Rialc
Rao 0.138

            Libre dels set savis de Roma


    1      Senyors, si entendre volets,
    2      molts bons eximplis ausirets,
    3      e tals que us poran profitar,
    4      si be los volets scoltar,
    5      car los set savis, que·ls dixeren,
    6      del juy de mort storceren,
    7      els tots set e lur senyor,
    8      lo fiyll de l’emperador.

    9      De Roma fo l’emperador
    10     e ach muyller de gran valor;
    11     de ssa muyler hac un fiyll,
    12     qui apres sofri gran perill.
    13     Mori la mara de l’infant,
    14     e l’emperador dix ab aytant
    15     a set savis que faria
    16     e son flyfl qui·l li nodriria.
    17     Bencilles respos tot primer,
    18     qui era hom de gran afer:
    19     «Senyor, lonch temps vos he amat
    20     e molt bon conseyll vos he dat;
    21     prech vos que m’o gasardonets,
    22     car vey que prest o avets:
    23     si vostre flyll ma comanats,
    24     tot m’o aurets gazardonats;
    25     e yo promet vos, per ma fe,
    26     que li mostrare axi be,
    27     que d’essi tro a set anys
    28     ell sabra aytals set tans,
    29     que yo ne savi qui sia assi:
    30     e prech vos que stia ab mi».
    31     Encilles, hom de gran poder,
    32     dix: «Senyor, yo us vull parlar,
    33     si a vos plau lo scoltar.
    34     Comenats me aquest infant
    35     e yo promet vos be aytant:
    36     que ans sien sis anys passats
    37     yo li aure mostrat assats,
    38     que ell sabra pus que nu
    39     ne algun qui sia assi».
    40     Lentules apres respos
    41     e dix: «Ffets me tantes honors
    42     que yo nodresque mon senyor,
    43     e yo promet vos, per Deu
    44     e per los sants qui son al cel,
    45     que li mostrare mos scrits,
    46     que d’essi a cinc anys complits,
    47     l’infant aura apres assats,
    48     mes que savi que vos ajats».
    49     Melquider s’es en peus levats
    50     e dix: «Senyor, er me scoltats,
    51     qu’eu vull parlar un patit
    52     de ço que vos nos avets dit.
    53     De mi mateix, vos dic aytant,
    54     que no se lo cor de l’infant,
    55     que yo lo plavis a vos,
    56     qu’el fos pus savi que tots nos.
    57     Mas si·l me comenats,
    58     ans que sien quatre anys passats,
    59     yo li aure be ensenyats
    60     de bon seny e de grans bontats:
    61     mostrat li aure tant de be,
    62     que prou n’aura, si o rate».
    63     Apres parlet Cato,
    64     parlet coma savi baro:
    65     «Emperayre de gran valor,
    66     honrats un vostra servidor,
    67     per so com eu vos e amat,
    68     be de cor e de voluntat.
    69     Si aquest infant me comenats,
    70     yo sere tostemps honrats;
    71     anans que venguen los anys tres,
    72     lo infant aura tant apres,
    73     que en tota part sera conegut
    74     per bo, e per savi tengut».
    75     josep fo hom ensenyat
    76     e dix: «Senyor, per caritat,
    77     vostra fiyll a mi·l comenats;
    78     que eu li mostreray assats,
    79     ans que dos anys sien complits,
    80     qui enten mi e mos scrits:
    81     prech vos que a mi·l liurets,
    82     car ja en res no y falirets».
    83     Apres parlet Nayron
    84     e dix paraula de prohom:
    85     «Senyor, tots vos an conseylat,
    86     e yo no he encara parlat;
    87     e vull parlar, si a vos plau,
    88     e no·m sia tengut a mal.
    89     Vos me comanats vostra fill,
    90     si Deus vos gart de tot perill!
    91     E soffrere m’aytant d’afayn,
    92     que de aqui tro a un any
    93     sera savi e ben apres,
    94     e de nul mal no sabra res.
    95     E si roman en mon poder,
    96     so que yo us dich be sera ver;
    97     e vos, senyor, no y duptets,
    98     car, si a Deu plau, vos o veurets».
    99     L’emperador ho ha entes,
    100    e dix: «A tots fas grans merces,
    101    que molt vos he que grahir;
    102    car tan be me volets servir,
    103    plau me que·m serviscats:
    104    a tots set sia comenats,
    105    e mostrar li ets axi
    106    con avets promes a mi.
    107    E si axi li ensenyats,
    108    bon gasardo n’aurets assats,
    109    axi co·s tany de prous barons,
    110    car axi o merexets vos».
    111    Dix un savi: «He com sera?
    112    Que l’infant tant no apendra
    113    com cascun li mostrara,
    114    per que cascun empatxat sera,
    115    e ell no pora retenir
    116    so que cascun li volra dir!».
    117    L’emperador los dix axi:
    118    «Barons, so que comensats,
    119    mantenets e aure us ne grats».
    120    E dix Cato: «Si farem,
    121    mas assi star no porem,
    122    car si l’infant sta assi,
    123    hoyra qualque mayti
    124    dir alguna vilania,
    125    e forsa ell o retendria,
    126    car en la ciutat son moltes gents
    127    qui no saben dir ne fer bens.
    128    E nos starem fora la vila,
    129    la on trobarem bon’azina,
    130    on vos farets un bell star,
    131    on ell e nos puxam posar».
    132    Dix l’emperador: «Volenter
    133    ffare so que avets mester,
    134    perque li puxats ensenyar
    135    e en tots bens adoctrinar».
    136    Apres de Roma hac un verger,
    137    qui era bell per deporter;
    138    e a·ls dit lo emperador
    139    qu’estien aqui per lur sabor.
    140    E ell tancar los ha en gir,
    141    que null hom no y puxa venir,
    142    si no aquells que ells volran
    143    e per la porta entraran.
    144    Aquest verger es fort be clos,
    145    e hac layns molt bel repos.
    146    Al verger hac un bell star,
    147    a mereveyla fo beyll e clar.
    148    Tots stan en aquell alberch,
    149    l’infant e·ls savis exament.
    150    L’infant apres a mereveyles:
    151    tot quant ou de ses oreyles,
    152    rete ab si tota via,
    153    que sol un mot no li n’oblida.
    154    Molt apres be l’infant,
    155    e lexem lo star ab aytant.
    156    E apres gran temps,
    157    si·s pensaren les gents
    158    de l’emperador que farie
    159    e perque muller no prenia.
    160    Ajustaren se tuyt li major
    161    e vengren a l’emperador:
    162    «Emperayre de grans bontats,
    163    nos stam fort mereveylats,
    164    com vos no prenets muyiler,
    165    car be l’auriets mester,
    166    e stariets leyalment
    167    e senes pecat axament;
    168    car vos avets molt tresor,
    169    que si aviats tres infants,
    170    tots ne senan aretats».
    171    L’emperador los respon:
    172    «Sercats me fiyla de prohom,
    173    tal qui sia be cortesa
    174    e en tots aps be apresa».
    175    La donseyla an sercada,
    176    entro que la an trobada:
    177    de prohomens fo verament
    178    e sabia molt exament.
    179    Amenen la a lur senyor
    180    e feyen li molt gran honor,
    181    e eyll pres la per muyller,
    182    axi com Roma volch ni quer.
    183    E com la dona hac un temps stat,
    184    pregar son senyor a pensat:
    185    «Senyor, pregar vos volria,
    186    que vostra fiyll vaser volria,
    187    que axi com vos sots payra,
    188    si deig yo esser sa mayra:
    189    que a tota dones pertany,
    190    per bona amor leyal,
    191    que am so que·l marit ama.
    192    E yo fer l’e axi nodrir,
    193    con si del meu cors era axit;
    194    e vos qui li mostrarets
    195    qui sots savi e ben entes,
    196    e ges vos no aprengues tant,
    197    com a fet aquest vostra infant;
    198    e sots tan savi e prous
    199    e en grat de tots los bons.
    200    E vos, senyer, si us plau, enviats hi,
    201    e que tantost sia ayci».
    202    Respos lo emperador:
    203    «Yo·l fare venir per vostra honor».
    204    Aycela dona sa pensava,
    205    e cascun jom ela tractava:
    206    «Si yo he fiyll de mon senyor,
    207    ell no sera emperador,
    208    car cell de la primera muyler
    209    sera de cert hereter;
    210    mas si aquest infant fos mort,
    211    yo poria fer bon acort:
    212    e si no he fill de l’emperador,
    213    ffare·m corteset ayniador;
    214    e si n’he fiyl, senes dupter
    215    aquell sera hereter.
    216    Pus aquest altre fos tudats,
    217    lo meu guanyara la heretats,
    218    que los paytits e los majors
    219    diran qu’es fiyll de l’emperador».
    220    E cant tot o hac perpensats,
    221    ella regarda ses arts,
    222    que poria fer ni dir,
    223    perque·l faes sempre morir,
    224    al primer mot que ell dixes,
    225    sempre que·l payre lo vaes.
    226    E cant aço hac endressat,
    227    si a son marit apeylats:
    228    «Senyor, a l’infant enviats,
    229    si Deus vos gart de tots pecats».
    230    «Dompna, yo li enviare a dir axi:
    231    que sia ayci bon mayti.
    232    Lo missatge hi es anats,
    233    e·ls savis se son acordats;
    234    e regarda cascun scs arts,
    235    e veren l’engan e la dolor
    236    de la muyller de l’emperador.
    237    Cato parla e dix axi:
    238    «Vosaltres entendets mi,
    239    e coneixets so que yo conech,
    240    car en mon cor me·n stremesch,
    241    car nos morrem tots malament
    242    e aquest infant verament,
    243    que la muyller de l’emperador
    244    nos traeix per sa foylor».
    245    E tots los altres an parlat:
    246    «Certes, axi es veritat»,
    247    e ploren tuyt de gran dolor,
    248    car per be servir lur senyor
    249    soferran tuyt gran dolor
    250    e no troban que un n’estorça,
    251    car axi cove per fina forsa.
    252    E vengueren se n’a l’infant,
    253    qui·ls dix: «Que anats pensant
    254    barons, ni de que us trabaylats?
    255    per Deu, veritat me diats!».
    256    «Certes», dixeren ells, «conexem
    257    que vos e nos en breu morrem,
    258    que la muller de vostra payra
    259    nos traex, al nostre vijayre».
    260    Dix l’infant: «Conexets per re
    261    aquest mal si tomara ’n be?».
    262    E ells dixeren que cert no:
    263    «Ans, cove prendre·ls pacio»
    264    L’infant sgarda sos senyals
    265    e atrobe·ls bons e leyals,
    266    coneix que storçre·s poria,
    267    si cascun d’els se volia
    268    que ell stia set jorns mut,
    269    e que no parla, ne son mot.
    270    E dix als savis: «E que sera?
    271    Porets me vos storçre ja,
    272    si yo no parla en la cort,
    273    que·m puxats storçre de mort?
    274    Si mon payre mi vol ociure
    275    . . .
    276    que ab vostra parlaria,
    277    me storsats cascun un dia.
    278    E dic vos qu’eu conech be
    279    que yo de mort storçre.
    280    Stare set dies de parlar,
    281    com hom me sabes matar:
    282    e per res que s’esdevengue,
    283    no axira mot de ma lenga.
    284    E cant set jorns seran passats,
    285    trestots serem scapats».
    286    Dix un savi: «Senes falia
    287    vos dic que us storçre un dia
    288    ab vostra payre de morir,
    289    si el ma volra ausir».
    290    E·ls altres dixeren verament
    291    que·l storçran certanament
    292    cascun per si mateix un dia:
    293    en aço no aga faylia.
    294    Los savis volgren assajar
    295    si·s porien en ell fiar,
    296    que lur senyor los ha mostrat
    297    ne si trobaran en ell certanitat.
    298    Dir vos he com lo assejaren.
    299    Setze fuyles de lor preseren
    300    e meten ne quatre en cascun peu
    301    del lit qui era seu,
    302    en que posava e dormia,
    303    pus fo aqui per tota dia:
    304    «E si ell es tan aprimat,
    305    com a nosaltres ha mostrat,
    306    ans que sia lo sol axit,
    307    eyll aura a nos tots dit».
    308    Ara s’es l’infant adormit,
    309    axi com se sol en son lit,
    310    que mot no·ls n’a sonat,
    311    ne de res no·ls n’a parlat.
    312    E al mayti, com se desperta,
    313    garda de ssa e d’eyla,
    314    garda en terra e al traginat
    315    e dix: «Be son mereveylat».
    316    Dixeren los savis: «E de que?».
    317    «Per cert, barons, yo us o dire.
    318    Aquest meu lit s’es alsat;
    319    o al traginat s’es abaxat;
    320    o yo no se naguna re,
    321    ne a mos arts no gardare,
    322    si ayço no es veritat;
    323    e vull be que sia provat».
    324    E los savis agren gran goig
    325    e dixeren: «Be es veritat!».
    326    Ara pren l’infant comiat
    327    de aquells qui li an ensenyat,
    328    e a·ls dit tot anaxi:
    329    «Barons, si us play, membre us de mi,
    330    car si yo muyr malament,
    331    si us farets vos axament;
    332    si yo storç, si us farets vos:
    333    e per aço membre us de nos.
    334    Que tot hom deu res squivar
    335    com veu son prohisme turmentar,
    336    ne fer forsa ne sobraria,
    337    de nuyla re qui lege sia.
    338    E si·s defenen axament
    339    prenen lur dret planament;
    340    e es cosa qui plau a Deu,
    341    cant hom ama so que amar deu.
    342    Senyor deu hom per dret amar
    343    e deu li be son dret donar;
    344    e puys si li demana mes,
    345    pregar l’a que se·n cayles;
    346    e no vulla errar vert Deus,
    347    e que no tolga als homes seus,
    348    que, si o fa, pecat n’aura,
    349    en aquest segle, o en l’altra».
    350    L’infant se part de son repayre
    351    e ana sse·n devert son payre.
    352    Lo payre, sabent que venie,
    353    cavalcant isque li a via:
    354    «Mon fill, ben siats venguts!».
    355    E el cayla, con si fos mut,
    356    que anch mot no li sona;
    357    empero besa li la ma.
    358    Mon fiyll, com avets stat?».
    359    E l’infant humilia lo cap.
    360    Dixeren tots: «Com se pot fayre
    361    que ell no parla a son payre?».
    362    E l’emperayre dix axi:
    363    «Ell ha parlat set anys lati,
    364    per qu’eu crey que·s sdevenga
    365    que no sap parlar nostra lenga».
    366    Al palau se·n son intrats
    367    lo fill, el payre e·ls magnats,
    368    van a l’emperadrits: molt gent
    369    vestida de nobla vestiment.
    370    E va l’infant abrassar,
    371    e ell lo cap a inclinar:
    372    «Mon fill, com stats vos?».
    373    E ell mot no li respos,
    374    e feu coma savi e pros.
    375    «Mon fill, yo vull ab vos parlar»,
    376    e comense·l se n’a manar
    377    en la cambra on gesia,
    378    ab moltes gents qui la seguia.
    379    Con foren en la cambra intrats,
    380    la dona dix: «Ara·ns lexats,
    381    qu’eu vull parlar de celats
    382    ab aquest savi ensenyats».
    383    E com foren tots axits,
    384    si parla l’emperadrits:
    385    «Senyor, per la vostra gran valor,
    386    prech vos siats mon aymador,
    387    car yo vos he lonch temps amat,
    388    mes que nul hom qui anc fos nat;
    389    e vos, senyer, si a vos plau,
    390    farets de mi atretal.
    391    Vostra payre pris per marit,
    392    e a vos vull pendre per amich;
    393    e sapiats certanament
    394    que ab mi no jach carnalment,
    395    ans son encara puncela,
    396    axi com deu esser donzela».
    397    E axi eylla lo vol bezar,
    398    e ell lo cap a inclinar:
    399    «Senyor», dix ella, «qu’es aço?
    400    Volets me dir d’ayço de no?
    401    Per bona fe, si no parlats,
    402    vos ne serets be ahontats;
    403    que yo cridare tan fort,
    404    que tots quants n’aura en la cort,
    405    trestots los hic fare intrar,
    406    per vostra cors aturmentar».
    407    E l’infant mot no li sona,
    408    e ela tota se tensona;
    409    apres ella son vel desliga
    410    e crida fort: «Santa Maria!
    411    jacorrets me tuyt d’espero,
    412    si no, lassa, aontada so,
    413    que aquest diabla traydor
    414    ha volgut trahir mon senyor!».
    415    L’emperador vengut fo
    416    e dix: «Dona, que es aço?».
    417    «Monsenyor, aquest putaner
    418    qui m’a volguda ahonter.
    419    E deyts que vostra fiyll es,
    420    e no parla ne diu res;
    421    e vos deyets que parlava
    422    e que molt gint se raysonava.
    423    Si aquest vostra flyll fos,
    424    no ahontara mi, ni vos:
    425    si, yo lassa, fos ahontada,
    426    mes amara esser cremada!
    427    Si no fossets tantost vengut,
    428    ja era tot mon fet perdut.
    429    Perque us dic en veritat
    430    qu’ell no fo per vos engenrat.
    431    E no cregats null lensenger
    432    que fos fiyll de vostra muyller:
    433    aquell es mort qui·ls fo liurat,
    434    e an vos un diable donat.
    435    E deurien o comprar car,
    436    car vos an volgut ahontar;
    437    e qui vol ahontar son senyor,
    438    deu pendre mort de traydor:
    439    aquest deu esser confondut,
    440    e ceylls qui ’n poder l’an tengut;
    441    e prech vos que·l fassats rodar,
    442    si a mi volets amar».
    443    Tantost dix l’emperayre:
    444    «Lo fare penjar coma layre!».
    445    «Senyor, a Deu sia grahit,
    446    com conexets qui us ha servit!».
    447    L’emperador penjar lo mana,
    448    e tota la gent se ajusta.
    449    E los barons lo han pregat
    450    que no sia justiciat
    451    aquell dia tro l’endema;
    452    per que ell s’i acorda
    453    e dix: «Plau me assats
    454    tot anaxi com vos vullats».
    455    La dona gran dolor ha,
    456    cant ou que l’infant no morra,
    457    jamay no y avendra, so creu,
    458    tan bela rao com ara feu;
    459    per que fortinent es irada
    460    e del tot desconortada.
    461    E ’l vespre, com fo ab lo senyor,
    462    ela plora de gran dolor,
    463    e dix que axi·n pendra a ell
    464    com feu al pi de son pinell.
    465    «Dona», dix ell, «com pres al pi?».
    466    «Senyer, com oyrets ayci».

Eximpli del pi

    467    En Roma hac un mercader
    468    e avia un beyll verger.
    469    En lo verger avia un pi,
    470    lo pus beyll que anc hom vi.
    471    E al peu del pi tan beyll
    472    nasque un fort bell pinell;
    473    e cant ell viu lo pinell nat,
    474    son ortola ha apeylat
    475    e diu li: «Per amor de mi,
    476    tu pensa be d’aquest patit pi,
    477    car sera pus alt e pus bell
    478    que no aquest, qui ja es veyll:
    479    e ja que sia major,
    480    aquest valra major tresor».
    481    L’ortola diu que·n pensara
    482    e que molt be lo cavara.
    483    Lo senyor gasanyar ana:
    484    stech gran temps que no torna.
    485    Lo pinalet tot dret puya,
    486    e tro a les branques toca
    487    del pi que dessus li sta,
    488    e puys un poc se decanta.
    489    no poch per les branques passar,
    490    e hac lo cap a inclinar.
    491    Lo senyor venc al verger
    492    e viu lo pinelet cliner,
    493    dix: «Aquest pi perque·s torse?»
    494    «Per cert, senyer, yo us o dire:
    495    en les branques toca del pi,
    496    e no poc puyar dret axi
    497    tot dret com era puyat,
    498    e per aço s’es decantat».
    499    De les branques li feu taylar,
    500    si que·l pinell posques puyar
    501    tot dret, assats que no·s torses,
    502    e que·l pi major no plagues.
    503    Lo sol entra d’equi ’n avall,
    504    sus per mig de aquell gran tayll,
    505    tro la rayll li devayla,
    506    per que lo gran pi morra.
    507    E val ne menys tot lo verger,
    508    per cobeza dei pi tenrrer.
    509    «Mes valgre lo pinell fos tort,
    510    que com lo pi tan bell es mort.
    511    Senyer, vos sots lo pi major
    512    e lo pinell es lo traydor.
    513    Aquell qui mi volc aontar,
    514    aquell volia a vos taylar,
    515    e com me toca les anques,
    516    lavors taylava el les branques.
    517    E com taylades les agues,
    518    apres que ell vos ocies,
    519    e que li romangues l’emperi,
    520    axi com feu al pinell lo jardi.
    521    Diats, senyer, si a vos plau,
    522    no valgra mes que la destral
    523    agues taylat lo pinell,
    524    que com es mort lo pi tan bell?».
    525    «Sertes, dona, be valgre mes
    526    que·l pi tan bell romangues».
    527    «Senyor, mentre vos siats viu,
    528    val mes tot vostre senyoriu;
    529    mes val qu’el sia per dret mort
    530    que si vos moriets a tort.
    531    E no creats nuyla falorge:
    532    mas vage lo boch en la corda!».
    533    «Dona, yo·l fare nagar
    534    abans que sia dia clar».
    535    «Senyor, a Deu sia grahit
    536    com conexets qui us ha servit!».
    537    Bencilles puya en son destrer
    538    e encontra en un carrer
    539    l’infant que manaven nagar.
    540    E comensen lo n’a pregar:
    541    «Senyer, si us plau, siats curos
    542    d’est infant que nodriets vos!».
    543    «Per cert», dix ell, «que si fare,
    544    si plau a Deu que·l storçre».
    545    Ara se·n va a l’emperador,
    546    salude·l com a son seyor.
    547    «No us salut», dix l’emperador,
    548    «que tolta m’avets ma honor:
    549    mon fiyll que yo amava mes
    550    que nuyla re qui anc nasques,
    551    e dixes que·l nodririets
    552    e que molt be li mostrariets
    553    so que abans li avets mostrat,
    554    li avets lo parlar levat,
    555    e apres li mostras
    556    que ma muyler ahontas:
    557    per que ell sera confonduts,
    558    e ceylls qui en poder l’an tenguts».
    559    Respos lo savi e dix li:
    560    «Senyor, no vaja axi!
    561    Si l’infant no sap parlar,
    562    mes de be li devets vos far;
    563    que, si ell parlar sabes,
    564    be sercara de que visques.
    565    E per aço no merex mort
    566    ne que sia jutgat a tort.
    567    Si la dona diu que fo ver
    568    que ab ella volgues jaser,
    569    vos, senyor, sots ayci posat
    570    per mantenir la veritat;
    571    e vos, senyor, ensercats o
    572    qual ha lo tort ne qual no.
    573    Si una persona vol mantir,
    574    per so no deu hom altra ocir,
    575    tro sapia la veritat
    576    qual es aquell qui ha errat.
    577    E si als hi volets fer,
    578    pendra us ne axi com al chavaler,
    579    qui ocis lo lebrer a tort,
    580    con li restaura son ful de mort».
    581    Dix l’emperayre: «Com li pres?».
    582    «Axi com oyrets ades,
    583    ab que l’infant fassats venir,
    584    e axi no·l fassats morir,
    585    entro m’ajats be scoltat,
    586    e puys serets be acordats:
    587    si us play so que us aure comptat,
    588    l’infant sera doncs scapat;
    589    e si als hi volets fer,
    590    sera tot al vostre plaser».
    591    Dix l’emperayre: «Fets lo venir.
    592    E vejam com pres al cavaler».

Eximpli del lebrer

    593    De sta vila fo lo chavaler
    594    e avia fort bela muyller;
    595    e ach ne un patit infant,
    596    que amava ses tot engan.
    597    Tres fembres tenia ab si,
    598    qui pensassen be del fadri:
    599    la una li dava la let,
    600    l’altra lavava los draps,
    601    ab que sovin lo refrescas;
    602    l’altra la porta per delit.
    603    Tots dicmenges, per alegria,
    604    anaven chavalers bornar.
    605    Alegra era lo chavaler,
    606    e volie·s molt deporter.
    607    Cassar li pleya volenter
    608    e avia un beyll lebrer,
    609    lo miylor que anc agues.
    610    No era cassa que no preses,
    611    e la prenia tot cassant
    612    los oceylls qui anaven volant.
    613    Lo cavaller a bornar es anats;
    614    la dona munta al terrats
    615    que vases los alegrers,
    616    car tota dona ha bon sabers
    617    con veu cavallers bornar
    618    e cant veu homens deportar.
    619    Les nodrisses al mur puyaren
    620    per veser ceyls qui bornaven.
    621    Jaquiren l’infant al peu de la tor,
    622    qui dormie a lur sabor.
    623    Lo lebrer viu l’infant tot sol,
    624    e gita·s al peu del brassol.
    625    E aqui vench una serpent,
    626    qui era grossa verament,
    627    e volc al brezol puyar,
    628    perque l’infant posques menjar.
    629    Lo lebrer viu la serpent
    630    e non feu res a parvent;
    631    va la pendre cant fo levat,
    632    e la serpent l’ach fort fiblat,
    633    e gita la a una part.
    634    E lo lebrer es verinat,
    635    axi que fort congoxava,
    636    per lo vari que al cor li entrava.
    637    E la serp al bres torna,
    638    e lo lebrer rezebe la
    639    e morde la verament,
    640    la serp lo fibla axament.
    641    Mentre lo lebrer se fo lunyat,
    642    per so com era greu fiblat,
    643    la serp se·n puya al bresol.
    644    Com lo ca o viu, si n’hac gran dol,
    645    e torna vert la serp irats,
    646    si que n’ha fetes quatre parts.
    647    Mentre que·l labrer ha tirat,
    648    lo brassol s’es abocat
    649    e jau l’infant de la part dejus
    650    e lo brassol stech dessus.
    651    Los draps foren ensangonats,
    652    e de la serp environats
    653    tot so que defora stava,
    654    mas dedins gens no intrava.
    655    L’infant tota via dormi,
    656    no·s desperta, ne res senti.
    657    Lo lebrer es fort inflat
    658    e es se regeu trabalat.
    659    Les dides venen a l’infant
    660    e veren aqui molta sanch
    661    e los draps en que l’infant gesia,
    662    e lo lebrer qui en gir corria,
    663    e veren lo brassol abocat.
    664    Dixeren: «L’infant es menjat!
    665    Veus lo lebrer com es gros,
    666    anch no n’a lexat sol un os,
    667    ans lo s’ha tot menjat,
    668    per so es tan engruxat!
    669    Ffugam e no·ns hic aturem,
    670    que, si no, totes tres morrem!».
    671    E van se n’ab cara morta,
    672    troben la dona a la porta.
    673    E dix: «Com sots de color mudades!».
    674    «Madona, fort som malfadades!
    675    Que·l lebrer que·l seyor ama tant
    676    ha menjat tot lo nostre infant
    677    e no n’i a romas sol ges:
    678    trobats son los draps sangonents!».
    679    Los chavalers son partits del bornar
    680    . . .
    681    en son alberch a descavalcar.
    682    Lo lebrer, qui·l senti ivas,
    683    correch que li ajudas,
    684    que molt es fort destret
    685    de sso que la serp li ha fet.
    686    Com la dona viu lo senyor intrar,
    687    comensa fort a cridar,
    688    e ell dix: «Perque plorats?».
    689    «Aquell infant que tant amats
    690    a menjat lo lebrer,
    691    que sol un os no·n voic lexer:
    692    si vos no·l metats ades,
    693    jamay en mi vos no us fiets!
    694    James alegra no sere,
    695    que aquell vege denant me!».
    696    Lo cavaller fo fort irat,
    697    al lebrer ha lo cap taylat.
    698    Ara es lo lebrer mort,
    699    e·l chavaler hac son acort
    700    que anas veser on l’a menjat,
    701    ne en qual loch lo ha trobat.
    702    E va sse·n devert l’infant,
    703    e atroba en mig del camp
    704    un tros de la serp qui fo morta
    705    e puys ab si eyll se recorda;
    706    e com hac un patit anat,
    707    altre tros n’a atrobat.
    708    Cant lo brassol hac dressat,
    709    son fflyll ha dejus trobat,
    710    qui no hac null mal sobre si.
    711    E lo chavaler se penedi
    712    e dix: «Fort malstruc son,
    713    car ma muyller cregui de sso,
    714    que·l lebrer fos tan malanat
    715    que l’infant agues tocat!
    716    Enans, fo certament
    717    que·l storçe de la serpent,
    718    e si no l’agues defensat,
    719    la serp lo s’agra menjat.
    720    Be malament fu mon afer
    721    com pres conseyll de ma muler,
    722    e he mort ceyll qu’avia nodrit
    723    e qui tant be m’avia servit,
    724    tro que yo agues provat
    725    si avia l’infant menjat!».
    726    «Donques tu est traydor,
    727    car ceyll qui per la tua amor
    728    se combate ab la serpent,
    729    e tu as lo mort cruelment!
    730    Per dret ne deus esser raptat,
    731    car tan foylament as errat,
    732    car ton flyll restaura de mort
    733    e tu as lo mort a tort.
    734    Mes val que te·n vages ades,
    735    que si te·n reptaven les gents:
    736    mes val anar a desonor,
    737    que hoyr nom de traydor!».
    738    Lo chavaler jaqui lo seu
    739    e va sse·n tot sol, a peu,
    740    en loch on hom no·l conegues,
    741    e traydor no li dixes.
    742    E ana axi, desconsolat,
    743    car tan fort avia errat.

    744    «Si us plau, diats me, senyer,
    745    no valgre mes al chavaler
    746    que anas veser son infant,
    747    anans que agues errat tant,
    748    que com ha mort son lebrer,
    749    e ha jaquit tot son afer
    750    e ha lexades totes ses honors
    751    e va per lo mon coma traydor?».
    752    Dix l’emperador: «Be valgre mes
    753    que de primer se conseyles,
    754    car d’uymes no y ha conseyll
    755    qui li sia bo ni beyll».
    756    «Per so se deu hom conseylar
    757    ans que del tot puxa arrar.
    758    E vos, senyer, conseylats vos
    759    ab los savis e barons,
    760    que si oceyts aquest infant,
    761    a vos valra be atretant
    762    con feu ladoncs al chavaler
    763    con ocis lo seu lebrer:
    764    nuyla persona no cregats
    765    que l’infant sia iusticiats».
    766    Lo senyor dix: «Fort son pagats
    767    de ço que vos m’avets comptats;
    768    car, si l’infant moria,
    769    fforsa yo me·n penidria».
    770    Stort es l’infant verament.
    771    Er ausirets com li avench.
    772    La dona fort angoxava,
    773    com ou que l’infant no·s matava.
    774    Al vespre, com fo al lit,
    775    ela si dix a son marit:
    776    «Axi·n pendra a vos ben tost
    777    com feu al senglar de son bosch».
    778    «Dona, com pres al senglar?».
    779    «Senyer, yo us o sabre comptar.
    780    Si be no·m creets de re,
    781    si us deig dir so que se,
    782    e a vos pora prou tenir,
    783    car be vey que us volen ocir».

Eximpli del porch senglar

    784    Pres de sta vila hac un bosch,
    785    e si y avia un bell porch.
    786    Nula bestia hi entrava,
    787    ne nul hom entrar hi gosava.
    788    En lo bosch ha molt beyl fruyter,
    789    de que menjava lo sengler.
    790    Tots jorns, com ell vol menjar,
    791    en altre loch no cal anar,
    792    que de la fruyta d’aquel arbra
    793    viuria ell e non un altra.
    794    Un pastor una bestia perde,
    795    en aquell bosch sercar la ve.
    796    A l’arbre venc tot en descuyt
    797    e atroba aquell bell fruyt;
    798    de aquelles fruytes ha cuylides
    799    e les faldes se n’ha umplides.
    800    E apres, com se·n volc anar,
    801    vec vos venir lo sanglar;
    802    lo pastor cant lo viu venir,
    803    be conec que no pot fogir.
    804    E puys es se acordat
    805    e en l’arbre se n’es puyat.
    806    Lo sanglar la fruyta menjava,
    807    aquella que dejus trobava.
    808    Apres dona a l’arbra gran colp,
    809    si que·l pastor se tench per mort:
    810    tal li dona de son caxal,
    811    aparech que y faris destral;
    812    lo pastor acordat se fo,
    813    dona li fruyta a bando,
    814    de ceyla que coylida avia,
    815    si anganar lo poria.
    816    Dix lo pastor: «Perque no·l grat,
    817    que poder aure ’n lo cap?
    818    Que si yo·l pux ociure tost,
    819    apres sere senyor del bosch:
    820    cert bon aventurar mi fa
    821    que bona pastura hic ha!».
    822    Per les branques avall se penja,
    823    e tench se ab la una ma,
    824    e baxa l’altra per gratar
    825    les spatles del porch senglar.
    826    Lo senglar hac molt menjat,
    827    e venc li lo gratar de grat,
    828    e assech se gint e suau,
    829    no pensant li vengues mal.
    830    Lo pastor lo grata de vigor
    831    e lo porch se·n dona sabor,
    832    es se decantat un patit
    833    e sempre fo adormit.
    834    Lo pastor devayla suau,
    835    e tench al coll un gran pedral,
    836    e fari·l sobre lo cap,
    837    e a·l fort malament nafrat,
    838    e veus lo porch qui jac mort.
    839    E·l pastor fo senyor del bosch.

    840    «Senyer, diats me per Deu,
    841    avets entes com ab lo seu
    842    assadoyla lo porch senglar,
    843    per so que·l posques matar
    844    e qu’ell agues son mandar
    845    lo bosch e tot lo termenat?
    846    Atrestal volen fer de vos
    847    aquests barons falsos traydors,
    848    qui, ab vostre fiyll, se son levats
    849    e an vos ja aturats!
    850    Vos no conexets qui us fa mal,
    851    ne qui us fa be atretal;
    852    mes creets ceyls de mantir,
    853    que no fets a mi del ver dir.
    854    Crets me, e fets lo matar,
    855    si no, porets vos hi tardar:
    856    mes val que muyra un traydor,
    857    que si mor un honrat senyor!».
    858    «Dona», dix l’emperador,
    859    «dema morra a gran dolor:
    860    cremar lo fare verament,
    861    coma traydor menyscreent!».
    862    «Senyor, a Deu ne fas lauzor,
    863    com conexets vostra error».
    864    Lo mayti, com se fo levats,
    865    mana que son flyll fos cremats.
    866    Encilles vench molt gint e be,
    867    cavalcant en son palafre,
    868    troba ceylls que van cremar
    869    l’infant e dix los: «No cuytar,
    870    qu’eu parlare ab l’emperayre,
    871    e no passara lo foch gayre».
    872    A l’emperayre es venguts
    873    e saluda·l ab breus mots:
    874    «Senyor, nostre Senyor vos do
    875    conexer conseyll qui sia bo,
    876    e yo prech ne Santa Maria
    877    que conegats qui us diu falcia».
    878    Dix l’emperador: «Diats me,
    879    mas yo no us salut en re».

    880    Dix lo savi: «E perque no?».
    881    «Car sots me anat a tracio,
    882    car comani us un meu fiyll,
    883    e prometes me sens perill
    884    aquell fariets be nodrir!
    885    E no parla tort ni dret,
    886    mas a tots los apercep.
    887    Ahontar ma volc ma muyller:
    888    mas ell o comprara be quer,
    889    e ceylls qui ’n poder l’an tengut,
    890    car fort mal hi an avengut».
    891    «Senyor, scoltats me un patit:
    892    si aquest infant no es nodrit,
    893    deu ell per aço morir?
    894    Certes null hom no o deu dir!
    895    Irat ne son dins en mon cor,
    896    car vos vey en tanta error.
    897    Axi us pendra, si no us gardats,
    898    con feu al metge Ypocras».
    899    «Com li pres?», dix l’emperayre.
    900    «Senyor, dir o ay ses tardar gayre:
    901    ffets venir vostre fiyll ayci,
    902    e puys vos entendrets a mi.
    903    Com yo us aure aço dit,
    904    vos, senyor, aurets bon ardit,
    905    e vos mateix conexerets
    906    que gran malstar hi farets».
    907    E l’emperayre li ha dit:
    908    «Venga, tro yo u aja ausit
    909    de Ypocras com li avench,
    910    car si bo es, conseyll ne prench».

Eximpli de Ypocras

    911    Ypocras fo lo mylor metge
    912    que anch fos en tot lo segle;
    913    e lo nabot fora mylor,
    914    mas ell lo ocis coma traydor.
    915    Lo rey de Poyla un fiyll avia,
    916    qui greument malalt gesia;
    917    e envia per Ypocras
    918    en totes guises que y anas
    919    e li metgas aquell infant:
    920    e donar li a aytant,
    921    com li sapia demenar,
    922    ab que son fill puxa scapar.
    923    Ypocras fo afanat,
    924    a li son nabot enviat.
    925    Lo nabot garda la orina
    926    de l’infant qui malalt gesia,
    927    e volch vaser ceyla del payre
    928    e apres ceyla de la mayre.
    929    E cant be les hac gardades,
    930    viu les natures fort mesclades,
    931    e conech la veritat
    932    que·l rey no l’avia engenrat,
    933    car ell fort be o coneix,
    934    la natura o departex
    935    e enten en son conseyll,
    936    que aquell no es fiyll del rey.
    937    E dix: «Regina, si vos plats,
    938    diats ma la veritats,
    939    car eu fort be·n la gardare,
    940    que de aço no us descobrire:
    941    aquest infant de qui fo fiyll
    942    si Deus vos garti de tot perill
    943    car ell no es fiyll del rey!».
    944    «A, Senyer, perque o diets?».
    945    «Dona, si dir no u volets,
    946    per mi forsada no·n serets!».
    947    «Senyer, eu vos dich, per ma fes,
    948    que aquest ffill de rey es!».
    949    «Dona, pus m’o volets nagar,
    950    ades me n’aure a tomar,
    951    que ges no·n parlare,
    952    tro sapia perque».
    953    «Senyer, prech vos, si us plau,
    954    que de aço no·m descobrau!
    955    Que axi es veritat
    956    con vos avets recomptat.
    957    Que un compta de gran valor
    958    passava per aquesta honor,
    959    en cest pahis se reposa.
    960    El senyor rey lo convida,
    961    e ’l nostra palau es intrat;
    962    ffeu se de mi anamorat
    963    e prega·m per sa honor
    964    que fos mon gay aymador.
    965    Lo rey a cassar es anats,
    966    e viu aquest ten ensenyats:
    967    no·m sabi que li dixes
    968    e emprenya·m d’aquest infant.
    969    Ara, si us play, cura ajats!».
    970    «Dona, ell sera be pensats!».
    971    E dix que hom li adobas
    972    carn de bou e que·n menjas,
    973    car ell coneix, ses faylir,
    974    que ab carn de bou deu garir.
    975    De la carn li donen assats
    976    e l’infant es mylorats,
    977    car son para ne menjava mes,
    978    mays que d’altra que agues.
    979    L’infant es fort be mylorats,
    980    e lo metge es be pagats,
    981    a sson oncle es tomats.
    982    E Ypocras li demana:
    983    «Aquell infant com li va?
    984    Creus que sia be gorit?».
    985    «Hoc, senyer, a Deu sia grahit!»
    986    «Que li donist perque garis?».
    987    «Senyer, eu carn de bou pris
    988    e de aquella prou menja,
    989    que natura li o dicta;
    990    e trobi que d’ayço myloras
    991    mes que d’altra cosa que menjas».
    992    Ypocras, com ho entes,
    993    de aço gran onta pres,
    994    e pensa com lo ocies,
    995    e nuyll hom no le y retragues,
    996    ne fos stat tan bon metge,
    997    com ell, en tot lo segle.
    998    Dix li: «Venits ne al verger».
    999    Dix lo nabot: «Molt volenter».
  1000    E layns son intrats,
  1001    de bones erbes an trobats.
  1002    Ypocras la terra garda,
  1003    una bona erba troba:
  1004    «Vejats, erba de gran valor!».
  1005    «Senyer, ve us ne altra mylor».
  1006    Ypocras com o ausi
  1007    tot lo cor li stremi.
  1008    Altra erba ha trobada,
  1009    de la terra l’a arrancada:
  1010    «Nabot, ve us aquesta beyla flor!».
  1011    «Senyer hoc, mas aquesta es mylor!».
  1012    «Nabots, donques coylits na».
  1013    «Volenters, senyer, per ma fe».
  1014    E cant se fo inclinat,
  1015    ell li ac del coltell donat,
  1016    en tal guisa que l’ha mort.
  1017    E a n’aut fort mal acort!
  1018    Lexem lo nabot, pus mort es,
  1019    vajam Ypocras com li pres.
  1020    Ypocras avia muller:
  1021    era fembra de mal afer!
  1022    Enduy eren al mirador
  1023    e miraven a derredor,
  1024    e viren dels porchs assats,
  1025    e viren truges ab verrats.
  1026    Dix Ypocras: «Dona, per Deu,
  1027    no es null hom jus lo cel
  1028    qui, d’aquella truge menjas,
  1029    que no fos mort tost e yvas:
  1030    lo octau jorn senes falensa
  1031    seria mort per corrensa!».
  1032    Dix ella: «Per Deu, no ho diats,
  1033    que tremolen se·n mos costats!
  1034    Porie·n storçre per res?».
  1035    «Hoc, dona, si del brou agues:
  1036    si del brou aver no podia,
  1037    seria mort lo nove dia».
  1038    «O Deus!», dix ella, «Fort ventura!».
  1039    Ab tant se·n va e no s’atura,
  1040    e ha sercats homens malvats:
  1041    «Barons, la truge me amenats,
  1042    aquella qui es en amor,
  1043    car yo us dare de mon trasor».
  1044    La truge li an amenada,
  1045    ella l’a molt be adobada,
  1046    done·n menjar a son marit,
  1047    per so que·l fassa tost morir.
  1048    La serventa ha castigada
  1049    que la ola sia trencada,
  1050    e en tal loch lo brou vasses,
  1051    que per res no se·n trobas ges.
  1052    La serventa o ha acabat,
  1053    axi com li fo conseylat.
  1054    E com Ypocras ha menjat,
  1055    tantost fo de color mudat
  1056    e dix: «Portats me del brou!».
  1057    «Senyer, no n’i a ges, so creu,
  1058    que la ola es trencada
  1059    e yo e la defors gitada».
  1060    Ypocras conech mantinent
  1061    que enganat es malament,
  1062    mas de aço no parla.
  1063    E dir vos he que·s perpensa:
  1064    «Pus aquesta fembra t’a mort,
  1065    perque tu no fas bon acort,
  1066    e que l’aver te romangues
  1067    e nul altre no l’agues,
  1068    e que ella moris abans,
  1069    e res no li profit engans?».
  1070    E dix: «Tostemps vos he amada,
  1071    mes que fembra qui anch fos nada,
  1072    e plau me que vos heretets
  1073    e que vos ajats tots mos bens;
  1074    e vos, si us plau, de mi pensats,
  1075    dementre que viu ma vejats:
  1076    e dich vos certanament
  1077    que·l nove jorn morre breument».
  1078    Dix la dona: «Volentera
  1079    ne pensare en tal manera,
  1080    tot axi com vos volrets
  1081    e a mi vos o manarets».
  1082    «Dona», dix ell, «si a vos plau,
  1083    cant aja cantat lo gayll,
  1084    venits vos en sus ayci
  1085    e seurets vos de prop mi,
  1086    en ceyll marbre qui m’es de prop:
  1087    e aqui·m faret molt gran goig.
  1088    Carta us en fare certament
  1089    de tot quant he verament,
  1090    per so que hom no diga
  1091    que ’n la carta aja falcia,
  1092    e atressi que nul hom nats
  1093    no y poxes metre contrasts.
  1094    E vos ne farets altra a mi
  1095    que dira tot anaxi,
  1096    que, si vos abans mi morrits,
  1097    que tot quant avets ma jaquits».
  1098    «Senyer», dix ella, «plau ma assats
  1099    tox axi com vos vullats».
  1100    La dona bon mayti se leva
  1101    en la pere se assenta;
  1102    posa de sus la pere un lansol,
  1103    axi com lo seu marit vol:
  1104    mas ella no·s pensava ges
  1105    que axi li sdevengues,
  1106    car be·s cuydave ses faylir
  1107    que ell degues anans morir.
  1108    Cant quatre jorns o hac tengut
  1109    e sobra lo marbre hac segut,
  1110    la fredor devayll li entra,
  1111    tro ssus al cerveyll li puya,
  1112    car sobra la pere no tenia
  1113    cor un lansol en que sezia:
  1114    ella fo morta ses falsia.
  1115    E Ypocras es malalt fort
  1116    e coneix be que ell es mort;
  1117    e demana de sos parents,
  1118    dels savis e dels conexents.
  1119    Una bota feu foradar,
  1120    mes de mil forats hi feu far,
  1121    e apres tots los feu tancar,
  1122    e feu la de ayga omplir,
  1123    per so que denant tuyt posques dir.
  1124    Ypocras pres de sos enguents,
  1125    de les polvores examents,
  1126    dins en la bota ho a gitats,
  1127    sempre feu ne traura los taps:
  1128    e l’ayga sta presa dens
  1129    e defors no n’axia gens.
  1130    E dix: «Ara podets conexer
  1131    que eu suy mort de ver en ver,
  1132    car l’ayga, qui era clara,
  1133    ab enguents l’e stancada,
  1134    e mi no pux stancar,
  1135    ne per res bon conseyll trobar:
  1136    que cent veus no isque lo jorn,
  1137    be pux conexer que mort son!
  1138    Aytans mal conseyll atrobi
  1139    con lo meu nabot mati!
  1140    E si ara fos viu aquell,
  1141    ell me donara conseyll,
  1142    car era metge molt bo.
  1143    O, Deus! Per qual rayso
  1144    ocis tan bon compayo?
  1145    Ara m’o he acordat,
  1146    mas al conseyll me son tardat:
  1147    mas si m’acordas abans,
  1148    yo qui son mort, fora be sans.
  1149    Per Deu! Fort se deu acordar
  1150    l’om qui vol altra matar;
  1151    e quant eu cregui ma muyller,
  1152    qui·m donet la truge menjer,
  1153    atressi conech verament
  1154    que no·s deu creure la on ment:
  1155    mas del dir hom la cregues,
  1156    don penedir no·s pogues».

  1157    «Digats, senyer, no valgre mes
  1158    a Ypocras que s’acordes,
  1159    ans que son nabot ocies,
  1160    que com ell mori apres?».
  1161    E l’emperador li respon:
  1162    «No o feu cert coma prous hom:
  1163    pus son nabot ocis a tort,
  1164    ffort sta be ell sia mort».
  1165    «Senyor, si aquest es cremat,
  1166    axi serets vos enganat,
  1167    e no u volriets aver fet
  1168    per tot quant Deus vos ha donet
  1169    E crets me e no l’ociats,
  1170    per ço que no us en penidats.
  1171    E no creats vostra muyller,
  1172    axi com Ypocras, qui·n mori:
  1173    car si us farets vos atressi.
  1174    De altres coses la cregats,
  1175    perque loar vos en puscats».
  1176    Dix ell: «No le·n creure pas,
  1177    que mal ne pres a Ypocras».
  1178    Al vespre, cant fo post lo sol,
  1179    la dona si mena gran dol
  1180    e dix: «Senyer, axi us en pendra
  1181    con a l’emperador Octovia».
  1182    «Con ne pres a l’emperador?».
  1183    «Jo us o dire, monsenyor».

Eximpli de la moneda emblada de la torra por lo savi prodich

  1184    Octovia l’emperador
  1185    avia molt gran trezor;
  1186    a un savi lo comana,
  1187    qui·l tingues en sa garda.
  1188    L’emperador dos savis te,
  1189    ab qui·s conseyla de tota re;
  1190    e la un es fort scars,
  1191    e l’altre es prous e largas,
  1192    e tot quant ell pot ganyar
  1193    ho dona en beure e menjar.
  1194    A l’altre savi ten tinent,
  1195    fo conlanat tot l’ergent;
  1196    l’altra savi ha despes
  1197    tot quant ha e no ha res;
  1198    dix a son fiyll. «D’aquell trezor
  1199    del senyor emperador,
  1200    si n’avem, no li noura gayre,
  1201    cuydara o aja fet layra».
  1202    «Monsenyer, si era sabut?».
  1203    «Mon fiyll, no sera conegut:
  1204    sol una pere ne traurem,
  1205    e apres tomar le y em;
  1206    e com de l’aver assats aurem,
  1207    nostra manera hi tindrem,
  1208    car per res no·s conexera».
  1209    E van se·n tots d’emagats,
  1210    axi com s’o an pensats,
  1211    e prenen assats de l’aver
  1212    e despenen lo volenters.
  1213    Lo savi a qui es comenat
  1214    es dins en la tor muntat,
  1215    e coneix be per veritat
  1216    que de l’aver era levat:
  1217    e de aço no parlet res;
  1218    mas una gran caldera pres
  1219    e del visch assats layns mes,
  1220    tant que tot hom retingues,
  1221    qui de l’aver levar volgues.
  1222    E l’altre ach l’aver despes
  1223    e diu que tomar hi a;
  1224    e la muller li conseyla
  1225    que per res no o fassa:
  1226    «Que si res vos sdevenia,
  1227    jamay alegra no seria!
  1228    E no y anets per nuyla res,
  1229    fflixem nos ab poca res!».
  1230    «Dona», dix ell, «no·m n’estare,
  1231    ans, vos dich que y anire».
  1232    A la tor se·n son anats,
  1233    e lo pair’es primer intrats,
  1234    layns en la caldera dona,
  1235    per cert ell no n’axira;
  1236    e ha son fiyll apeylat,
  1237    dix li que li tolgues lo cap:
  1238    «Pare», dix ell, «yo no u fare,
  1239    car, si yo pux, vos en traure».
  1240    «Ffiyll», dix ell, «no poras,
  1241    ans, per ventura hic cauras:
  1242    mes val que·m tolgues lo cap,
  1243    que si era justiciat;
  1244    car si yo era coneguts,
  1245    tots vosaltres serets perduts:
  1246    e val ne mes certanaments,
  1247    que envergonyir los parents!».
  1248    Lo ffiyll li ha lo cap taylat
  1249    e a casa se n’es tomat.
  1250    L’altra savi venc a la tor
  1251    per regardar aquell tresor.
  1252    En la caldera ha trobat
  1253    lo cors qui era menys de cap
  1254    e no·l conech. A·s perpensat
  1255    per la vila fos rossegat;
  1256    los parents qui·l veuran tirar
  1257    no poran star de plorar:
  1258    e ceyll qui ploras ni·s plangues,
  1259    sempre que hom lo preses.
  1260    Lo cors per la vila tiraren,
  1261    denant la casa lo passaren:
  1262    la fiyla e la muyler
  1263    materen mans per dol a fer.
  1264    Lo fiyll cant ho hac oyt,
  1265    ab lo coltell ell s’es farit
  1266    e es se fortment nafrat.
  1267    E los saigs hi son intrats,
  1268    dien los: «Perque plorats?».
  1269    «Senyer, mon flyll que s’es naffrats».
  1270    Per que tuyt foren scapats.
  1271    «Diats, senyer, si es ver
  1272    que agues creguda sa muller.
  1273    Car, si creguda la agues,
  1274    no agre preses los diners:
  1275    no la volch creure verament
  1276    e per so mori malament.
  1277    E com son fiyll li tolc lo cap
  1278    be degra esser iusticiat.
  1279    Ha, senyer, com se poch sofrir
  1280    que·l fill volgues lo payre ocir,
  1281    ne com li·n venc voluntat
  1282    que·l payre fos per lo flyll scapsat?
  1283    Senyer, yo us vull pregar
  1284    que d’aço us vullats gardar,
  1285    que no us metats a tal perill,
  1286    com feu aquest qui ocis son fill.
  1287    E si vos a mi no creets,
  1288    certes en tal mort morrets:
  1289    que no us ocia lo desleyal,
  1290    mas vos vivits coma leyal».
  1291    «Dona, no me·n pendra axi:
  1292    ffer l’e rossegar pel mayti!».
  1293    «Senyer, Deus vos ho meta al cor
  1294    que el muyra a gran dolor!».
  1295    Mayti·s leva l’emperador
  1296    e foren aqui sos servidors;
  1297    e dix los: «En veritat
  1298    vull mon fiyll sia tirassat».
  1299    Lentules vench be abrivat.
  1300    A l’emperador es intrat,
  1301    saluda lo deliurament,
  1302    e l’emperador no li ret:
  1303    «Senyor, perque no saludats?».
  1304    «Senyer, vos m’avets enganats
  1305    de mon fill que us comene,
  1306    c’ara veig que perdut l’e:
  1307    e pus que axi l’he perduts,
  1308    vosaltres aurets los caps perduts!».
  1309    «Senyer, be veig veritat es:
  1310    axi us en pendra com al burges,
  1311    qui fortment fo aontat
  1312    con crech sa muyler de viltat».
  1313    «Doncs, com li pres al burges?».
  1314    «Senyer, dir o ay volenters,
  1315    ab que sia restaurats
  1316    vostra fiyll, tro u aja comptats:
  1317    savi sots e gint apres,
  1318    conexerets qual valra mes».
  1319    E dix: «Plau ma sia stort,
  1320    tro aja oyt vostra acort».

Eximpli del rich veyll e de la muyler jova

  1321    En sta vila hac un burges,
  1322    qui era hom ric de grans afers.
  1323    Veyll era, molts dies avia,
  1324    e pres per muyller una nina.
  1325    Aquesta no u poch soferir,
  1326    drut feu, no se·n poc abstenir.
  1327    E una nit que plohia
  1328    e fort scura nit fazia
  1329    a son amich envia a dir
  1330    que vengues senes faylir,
  1331    que la nuyt era fort scura
  1332    e ella axiria defora,
  1333    sempre que·l marit fos colgat,
  1334    pus que·l seny agues tocat.
  1335    En Roma era acostumat
  1336    que no era null hom nat,
  1337    pus lo seny sonat agues,
  1338    si hom defora lo prengues,
  1339    que la vila ell no corregues,
  1340    axi com costuma era,
  1341    e per precs no storcera.
  1342    Lo burges al lit se gita,
  1343    e la dona se despuyla.
  1344    E cant ell fo adormit,
  1345    remembra li de son amic.
  1346    Devert la porta se n’ana
  1347    e son amich aqui troba.
  1348    Lo marit l’en senti anar,
  1349    e sempre del lit se va levar,
  1350    e trasch lo cap al finestral
  1351    qui era sobra lo portal
  1352    e mantinent ell ha vist
  1353    la muyler ab son amich:
  1354    e conech be certament
  1355    que enganat es malament.
  1356    E a la porta devayla,
  1357    de continent ell la tanca;
  1358    e la finestra es tornat,
  1359    e vers lo drut si se n’es anat.
  1360    La dona a la porta toca,
  1361    e lo marit la desonra.
  1362    Dix ella: «Lassa! E qu’es aço?
  1363    qu’eu no he feta falio!
  1364    Mas lo ventre mi feya mal:
  1365    per que axi fora lo portal.
  1366    Monsenyer, si us play, obrits me!».
  1367    «Certes, dona n’o fare:
  1368    car yo·m cuydava verament
  1369    que stiguesseu leyalment,
  1370    e·m pensava be de vos
  1371    que fossets leyals e pros
  1372    e coneguessets la amor
  1373    que yo us avia al cor.
  1374    Er veig que m’avets enganat,
  1375    e aurets na vostra part».
  1376    «Monsenyer, per amor de Deu,
  1377    obrits me, no us sia greu;
  1378    que yo no axi per als defors,
  1379    si no pel mal que avia al cors.
  1380    Monsenyor, si sona·l seny
  1381    les gaytes me pendrien,
  1382    sere per vila correguda:
  1383    mes valria esser confonduda,
  1384    que cant mos parents o veurien,
  1385    per cert gran dolor ne aurian.
  1386    Monsenyor, obrit me!».
  1387    «Certes, dona, non fare re!».
  1388    Denant la porta ha un pou,
  1389    qui era de cert molt pregon.
  1390    Diu que layns se gitara,
  1391    e diu: «Senyer, volets que aqui entra?
  1392    Si no, al pou me trobarets
  1393    e certes jamay no·m veurets:
  1394    car mes am esser nagada,
  1395    que si era ahontada!».
  1396    «Dona, be podets nagar,
  1397    que assi vos no podets intrar».
  1398    «Ay, monsenyor, e perque no?».
  1399    «Car m’avets feta tracio».
  1400    Ara oyrets que ffara.
  1401    Prop la porta una gran pere ha,
  1402    sus al coll la ss’a levada,
  1403    denant lo pou se n’es anada:
  1404    «Senyer, pus obrir no·m volets,
  1405    layns al pou ma trobarets:
  1406    diran que vos o avets fet
  1407    e serets ne fort be destret!».
  1408    «Dona, pagat ne seria,
  1409    si aqui negada us vesia!».
  1410    E dix: «Ay, Deus, que morta son, so creu!»,
  1411    e gita la pere al pou.
  1412    Lo senyor senti la pere caser
  1413    e cuydas o dixes per ver
  1414    e crida sempre: «Deus, ajuda!».
  1415    E eylla fo a la porta venguda:
  1416    el ix defors deliurament,
  1417    eyla se n’entra mantinent,
  1418    sempre la porta ha tancada,
  1419    en la finestra es puyada.
  1420    Lo marit fo sobre lo pou
  1421    e crida la en alta veu.
  1422    Ela respon: «No, don traydor!
  1423    Aquexa era la amor
  1424    que vos tots jorns deyets,
  1425    e que tan gran amor me aviats?
  1426    En lo lit geya yo, na lassa,
  1427    e vos geyets ab la bagassa!
  1428    Ay, lassa! Be deg aver falonia
  1429    car per aytal ma cambia!
  1430    Yo so nina, ell veyll ruats!».
  1431    Dix ell: «Madona, si us plats,
  1432    obrits me, que gran goig he
  1433    per so com atrobade us he,
  1434    e veig que no sots negada:
  1435    tota la color m’ere mudada!».
  1436    «Mes o feyets per la bagassa
  1437    que vos ne avets amada:
  1438    nostre Senyor vos do aquell be
  1439    que vos volriets per me!».
  1440    «Dona, obrits me la porta!».
  1441    «Anats sercar aquexa morta,
  1442    e aquella vostra aymia
  1443    que deyts que al pou gesia!».
  1444    «Dona, si no entra aqui,
  1445    escobat sere en lo mati:
  1446    si les gardes m’ich vezen star,
  1447    diran que ych son per mal a far
  1448    e, si pendre me poran,
  1449    la vila correr me faran!».
  1450    Les gaytes venen fort tost
  1451    e prenen lo veyll en rescost,
  1452    e si an a la dona dit:
  1453    «Perque cridats? Que avets ausit?».
  1454    «A, Deus! No es a ell despler
  1455    que aquest sia putaner?
  1456    Lexa en casa sa muller
  1457    e va ab putanes geser!».
  1458    Lo burges se vol raysonar;
  1459    ella comensa a cridar,
  1460    e prega a tots los barons
  1461    que l’amenen als presons.
  1462    Dixeren les guardies:
  1463    «Anc no sabem per nuyla res
  1464    que vostra marit fes res,
  1465    si no axi com honrat burges,
  1466    savi hom e fort gint apres.
  1467    Encara no ha lo seny caylat:
  1468    obrits li, sia li perdonat,
  1469    car es la primera vagada,
  1470    just es li sia perdonada!».
  1471    Respos ella e dix: «Certes
  1472    vos acusats ne serets,
  1473    car la costuma trencats;
  1474    yo u dire a l’emperador
  1475    que vos aminvats sa honor,
  1476    qu’ell vol los mals castigar
  1477    e vos o volets celar!».
  1478    Ells no o gosaren mudar,
  1479    a les presons lo van menar.
  1480    Al mayti dien tuyt: «Que es?».
  1481    «Aytal burges an anit pres;
  1482    corre la vila mantinent:
  1483    e vege ho tota la gent,
  1484    que·ls savis e homens honrats
  1485    per so no sien perjurats.
  1486    E, per Deu, be sercava mal,
  1487    car ell avia muyller tal!
  1488    Que se·n degra tenir pagats,
  1489    ans que en tal fet agues arrat.
  1490    E molt hom blasma sa muller:
  1491    ara gardats que se·n deu fer!».
  1492    E dien tuyt: «Sta fort be
  1493    que la vila ell corregue!».
  1494    Lo burges si vol parlar,
  1495    e no·l volen scoltar.
  1496    Per que an fortment arrat
  1497    ceylls qui lo juy an donat:
  1498    perque·s deu saber la veritat
  1499    ans que lo juy sia donat.
  1500    E fassa lo senyor so que deu,
  1501    car cosa es qui plau a Deu.
  1502    «Senyor, aquest fo a tort jutgat».
  1503    Dix l’emperayre: «Es veritat,
  1504    be degra hom saber
  1505    qual era ella ni si era ver».
  1506    «Senyor, vos deyts veritats!
  1507    Perque ell fo foyl e orats,
  1508    per so com ell cregue sa muyler
  1509    que·s volgues al pou giter».
  1510    Dix l’emperador: «Mala la crech!
  1511    per so la vila correch».
  1512    «Senyor, si vostra muyller creets,
  1513    tot atrestal conseyll aurets.
  1514    E vos podets vos en gardar,
  1515    per que no vullats tant arrar:
  1516    con penedir vos en volrets,
  1517    certes vos dic que no porets».
  1518    Dix l’enperayre: «No la creure,
  1519    car malament hi errere:
  1520    que mes val creure bon conseyll,
  1521    que no venir contra aquell.
  1522    Si aquest infant mort agues,
  1523    mal conseyll agra pres».
  1524    La dona si s’a acordat,
  1525    al vespre, com la cort se part,
  1526    que pora dir a son marit,
  1527    e que l’infant sia parit:
  1528    «Senyor, vos creets qui us vol matar
  1529    e no creets qui us vol gardar,
  1530    e veig que, tot gint e asaut,
  1531    vos pendra com al senescaut».
  1532    «Com li·n pres, si Deus vos saul?».
  1533    «Dir o ay: si us gart Deus de mal!».

Eximpli del senescal, de sa muller e del rey

  1534    De Poyla era lo senescal,
  1535    e stava gint a suau.
  1536    Totes les rendes el prenia
  1537    quantes en lo regne n’avia,
  1538    e anava tot lo regnat
  1539    a trestota sa voluntat.
  1540    E lo rey nula re fasia,
  1541    si no axi com ell volia.
  1542    Lo rey fort malalt gesia,
  1543    e es infiat de tal guisa,
  1544    que null hom pensar no·s poria
  1545    que ell scapar ne posques:
  1546    car nul hom per nuyla res
  1547    li pot vaser son membra,
  1548    per que dien tuyt que morra,
  1549    e ja per res no storçra.
  1550    Un metge vench en lo regnat,
  1551    e a li dita veritat:
  1552    que certament el garira,
  1553    si·l rey creyra lo volra.
  1554    Lo rey li diu certament
  1555    que li dara de son argent,
  1556    aytant com ell ne demanes,
  1557    ab que garir lo posques.
  1558    Pa d’ordi dix c’om li donas,
  1559    e de aquell sovin menjas,
  1560    atressi begues de l’ayga,
  1561    e axi garra senes fayla.
  1562    Cant per cinq jorns o hac tengut,
  1563    lo rey fo fort dexinflat.
  1564    Lo metge li dix que agues
  1565    una fembra ab que jagues:
  1566    con hi aura jagut una nit,
  1567    lo rey sera tantost garit.
  1568    Lo rey prega lo senescal
  1569    que li sercas gint e suau,
  1570    e li menas una fembra de jovent,
  1571    e dar li a vint marchs d’ergent:
  1572    e si per vint no la atrobas,
  1573    que tro a trenta li·n donas.
  1574    Lo senescal la va sercar,
  1575    e dix: «Cert be la deig trobar».
  1576    Lo senescal vench a ssa muler
  1577    dix li: «Vos podets gasanyar breument
  1578    en sta nuyt vint marchs d’ergent
  1579    . . .
  1580    que si·ls auria altra fembra».
  1581    «Ha, senyer, e en que?».
  1582    «Certes, dona, yo us o dire:
  1583    que jagats anit ab monsenyor,
  1584    e fer vos ha molt gran honor».
  1585    «Certes, senyer, n’o fare pas
  1586    per null aver qu’el me donas!».
  1587    «Dona», dix ell, «vos cuydats
  1588    que·l rey sia del tot inflats?».
  1589    «Certes, tant ell no sera garit
  1590    que ab mi jaga en un lit.
  1591    Ay, lassa! E que pot esser
  1592    que vos cogus volets esser?
  1593    Anans fos yo al foch cremada,
  1594    ans que fer tan gran en ada!».
  1595    Dix ell: «A fer cove que y anets!».
  1596    «Monsenyor, e forsar me n’ets?
  1597    Si u fets, vos vos en penidrets
  1598    tal sayso que fer no porets
  1599    . . .
  1600    pendra conseyll qui us sia beyll».
  1601    «Dona, yo fare lo lum morrer,
  1602    que ell no us puxa conexer».
  1603    E lavors pren la per la ma,
  1604    a la cambra la se·n mena.
  1605    Lo rey feu ab ella son delit,
  1606    ab la dona que tench al lit.
  1607    Lo senescal mati se leva,
  1608    dins en la cambra se n’intra.
  1609    E lo rey, qui·l senti venir,
  1610    sempre li comensa a dir:
  1611    «Com venits aytal hora?».
  1612    «Senyer, que·m liurets la dona».
  1613    «Encara no le us liurare,
  1614    que ab elle·m deportare.
  1615    Tomats hic doncs ades
  1616    e liurar le us he volenters».
  1617    Cant un patit hac stat,
  1618    sempre ell hi es tomat:
  1619    «Senyer, la dona mi liurats».
  1620    Dix lo rey: «Be sots cuytats?
  1621    Apres un poch vos hic vendrets
  1622    e lavors le us en manerets».
  1623    E altra veu hi es venguts:
  1624    «Senyer», dix el, «si Deus vos ajuts,
  1625    aquexa dona mi liurats,
  1626    anans que sia dexelats:
  1627    car ella es de gran afer,
  1628    e per res no·m seria mester!».
  1629    Dix lo rey: «De quals gent es?».
  1630    «Senyer», dix ell, «ma muyller es».
  1631    Dix lo rey: «Es ta muyller?».
  1632    «Certes, senyer, ben es ver».
  1633    Lo rey tantost regonech la,
  1634    e fortinent se·n mereveyla
  1635    e dix: «Aquest es traydor,
  1636    mes que si avia mort son senyor!
  1637    Qui per aver ha trahit si mateix,
  1638    be·m trahiria si poxes!
  1639    Aquest traydor qui per aver
  1640    m’a liurada sa muyler:
  1641    be son yo foyll e orat
  1642    que ab ell ma son fiat!
  1643    Certes ell o comprara molt quer,
  1644    car ha trahida sa muyler!».
  1645    «Monsenyor, yo li conseyll be
  1646    que no erras per nula re,
  1647    perque n’aura dan, so·m par,
  1648    e sol no·m volch scoltar!».
  1649    «Dona, dic vos, coma traydor
  1650    lo gitare de ma honor,
  1651    e no se·n dura aur ni argent,
  1652    mas so, que vest mesquinament.
  1653    E fas li yo tanta d’onor,
  1654    per so com vos sots sa uxor:
  1655    que si no fera·l ponir,
  1656    car coma traydor deu morir.
  1657    E vos, dona, que li dixes
  1658    que aço per res no faes,
  1659    ffaes coma prous muylers,
  1660    e com l’aconseylas leyalment».

  1661    «Senyor», dix ella, «valgre mes
  1662    al senescal cregut agues
  1663    lo conseyll que la muyller li ha dat,
  1664    que ara com es deseratat?».
  1665    «Be valgra mes», dix l’emperayre,
  1666    «que ara com va a desayre;
  1667    senyor era del regnat,
  1668    e ara es traydor provat».
  1669    «Senyor, si a mi no creets
  1670    que aquests vos ociuran,
  1671    e mos amics maridar m’an,
  1672    e aure marit qui·m creura,
  1673    e ja en re no y faylira.
  1674    Ma si aquest fos tudats,
  1675    vos forets be aconseylats,
  1676    car yo vos he be mostrat
  1677    en que porets avenir
  1678    e en que porets faylir».
  1679    «Dona, yo·l fare ocir»,
  1680    dix l’emperayre, «ses faylir».
  1681    «Senyer, si o fets, loar vos n’ets;
  1682    si no, vos vos en penidrets».
  1683    Al mayti l’emperador hac son acort
  1684    e mana que son fiyll fos mort.
  1685    Melquider vench enaxi
  1686    a l’emperayre e dix li:
  1687    «Monsenyor, si a vos plau,
  1688    saludats me, no·m vullats mal».
  1689    Dix l’emperayre: «No us salut,
  1690    anans fets compte de perdut,
  1691    axi coma desleyals;
  1692    car be sots vosaltres aytals,
  1693    qui axi m’aconseylas
  1694    que mon fiyll vos comenas,
  1695    enparas lo de bona amor,
  1696    e mostras li que fos traydor.
  1697    E ma muyller, qu’es prous e leyals,
  1698    conech be que era aytals.
  1699    E car no la poc aontar,
  1700    axi com ell cuydava far,
  1701    encara que·s depeny mut,
  1702    perque no sia conegut.
  1703    Mas yo vuymes tots vos conech
  1704    e fer n’e so que fer ne dech».
  1705    Melquider dix: «Axi us pendra
  1706    con al burges qui sa muyler sagna,
  1707    si no us en volets aydar,
  1708    axi com ell qui la feu segnar».
  1709    «Con li pres?», dix l’emperayre.
  1710    «Dir o ay, que no·s trich gayre,
  1711    e per quin afer segnar la feu,
  1712    mas vostra fiyll assi tomareu,
  1713    tro que yo us aja comptada
  1714    la rao per que fo segnada.
  1715    E quant ausida la aurets,
  1716    tan savi sots, be l’antendrets».
  1717    L’emperayre dix que tomes,
  1718    tro la rayso ausida agues.

Eximpli del burges qui sagnave sa muller

  1719    En la ciutat de Roma stava
  1720    lo burges qui sa muller sagnave.
  1721    E la mayre de la muyller
  1722    era dona de gran afer,
  1723    bona e prous avia stat
  1724    e mantenguda castedat.
  1725    A l’esgleya van un mati,
  1726    e la mayra dix li axi:
  1727    «Ffiyla, com be stats?».
  1728    «Madona, be que u sapiats,
  1729    de tots bens he bastaments,
  1730    mas trestot m’o tend a nient,
  1731    e vull be certanament
  1732    anuch qui sia covinent:
  1733    car no me·n poria star,
  1734    e dich vos que mi vull cuytar».
  1735    «A, ma fiylla, e que deyts vos,
  1736    e ja avets marit tan prous!
  1737    Ma fiyla, anch en mon linatge
  1738    no fo fembra qui fes oltratge,
  1739    e si vos ara fets drut,
  1740    tostemps aurem lo cap perdut.
  1741    E per res no o fassats,
  1742    car malament hi arrats».
  1743    «Madona, no me·n pux star!».
  1744    «Ma fiyla, qui volets amar?».
  1745    «Mayre, si am cavaller,
  1746    no·m fara mas cortejer.
  1747    E si amava mercader,
  1748    no·l veuria d’un any poder.
  1749    Si hom de vila amava,
  1750    e tot jorn denant mi passava.
  1751    Conexer s’i a l’endema
  1752    perqu’eu vull amar capella».
  1753    «Ma fila, pot per res romanir?».
  1754    «Mayre, no me·n pux abstenir!».
  1755    «Ma fiyla, fets un ardit,
  1756    assejats vostra marit».
  1757    Hoc, madona, volentera
  1758    e dir vos he en qual manera.
  1759    En lo verger un pomer ha,
  1760    lo qual el molt ama
  1761    e de aquell fare foch fer,
  1762    car totes coses me sofer».
  1763    E com la missa fo cantada,
  1764    cascuna es a casa anada.
  1765    Aquesta al verger intra
  1766    e apeyla son ortola;
  1767    dix: «Lo senyer es anat casser
  1768    e no avem leya per foch a fer;
  1769    tayla est arbra assi prop,
  1770    com ell vendra, que trop bon foch».
  1771    «Certes axo n’o fare pas,
  1772    que no ych se arbre amas
  1773    mes que nul altra qui hic sia,
  1774    e ab mi se baraylaria!».
  1775    «Digats que yo·l fiu taylar».
  1776    «Ayço, dona, no m’ha que far».
  1777    «Dona la destral tu a me,
  1778    e yo mateixa taylar l’e».
  1779    Yo ço fare volenters,
  1780    e veurem que sabrets fer».
  1781    La dona pres la destral
  1782    e afanyes de son mal;
  1783    e cant deu colps hi a donats,
  1784    dix l’ortola: «Are u lexats,
  1785    que yo·l taylare ivas,
  1786    e aurets lenya assats».
  1787    L’ortola ha l’arbra taylat
  1788    e la dona a·l se·n portat.
  1789    Cant lo senyor venc de cassar
  1790    e viu al foch l’arbre cremar,
  1791    dix: «Sta lenya d’on la agues?».
  1792    «Senyer, de l’ort la porti ades,
  1793    car sabia que vos vendriets
  1794    ab gran fi et, e que us scalfariets».
  1795    «Dona·l meu arbre avets taylat
  1796    e som na fort despagat!».
  1797    «Senyer, no·m cuydave us fos greu:
  1798    perdonats, per amor de Deu!
  1799    Per amor vostra lo tayli,
  1800    perque foch trobassets aqui.
  1801    Yo, senyer, la merce de Deu,
  1802    vestida son be, o sab Deu,
  1803    per que fret no pux aver,
  1804    mas per vos fiu l’arbre tayler:
  1805    mas ara conech que vertat es
  1806    que so c’om cuyda fer per be·s
  1807    toma a mal a vagades;
  1808    per que no deu hom gardar arrades,
  1809    e som na axi be castigada
  1810    com si tota m’aviets tastada!».
  1811    «Dona, ayso vos perdo,
  1812    mas gardats vos altra sayso:
  1813    que vos tan fort no arrets,
  1814    car cert vos en penidrets!».
  1815    E cant venc a l’endema
  1816    la dona a la sgleya ana,
  1817    e troba aqui sa mayra,
  1818    demana la de son afayre:
  1819    «Ffiyla, as tu l’arbre taylat?».
  1820    «Madona, hoc en veritat;
  1821    e pregui·l que no·s trabaylas,
  1822    car so o fiu perque·s scalfas;
  1823    e ell sempre perdona mi,
  1824    con li dixi perque·l tayli».
  1825    «Ffiyla, quin es ton ardit?».
  1826    «Madona, que fare amich».
  1827    «Ma ffiyla, assage ton marit
  1828    altra vets: faras bon ardit».
  1829    «Volenter, lo assejare
  1830    e dir vos he con o fare:
  1831    ell ha fort bona lebrera
  1832    e ama la en tal manera,
  1833    que nul hom la gosa tocar,
  1834    si ab ell no·s vol baraylar.
  1835    E yo ociure la labrera,
  1836    e si m’o sofer, e que no·m fera,
  1837    be pore fer ma voluntat
  1838    car de tot lo fare pagat!».
  1839    Devert la casa se n’ana
  1840    e garda lo senyor com vendra,
  1841    e feu ensendra bon foc,
  1842    e es se asseguda de prop,
  1843    una palissa s’a vestida
  1844    tota d’esquirols e d’erminis.
  1845    E lo burges vench de cassar.
  1846    Los cans se venen scalfar;
  1847    la labrera a ella se acosta,
  1848    sobra la palissa se santa:
  1849    la lebrera era muylada,
  1850    tota la palissa li ha solada.
  1851    E la dona com o vi,
  1852    tot lo cor li stremi,
  1853    pres un coltel d’un servecial
  1854    per mig lo pits li dona tal,
  1855    que anch d’aqui levar no·s poch,
  1856    que morta li stech de prop.
  1857    Lo burges viu la labrera morir
  1858    e comensa sempra a dir:
  1859    «Certes, dona, mal o faes
  1860    com la labrera ocies,
  1861    car aquella amava mes
  1862    que alguna que yo agues;
  1863    per cert vos dic que pesa·m fort,
  1864    mes que si·l caval aguessets mort;
  1865    tan bona no·n trobare pas,
  1866    yo trobare cavall ivas».
  1867    «Senyer, vejats com m’a adobada
  1868    aquesta palissa tant honrada?
  1869    De vos dien, per veritats,
  1870    que ’n totes guises me amats:
  1871    e per so porian dir
  1872    que yo afoyll tot mon vestir,
  1873    qui val molt gran riquesa
  1874    e que lo affoyll per ma peguea.
  1875    pus vos me tenits honrada,
  1876    no deig esser mal ensenyada,
  1877    que agues morta la labrera,
  1878    si sabes tan corall vos era!
  1879    mas yo no·n sabia re,
  1880    car anch cassar no ane!».
  1881    «Dona, l’arbre mi taylas,
  1882    apres la lebrera matas,
  1883    grans desplers me avets fets:
  1884    si us play, ja no us hi tomets!».
  1885    «Senyer, ans prech Deus que m’ocia,
  1886    si fas res que pesar vos sia.
  1887    Monsenyor, si a vos plats,
  1888    aquesta vets mi perdonats!».
  1889    Dix lo burges: «Plau me assats;
  1890    d’aqui avant vos hi gardats».
  1891    Al mayti, com fo dia clar,
  1892    la dona ana missa scoltar.
  1893    Sa mayra aqui troba,
  1894    e tantost ella li demana:
  1895    «As morta la lebrera, ma fiyla?».
  1896    «Mayre, hoc, senes faylir.
  1897    «Ma fiyla, fo greu al senyor?».
  1898    «Hoc! Mas yo·l tomi en amor,
  1899    e vuymes no me·n cal duptar,
  1900    car abrivadament pux amar!».
  1901    «Ma flyla, prech te que no u fasses:
  1902    tem que enganada no·n vages!».
  1903    «Mayre, d’aço no us creure,
  1904    que no pot romandre per re».
  1905    «Ma fiyla, no sies orada,
  1906    assage l’altra vagada!».
  1907    «Madona, plau me assats,
  1908    e fare so que us vullats.
  1909    Dema es festa de Nadal,
  1910    assejar l’e per cominal».
  1911    Lo burges es hom ensenyats,
  1912    e ha molts ciutadans convidats,
  1913    chavalers e homens honrats.
  1914    Cant a taula foren seguts
  1915    e los menjars foren venguts,
  1916    la dona al cap de taula assech
  1917    e les claus ab les tovayles liguet;
  1918    e puys leva·s deliurament,
  1919    vessa·ls menjars sobra la gent.
  1920    Dix lo burges: «Perque us levas?».
  1921    «Senyer, per so que us aportas
  1922    aquell vostra coltell taular,
  1923    de que us solets tant altar».
  1924    «Dona, los menjars avets vessats!».
  1925    «Senyer, vejats per caritat
  1926    les tovayles que·s son lassades
  1927    ab aquestes claus malfadades:
  1928    senyer, be podets veser
  1929    que yo no he poscut alra fer!».
  1930    E ell mes mans per alegrar
  1931    e·ls convidants asolassar;
  1932    e mentre ell los tench a solas
  1933    ffeu adobar altres rnenjars,
  1934    que menjassen los ciutadans
  1935    e que·s tinguessen per pegats
  1936    del burges e de ses bontats:
  1937    mas no y ac algun tan privat,
  1938    qui conegues que fos irat.
  1939    Al vespre, com foren partits,
  1940    gita·s la dona ab son marits,
  1941    e lo burges no feu semblant
  1942    que agues ab si mal talant.
  1943    Al mayti ela s’es levada;
  1944    el li dix: «E que volets far?».
  1945    «Senyer, a la sgleya vull anar».
  1946    «No farets, obs vos avets a ssegnar;
  1947    car esta es la mylor segnia
  1948    qui en tot l’any, per cert sia,
  1949    e yo fer vos he segnar:
  1950    obs o avets, segons que·m par».
  1951    «Senyer», dix ella, »may no·m segne
  1952    e per ma fe no·m segnare!».
  1953    «Dona, car no us sots segnada,
  1954    vos es la sanch fort engruxada.
  1955    E perque no us feyets segnar?
  1956    Ara us poria profitar.
  1957    Perque si deu pendre conseyll
  1958    al mal anans que sia veyll,
  1959    que si·l lexava hom puyar,
  1960    no s’i poria conseyll dar.
  1961    Com taylas l’arbra del verger
  1962    la vostra sanc se va mescler;
  1963    e com vos en penedis,
  1964    cuydem que·l mal de vos partis.
  1965    E com ocies la labrera,
  1966    la vostra sanc no era clara;
  1967    e cuydem que us spessas,
  1968    e per aço no y mis les mans.
  1969    Ir, com avia convidants
  1970    tots los menjars foren vessats;
  1971    lavors, sobra la vostra sanch
  1972    que si spassas de vuy anant,
  1973    james si pogra conseyll dar,
  1974    e pogra si massa trigar:
  1975    per que val mes siats segnada,
  1976    que si del tot erets ahontada».
  1977    E prop lo foch la feu seer
  1978    e puys feu venir lo barber:
  1979    «Senyer, ma muyler me segnats».
  1980    Dix ella: «Senyer, no fassats,
  1981    que no son vesada de segnar».
  1982    Dix ell: «Yo us hi vuyll avesar».
  1983    De dos brasses la feu segnar,
  1984    mereveyla fo com poc scapar;
  1985    tanta sanch li n’ha feta axir,
  1986    qu’ela no pot mot sonar ni dir:
  1987    e puys el l’a fort be pensada,
  1988    axi com fembra qu’es segnada.
  1989    «Dona, la mala sanc n’es axida
  1990    e creu que serets tost garida;
  1991    e si us toma la malaltia,
  1992    yo mateix vos segnaria,
  1993    car be conec on vos sta
  1994    aquella sanc que mal vos fa,
  1995    que no le us lexare puyar,
  1996    car massa mi cuyde tardar».
  1997    La dona a ssa mara envia
  1998    que venga, que mal li va.
  1999    La mayra la vench veser
  2000    e a penes li pot parler:
  2001    «Ma flyla, e vos amarets?».
  2002    «Madona, no me·n parlets!».
  2003    «Ma flyla, porets vos en lexar?».
  2004    «Madona, lexats me star
  2005    e no me·n parlets en re,
  2006    que jamay cura no n’aure!».
  2007    «Ffiyla, a Deu sia grahit
  2008    con vos segna vostra marit!».
  2009    A sos amics o van comptar,
  2010    comensen fort a manassar
  2011    al marit qui la feu segnar,
  2012    e que o comprara molt car.
  2013    Dix la mayra: «No sia parlat,
  2014    tro sapiats la veritat;
  2015    que so que·l marit ha fet,
  2016    ell ho a fet ab molt bon dret:
  2017    car, si no la fes segnar,
  2018    ella vos volia ontar;
  2019    e dix que per mi no·s n’estaria,
  2020    ans, dix que aymador ffaria».
  2021    Dixeren tots: «Fort be sta
  2022    de la sanc que perduda ha!

  2023    «Diats, senyer», dix Melquider,
  2024    «no valc mes com la feu sagner,
  2025    que si fos cogus provat?».
  2026    Dix l’emperayre: «Hoc en veritat,
  2027    car massa avia tardat;
  2028    com lo arbre li ac taylat,
  2029    la devia segnar verament
  2030    e no·n fora tengut per pech».
  2031    «Senyer, vos diets veritat;
  2032    perque no us vullats tardar
  2033    de vostra muyller a segnar,
  2034    que, vostra fiyll vos vol aucir:
  2035    be us assage, per ver a dir.
  2036    Si no la fets ara segnar,
  2037    be us hi poriets tardar;
  2038    mas vos, senyer, no u conexets,
  2039    anaxi com feu lo burges,
  2040    e pendra us ne axi hivas
  2041    com feu a ell, si no us gardats;
  2042    vostra fiyll, no vullats ocir,
  2043    si no, axi us pendra ses mentir».
  2044    Dix l’emperayre: «No morra,
  2045    anans, vos dich que ell viura;
  2046    be enten que ella me assage:
  2047    per que d’ayço poder no aja!».
  2048    Cant a la dona ho an comptat
  2049    que l’infant es scapat,
  2050    tal ira se·n dona al cor,
  2051    que per un poc sempre no mor.
  2052    Denant l’emperayre plora,
  2053    e dix que axi li·n pendra
  2054    com feu a un emperador,
  2055    qui cobejava fort tresor.
  2056    «Com li pres? Ara·m diats».
  2057    «Senyer, plau me o sapiats».

De l’emperador que per tresor aver desfeu la obra de Virgili 

  2058    En sta vila hac un prohom,
  2059    Virgili lo apeylava hom,
  2060    e sabia d’encantaments
  2061    mes que nul hom qui anc nasques.
  2062    En sta vila feu gran be,
  2063    mas l’emperador lo desfe
  2064    per cobina de tresor;
  2065    e puys mori a gran dolor.
  2066    Virgili enses un foch en sta vila,
  2067    qui cremava nuyt e dia,
  2068    e nuyll hom lenya no y portava;
  2069    e lo foch sol no minuave,
  2070    ans, feya a tuyt gran be,
  2071    que s’i calfava molta gent.
  2072    E ceylls qui lenya no avian,
  2073    en aquell loch cuynar fazian.
  2074    Una torra li feu de prop
  2075    e un hom qui gardave·l foch;
  2076    l’om era de coura tregitat,
  2077    tenia en la ma un arch parat;
  2078    l’arch e la sayeta eixament
  2079    era de coure verament.
  2080    E al coll tenia un scrit,
  2081    e deya axi com vos dich:
  2082    ‘Qui·m farria, yo tiraria
  2083    e lo foch apagaria’.
  2084    Homens li passavan de prop
  2085    qui miraven aquel bel foch.
  2086    Ab aquests stava un foll,
  2087    qui legi lo scrit del coll;
  2088    com lo scrit hac legit
  2089    si ha als compayons dit:
  2090    «Vosaltres volets que·l fira?
  2091    E vejam si·l pendra ira!
  2092    Yo li dare ab una pera,
  2093    e apres veurem que fara».
  2094    Aquell li dona un gran colp
  2095    e ell tira en mig del foch,
  2096    si que tot lo foch apaga,
  2097    que anch puxes sol no crema.
  2098    Ara es lo foc apagat
  2099    e aquell no y ha res guanyat.
  2100    L’emperador li ha perdonat,
  2101    qui degra esser justiciat.
  2102    Altra cosa major soferi,
  2103    per que l’emperador mori.
  2104    Nul hom no sap tan bona ayna
  2105    con feu Virgili en esta vila,
  2106    cant ell basti el mirador,
  2107    que derrocha l’emperador.
  2108    Dins un marbre mes un mirayll,
  2109    qui era pus beyll que crestaiyll,
  2110    e de sobra un pilar
  2111    quatre colones hi feu far,
  2112    en que·l mirador pogues star.
  2113    Cascun mayti tot li major
  2114    venien al mirador
  2115    e, si null hom fos intrat,
  2116    en Roma e en lo termenat,
  2117    e aqui volia mal fer,
  2118    sempre o poden en lo mirayll veser:
  2119    e conexen ho be al mirayll
  2120    quin home es, ni de cal tayll,
  2121    ne que vest, ne que porta ab si,
  2122    ne on va, ne per qual cami.
  2123    E tantost tremeten hi,
  2124    e troben o tot anaxi
  2125    con ells an vist en lo myrall,
  2126    que be es aquest, de tal tayll.
  2127    Prenen lo, diga veritat,
  2128    troben que es certanitat;
  2129    de tots aquells que prenien,
  2130    sempre justicia ne feyen.
  2131    Lo rey de Poyla avia homens grans
  2132    qui per Roma anavan robans.
  2133    Perdia gents de sa honor,
  2134    per aquell tan bell mirador,
  2135    e dix que y pora fer
  2136    que ell lo puxa derroquer,
  2137    e tot hom qui aydar li puxa,
  2138    dara de l’aur mentre que·n vulla.
  2139    Tres macips se van acordan
  2140    e dien que·l derrocaran,
  2141    e que lo rey los bast d’aver,
  2142    aytant com n’auran mester.
  2143    E diu lo rey que o fara,
  2144    e aur fretura no·ls fara.
  2145    Tantost tres caxes fan fer,
  2146    e fan les omplir de aver.
  2147    Prop Roma les an portades,
  2148    e aqui les an amagades,
  2149    cascuna meten en son logar.
  2150    E lo mayti, cant dia par,
  2151    denant l’emparador son intrats
  2152    e tan gint l’an saludats.
  2153    E dix los: «Que volets fer?».
  2154    «Senyor, devinam e trobam aver,
  2155    e en sta vostra ciutat
  2156    ha molt gran aver amagat:
  2157    e trobar l’em si o volets,
  2158    e que bona part nos en donets».
  2159    Dix l’emperayre: «Volenters
  2160    vos en dare, si n’atrobes,
  2161    de aycel que trobar puxats:
  2162    e ja no·n serets enganats».
  2163    «E nos lo sabrem be trobar,
  2164    ab que ab vos nos puxam fiar».
  2165    Dix l’emperador: «Si farets
  2166    e ab mi veritat atrobarets».
  2167    «Senyor, com vendra lo dia clar,
  2168    vos veurets que sabrem far».
  2169    Dix la un: «Yo he lo aver trobat
  2170    en lo loch on l’an amagat».
  2171    Tantost vench a l’emperador
  2172    e dix li: «Senyer, si·m seguits,
  2173    que yo he somiat anits
  2174    que prop, no molt luny d’essi
  2175    atrobarem de bon aur fi».
  2176    Dix l’emperador: «Volenters».
  2177    Ara van veure lo avers,
  2178    per saber si es veritat
  2179    so que aquest ha somiat.
  2180    Devert aquell loch se n’ana,
  2181    on la sua caxa amaga,
  2182    e dix: «Ayci fets ben cavar,
  2183    que aver hic devem trobar».
  2184    Aqui caven de gran poder,
  2185    troben la caxa ab l’aver.
  2186    L’emperador fo fort pagat
  2187    de l’aver que an trobat
  2188    e diu que be es veritat
  2189    tot so que aquests an comtat.
  2190    E com venc l’endema
  2191    l’altra diu que somiat ha
  2192    e diu que trobara aver,
  2193    e mostrar ho ha be per ver.
  2194    Prega l’emperador que y anes,
  2195    e que l’aver traure faes.
  2196    Dix l’emperador: «Plau ma assats,
  2197    e vejats si es veritats».
  2198    E lo macip se n’es anat
  2199    la on l’aver ha amagat;
  2200    a los dit: «Cavats be ayci,
  2201    e trobarets l’aver aqui».
  2202    E comensaren a cavar
  2203    e tantost van l’aver trobar.
  2204    Dix l’emperayre: «Be son fornit,
  2205    car a tot mon temps sere ben rich».
  2206    Con vench l’altra mayti
  2207    l’altra dix atressi
  2208    que aver ha somiat,
  2209    la on l’avia amagat.
  2210    Aqui an cavat exament,
  2211    e troban l’aver mantinent.
  2212    Gran gog ac l’emperador
  2213    e diu que aquest es lo tresor
  2214    qui es en Roma amagat
  2215    e que val mes que un regnat.
  2216    E com vench l’altra dia,
  2217    els s’acordaran a gran falcia
  2218    e dien a l’emperador
  2219    que ells saben molt tresor;
  2220    si nul hom l’en pogues trer
  2221    ni per res lo pogues aver,
  2222    mas no es en tal logar,
  2223    que hom ho deya assayar.
  2224    «E on es?», dix l’emperador.
  2225    «dessots lo peu del mirador
  2226    tant aver hi a, so sapyats,
  2227    que no lo portarien mil bastays!».
  2228    L’emperador dix que hom hi anas,
  2229    e que l’aver hom ne gitas
  2230    dejus lo peu del mirador,
  2231    e que l’apuntalen de rador,
  2232    e garden com lo poran traure,
  2233    e que·l pilar no posques caure.
  2234    «Senyer, no n’axira per ver,
  2235    si volets que·l puxam caver».
  2236    «Si vull be!», dix l’emperador,
  2237    «per so que ajam lo tresor».
  2238    Dejus lo pilar fa cavar,
  2239    e feu lo fort stalonar.
  2240    E com lo sol fo colgats,
  2241    lo pilar fo del tot taylats.
  2242    En la nuyt, cant son adormits,
  2243    vengueren los tres macips
  2244    e meten foc al bastiment,
  2245    caen les voltes exament.
  2246    E cant ho agren be cramats,
  2247    tantost ells se·n son anats.
  2248    Al rey de Poyla son tornats,
  2249    e tot lo fayt li an comptats,
  2250    e com lo pilar es cauts
  2251    e ells com s’i son venguts.
  2252    Lo rey es stat fort pagats
  2253    de ço que li an comptats.
  2254    Lo mayti, com fo dia clar,
  2255    los de Roma venen mirar
  2256    lo pilar, en que·s solen mirar,
  2257    e viren lo del tot casut.
  2258    Entre ells gran dol s’es mogut
  2259    e dien: «Qui ha cremat lo mirador?».
  2260    Dix la un a l’altra: «L’emperador!
  2261    Car tres macips li an comptat
  2262    que dejus avia tresor amagat,
  2263    e per cobina del trezor
  2264    ha fet cremar lo mirador.
  2265    Ara d’uymes cascun pora
  2266    fer tant de mal com se volra,
  2267    que no·s veura en lo mirador
  2268    qui fara mal en la honor.
  2269    Mas l’emperador, qui tant ha cobejat
  2270    trezor, perque no li n’es dat?
  2271    Aur pendrem et si·l fondrem
  2272    e molt a beure li·n darem,
  2273    tant entro que sia mort,
  2274    cor ell noss a feyt gran tort!».
  2275    Tots los altres mouen un crit
  2276    e disen totz: «Ben havets dit:
  2277    del aur fonets, si que ell ho vi».
  2278    E an Ili dit tot enayxi:
  2279    «Aur quesist e aur auras,
  2280    aur te darem et ab aur moras!».
  2281    L’aur prenen e si·l foneren
  2282    e assats a beure li·n donen,
  2283    tant tro que fo mort,
  2284    car los avia fet gran tort.
  2285    Ara es mort l’emperador,
  2286    per cobina de tresor.

  2287    «Senyer», dix ella, «no valgra mes
  2288    a l’emperador que penses
  2289    que assats avia tresor,
  2290    que com crema lo mirador?».
  2291    Dix l’emperador: «El volia
  2292    la riqueza que mal queria;
  2293    e pus aver amava tant,
  2294    mes val sia mort ab aytant».
  2295    «Senyer, si vos no creets mi,
  2296    vos morrets tot anaxi,
  2297    car pus vos parlen del traydor,
  2298    mes vos plauria del trezor:
  2299    car, pus vos creets leusengers,
  2300    axi·ls storgriets per diners,
  2301    e si vos a mi no creets,
  2302    per cert aytal mort farets!».
  2303    «Certes, dona, si creure be:
  2304    lo mayti ociure·l fare».
  2305    «Certes, senyer, vos no u farets,
  2306    que aquells legoters creurets».
  2307    «Dona, d’uymay no·ls creure,
  2308    car be veig que errat hi el».
  2309    «Senyer, a Deu sia grahit,
  2310    si es ver so que avets dit!».
  2311    Al mayti mana l’emperador
  2312    que son fiyl moris a dolor.
  2313    A l’emperador ve Cato,
  2314    e parla coma prous baro:
  2315    «Senyer, yo vench a vos, si us plats,
  2316    car vey que fort sots enganats,
  2317    car axi us pendra, so say,
  2318    con al mercader de son papagay».
  2319    «Con li pres al mercader?».
  2320    «Senyer, yo us en dire lo ver,
  2321    ab que vostra fiyll torn ayci
  2322    e que stia denant mi
  2323    e justiciar no·l fassats,
  2324    tro aço oyt ajats.
  2325    E si vos de aço·m creets,
  2326    certes en res no y errerets;
  2327    e si no·m crets exament,
  2328    errar hi ets fort malament».
  2329    Dix l’emperador: «Que us en creure
  2330    e l’infant venir fare,
  2331    e no sera justiciat,
  2332    tro que vos o ajats comptat».

Eximpli del papagay

  2333    Lo mercader fo de sta vila,
  2334    un fort beyll papagay avia,
  2335    lo mylor que hanc hom ves
  2336    res no era qu’el no dixes.
  2337    Tot hom qui en la casa entrava
  2338    per son nom lo apeylava,
  2339    pus oyt l’agues nomenar.
  2340    E sabia be devinar
  2341    e no·l podien enganar.
  2342    La muyller del mercader
  2343    avia fort avol mester,
  2344    car so feya volentera
  2345    les hores que·l marit no y era.
  2346    Lo papagay be u conexia,
  2347    e al senyor tot o disia.
  2348    Lo mercader ira se·n dona,
  2349    e la muyler ne manassa.
  2350    La dona mou gran trabayll
  2351    d’esso que diu lo papagay,
  2352    e pensa com lo fass’aucyr,
  2353    e ella no·n fos en raptir,
  2354    e puys a ssa guisa faria,
  2355    e lo marit res no·n sabria.
  2356    «A Deus! Que pore far ni dir
  2357    que a mon marit lo ffassa ocir?».
  2358    Ara us dire en qual manera
  2359    l’assaja. Com son marit no y era,
  2360    eylla envia per son amich
  2361    e que vengues aquella nit,
  2362    que del papagay no·s tembra,
  2363    car ella lo assejara.
  2364    E dire us com lo asseja.
  2365    Tot lo terrat forada,
  2366    pres una massa ab que pica
  2367    sobra·l terrat, parque trona,
  2368    e pe·ls forats gita candeles cremants,
  2369    e aparech que fos foc e lamps;
  2370    puys gita ayga pe·l terrat.
  2371    Lo papagay es tot muylat
  2372    e cuyda·s certanament
  2373    que plogues fort regeument;
  2374    lo papagay no·s pensa pas
  2375    que la dona axi l’enganas.
  2376    En aço la dona l’amich raques,
  2377    e·l papagay fort be o conech.
  2378    E com vench l’altra dia
  2379    lo senyor vench a la vila.
  2380    E com ell per la casa intra,
  2381    lo papagay no li parla.
  2382    «E qu’es, amich, que no parlats?».
  2383    «No, senyer, que fort suy irats;
  2384    que En Gm hic es intrats
  2385    e ab la dona ha jugats;
  2386    abduy jahen tota la nuyt.
  2387    Anit que tan fortment plohia,
  2388    e mi ajudar no volia:
  2389    e anch a mi no ha aydat.
  2390    Ay las, tan fort son banyat!».
  2391    «Amich, e que avets aut?
  2392    que anit no ha plogut!».
  2393    «Senyer, e com o podets dir,
  2394    que yo ayci cuydi morir?
  2395    E plovia, e tronava:
  2396    paria la terra se n’intrava!».
  2397    La dona, cant ho ac ausit,
  2398    plora e gita un gran crit:
  2399    «Ay, na lassa desastruga!
  2400    A tan mal juy son venguda,
  2401    car per mantides a dir
  2402    he poscut tant de mal sofrir!
  2403    Ell es del tot cregut,
  2404    diu que anit ha tant plogut;
  2405    pero be·s sab la veritat
  2406    si a plogut o sere es stat.
  2407    Si no mor sta vagada,
  2408    nul temps yo sere pagada!
  2409    Car d’uymay podets conexer
  2410    si ment ell, o si diu ver.
  2411    Auceyll te hom per alegrar,
  2412    mas no per traball a donar.
  2413    Senyer, muyre lo papagay,
  2414    qui·ns hic dona tan gran trabayll,
  2415    e pus serets alegra e pagat
  2416    e viurets com hom honrat.
  2417    Car vos stavets leyalment,
  2418    e senes trabayll exament;
  2419    apres que ych fo lo papagay
  2420    anch no aguem si no trabayll:
  2421    mes val star ab alagransa,
  2422    que soffarir mal ni pesansa».
  2423    Dix ell: «Veritat es,
  2424    per cert yo l’ociure ades».
  2425    Lo mercader lo papagay ha mort
  2426    e no y feu ges bon acort,
  2427    no u volgra aver fet per nul tresor.
  2428    Coneix e diu que es traydor;
  2429    de la terra s’es axit:
  2430    ans que null hom li aja res dit
  2431    que ell fos traydor provat,
  2432    mes val jaquir tot lo regnat.

