos, a vos, vicari general
    26     tinent lo loch del glorios sant Pera,
    27     se tanyn torneu los sopdits a carrera
    28     e no tamau persona mundenal,
    29     car, ves Deu, vos, hobrant degudament,
    30     sareu per ell endressat tota volta,
    31     e vivint be, na sera festa co[lta]
    32     apres la mort, e·n viura mils la gent.

    33     Mateu, mateu, donchs, en bon ragiment
    34     los c[l]ergues tots, perque·ls setglars ne prenguen
    35     dagut spill, e dels mals sa raprenguen,
    36     a Deus anant, tenint son manament;
    37     car vos sou lum qui deu inluminar
    38     crestiandat, e la gent desviada
    39     metr’an cami, per virtut aprovada,
    40     que·ls fets sacrets de Deu vegen tot clar.

    41     C[l]ergues laxant, de la gent militar
    42     parlare poch, dient llur mala vida:
    43     severalment tirani’an complida,
    44     e res no·ls fall, a malesa finar;
    45     son vans e folls, inflats e plens d’ergull,
    46     defraudadors de la cosa poblicha,
    47     ausan tots fets en forma tan inicha,
    48     que dupta molt no firan en ascull.

    49     Del poble mal, un patit perlar vull,
    50     car es pech, falç, ab stusia mala,
    51     no·s dol james de perticular tala,
    52     ne tem Deu meyns, ne te piados vull;
    53     leva quant pot al terrenal senyor,
    54     e si fa dret, fa u tot per por e forssa;
    55     en tot l’orat insesantment s’esforssa;
    56     dona·ls, per so, Deu, molt mal ragidor.

    57     Es, mes avant, tan gran murmurador,
    58     que·n put lo mon e n’es hoffes l’Altisma;
    59     an ells ha loch tot cautalos sofisma,
    60     es dur, iros e gran pladegador,
    61     anvagos fort, inich e mal parler:
    62     si d’algu sap cosa que mal na vingua,
    63     no creguau gens un poch ab si la tingua,
    64     ans la diu prest, e vol falsias ffer.

    65     Mon Creador, incompres dreturer:
    66     al mon no se homa que tant marescha
    67     que soplich vos de mals nos depertescha
    68     e·ns guart d’aquell horribla Llusiffer;
    69     e com hi fos, no·m par sia degut
    70     ell soplicar, per umana netura,
    71     car sol pertany a ’quella Verga pura,
    72     per vos he qui fonch tot lo mon ramut.

    73     Mara de Deu: vostra merce·ns ajut,
    74     avent de nos l’acustumada cura,
    75     lo Fill preguant nos leu la plagua dura
    76     que·ns te desus, e nostros durs cors mut.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 263.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc