Rialc
Rao 149.2, 149.2a, 149.2b, 149.2c, 149.2d, 149.2e, 149.2f, 149.2g, 149.2h, 149.2i, 149.2j

            Fra Hug de Rocabertí 


    1      De tot delit privat e de ’lagria,
    2      ple de tristor, enuig e pençament,
    3      ab dolor gran, me retrobi un dia
    4      dins una vall d’arbres, tan dolorosa,
    5      esmaginant la dolor que sentia,
    6      la pensa trob, e la mort desigosa.
    7      Trist no sce dir l’antrar de ma ventura,
    8      tant era ple de tristor mon entendre;
    9      lo dret rapos negua ser ma factura.
    10     Era ’n lo temps quant potestat divina
    11     crea·ls delits que demostra natura
    12     e an amar Cupido mes s’enclina.
    13     Flames d’amor Citarea lançava
    14     d’un estrany foch qui dins amor se creha,
    15     cremant tan fort que remey no trobava.
    16     Pirrus, Nero e los altres cruels,
    17     vent mon turment, dolor gran los venia;
    18     de pietat se obrien los cels.
    19     Esparança, qui neix de cos’incerta
    20     veriejant, en l’espirit no troba,
    21     fugint de mi, sa natural offerta.
    22     L’enteniment qui tal dolor sentia,
    23     novell desig lo prengue d’altra forma,
    24     pusque raho, fugint d’ell, se partia.
    25     despartant me, Febo se declinava;
    26     decahiment son moviment prenia,
    27     e l’espirit fosca nit reduptava.
    28     Volti los hulls al cel com oratori,
    29     dient als deus, Apollo e Mercuri:
    30     «Vullau en mi operar ajutori.
    31     De dolors tres jo pas aspre turment:
    32     gran desfavor e poch voler d’aymia,
    33     pahis estrany dins agra pensament».
    34     Totes ensemps eran per turmentar
    35     sens pietat, pero vench a la fi
    36     la desfavor qui volch totes sobrar,
    37     fent me comptar a cascu qui no sent
    38     alguna part de mes folles amors
    39     per lo cami de mon trist pensament.
    40     Si com l’agro, sentint mal temps venir,
    41     fugint se met als arbres per rapos,
    42     naffrat d’amor, jo trist comanse dir
    43     dins lo cansat pensament doloros:
    44     «Amor qui ve d’un natural suspir,
    45     del lach del cor perteix son nodriment,
    46     mort m’a sens mort, e morint puch guarir.
    47     de nov’amor nova dolor sentia;
    48     d’estrany turment remey [e]strany sercava;
    49     vers ne dictat d’amor fer no podia.
    50     La voluntat aquesta dolor mena.
    51     Gran es lo dan quant lo remey no troba.
    52     Res no m’es cert sino de major pena.
    53     Semblant dolor me fa viure ’n turment;
    54     de sos affanys, enuigs e pensaments
    55     pusch jo parlar entre la demes gent.
    56     Dolen s’alguns de dolor que no senten,
    57     altres, sentint l’esser, dolre no·s poden;
    58     molts son qui tot ho senten e no menten.
    59     L’anima sent dins lo cors es perduda,
    60     cridant la mort ab veu tan dolorosa,
    61     com fa la mar per dos vents combatuda.
    62     Trist, [e]sparant lo be que desig veura,
    63     lo foch m’encen ab grans flames la pença.
    64     Qui tal no sent ma dolor no pot creura.
    65     Si com lo temps, qui ve ab tal fortuna
    66     que dels arbres les fulles se n’aporta,
    67     no tot justat, mes una apres una;
    68     ne pren a mi per sentir major pena:
    69     d’un petit dan crexent, en pus alt munta;
    70     una dolor un’altra pus fort mena.
    71     per ço pusch dir que sent pus fort tristura
    72     que Piramus, quant Tisbe no trobave
    73     pres de la font, de Nino sepultura.
    74     E de mon dan amor no·s vol complanyer,
    75     e mort no creu son poder sia pena.
    76     Ingrat voler me fa d’amor molt planyer.
    77     Dolor fon gran del troya Rey Priam,
    78     e gran dolor quant senti Rey Artus;
    79     d’una jo call qui vench al par’Adam.
    80     Tant com es pus la dolor mes divina,
    81     es lo turment a la carn, pus [e]stable
    82     e per semblant major dolor inclina.
    83     Es lo turment en la fortuna ’stava,
    84     e sols la carn semblant dolor sentia.
    85     Fortunal be dins fortuna s’encava.
    86     Mes l’espirit, qui sent dolor sens terme
    87     per foch d’amor qui en les venas crema,
    88     volent guarir, la mort fallint referma.
    89     Quant me record de la trista Diana,
    90     e Dido veig ab dolor tan astranya,
    91     perdre jo tem la gloria mundana;
    92     mes cogitant lur amor, sent bonança.
    93     E per un vent amor les relexave
    94     perdent ne so que yacte desavança!
    95     Lurs sechs desigs, primer de tal partida,
    96     amor e grat en un bell temps sentiren;
    97     ab tal amor fon lur vida finida.
    98     Donchs, Venere, hon es la tua menta
    99     de pietat? Hon son les tues flames
    100    del cubert foch qui los amants turmenta?
    101    Hon son los dons e delits que affermes,
    102    secrets d’amor als amants qui·t servexen?
    103    Dones turments e de tristor enfermes.
    104    Quanta dolor! Quanta sentia pena!
    105    Quanta tristor jo sent en mon trist viure!
    106    Vulles, Amor, als meus dans fer esmena,
    107    e per ramey de ma trista complanta
    108    ab dolç suspir sercare lo teu regne.
    109    Ver es en part que·l perill me n’espanta,
    110    mes lo desig de jo Cupido veure
    111    tot altre dan me gir’en alagria,
    112    sol que d’amor Venus me volgues creure.
    113    E demostrant part del mal que jo sent,
    114    suplicar l’e inclin lo seu entendre
    115    en lo desig del amat pensament.
    116    Car sens ama[r] tot mon treball es pena,
    117    e, vivintmuyr, e mort dara ’mor terme,
    118    com per lo jorn la nit pert la serena.
    119    E pus leyalmon dan pore mostrar,
    120    forçadament ella sera forçada
    121    venir o dar, e mon mal remeyar.
    122    Car segons trob e·l bon Senec’ha dit,
    123    amor d’amor s’apagua ’b son semblant,
    124    e, al amant qui ’ura leyal servit».
    125    Volti m’apres a un crit [e]scoltant.
    
    126     Delliberat lo dessus dit,
    127    del jorn passat fon miga nit,
    128    e, donat fi al pensament,
    129    desig m’a pres de ’lleujament.
    130    Anant arribi doloros
    131    pres d’un castell fort delitos,
    132    que sol d’aquell en lo mirar
    133    me parech bell e singular.
    134    La porta ’b rexas per lo vis
    135    mostra tenir pont levadis,
    136    per que mirant me conduhi
    137    prop del castell com mes pogui.
    138    En un moment jo senti flors
    139    d’amors en diverses odors,
    140    de tant delit en lo sentir
    141    que fuy entorn de esmortir.
    142    Tots los delits m’aparagueren
    143    del mon [tots] junts, tant plasents eren.
    144    Novell desig sobra tant mi
    145    que, acostat a ’quell, toqui
    146    al portal tant [qu’ a mi] paria
    147    que algu ser no y devia.
    148    Pero vehent en mi sobrar
    149    penas d’amor, torni tochar,
    150    pensant algun dintre hagues
    151    qui de mon dan guarir sabes;
    152    e pus no era venturos
    153    fos algun tant porfidios,
    154    per tal que del mal que senti
    155    defitable ve[r]s jo la fi.

    156    No passa temps, estant axi
    157    viu respondre veu femeni,
    158    que a mon grat e bell parer
    159    james trobi tant gran plaher,
    160    en veu dient fort dolçament:
    161    «Qui tocha ’b tal atraviment
    162    en la força e gran poder
    163    d’Amor, pus no y es son voler?
    164    lo pensament qui es sens mi,
    165    amor james no·l reculli».
    166    Torbat jo trist del que hoy,
    167    resposta tomar no pogui;
    168    ans resti quasi molt torbat,
    169    no menys d’ome qu’es arrepat,
    170    pero qui·s veu hon vist no s’es
    171    al principi esta repres.
    172    ab tant cridi, lo seny cansat
    173    per lo turment: «de pietat!».

    174    Axi estant meravellat,
    175    essent me jo quasi tornat,
    176    lo portal viu voltant ubert,
    177    d’on salti prest d’aquell desert,
    178    alegre tot de mon pensar,
    179    cuydant me dins pogues intrar;
    180    mes fom deffes, a maravella,
    181    per la part de una donzella
    182    qui en la porta fon saltada,
    183    deffanent [ne] a mi l’entrada,
    184    vestida d[e] un negre drap,
    185    los cabells longs, sens res al cap;
    186    ab deu entorxes be cremants
    187    de sa color portants infants,
    188    [e] mils cantant, a mon avis,
    189    que [no] angels de Paradis
    190    una canço de dol e plors
    191    qui·m parague del «angoxos».
    192    Apres alçar decontinent
    193    viu jo lo pont, qui fon d’argent,
    194    per lo qual s’i ha d[e] intrar,
    195    ne ja passar ne retornar.
    196    De que jo, vist l’aculliment
    197    qual ella·m feu decontinent,
    198    lexe finar «cuer doloros»,
    199    qui es la fi del «angoxos»,
    200    e acabat ells de cantar,
    201    jo comensi trist de parlar,
    202    luny de delit e de conort,
    203    com lo qui veu son mal a tort.

    204    Donzell’al trist qui per amor es mort,
    205    dolor es gran; voler lo pus matar
    206    feu de vos ley? Quin seria·l deport?
    207    vostra dolor qui us volia doblar?
    208    Tant es lo dan que sent per crueltat
    209    que ja del tot publich ma gran follia.
    210    Com sou gentil, usau de cortesia,
    211    pus contra vos no pens haver errat,
    212    tant mon desig es passar, si pogues,
    213    sino que trob per vos cami deffes.

    214    Si res he fet que jo fer no degues,
    215    a vos no ve semblant falta conexer.
    216    Jo contradich qui d’amor se vol pexer
    217    indignament, e no per just proces.
    218    Eleu lo pas per hon passen a ’mor;
    219    fas ho per cells qui toquen a la porta,
    220    puys retornan ab la voluntat torta,
    221    dient pigor del que diu gran traydor.
    222    Perque tornau ab los millors apendre,
    223    Amor no·s deu de pensament offendre.

    224    Donzella, jo no vinch trist per rependre
    225    lo fet per vos, com nobla cosa sia;
    226    ans mon voler aquell be es deffendre
    227    per on lur mal culpable no seria.
    228    Ver es que jo toqui d’alt en la porta,
    229    e me·n torni, no pas per ell maldir,
    230    mas per mirar e suaument sentir
    231    ja si algu a mi fera resposta.
    232    Amor es grat nudrit de fantesia;
    233    mor per desdeny de bruta companyia.

    234    Cell es abte qui·s pren la cortesia
    235    en aquell punt qu’amor deffallir pot,
    236    raho prenent seny natural per guia,
    237    no relaxant l’anar per nagun vot.
    238    Si dan algu, amich, costa vos era,
    239    seria·m greu; pero no y puch als fer,
    240    pus tots usau de un barat saber,
    241    que no sabeu qu’es amor vertadera.
    242    Si tant gentil fosseu con Absalon,
    243    es de mester virtuts d’Agamenon.

    244    En punt me veig d’aquell noble Jeson
    245    qui ’n la plaja de Frigia ’riba,
    246    per cas estrany no pensant Laumendon
    247    enuig prengues, qui rey era troyha.
    248    A donzella! si ma fort desventura
    249    aporta mi en estranya partida,
    250    causa del mal es pena qu’he sentida
    251    d’aquell amor qui tocha sens mesura.
    252    Si amor es al amador ingrat,
    253    pochs adorar iran sa dehitat.

    254    Tal vol parlar d’amor sa potestat
    255    que per james hague sa conaxença;
    256    e per ço, quant en lur mal no dispença,
    257    van se clamant de sa gran crueltat.
    258    Amor es tal que james no consent
    259    fallir qui vol en el leyalment viure;
    260    de gran turment al bon amant desliure,
    261    vengut lo temps d’amoros compliment.
    262    qui ans del temps d’amor desiga pau,
    263    li·n pren com cell qui per alt muntar cau.

    264    Dama gentil, qui·s vulla vos siau,
    265    lo vostre gest de gran maner’apar;
    266    per ço en mi sent un maravellar
    267    si com la nit, quant per la lum decau.
    268    Que us ha mogut fer me tant trista festa?
    269    car yo mort so, si amor me denegua;
    270    mon [e]spirit en mig de la mar negua.
    271    Als ben volents ne farau apres festa.
    272    Si ya per vos remey no puch sentir,
    273    donchs vostre nom, si us plau, me vullau dir.

    274    Vostre ’spirit de piedo[r]s suspir
    275    en res de mi maravella no senta.
    276    Venus, sabent la causa qui us turmenta,
    277    mana que jo a vos degues exir,
    278    fent vos d’amor una semblant valença,
    279    demostrant vos la sua dreta via,
    280    dant vos primer no del tot alagria
    281    lo meu nom es dels amants Conaxença.
    282    Perque veniu a mi, mostrar vos he
    283    amor qui us tol ço que natura te.

    284    No·m fuy girat que jo senti,
    285    alegres cants, d’on jo resti
    286    maravellat,
    287    e reguardant viu ser tornat
    288    lo pont en son primer estat
    289    quant vist l’avia.
    290    E ab novella alagria
    291    lo cant fina sa melodia,
    292    e prestament
    293    pertiren tost visiblament
    294    com uns auçells ab un gran vent.
    295    No pot durar
    296    lur vista ne ells remirar
    297    . . .
    298    que lo voler
    299    me rellava part del saber,
    300    com dos desigs en un poder
    301    son differents:
    302    tots acorren als pensaments
    303    may senten alleaujaments
    304    en la lur via.
    305    E furtant temps per alagria,
    306    dins lo castell me mes la guia,
    307    e sens anar
    308    dins no gran temps me feu mostrar
    309    un palau bell, molt singular
    310    e ben obrat.
    311    ell tot desi era cayrat
    312    e d’istories grans pintat,
    313    fetes de ’tzur,
    314    E d’or massis e d’argent pur
    315    era lo d’alt fins baix al mur
    316    del solament.
    317    Per que passam decontinent
    318    en un altre que·l pensament
    319    te per senyor
    320    e lo secret que per amor
    321    ve a sentir bon amador.
    322    Foren tanchats.
    323    E los meus desigs despertats
    324    d’uns semblants dans desconortats.
    325    Volent passar,
    326    l’imatge lo feu returar
    327    de la virtut qui·l dan doblar
    328    fa ’l amador.
    329    Conaxensa ab gran ardor
    330    dix: «Volta vers hon es amor
    331    segurament».
    332    E girat, fom decontinent
    333    pres d’un jardi bell e luent
    334    e clarajant,
    335    devant lo qual jo viu plorant
    336    moltes dones, qui suspirant
    337    lensaven crits
    338    de dol tant fort que·ls espirits
    339    jo presumi que depertits
    340    fossen per mort,
    341    maldient la lur cruel sort
    342    e fortuna qui ’n tal acort
    343    los feu pensar.
    344    Jo vent los axi congoxar,
    345    molt prop vingui trist d’espantar
    346    de lur turment,
    347    e la causa del accident
    348    plague fort a mon pensament
    349    que jo sabes.
    350    Conaxensa, sens dir li[s] res,
    351    vent qu’estave jo tot repres,
    352    dix sens cridar:
    353    «Citarea los fa passar
    354    aquest turment perque ’n amar
    355    foren cruels.
    356    Car la ley vol que ’b l[o]s infels
    357    servada sia com als fels
    358    lur egualtat.
    359    A Deu desplau la crueltat
    360    mes que no tot altre peccat
    361    que[·s] pugue fer.
    362    Los que tu veus, tot lur voler
    363    es estat no de satisfer
    364    lurs amadors;
    365    ans [s]en paga de lurs amors
    366    lis donaran cruels dolors
    367    sens pietat,
    368    e los serveys han oblidat
    369    que lurs amants han praticat
    370    per lur amor.
    371    Per ço ara lo deu d’amor
    372    los fa penar ab gran dolor
    373    e passio,
    374    perque senten punicio
    375    de lur mala intencio
    376    en qu’han viscut».
    377    Jo respongui: «Si Deus m’ajut,
    378    lur dol m’a tant fort combatut
    379    l’enteniment,
    380    que[·s] pas dolor de lur jovent
    381    que perderen tant follament
    382    sens ver delit,
    383    e sobre·l dan lur espirit
    384    penar axi lo jorn e nit
    385    me par molt fort».
    386    Estant axi senti conort
    387    qu’i[·l] fon vengut, e ab acort
    388    viu les callar.
    389    E jo comensi·m d’acostar,
    390    e viu una d’elles [parlar],
    391    dient axi,
    392    e fonch la Dama San[s] Marci,
    393    ab veu e gest de gran musarda:

    394    «Si moy [ou] autre vos reguarde,
    395    les ulls son fayts por reguarder.
    396    Ge n’i pris poynt c’autre m’en guarde;
    397    qui sen[t]e mal s’en deyt guarder».

    398    Acabat [ya] son bell parler,
    399    Paulina dressa son voler
    400    e per cantar avant passa,
    401    mes Emilia lo y veda.
    402    Vist lur debat, entram callant
    403    en lo jardi ab bell semblant
    404    e discret seny.
    405    Si com la mar, quant te un leny
    406    e per vent fortunal l’estreny,
    407    tants son los crits
    408    que no senten les mans e dits:
    409    axi me·n pren que·ls [e]spirits
    410    tengui tapats,
    411    dels sons e cants enfalagats.
    412    Mes quant ells foren retornats
    413    en lur esser,
    414    jo contempli ab gran plaher
    415    en coses tals que mon saber
    416    no bast’en dir.
    417    Si com Sant Pau qui no poch dir
    418    los grans secrets, no poch sentir,
    419    sent arrapat:
    420    axi me·n pres que fuy torbat
    421    d’amor, perdent la libertat
    422    E [tot] l’entendre,
    423    que be no pogui [jo] compendre;
    424    mas del que jo pogui retendre,
    425    ho descriure
    426    per altr’estil com mils sabre.

    427    Quant jo fuy dins en lo jardi, mire
    428    e dins aquell viu coses ten insignes
    429    que per ser tals algunes callare.
    430    Com l’espirit, quant d’aquest mon perteix
    431    e·s troba d’alt en gloria divina,
    432    tots los delits d’aquest mon avorreix;
    433    n’a pres a mi, qui desige no viure
    434    sol que restar en lo jardi pogues.
    435    Molts grans sacrets trist jo no bast escriure
    436    ell era gran e lo temps qui l’augmenta.
    437    E los meus prechs acceptats d’una part
    438    per hon amor los amadors contenta.
    439    De tota part era molt singular;
    440    al entorn d’ell eran grans gessemins
    441    entrellessats de un novell ligar.
    442    Tant com ne viu la claror me·n segava,
    443    l’altre cubert, perque ’si res ne parle.
    444    Per sobres be ma pensa veriava:
    445    los miradors eran nov’alagria;
    446    los pensaments plassa gran demostraven.
    447    Lo fruyt e·l gust gran delit acrexia.
    448    Les rames jo que viu eren nuoses,
    449    verdes, que·l foch ab gran trigua cremave,
    450    altres de sech cramant molt doloroses.
    451    E si per temps alagria portaven,
    452    aquest delit no conegut don era,
    453    los apetits l’enteniment segaven.
    454    Havien fruyt, d’un esguard qui·n prenia
    455    era d’affanys, enuyts e pensaments
    456    ple a la fi d’un’aspre malaltia.
    457    Sico·l malalt les coses avorreix
    458    qui dant salut, ell ama les nocives;
    459    amoros cor sol apetit regeix.
    460    D’aquell primer al segon atorgar
    461    vench nostre dir, e per lo terç entrant
    462    molt clarament jo pogui reguardar
    463    un ceptre gran de foch molt triumphal,
    464    mig lo jardi, d’una vera semblança.
    465    No prou segur per l’acte natural,
    466    de sobre fi de voluntats, paria
    467    jo veur’amor e Cupido ab l’arch,
    468    de Venus nuu als brasso[r]s que dormia
    469    d’un gran repos; jo viu son neximent,
    470    vengut de grat, nudrit, fantesiant,
    471    senyor fent se de molta folla gent.
    472    Tot entorn d’ell eren fulles e flors
    473    qui de Venus lur neximent prenien,
    474    totes ensemps e diverses colors.
    475    Unes eren Pietat sens mesura,
    476    altres Deport de ’legre pensament,
    477    altres Esguard d’amorosa figura,
    478    altres Suspirs, Gracia e Bellesa.
    479    Unes eren Rialles desdenyoses,
    480    altres Volers prenent d’amor abtesa.
    481    Altres ne viu, per desig inclinades,
    482    dissimulant moviments de amor,
    483    ab form’e gest no d’amar apartades.
    484    Las mirant viu, prop, sa reyal cadira,
    485    per ord’estar tres dones molt insignes,
    486    totes volent ço que d’amor no·s mira.
    487    Eren nuhes, del mon foragitades,
    488    que si mes temps hi returassen viure,
    489    de final mort no foren [e]scapades.
    490    Lur naximent fon ans que la de Sem.
    491    E cantaven ab veu melodiosa:
    492    Dona nobis semper, Amor, pacem.
    493    Passam avant, no per loch de ruhina,
    494    e vem gran gent que·m par se delitaven,
    495    Lohant Amor e sa virtut divina.
    496    Aqui jo viu escoltant no suspir,
    497    ne plant ne dol ne tristor ne turment,
    498    mas viu amor turmentar sens martir.
    499    Los uns cantant e los altres densaven,
    500    de novells cants e d’estranyes guiscardes;
    501    ab tals delits los demes festejaven.
    502    Feyen un joch qui a la fi se gira,
    503    com per lo vent l’arena pres marina.
    504    Senti grans cants d’amor, e no pas d’ira.
    505    Tots offerint a ’mor lur dreta ma,
    506    de temps en temps voler antaniment:
    507    Ço’[r]s [e]spirit que natura lis da.
    508    Musica gran de ministrers sentia,
    509    Contres, acorts, uquets no discordants.
    510    E per millor veure que·lls no podia,
    511    perque pensi que cosa fon delit,
    512    Enclini·l cap fins que·m dix Conaxença:
    513    «Qu’esta pensant ton novell [e]spirit?»
    514    Jo retornant la testa esmarrida:
    515    «Mestressa, las! que gent es la que veig?
    516    Que lur delit me par tot’altra vida».
    517    «Los que tu veus son los qu’Amor delita,
    518    glorifficant en lur eternal viure;
    519    plant ne turment en lur cor no habita.
    520    Aquests prenent tot lur final deport,
    521    es lur delit en un ten gran extrem
    522    que no·ls par ser d’amor altre pus fort.
    523    D’ells no perteix la mes misericordia;
    524    justicia, veig, d’amor no·ls desempara.
    525    Passa avant e torna ’n ta memoria».
    526    E jo passant apres una gran cinta
    527    de torengers, arbres molt delitosos,
    528    semblança tal de carmesina tinta,
    529    viu dins un temps tan estranya crescuda
    530    d’enamorats que james me pensara
    531    a ’mor n’agues una tal part venguda.
    532    E reture·m, que cosa no dubti,
    533    e conagui, segons legit havia,
    534    alguns d’aquells que Amor no falli.
    535    Entre los quals lo bell Paris jo viu,
    536    e Elena per qui tant mal vingue
    537    al rey Priam, segons Dares escriu.
    538    Com un roser acabat de florir,
    539    semblant jo viu la reyna Amazona,
    540    que a la mort se vengue offerir
    541    ab noble gest e reyal continent,
    542    ab ella ’nsemps moltes dones donzelles:
    543    que sol per si era cosa ’ccellent,
    544    no per amor del poder que portava:
    545    sol les virtuts de tant accellent rey,
    546    sol l’espirit d’ella molt lo forçava.
    547    Girant me trist al so d’un gran turment,
    548    jo viu Jason, qui Madey’oblida
    549    e fon ingrat, d’amor desconaxent,
    550    desfavorit, cridant: «Perdo, Amor!»
    551    un temps plorant e altre sospirave.
    552    Apres cridant dix ab aspre dolor:

    553    «Be deu penar l’amador,
    554    que ramey no li·s deu donar,
    555    pus es amat per amor
    556    e s’aymia vol lexar».

    557    Jo vent Jason son mal tant veriar,
    558    mire l’un poch, apres tire avant
    559    per no al trist sa passio doblar,
    560    pensant en mi lo turment e dolor
    561    que·ls desleyals en delit d’amor passen.
    562    Mirant fuy prop d’una gran resplandor,
    563    hon viu estar Acchilles en la flama
    564    d’amor tant fort com lo sol qui·s demostre
    565    en lo bell temps, si boyra no l’enrama.
    566    Tant com es pus la voluntat perfeta,
    567    amor ancen pus fort al amador.
    568    Senti d’amor piadosa constreta,
    569    E retornant parlar jo comenci:
    570    «Lo teu delit, Acchilles, me conforta
    571    dels grans treballs que d’amor jo passi.
    572    Mes dins lo temps del delitos suspir,
    573    lahon ne com tu conaguisit amor
    574    per lo qual sents complir lo teu desir?».
    575    Ell me respos: «Mirant la sapultura
    576    d’Ector, jo fuy d’amor tant sobrepres
    577    que del record en mi no hagui cura.
    578    Jo per esguard d’aquella Polixena
    579    lexi honor per qui ’n Troya vengui,
    580    tant gran e fort d’amor jo senti pena.
    581    Burlat jo fuy al temple que venia;
    582    amor e mort en un temps conegui.
    583    No·m digues pus, que mes no·t respondria».
    584    E jo callant volti per una ’strada
    585    un viu en mig un’ampla fossa torta,
    586    que del mirar l’anima fon turbada.
    587    Dins ella viu a Briseyda, molt trista,
    588    tot’a cavall sobre un Minotauro,
    589    nuha, cruel, e d’espantabla vista.
    590    E al entorn los Centauros venien,
    591    molt ben armats de veri e segetes,
    592    tals quals abans al mon viure solien,
    593    tirant li fort sens pietat alguna,
    594    tant que son cors de crespi ressemblave,
    595    los uns justats, altre[s] un’apres una.
    596    Jo trist mirant un ten aspre turment,
    597    tant de amor com de novell misteri
    598    pres gran [e]spant lo meu trist pensament.
    599    «Digues a mi, jo·t prech, mestressa mia»,
    600    jo comensi per voler esser cert,
    601    «d’aquest’amor tant pobra d’alagria».
    602    Ella respos: «Ley imperial dona
    603    que tot peccat pena mereix sostendre;
    604    merit es just e per virtut ressona.
    605    Ingratitud compren en si tot vici:
    606    no don’a Deu ni a gent son degut,
    607    perque l’ingrat cau en extrem suplici.
    608    Briseyda fonch en amor veriabla,
    609    prompta ’n amar, e mils en desconexer;
    610    mar o panell al vent no ’s tant mutabla.
    611    Tots los ingrats dolor gran d’amor tasten.
    612    No es amor si viltat s’i comporta.
    613    Ingratitud son vermens qui la guasten.
    614    Amor no·s pot sens ficcio compendre,
    615    car neix de loch e part incomprensible;
    616    sol praticant ne pot cascu apendre».
    617    Digui jo: «Donchs, totes les veriables,
    618    desconaxents, estaran en tal pena?».
    619    Ella·m respos: «Hoc, e pus [e]spantables.
    620    Ira d’amor, pus leyaltat lexaren,
    621    los dara loch de tenebres estatge,
    622    penant tostemps, pus a tants enganaren».
    623    De crit en crit venguem, en alagria
    624    de molts amants virtuosos en vida,
    625    que dins amor gosar feu companyia.
    626    Cerca un flum tals delits jo mirave,
    627    gran com lo Po, perque jo m’aturi
    628    veure·l secret qui d’amor [e]spirave.
    629    E viu entr’ells Ulixes e Fileno,
    630    Dido, Mando, e Pando e Fulgenci,
    631    Diomedes; d’amor jo trobi ’Leno.
    632    Estranys delits e gloria sentien;
    633    diversament Amor los delitave.
    634    Apres ne viu molts altres qui·n venien.
    635    Conaxença dix: «Guard’aquella ’stela
    636    que sobre tots aquells amants clareja.
    637    Irena es». Cert jo volti la cella,
    638    e ’n son delit per gran temps contempli.
    639    Senti dolor com parlar no y gosave,
    640    tant pel delit com pel turment de mi.
    641    Essent despert del pensar que pensava,
    642    venir jo viu ombres, d’omens paria,
    643    en nombre tal que·l comptar me·n tirave.
    644    De gran estat paria tot lur esser;
    645    unes planyents, altres cantants venien.
    646    Jo m’aturi per lurs actes conexer.
    647    Quant foren prop, digui: «La mia guia,
    648    es de seguir ço que pensar me força?».
    649    Ella entes ço que jo dir volia.
    650    «No·ls digues res si primer ells no·t forsen.
    651    Menys pots errar en callar que no dir.
    652    Fes los honor, que noble gent se mostren».
    653    Junts tots ensemps per via cortesana,
    654    Inclini·ls ulls a les baxes juntures,
    655    e tot lo cors ab pensa fort humana.
    656    Lo primer d’ells mostrave gran sumptura;
    657    mirant a mi conech tot mon desig,
    658    d’on tot cortes me dix, lexant tristura:
    659    «Home qui mir en loch sens final terme,
    660    qual potestat d’amor vol consentir
    661    tu ser aci sens mort? Raho m’enf[erme]».
    662    Jo qui·l parlar total raho·m fugia,
    663    quasi voltant, regordant Conaxença,
    664    ella qui may falli a qui devia
    665    promptament dix: «Amor, la qual transforma
    666    los bons amants segons vosaltres sou,
    667    consent aquest si’entrat en tal forma.
    668    Ell aturar eternal no y poria,
    669    car lo finit infinit no·s pot fenyer.
    670    Ell veura ’Mor, apres tindra sa via.
    671    Per contentar part del seu pensament,
    672    molt te suplich demostres tu qui eres,
    673    recitant ell d’amor ton estament».
    674    Com lo malalt ans de parlar suspira
    675    per alleujar part de sa gran dolor,
    676    larch descollat, dan no fa en cas fira;
    677    viu jo semblant a l’ombra tan estranya
    678    dar tal rapos per alleugar sa pensa.
    679    Ab suau gest parla sens altra manya:
    680    «Los meus costums, cremant del foch de Fedra,
    681    portaren mi a la mort ans que·l dan.
    682    Dir no volgui, ans calli com a pedra,
    683    sino, vengut lo gentil sentiment,
    684    del fisich meu del tot jo ja moria.
    685    En mi ell feu un tal esperiment.
    686    Vi·l jorn venir, aspre com s’a de veure,
    687    essent malalt per l’espirit debatre.
    688    Ultra cascun mon dan hagui a creure.
    689    Essent d’amor e callant jo penave,
    690    de que, vengut al Rey S[e]le[uc]o dir,
    691    ver ell troba ço que·l fisich posave.
    692    Roma yo fuy al dret nom d’Antiotxa;
    693    a mi fon dat, e tant servi, amor
    694    que dir no·s pot james li fes reprotxa».
    695    (Cipio, vent un tan doloros acte,
    696    dellibera esser començador.
    697    L’espirit meu retorna per tal pacte.)
    698    Quanta virtut cascu per si mostraven!
    699    Per un gran temps honor luyta ’b amor;
    700    flames d’amor la pietat sobraven.
    701    En aquest temps que l’ombra nos parlave,
    702    les altres viu quasi esser passades;
    703    una fon prop qui molt me contentave.
    704    Al demanar la pensa fon cuytada;
    705    no·m pogui ’star en dir li «per qual fi
    706    era d’amor tant greument turmentada».
    707    Ab sospirs tals que lagremes portaren
    708    comense dir: «O Fortuna! que vols?
    709    Don’a sentir aquells dans qui[·m] mataren.
    710    Filla jo fuy dAsdrubal, e esposa
    711    de Ciphas, de Numidia gran rey;
    712    mort dels Romans, a mi no resta cosa.
    713    Lo gran tumult intrant de les gents d’armes
    714    en lo palau Massimissa prengue,
    715    complint en mi noces entre les armes.
    716    Pensant haver ramey aconseguit
    717    als devots prechs que per mi fets li eren,
    718    dolor vence lo nostre gran delit.
    719    Cipio vench, e blasmant lo del acte
    720    per haver pres la serva dels Romans,
    721    trist li covench de tenir me lo pacte.
    722    Morir volgui ans que no restar viva
    723    an lo poder, soperbios arbitre,
    724    dels vils Romans de qui jo fuy cativa.
    725    Per esser tu aquella dessendença,
    726    mon nom jo call, e «si mes jo podia».
    727    Girant me jo, trist, las, a Conaxença,
    728    de pietat vengut, digui plorant:
    729    «Aquesta es la nobla Soffonisba.
    730    Ha gran raho de fer aquest trist plant.
    731    Dins en un jorn li viu gran senyoria,
    732    cativ’ apres, e reyna dins un temps;
    733    morta del tot finalment, ho·m paria».
    734    Les ombres grans de nos se depertiren,
    735    e resta[m] sols; mes del ver desigos,
    736    cuytat, de mi tals paraules exiren:
    737    «Qual raho, vol, o qual poder sobraren
    738    los nostres ulls, clarament no comprenguen
    739    l’abit d’aquests qui ’b nosaltres perlaren?».
    740    «Tot cors huma, tant la carn los ansegua»,
    741    respos a mi, «que·l devot cel ignoren.
    742    Mundana lum divina los denegua.
    743    Aquests d’amor a dreta forma corren».

    744    Per la verdor d’una gran prederia
    745    mes dins lo clos la vista Conaxença,
    746    mon [e]spirit apres qui la seguia.
    747    Entrats que fom, d’un alt jo viu descendre
    748    quatr’omens bells, los tres d’una semença;
    749    lo quart parech Patrarcha ’n son entendre.
    750    Quant foren prop, justats se returaren
    751    ab orde gran, e lexant fellonia,
    752    d’amor ensemps entre si disputaren
    753    qual mils d’amor los secrets conexia,
    754    e per amor senti mundana fama,
    755    e de tots cells escrit qual mils havia.
    756    Estranys dictats e poesies belles
    757    los bons amants cascu d’ells no dubtave
    758    dir ne comptar d’amor grans maravelles.
    759    Lurs rahons grans viu esser infinides;
    760    mes a la fi jo viu que·l de Florença
    761    França vence per diverses pertides.
    762    D’un bon desig qui d’amor fon estable
    763    prova d’ells tots no ferm lur pensament.
    764    Pena d’amor fer no·l poch veriable.
    765    La guia·m dix: «Retorna ço que pensas.
    766    Veus lo segon delit que aquells senten.
    767    Tots han a mal fer en amor offensas».
    768    Com arbre gran qui te longua radice
    769    en terra baix, viu dins lo foch d’amor
    770    lo sabent Dant con sua Beatrice.
    771    So que·n senti lo parlar demostrave;
    772    a ’Mor plague tot lo que n’escrivi.
    773    Vert xipellet d’amor veig que portave.
    774    Com per lo giny del exercit de cassa
    775    los servos braus passen per via certa,
    776    e qui·ls vol mort per lo fill los acassa;
    777    axi viu jo per una selv’escura
    778    gran gent venir, arreglats a parella,
    779    vençuts d’amor; conegui lur figura,
    780    ab cants e lays de piedosa planta
    781    mostrant amor esser lur amat temple.
    782    Dins no gran temps finaren lur complanta.
    783    Per los affanys que Amor influhia
    784    de novell dan e pena molt sentibla,
    785    secrets innots cascu d’amor sentia.
    786    Tant per lo plant com per lur cara trista
    787    essent incert jo de llur gran congoxa,
    788    vers mi gira Conaxença la vista,
    789    dient per cert: «Ton pensar es desliure.
    790    Aquests son cells qui feren la venjança
    791    de Liessa, quant Troyol la va’uciure.
    792    Ardolies, vent Liessa finida,
    793    volch ser humil ans que pendre venjança
    794    del pare seu; de mort fina la vida.
    795    Donchs si aquests daren tot lur entendre
    796    liberalment al voler de Cupido,
    797    flames d’amor poden en delit pendre».
    798    Perlant axi fonch pres d’una gran porta,
    799    hond viu escrit al pus alt de son cercle
    800    paraules tals, sens jo fer li estorta:
    801    «Dins mi estan en delit perdurable
    802    Ardolies, Yrena, e Liessa,
    803    Elisandre, Luqui molt delitable,
    804    ab les quatre desenas de donzelles.
    805    Jo son lo clos monastir de Yrena.
    806    Ves te·n qui·m ligs sercant tals maravelles.
    807    Sols per virtut se pren aquesta via;
    808    los [e]spirits qui son en via ’terna
    809    ab pau e be dins mi fan companyia.
    810    Pochs son aquells qui meresquen m’i veure;
    811    en los secrets son la joyosa guarda,
    812    en los perills lo voler d’Amor seure».
    813    L’enteniment qui molts delits prenia
    814    senti gran plant devers la destra part;
    815    novell desig lo tira ’quella via.
    816    Quant prop jo fuy senti una gran gent;
    817    seguint lo plant per lo mig jo entri,
    818    e quant fuy dins, ell feu dolç callament.
    819    Mirant jo viu, ab cara desdenyosa,
    820    desconaxent, Pamphilo qui callave,
    821    trist, abatut, ab la cara plorosa,
    822    e devant ell, ab dolor sospirant,
    823    Fiameta qui del plant se lexave.
    824    Apres gira·s vers mi, dient plorant:
    825    «O tu qui est de semblant vestidura,
    826    segons los meus ulls plorosos demostren,
    827    vense·t dolor a planyer ma tristura?
    828    Quala fon may tant a ’mar desamada,
    829    ne complaent sens caus’a desconexer?
    830    De mi·s pot dir “la trista fortunada”,
    831    per jo mostrar los plants de ma fortuna.
    832    Al mon les gents qui mos dictats ligien
    833    blasmen tots cells qui n’amen mes de una.
    834    Trista de mi! pus me offen la fama
    835    qu’es en lo mon apres la dolor mia.
    836    Argument es quant negun trist desama».
    837    Jo respongui: «O nobla Fiameta!
    838    lo teu gran dol a planyer m’a vençut;
    839    sobres dolor la pensa m’a constreta.
    840    Manes a mi que jo per tu offena,
    841    qui so vestit de semblant vestidura?
    842    Vent l’esser teu, se dobl’en mi gran pena.
    843    Sol de tu mir novelF amor tant ferma
    844    que, aturant de legir tes paraules,
    845    trob que ’n lo mon ta dolor no ha terma.
    846    Per aquells deus qui algun temps mostraren
    847    haver en grat tos amorosos actes,
    848    prenguen confort tos delits, pus culparen».
    849    Molts altres plants dolents pogui hoyr.
    850    Per ço com part dels fets yo ignorave,
    851    Actes suaus jo no poria dir.
    852    Mes l’espirit, qui desige saber
    853    so que no sab ne veu, desige veure
    854    perque ’n delit tals plants fretura ser.
    855    Car tot delit contra turment te liga,
    856    e sol que veig gloria se ’nomena;
    857    qui sent delit no deu sentir fatiga.
    858    E si com sells qui terra volen veure,
    859    muntant en l’alt de llur fusta latina
    860    perque de ’lli veritat poden creure;
    861    na pres a mi que viu tant en lentendre:
    862    d’alt jo mirant ço que·l voler dubtave,
    863    digui per mils los fets d’amor compendre:
    864    «Qui força dol la hon delit atura,
    865    Conaxença, tant cruel com jo sent?
    866    Car dos contrasts ensemps guasten mesura».
    867    Ella·m respos: «Segons lo teu concepte
    868    jo parlare, que si l’escusar fos
    869    licit a mi, callare tal effecte.
    870    Tu sies cert, part d’amor es ventura,
    871    car son delit neix de dos pensaments
    872    conforms en hu; e dir pus no fretura.
    873    Natura vol e ab gran força ’streny
    874    que quescun hom deman sa bell’aymia
    875    fet’a son grat, fornida de bon seny.
    876    Similitud ab dessemblant persona
    877    dona delit de formar companyia,
    878    e dura molt si ab virtut ressona.
    879    Axi mateix natura vol les dones
    880    esser pus fort en amar inclinades,
    881    tal que ’b virtut hagen custumes bones.
    882    E no es res tenint anima viva
    883    que no desig semblant de sa natura;
    884    car soledat tota cosa l’esquiva.

    885    Los qui d’aço se tenen per contents,
    886    serven leyal los drets de bon’amor;
    887    virtut e seny los fa viure contents.
    888    Aquests aytals dins lo jardi passegen,
    889    cantant, dançant, oblidant pensament,
    890    estant ben richs pusque mes no cobegen.
    891    Algunes son deffaltes en natura,
    892    e vergonyant de publicar al abte,
    893    prenen tot ço que·ls dona lur ventura.
    894    Mes la gentil, d’angel participant,
    895    clar espirit e forma molt alegre,
    896    perque l’om pech vol tenir per amant?
    897    Tot ignorant ab si lo dan aporta
    898    volent fartar lo corrupt’apetit;
    899    seri’abans lur vil natura morta.
    900    Lexant amor de part intellectiva,
    901    prenen desigs de apetits brutals;
    902    de tal amor fan lur pensa cativa.
    903    L’ome sentit de luny veu los delits,
    904    si be la carn lo fat desig cobege.
    905    Lur discret seny tempre los apetits.
    906    Tot desig d’om pren terme facilment,
    907    E d’elles no; ans tostemps muntiplique
    908    per ço com han apetit no content.
    909    Per ço james amor en don’atura.
    910    Lur amor es apetit natural,
    911    e sens la fi del hom james no cura.
    912    Sicom als bons es gran ajust de be
    913    veure dels mals lur pena eternal,
    914    aquests d’amor cascu lur degut te.
    915    Entre los mals amor molt poch hi dura,
    916    car lur amor es sol comprar e vendre
    917    complits desigs, d’amor no han pus cura.
    918    Mes los leyals, ahon que d’amor hagen,
    919    complid’amor desigen conservar;
    920    los bens d’amor observen hon que vagen.
    921    Pena mortal perseguira aquelles
    922    qui, variant lur apetit difforma,
    923    van cambiant, ab molt grans meravelles,
    924    enamorats, oblidant los absents;
    925    e desigant que Venus lexas Xipre,
    926    acullen la en casa ’b los presents.
    927    Tots aquests tals prenen un trist deport;
    928    En lurs trists pits amor fort poch atura.
    929    No es algu, part de be no report.
    930    A ’lguns lurs fets e vida depravada
    931    cremen lur cor e roseguen lur pensa;
    932    fuig los amor com a gent reprovada.
    933    A ’Mor li plau, com veus segurament,
    934    que·ls bons e·ls mals hic sien acullits
    935    qui d’amor han hagut lur compliment.
    936    Per ço que·ls bons, trobant se premiats,
    937    penant los mals, senten major delit,
    938    los altres tots de be son admirats.
    939    Tot gran delit es fet pus [desigos]
    940    quant es posat cerca d’un gran turment;
    941    l’altre confus, resta pus delitos.
    942    Tota dolor es sol la differença
    943    del mal o be en los actes d’amor».
    944    [Ella] callant, torni a ’mor la pensa,
    945    e respongui, com un cansat qui·s posa:
    946    «Donzella, cert a mi par que·l diable
    947    e vosaltres tots siau una cosa».
    948    Ab tant passi ab gran enuig e ’fany
    949    per la gran gent que ’n multitud estave
    950    com mils pogui, car trobave m’[e]strany,
    951    vent fets d’amor que·l dir callar forçava.
    952    Passat jo viu Guillem de Capestany,
    953    Viana ’b ell e Paris lo segon,
    954    Isold’apres ab lo noble Tristany,
    955    tots arreglats ab forma de cos alt,
    956    cascu cantant per diverç’alagria
    957    ab delit gran, sens enuig e desalt.
    958    Vent lur delit comensi dir en mi:
    959    «Quant bell delit e quant bell pensament!
    960    Porten aquells tant delitabla fi!».
    961    Jo piedos, cuytat, los fuy mirar,
    962    e d’ells apres viu ab trista semblança
    963    ser Capestany lo primer en cantar:

    964    «Fortuna no·m fara pensar,
    965    res contra ma bell’aymia;
    966    abans la mort consentria»

    967    Sicom Orfeu, qui·ls flums amansar fya
    968    per lo dolç so de la rota sonant:
    969    axi·ns covench estar part aquell dia
    970    per son dolç cant, qui l’espirit movia
    971    fer de sos ulls piedosa complanta.
    972    E dins un temps amor ficta sentia.
    973    Continuant lur piedosa festa,
    974    Viana fonch ab dolç cantar no tarda,
    975    com de amor tengues voluntat presta.
    976    E com l’enginy qui segueix armonia,
    977    ab pensament e armonia trista
    978    son gest d’amor, cantant axi dehia:

    979    «En cantant jo no poria,
    980    tant m’i turment e suspir.
    981    E pusque tench de morir,
    982    tot delit de mes seria».

    983    Paris, sentint ço que Viana deya,
    984    mostra enuig de sa trista canço,
    985    xicom aquell qui s’amor conexia.
    986    Apres gira son gest e continent
    987    ab discret seny e curial semblant,
    988    e mes se dir, cantant fort bellament:

    989    «No·s desconfort nul pensament,
    990    per dolor que d’amar senta;
    991    si amant amor s’absenta,
    992    aant torna prestament».

    993    Si fos despert, com estave durment,
    994    [e]·l voler fos de lla raho desliure,
    995    no·m for’espant a mi tal accident.
    996    Semblant jo fuy a la Fortun’adversa,
    997    que res volent no pot ni li contrasta.
    998    Planch mon jovent que ’b tal dolor s’esmersa.
    999    Sicom lo peix qui ’n la mar es nadant,
  1000    Cercant cascu son natural desig,
  1001    moure viu jo d’Isolda son semblant,
  1002    ab gest reyal de dona ’namorada,
  1003    sospirant molt lo gran temps que falli,
  1004    axi cantant, trista desconsolada:

  1005    «Ay, trista, desventurada!
  1006    Be tench pena e dolor,
  1007    pus no veig qui per amor
  1008    m’a del tot desemparada».

  1009    Sicom Venus quant troba, la cuytada,
  1010    Cupido pres, son fill, dins en l’Infern,
  1011    gracia·ls fon per les dones liurada,
  1012    car suplica les totes humilment,
  1013    les que per foch d’amor en Infern eren,
  1014    volguessen dar al seu fill viament:
  1015    per humiltat la ira es mançada,
  1016    e los inflats coratges derrocats;
  1017    axi Tristany humil l’ague mirada.
  1018    E com aquell qui ve novellament
  1019    esta repres lo seu esguard e pensa,
  1020    respos ab veu d’amoros continent:

  1021    «James mon entendiment,
  1022    falli, madam’, a vos servir;
  1023    siau serta, fins a morir
  1024    vos amara mon pensament».

  1025    L’estel del jorn prenia ’clipsament
  1026    e los desigs naturals me cuytaven,
  1027    perque covench d’ells fer depertiment.
  1028    Regraciant per cascu d’ells passe
  1029    en un portal d’enlassats gessemins.
  1030    Passat dins ells del tot jo m’alagre,
  1031    Car viu amants diversament vestits
  1032    pres d’un cubert de terongers molt bells,
  1033    jugant ab l’arch ab infinits delits,
  1034    Altres correr, voltejar e saltar,
  1035    alguns legints istories e libres,
  1036    altres escachs e taules e luytar,
  1037    altres dançant baxes dançes novelles,
  1038    ab grans uquets fent [e]stranyes guiscardes,
  1039    altres d’amor recitar maravelles.
  1040    Apart de tot viu Macies legia
  1041    tot sospirant, perque digui: «Mestressa,
  1042    molt volenters parlar ab ell volria».
  1043    «Quant serem prop, lavors tu molt lo pregue,
  1044    per fin’amor qui ’n tal delit lo mena,
  1045    te vulla dir ço que amant denegue».
  1046    Tot axi prest que jo fuy cerca d’ell,
  1047    mogui la veu, dient: «Gentil Macies,
  1048    vulles hoyr a mi per ser novell».
  1049    Alça los ulls, mudant gest e color,
  1050    com a fello; de legir se lexa;
  1051    ana se·n trist, dient ab fort tristor:

  1052    «Pues veho que mi dolor
  1053    por amar siempre recresse,
  1054    dire como quien padesse:
  1055    a pesar de ti, amor,
  1056    soy leyal tu servidor».

  1057    Sicom l’Odip, vençut per la dolor,
  1058    del batiment lo brau leho amança,
  1059    tant que del tot lo retrau de furor;
  1060    ne pres a mi, car mirant viu temprança
  1061    molt asprament Conexença reptar;
  1062    apres me dix en senyal d’amistança:
  1063    «Tot son enuig es sol de pensament
  1064    de que l’has tolt, e delit qu’ell havia.
  1065    Ell respondra a tu liberalment».
  1066    En acabant la canço de cantar
  1067    torna vers mi e dix tot humilment:
  1068    «A mi, senyor, que queres preguntar?».
  1069    Jo, vent en ell son gracios respondre,
  1070    prengui esforç del primer moviment;
  1071    a·l satisfer forçat me fon compondre:
  1072    «Ta gran dolor a mi gran turment dona
  1073    qui·m fa pensar en retraure·m d’amor,
  1074    sabent los fets que fama de tu sona.
  1075    Tu sol servist amor per lo contrari
  1076    tant leyalment com los altres amants
  1077    amen la fi per lo pler voluntari.
  1078    Donchs, sabent jo esser tu singular
  1079    sol de servir amor per sa semblança,
  1080    de semblant dol me vull maravellar».
  1081    E suspirant axi·m respos Macies:
  1082    «De mi gran mal io so el causador.
  1083    Con tant’amor non fineci’Ories.

  1084    Quando amor digno me fizo ser,
  1085    de su gran bien la fin ser conoscida,
  1086    io non los he lo degudo faser,
  1087    amor torno muy furiosa quexa;
  1088    todo servir de mi quis’olvidar.
  1089    E mi plaser que de leyer no·m lexa,
  1090    por onde jo padesco atal vida.
  1091    Doymas d’amor no tengo esperança
  1092    por conoscer qu’es gloria complida».
  1093    Sobres leyal d’amor be no alcança.

  1094    Axi com cells qui entren en gran festa,
  1095    volent passar a la principal gent
  1096    rompen cami ab los brassos e testa:
  1097    ne pres a mi pels amants qui estaven
  1098    en cell a part d’amor delits prenent;
  1099    molts d’aquells viu qui may se reposaven.
  1100    Transpassant donchs en un prat verdegant,
  1101    cavallers viu d’amors e ben ermats,
  1102    molt forts e bells, per delit tornegant.
  1103    Vestit de blanch sobre tots clarament
  1104    Lançalot vench ab la banda vermella,
  1105    que dels seus colps me pres [e]spantament,
  1106    uns emperant e altres derrocava,
  1107    altres ferint, que res no li·s tenia;
  1108    del bell torneig lo millor se·n portave.
  1109    La guia·m dix: «Retorne lo teu veure
  1110    vers la gran part hon tanta gent se mostre».
  1111    E hac n’i tants que dubti de no creure
  1112    d’enamorats que·l ver no·s demostrave:
  1113    tal multitud que·l dir alguna volta
  1114    la veritat al creure redubtave.
  1115    Tant los meus ulls guardaren ab effecte
  1116    que descerni dins la lur gran esquadra
  1117    alguns amants de vertadera secte,
  1118    entre los quals volgue amor escriure
  1119    Gliffet, Nexo, Panteo e Anteo;
  1120    Galeot viu cerca Pau de Bellviure.
  1121    Com lo mila que te la cassa ’n macha,
  1122    axi viu jo Pariseo estar
  1123    entre tots cells per amor d’Andromacha.
  1124    Singulars fets cascu d’ells praticave,
  1125    e parague·m que y conegues Galvany,
  1126    nebot del Rey Artus, que tant amave.
  1127    Com los aucells com fugen a rapina,
  1128    per ser a peu del torneig me parti,
  1129    e tiri dret a la part mes vehina.
  1130    E dins aquell Affrico viu sonave
  1131    ab gran delit un clavisin molt fi;
  1132    e lo so d’ell «Cuer ye sospir» semblave.
  1133    Tant me plague lo so qu’Affrico fya
  1134    que acostant viu Melsola prop d’ell,
  1135    jova, gentil, si may vista l’avia.
  1136    Delits d’Amor cascu d’ells be sentien,
  1137    que jo mirant gloria n’alcançave
  1138    que era d’ells qui perfeta l’avien.
  1139    Sicom desig la fi desige veure,
  1140    mirant amor novell desig crexia
  1141    que si no·l ves me·n poguera descreure.
  1142    Arribam, trist! en un bras de marina,
  1143    e reguardant del pus alt d’una riba,
  1144    ella fom cert d’Elespont ser vehina.
  1145    De un castell qui Abido·s dehia
  1146    vers nos vingue l’affortunat Leandro
  1147    per un carrer ten lonch com hom vehia.
  1148    Ans qu’ell plagas a nos, digui: «Poeta,
  1149    com se pot fer passar nos Alespont,
  1150    essent incerts de nos tenir naveta?»
  1151    Ella respos: «ço qu’[a] Leandro basta
  1152    basta per tots, car amor es com Febus,
  1153    que tots compleix e ab ell res no·s guasta».
  1154    Apres que junts e mesclats fom ensemps,
  1155    Leandro moch la veu fort amorosa,
  1156    dient: «Seguiu, e no dubteu lo temps».
  1157    Pus de les mans cascuna te donada,
  1158    començ’intrar, e ’Lespont li feu via,
  1159    com fon l’amor d’Elies en l’entrada,
  1160    en lo primer e pres de Conaxença.
  1161    Axi passam la perillosa ’strada;
  1162    jo fuy lo terç d’aquella gran tamença.
  1163    Quant a la fi d’Elespont pres la via,
  1164    nos vem exir del bell castell de Cesto
  1165    ero gentil ab grans cants d’alagria.
  1166    Devotament feu fer Leandro festa,
  1167    regonexent a nos per gentilesa
  1168    ab gest humil de inclinada testa.
  1169    Jo qui derrer tingui la pensa lesa,
  1170    «Dona, digui, relleve·m d’aquest dubte.
  1171    Raho me fall; no bast a tal empresa.
  1172    Jo veig que nos miram occularment
  1173    Los lochs humils delitables de Ero
  1174    qui son als ports de les mars d’Orient,
  1175    on fon vengut gran Xerces, fill de Dari,
  1176    per lo poder dels Grechs en aquell temps
  1177    ab gran virtut, com los Flamenchs de Mari.
  1178    Donchs qual poder pot transformar la forma
  1179    dels lochs e flums e coses incentibles?
  1180    No y bast’amor qui ab ells no’s conforma».
  1181    Ella·m respos: «Amor tant fort transporta
  1182    los pensaments, que mostre·l que no es;
  1183    de un amant en cors d’altre se·n porta».
  1184    Mirant aquells me recorda dels lochs
  1185    hon han viscut, e par tenir davant
  1186    los seus desigs, com als infants los jochs.
  1187    Ab tant los cants de ’uzells grans e musetes,
  1188    rotes, nafils, acordants be, sentia,
  1189    ab novells lays de cançons per ells fetes.
  1190    Ab tals delits, semblant fest’amorosa,
  1191    los dos amants dins Cesto se n’intraren,
  1192    e nos restam ab pensa dolorosa.
  1193    Novells delits los nostres ulls miraren.

