Rialc
Rao 103.144

            Joan Berenguer de Masdovelles


    1      Senyor prinsep: pus tal comensament
    2      permes a Deu agau, servint s’altesa,
    3      e percurant repos a la vellesa
    4      del pare bo e rey molt accellent,
    5      be perseguint, lo fet victurios
    6      hobrat se diu per obra mireclosa,
    7      essent homil en manera curosa,
    8      Deu soplicau vos fassa virtuos.

    9      D’inffinits bens sereu molt abundos,
    10     si en tots fets, ab pensa reposada,
    11     a Deu guordau, per qui sera finada
    12     l’anpresa feu, ab cor volentaros;
    13     dich sso que crech e ma segura ffe,
    14     la qual be tinch per grassia divina,
    15     e vos, senyor, un pens bondat s’affina,
    16     pendreu malvats, si no us criden merce.

    17     Quant hops sera, trempant, tirau lo fre,
    18     tenint conssell e menament del pare,
    19     e no us hoblit la molt amable mare,
    20     en qui virtut son abitatge te,
    21     qui tant anuig e perill ha passat,
    22     a Deu servint, guordant vostra persona,
    23     e l’interes del qui porta corona,
    24     qui es de Deu, qui l’a ’n son loch posat.

    25     Quant Deu volrra si’aquest fet finat,
    26     qui sera prest, seguons es ma creença;
    27     ves bons e mals agau tal conaxença,
    28     com a ver Deu, prinsep avelorat;
    29     e soplicau al pare, rey senyor,
    30     com fera, crech, en pau meta la terra,
    31     e d’altr[e]s parts, per son poder, leu guerra,
    32     de Deu fiant, qui es just vengedor.

    33     Siau tostemps dels bons enperador
    34     lençant argull en tot de vostra casa,
    35     e del tirant, ab justissia rasa,
    36     pessau son fet, mostrant li gran riguor;
    37     car tot regint, qui comporta mal hom,
    38     contre Deu fa, vexant la senyoria,
    39     e Deu permet, a las voltas, tal sia
    40     inconagut, encara sia prom.

    41     A Deu soplich d’onor vos don lo pom,
    42     e us fassa par en la cavellaria
    43     a mon senyor, qui porta milloria
    44     a quants vuy son, per q’es singular hom.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 242.

 

Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc