Rialc
Rao 197.1

            Francesc Vilalba


    1      Alta sens par, santa Verge Maria,
    2      vostres devots deuen tenir delit,
    3      quant, humilment, volen dir en escrit
    4      vostres lahors de molt gran alegria.
    5      Es veritat que hom no y bastaria
    6      dir tots los bens de vos, senyora nostra,
    7      mas solament aço que raho mostra
    8      vull esplicar a vostra senyoria.

    9      Tres dignitats, senyora, vos teniu:
    10     neta del vil peccat original,
    11     mare de Deu, verge pura sens mal,
    12     reyna dels cels y gran emperadriu.
    13     Sant Agosti en hun tractat escriu,
    14     quant de peccats ell entengues parlar,
    15     en res de vos no volia pensar,
    16     fora del crim de tot peccat, vos diu.

    17     Cert es e clar que Deu omnipotent
    18     vos elegi per mare del Fill seu,
    19     al Qual, en tot, entegra part li feu
    20     del seu poder, a Ell dret pertanyent.
    21     A vos dota de gran dot excellent,
    22     car ço que·l Fill tenia per natura,
    23     fonch tost en vos per gracia molt pura.
    24     Semblant vos feu a Ell, molt merexent.

    25     Junta se hui prop de la Trinitat.
    26     De tots los bens vos sola sou complida.
    27     Filla de Deu, y Deu vos te escrita.
    28     Cambra e clau sou de la Trinitat.
    29     Ama vos Deu, y Ell de vos es amat.
    30     Deu, en quant Fill, vos es obedient,
    31     e ’n quant Senyor vos es tostemps plasent.
    32     Lo seu voler es vostra voluntat.

    33     Angels e sants, tots vos donen lahor.
    34     Lo poble bo vos desige servir.
    35     Vostres devots no cessen james dir
    36     de vos, virtuts de singular valor.
    37     E lo servent, dels servents lo menor,
    38     qui de vos creu perfeta puritat,
    39     sia per vos, en gracia posat
    40     de vostre Fill, nostre Deu e senyor.

    41     Senyor Jhesus, Vos, qui tan gran amor
    42     haveu, en tot, a la mare mostrat,
    43     als seus devots hajau los pietat,
    44     salvant los Vos, qui sou ver salvador.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 313.

È una risposta al cartell ordinato da Bernat Fenollar (cfr. 60.9).

 

Incipitario di Francesc Vilalba
Indice degli autori

Rialc