  1194    Devant nos fonch ab sa bella figura
  1195    Amor, segons en l’entrar vist l’aviem,
  1196    cubert vers mi ab blancha vestidura.
  1197    Novells delits mos espirits sentien,
  1198    tant que·ls passats en oblit jo meti,
  1199    desigant mort si fallir no·m sabien.
   1200   Aquell delit que sens finar no cansa
  1201    e volta ’n pler los espirits qui·l moven,
  1202    me feu intrar hon dolor no s’atansa.
  1203    Passant vers ell trobam moltes donzelles
  1204    de pres amor jugant ab molts delits,
  1205    dones gentils, cantant a maravelles,
  1206    entre les quals Ginebr’estech dençant,
  1207    e ’Ddriana, Madea e Gismunda,
  1208    al mig tenint la Frencescha del Dant.
  1209    Perisana, Ma Complanta, Fortuna,
  1210    e La Ralla, França, Bruges, del salt
  1211    feren apres de totes dançes una.
  1212    Com rossinyols cantant en la verdura,
  1213    Fedra jo viu e Blanxaflor estar,
  1214    Filocolo, e Guiscard sens rancura.
  1215    Benchint Deu, Amor e lur ventura,
  1216    causa per qui tant be los consentia;
  1217    «In excelsis» cantaven ab mesura.
  1218    Alsant los ulls jo viu quasi torrat
  1219    d’amor estar Riambau de Vaqueres,
  1220    e Beatriu, nobla de Montferrat.
  1221    En lur delit Amor se delitave,
  1222    tant que de cert mostrava Conaxença
  1223    esser aquests los mils qu’Amor amave.
  1224    Merevellat un dempnat espirit
  1225    altre pus fort del Infern pogues traure,
  1226    com se pot fer veure·ls en tal delit,
  1227    no se qual d’ells mes gloria sentia.
  1228    Be·m parague esser pus glorios
  1229    qui pus leyal amor servit havia.
  1230    A l’altra part estech Joffre de Blaya,
  1231    molt delitos, e Comptessa de Tripol;
  1232    en ben amar algu d’ells no s’esmaya.
  1233    Lur bell delit era cosa molt digna,
  1234    tant que d’amor no·s lig qu’altre los semble;
  1235    veure·ls ensemps fon cosa molt insigna.
  1236    Flames ardents a la vista portaven,
  1237    e dins l’esguard pur passio estranya
  1238    los amadors ab grans sospirs mostraven.
  1239    Dins lo pregon del foch viu la figura
  1240    d’aquell Lorenç de Cuyna portogues,
  1241    cantant molt trist: «Duenyas porque tristura».
  1242    Sobre tots alt Jupiter jo viu seure,
  1243    lo foch d’amor sentint, amant a Leda;
  1244    Europa pres d’altres no pogui veure.
  1245    Tant contempli per discernir la forma
  1246    d’Amor, que viu, si Cupido no fos
  1247    peu, for’Arnau Daniel en la forma.
  1248    Feba ’parech ab estrany’alagria
  1249    dins los estrems del pus alt loch d’Amor;
  1250    Dampnes ab lor que en loch fosch paria.
  1251    Los lums, los fochs que de ’Mor jo mire
  1252    Tants son, tant bells los secrets que mostraven
  1253    que lo pensar al dir dubte rete.
  1254    Tornant los ulls d’on partits los havia,
  1255    jo viu lo Ray ab la nobla Leuseta.
  1256    La nit ensemps ab lo jorn aparia,
  1257    ab gran confort ajudant lur natura.
  1258    E viu Bernat del Ventadorn estar
  1259    apart mirant lur delit ab tristura.
  1260    Dos grans contrasts en amor conexia
  1261    donant turment e delit dins un terme;
  1262    vent qu’era mort, Bernat conort sentia.
  1263    Jo reguardant una tant gran viltat,
  1264    viu esser ver lo qui sovint se lig,
  1265    que ’n sutza carn no cab may leyaltat.
  1266    Mort sens morir es al gentil entendre
  1267    veure la fi d’un’amor tant corrupte;
  1268    del recitar ne tem moltes offendre.
  1269    E com aquells qui son promptes en dir
  1270    tot lur voler mes en plorant que riure,
  1271    axi Bernat dix ab agre suspir:
  1272    «Los qui amen dona qu’es virtuosa
  1273    planyen mon dan e sa desconaxença.
  1274    Sol del pensar tench cara vergonyosa.
  1275    Jo lagrimant de ma no trista faula,
  1276    volti l’esguard en millor pensament;
  1277    de tals viltats pus dir volgui paraula».
  1278    E retornat devers Amor la pensa,
  1279    genolls ficats, la un d’altre difforma,
  1280    per gran honor e per nova temensa,
  1281    e quant fom pres, teme la voluntat
  1282    de mes passar, e lexant, Conexença
  1283    al deu d’amor dix ab humilitat:

  1284    «Justa, clement, devota pietat,
  1285    Cupido, fill de Venus, deu d’amor,
  1286    a tu present aquest bon servidor
  1287    qui be amant perde sa libertat.
  1288    Tant lo turment d’amor ab si aporta
  1289    que sos desigs ingratitud ensegua;
  1290    dins lo gran mar d’amor l’espirit nega,
  1291    si donchs per tu Venere no·l conforta.
  1292    Part de son mal es que no sentiria
  1293    amor lo qui en dol viure faria,
  1294    que lo qui vol leuger la pogues veure.
  1295    Res de virtut d’ell no poguere creure;
  1296    com es pus car, mostre mes senyoria».
  1297    «Jo sent delit en tes faules novelles,
  1298    tant qu’a mi plau tos dits ben acceptar
  1299    e dels secrets d’amor ell contentar,
  1300    si·s serve dret ab dones e donzelles.
   1301    Donchs sie·ls dat pus be ab leyaltat
  1302    tot lo que jo tench en ma potestat».
  1303    Tant gran delit l’espirit hac trobat
  1304    d’aquell parlar que d’Amor jo senti,
  1305    muda·s del tot ço qu’estave torbat.
  1306    Jatsia pler dolor en si retingue
  1307    e ple son cor sobremunte delit,
  1308    axi dolor dins mi se feu indigne.
  1309    Jo trist hoynt lo que Amor digue,
  1310    sens mes pensar, com natural senyor
   1311    les mans besants humil regracie.
  1312    Axi estant, lo deu Cupido pres
  1313    del seu bell arch una segeta d’or,
  1314    en la qual fon tot mon delit compres,
  1315    e donant la a dama Conaxença:
  1316    «Ves te n’ab ell, li dix, seguint son pler,
  1317    e fir nels pits de la qui li·s deffença,
  1318    e no·t lunys d’ells fins a tant que temps sia,
  1319    fent los ensemps tals delits preticar
  1320    que ’ci hon so per ells glorios sia».
  1321    Liberalment li respos Conaxença:
  1322    «Senyor e deu qui tots los altres sobres
  1323    en ordonar lo mon e ta potença,
  1324    Qui es tant foll que vulla contrestar
  1325    a tos desigs, mesclats ab tant poder?
  1326    Tu fas lo mon en lo que es estar.
  1327    Perque d’aci partint io complire
  1328    tos manaments, e ab molt gran esforç
  1329    los pits ten frets d’amor inflamare,
  1330   sol tu m’ajuts, car sens la força tua
  1331    mon poder flach no bast’a res encendre
  1332    la voluntat, la qual de tu es nuha».
  1333    Com, pelegri de promesa forçat,
  1334    tot son desig es en tornar d’on era:
  1335    ne pres a mi, desigant ser tornat
  1336    la d’on parti per comptar ma ventura,
  1337    aconortant los turmentats d’amor,
  1338    car tal me viu ple de dol e tristura.
  1339    Forçat d’Amor son comiat prengui,
  1340    com se pertany, e de tot lo restant.
  1341    Nos caminam pel delitos jardi.
  1342    Per altra part havia no pas sema,
  1343    d’on vem secrets que, perlant sens vergonya
  1344    com fals dient, la ombra del ver crema.
  1345    Axi anant viu baix en un resses
  1346    un cavaller molt bell fer un gran plant,
  1347    plorant molt trist, que pietat me·n pres.
  1348    Quant viu lo plant que feu tant doloros,
  1349    de pietat volgui saber qui era.
  1350    Jo m’acosti a ell tot piedos,
  1351    Al qual digui: «O cavaller en pena,
  1352    lo teu turment e nom me vulles dir,
  1353    pus tal dolor Amor en tu ordena».
  1354    Ell suspirant dix me liberalment:
  1355    «Eneas so, que per desconexença
  1356    de Dido so posat en tal turment.
  1357    Amor qui es un conforme voler
  1358    vol que los fets sien tostemps conformes.
  1359    Fent mos desigs no presi son valer.
  1360    Judici just pres d’un flum consenti
  1361    usar vers mi per les ingrates flames
  1362    d’amor, en part hon gloria senti».
  1363    E reposant lo viu de mi lunyar.
  1364    sens pus sentir res del que desigas,
  1365    nos comensam nostre cami tirar.
  1366    Fom en un bosch com de nit tenebrosa.
  1367    pres d’una font jo viu la nobla Tisbe;
   1368    de Piramus estava desigosa.
   1369    L’espirit meu delitos le·n mirave.
  1370    Ella tement un leho qu’i venia,
  1371    fugent perde un mentell que portave.
  1372    L’animal, junt a la fontan’a beure,
  1373    ple d’altra sanch esquersa lo mantell,
  1374    e parti se·n, que mes no·l pogui veure.
  1375    Piramus trist, vençut cuytadament,
  1376    voltant se las al sengonos senyal,
  1377    conexent lo caygue d’espentament.
  1378    En si pensant que Tisbe morta fos
  1379    de algun brut animal retrobat,
  1380    l’espasa pres e mata·s doloros.
  1381    Mes retardant l’anima tribulada
  1382    del cors pertir, ab veu molt piedosa
  1383    Piramus dix en la mort desestrada:
  1384    «O Tisbe, las! be m’offen la fortuna
  1385    de jo morir sens no poder te veure;
  1386    en amor veig dolor e no se t’una.
  1387    La mort no es a mi pus enujosa
  1388    quant que morint de ta figur’absent
  1389    son, trist de mi, ay Tisbe dolorosa!».
  1390    Tisbe hoynt lo trist plant que venia,
  1391    per la gran lum de Feba reguardant,
  1392    Laça conech Piramus que moria.
  1393    Sobtosament l’abressa sospirant,
  1394    e als trists crits Piramus moch la cella;
  1395    Tisbe conech, estant en lo greu plant.
  1396    En aquell punt lo vogi de la vida
  1397    pres trista fi, d’on Tisbe dolorosa
  1398    l’espasa pres; morint li·n feu seguida.
  1399    Lagrimant jo lur piedos viatge, F
  1400    lurs espirits transformats me semblaren
  1401    per Venere, causa d’aquest dampnatge,
  1402    en novell be e gloria no vista,
  1403    tant que·m parech que los dos bons amants
  1404    eren conort de tota pensa trista.
  1405    Jo descuydat de amants veure mes,
  1406    regordant viu estar a Palamone
  1407    e, ab dos cents, Arcita, cavallers,
  1408    Armes fahent, e Dido qui·ls mirave,
  1409    rey, princeps, duchs, e dones infinides.
  1410    Arcita cert lo millor se·n portave.
  1411    Tots aquests fets per Emilia fahien;
  1412    e si be fon Palamone vengut,
  1413    Fonch vençador del preu que mes havien.
  1414    Los deus a tots donaren lur degut.

  1415    A crits estranys de novell’alegria
  1416    tant grans e forts com, mirant lo vult sant,
  1417    los Ongres bruts lansen aquell trist dia,
  1418    fuy jo tornat, e ab torbada pensa
  1419    entri d’espant en agre pensament,
  1420    fins per les mans a mi pres Conexença.
  1421    Cert fon a mi que dins los crits estaven
  1422    dones d’estat e homens a gran flota
  1423    qui en mon temps part del mon governaven.
  1424    Mirant jo viu Cleopatr’amorosa,
  1425    Semiramis, e Comptessa de Feba,
  1426    e lo sant nom en amar piedosa.
  1427    Viu sol apart l’ultim Compte de Luna,
  1428    e·l Rey Theseu, qui[·l] lexar no poria;
  1429    d’ells dos ensemps lur gloria fon una.
  1430    Entre jovent hi viu persones velles
  1431    contra raho sostenir joventut;
  1432    estaven hi com nuvols entr’esteles.
  1433    Pero breument la pensa redubtave
  1434    ser cosos ferms, fictes o ver fentasmes.
  1435    Lo raig del sol tal dubte clerejave.
  1436    Sicom les flors dels arbres fa bell viure,
  1437    e per lo tast de llur vista desmenten,
  1438    Jo·ls trobi tals, e·s pot de llurs fets creure.
  1439    Demostren tots uns tant nobles delits
  1440    en qui james dura voluntat ferma.
  1441    Voltaren se los meus trists espirits.
  1442    Jo piedos a creure facilment
  1443    digui: «Theseu, e com se pot sostendre
  1444    vosaltres ser en tan bell estament?
  1445    Deu fer amor sino justa compensa,
   1446    e satisfer los qui leyal serveixen?
  1447    ço que jo mir no cap be dins ma pensa.
  1448    No eres tu Theseu lo desleyal?
  1449    (Semiramis, qui de sa cobejança,
  1450    Segons se lig, feu ley imperial.)
  1451    E lo fugit a tu, Compt’, e[s] semblant.
  1452    Cascu per si rompe la fe promesa,
  1453    Deu offenent e honor oblidant.
  1454    Cleopatra, qui per son brutal vici
  1455    volgue muntar al imperi roma.
  1456    (De molt era Gilabert en l’offici.)
  1457    E lo sant nom, qui de res no·ls ha ’nvega,
  1458    de Sant Francesch pren devota figura;
  1459    los divinals desi pas no bandeja.
  1460    Ab blanch sinyell e forma magrentina
  1461    sacerdotal sos apetits contenta;
  1462    flames ardents d’amor se disciplina.
  1463    Call me de tu, nobla Feba Comptessa,
  1464    que poch parlar no pot qui de tu parle.
  1465    Vicis d’amor t’an muntat ser deessa.
  1466    Pus me n’espant com Feba freda sia,
  1467    perque tos raigs escalfen mes que Febo;
  1468    Venus de tu molt ne pert cade dia.
  1469    Amor gentil de semblant se contenta F
  1470    e vol la fi singular que·s seguescha,
  1471    perque·ls majors delits amor[os] senta.
  1472    Donchs si amor virtuos vol que sia
  1473    tant quant en part de virtut pot encendre,
  1474    contra d’aço deffensar qui us poria?
  1475    Conform desig, e no amor s’apella
  1476    aquell delit de qui Venus deessa
  1477    en fets divins tal parlar se concella;
  1478    mes per los fets singulars que se·n porta,
  1479    los qui seguint aquests, amor lis dona;
  1480    virtut del fer la gent al dir comporte.
  1481    E com aço contra vosaltres vingue
  1482    tant e tant fort que logich no u pot vencre,
  1483    que forç’Amor, en gloria vos tingue?».
  1484    Ja sos esguards mudaren lur semblança
  1485    en lo parlar de mes agres paraules;
  1486    Theseu respos sens alguna dubtança:
  1487    «Tempre ton dir e no·ns faces pus veure
  1488    So c’oblidat al riu Lectes haviem;
  1489    lo que no sab ignorant no pot creure.
  1490    Al temps que mort parti los [e]spirits,
  1491    torna la carn al primer alament,
  1492    los [e]spirits als eternals delits,
  1493    segons merits de llur activa vida,
  1494    uns en l’Infern, altres baix al Satan;
  1495    d’aquests me trop, fent jo del cors pertida.
  1496    Mes transformats per Venus en tal forma,
  1497    passam lo riu Lectes, hon oblidam
  1498    los vicis bruts per qui ’mor se difforma.
  1499    Amor es just en dar merit semblant,
  1500    prenent les fins e principis ensemps,
  1501    qui foren tals que mort pren desigant».
  1502    E gira·s vers los altres glorios,
  1503    dient burlant ab alegres peraules:
  1504    «Pensave s’ell enamorat no fos?».
  1505    Quant jo senti lo que Theseu dehia,
  1506    e ficcions en amor recitave,
  1507    Volti los ulls, dient a la mi guia:
  1508    «A ’mor li·n pren com los qui ’n la mar pesquen,
  1509    prenent tot peix que dins lur filat vogi.
  1510    Crech lo que oig, pus tants amants hic tresquen».
  1511    Juri per Deu ni pel mal que senti
  1512    de ressemblax, si james torn la vida.
  1513    Ab tant mon gest d’ells jo trist departi.
  1514    Cogitant jo la passada novella,
  1515    pus altre fer en mi trist no podia,
  1516    a ’ço d’un plant volti la mia cella.
  1517    venir jo viu per una gran estrada
  1518    tumult de gent ab pensa dolorosa,
  1519    acompanyant un’anima jutjada;
  1520    suspirs tant trists ab plants tant dolorosos
  1521    que no·s de mort algu no suspiras,
  1522    tant eren trists e de dol piedosos.
  1523    Jo desigant ella saber qui era,
  1524    apart volti·m sobre Sanct[a] Sanctorum,
  1525    qui, ressembla[·m], Johan de Latran era.
  1526    Quant tots fom alt viu tal dol que portaven
  1527    que pax a mi lo mon finar degues;
  1528    ab turments tals pres mi ells tots passaven.
  1529    Mes en la fi jo viu l’anima trista
  1530    passar turments e dolor fort estranya.
  1531    Per gran tristor ignori jo sa vista,
  1532    perque parlant digui a Conexença:
  1533    «Quin espirit es lo qu’amor turmenta
  1534    tal qual jo veig, ne hon va tal offensa?».
  1535    Ella·m respos ab cara vergonyosa:
  1536    «Flor de Llir empra blasonant;
  1537    son propi nom femeni be·ll reposa».
  1538    Ella, vehent en vicis d’amor jaure,
  1539    volgue mostrar en virtuts d’amor seure
  1540    per los contrasts, los que desi viu traure.
  1541    Dins un moment de vista la perdem,
  1542    tant e tan fort cuytadament anaven.
  1543    Qual fonch la fi d’amor no la sabem.
  1544    Be viu gonyar qui d’amor se lunyaven.
            
            Fina aci la Gloria d’Amor.

 

 

 

Ed. H. C. Heaton, The Gloria d’Amor of Fra Rocabertí, New York, Columbia University Press, 1916, pp. 49-98.

Espunzioni segnate dall’editore nel testo: 344 v(eh)ent; 676 ca(r)s; 961 piedo(r)s; 1141 ve(r)s; 1151 [a](l); 1350 piedo(r)s; 1416 tant(s); 1442  piedo(r)s.

 

Incipitario di Fra Hug de Rocabertí
Indice degli autori

Rialc