  2433    Catho ac dit a l’emperayre:
  2434    «Diats me, senyer de bon ayre,
  2435    no valgra mes al mercader
  2436    que ell se acordas primer,
  2437    ans que ocies lo papagay,
  2438    que ara com ha gran traball?».
  2439    Dix l’emperador: «Per veritat,
  2440    assats n’a gasardo trobat
  2441    lo papagay, qui li gardava,
  2442    la muyler e tota sa maynada:
  2443    sta fort be en veritat
  2444    qu’el ne sia be enganat».
  2445    «Senyor, vos de so creets mi,
  2446    car enganat sots atressi,
  2447    si vos creets vostra muyler,
  2448    axi com feu lo mercader.
  2449    Per que vos no o fassats
  2450    e vostra fiyll restaurats,
  2451    que ’n breu aurets certanitat,
  2452    si so que deym es veritat,
  2453    si la dona diu leyaltat,
  2454    perque dege esser justiciat.
  2455    E si·l ffiyll se vol scondir,
  2456    certes, senyor, no deu morir».
  2457    Dix l’emperador: «Veritat es;
  2458    e dich vos que stort l’avets».
  2459    La dona fortment plora
  2460    cant ou que l’infant es stort;
  2461    penses que pora dir ni far
  2462    que·ls set savis fes matar:
  2463    si los savis son scapsats,
  2464    aquell tantost sera tudats.
  2465    E dix: «Senyor, axi us es pres
  2466    con a l’emperador Herodes».
  2467    Dix l’emperador: «Com li pres?».
  2468    «Senyer, eu vos dire lo vers».

Dels set savis

  2469    L’emperador fo de sta vila
  2470    e set savis ab si tenia;
  2471    e no fera nuyla res
  2472    que a ells conseyll no demanes.
  2473    Aquests staven en la cort
  2474    e agren tots set acort,
  2475    e pensen que poran far
  2476    que aur puxen aplagar.
  2477    E dix la un: «Si nos volem,
  2478    molt gran tresor ajustarem
  2479    dir vos he com o porem far:
  2480    que vullam sompnis arrenar.
  2481    E ceylls qui a nos vendran
  2482    e lur sompni saber volran
  2483    . . .
  2484    e aport un basant d’ergent,
  2485    dir le y em certanament
  2486    . . .
  2487    e tot l’aver que portaran
  2488    entre tots se partira;
  2489    e pus a un aurem dita veritat,
  2490    tuyt hi vendran de voluntat».
  2491    E los altres tantost an dit
  2492    que aquell ha dit bon ardit.
  2493    Ara son los savis acordats
  2494    e los sompnis an arrenats,
  2495    e tots ceylls qui hi son anats
  2496    dien: «Tan be o an dictat,
  2497    molt ma poria mes valer
  2498    e·n pore trobar gran aver;
  2499    per cobina d’un besant,
  2500    certes yo no vull perdre tant:
  2501    que mes val aquest besant do
  2502    per recobrar bon gasardo».
  2503    E tot jorn venien les gents,
  2504    e·ls savis apleguen l’ergents,
  2505    e mes n’an ells aplegat,
  2506    que no n’ha en lo regnat.
  2507    L’enperador per aquest pecat
  2508    es de sos uylls ensegat:
  2509    dins la vila ell veu fort be,
  2510    mas defora no veu re.
  2511    E los savis son enraquehits,
  2512    e los altres fort empobrits.
  2513    L’emperador no y pot als fer,
  2514    e dix li aytant sa muyler:
  2515    «Aquests savis que vos tenits,
  2516    perque no us an dels uylls garits,
  2517    axi com ells an gran saber
  2518    e apleguen tan gran aver
  2519    e son se fets devinadors?
  2520    Con no donen conseyll a vos?».
  2521    Dix l’emperador: «Per ver a dir,
  2522    yo veure si·m sabran garir».
  2523    Los savis li an menats:
  2524    «Barons», dix ell, «conseyll me dats,
  2525    car yo no veig fora la vila,
  2526    de que port en mon cor gran ira.
  2527    E vull anar per l’emperi
  2528    per veer so que hom ma diu».
  2529    Dien los savis: «Un dia nos donats
  2530    e que nos siam acordats;
  2531    e si nos fer o podem,
  2532    sabiats que conseyll vos darem».
  2533    Lo dia los ha donats,
  2534    e·ls savis son sa acordats
  2535    que ells que serquen Merli,
  2536    lo qual dien que es bon devi.
  2537    Marli fo fiyll de bona mayre,
  2538    mas no sap hom que agues payre,
  2539    e la dona per null aver
  2540    ab nul home no volc jaser.
  2541    Los savis lo van sercar
  2542    e viren lo ab infants jugar;
  2543    e los savis, cant lo veren,
  2544    tantost lo conegueren.
  2545    Ab tant un hom vench per lo cami,
  2546    e sempre ha los dit Merli:
  2547    «D’equel hom, vos dich per veritat,
  2548    que ell se·n va a la ciutat,
  2549    e porta un besant en la ma
  2550    per un sompni que sompnat ha».
  2551    Apres a l’home s’acosta
  2552    e sempre lo saluda
  2553    e dix li: «Yo se per ver
  2554    perque anats, ni per qual afer:
  2555    per un sompni que avets sonuat,
  2556    e sera fort be arrenat.
  2557    E dar m’ets aquex besant,
  2558    dir vos que somias ab aytant
  2559    que una font beyla veyets;
  2560    sots lo fogar on foch feyets,
  2561    . . .
  2562    e l’ayga qui era layns».
  2563    Dix l’ome: «Be es veritat
  2564    tot so que m’avets comptat!».
  2565    Dix Merli: «Ara us en tornats
  2566    e jus al fogar vos cavats,
  2567    e trobarets tant de aver
  2568    que rich hom na podets esser».
  2569    L’ome sempre se n’es tomats,
  2570    e los savis son se acordats
  2571    e que la un d’eylls que vaja la,
  2572    per veure l’aver si·l trobara:
  2573    «E si l’aver es atrobat,
  2574    de aquell ajam nostra part;
  2575    los altres romandran ayci
  2576    e veuran que fara Merli».
  2577    L’om es a casa tornat
  2578    e cavant ha l’aver trobat
  2579    e lo savi qui y fo enviat,
  2580    si ac de l’aver la maytat.
  2581    Lo savi a Merli es tomat,
  2582    e a Merli han demanat:
  2583    «Merli, dar nos ets consell
  2584    a l’emperador qui no·s veu.
  2585    Cant es axit fora la vila
  2586    no pot veure nula partida;
  2587    vos porets li conseyll donar:
  2588    e que vege com volra anar».
  2589    Dix Merli: «Hoc, certament
  2590    lo fare veure mantinent».
  2591    Menen lo a l’emperador,
  2592    e ha goig que li leu la dolor.
  2593    E com l’emperador lo viu venir
  2594    dix: «Porets me bones noves dir?».
  2595    «Hoc, senyer, que veus ayci
  2596    un savi qui ha nom Merli;
  2597    e diu senes faylir
  2598    que ell vos vol dels ulls garir».
  2599    «Merli», dix l’emperador,
  2600    «Porets me levar la dolor?».
  2601    «Hoc, senyer, si us volets,
  2602    e de mon conseyll me creurets,
  2603    car en vostra cort tenits
  2604    set demonis qui us tolen lo vis:
  2605    e com los aurets gitats,
  2606    vos aurets tost lo vis cobrats».
  2607    Dix l’emperador: «Pora esser ver?
  2608    E porem o nos veser?».
  2609    «Hoc, certes, senyer, per ver,
  2610    e trestot vos o mostrare.
  2611    Deyts me, senyer, vos on jesets?».
  2612    «Merli, vos ades o veurets».
  2613    L’emperador lo mene al lit
  2614    e Merli li ha tantost dit:
  2615    «Senyer, fets ayci cavar
  2616    e veurets que us hi vull mostrar».
  2617    Cant un poch agren cavat,
  2618    aqui sempre an atrobat
  2619    una caldera qui bolia,
  2620    e set bulls de foch fazia,
  2621    e ges de foch hom no y vezia,
  2622    e la caldera fort bolia.
  2623    «Senyer, conexets aço que es?».
  2624    Dix l’emperador: «Cert, no ges».
  2625    «Aquests buylls vos tolen lo vis,
  2626    e los set savis que vos tenits,
  2627    e tant com en eylls vos fiats,
  2628    sots vos dels uylls encegats.
  2629    No vets quant aver an ajustat
  2630    per los sompnis arrenar.
  2631    E son ne be enriquehits,
  2632    e·ls altres ne son apobrits.
  2633    E vos, senyer, no o sabets,
  2634    que vos defora no anats.
  2635    Senyor, vos axi o farets:
  2636    la un dels savis pendrets,
  2637    com li ajats lo cap taylats,
  2638    la caldera ha un buyll minuats.
  2639    Senyor, si no es veritat,
  2640    de mi fets a vostra voluntat».
  2641    A la un dels savis ha lo cap taylat,
  2642    e la calder’a un buyll minuat:
  2643    l’emperador ho a gardat,
  2644    e coneix que es veritat.
  2645    «Senyor, dels altres fets atretal,
  2646    yo us o dich per conseyll leyal,
  2647    e vos, senyor, o veurets:
  2648    en la caldera o sabrets».
  2649    L’emperador ho a manat
  2650    axi com li fo conseylat;
  2651    e com tots agren lo cap taylat,
  2652    en la caldera an gardat,
  2653    e no hi veren nuyla res.
  2654    Dix Merli: «Volets anar
  2655    defores per deportar?».
  2656    Dix l’emperador: «Plau me assats,
  2657    veure si son desencantats».
  2658    A la porta vench ab son destrer
  2659    e Merli axi, tot primer,
  2660    dix a l’emperayre que broques,
  2661    axi com lo cavall portar pogues.
  2662    L’emperador broca ab aytant,
  2663    sempre lo portal hac passat.
  2664    E com fo fora la carrera,
  2665    ell vae tota la terra,
  2666    e ha aut lo major goig
  2667    que anch nul hom aver no poc.
  2668    E diu que tindra Merli,
  2669    axi com un bon savi.
  2670    Si·ls savis no fossen scapsats,
  2671    tostemps l’emperador fora encegats;
  2672    e ara coneix l’engan.
  2673    «Senyer», so dits l’emperadriu,
  2674    «scoltats so que hom vos diu,
  2675    car vos ges no conexets
  2676    lo gran mal que us fan aquests;
  2677    e crey be que us an encegat,
  2678    per encantament e per art,
  2679    perque conexer no puscats
  2680    los greus mals que avets passats.
  2681    Si vos, senyor, a mi creets,
  2682    aquests set savis scapsarets
  2683    e muyra ab ells lo traydor,
  2684    qui m’ha mesa en tan gran error.
  2685    Yo, monsenyor, a vos ne planch,
  2686    com lo avets sofarit tant.
  2687    E muyren tots, si a vos plau,
  2688    abans que no us en prenga mal!».
  2689    Dix l’emperador: «Per veritat,
  2690    qu’ell sera al mayti scapsat.
  2691    E puys aure mon acort
  2692    dels set savis, si merexen mort».
  2693    «Senyor, no us o cal acordar:
  2694    tantost los fets tots scapsar».
  2695    «Dona», dix ell, «que u fare
  2696    e ja altra acort no n’aure».
  2697    «Senyor, a Deu sia grahit
  2698    com tan be o avets dit;
  2699    ab que tan be o fassats,
  2700    e que ges no us en penidats!».
  2701    Al mayti, com ell fo levat,
  2702    mana que son fill sia scapsat.
  2703    Ara es vengut Josep,
  2704    e parla altament e be,
  2705    e dix: «Senyor, axi·t pendra d’aquest fill teu
  2706    com al chavaler feu del seu,
  2707    qui l’ocis per conseyll de sa muyler,
  2708    de que o compra be quer.
  2709    Enquer morirem abdos,
  2710    e se be que axi·n pendra a vos.
  2711    E a vos, dona, qui·l conseylats,
  2712    sapiats que mal conseyll li dats,
  2713    e porets o axi comprer,
  2714    corri la muyller del cavaller».
  2715    Dix l’emperador: «Com n’a pres al chavaler?».
  2716    «Senyor, yo us o sabre compter,
  2717    mas l’infant no sia scapsats
  2718    tro que us o aja comptats».
  2719    «Plau me», dix l’emperador,
  2720    «e stia assi a la rador».

Eximpli de la copa emblada

  2721    De sta vila fo lo chavaler
  2722    e de forts prohomens pres muyler,
  2723    e ac ne un bell infant,
  2724    lo pus beyll que nasques anc.
  2725    Romas lo fiyll, mori la mayra,
  2726    e lo chavaler pres ne altra.
  2727    E la madastra si s’a pensats
  2728    que lo filastre fos tudats,
  2729    que si ella infant avia,
  2730    lo chavaler lo primer fill heretaria,
  2731    e lo seu no seria heretat,
  2732    car son payra l’a fort amat.
  2733    Per que pensa molt fort
  2734    que aquell infant fos mort:
  2735    «E si·l fas ociure a son payra,
  2736    be sera fet, al meu vijayre».
  2737    Lo chavaler fort beyla copa avia,
  2738    qui molt gran tresor valia:
  2739    en taula la te com hi sehia.
  2740    E la dona diu cascun dia
  2741    que l’infant mal conreu fahia:
  2742    «Senyer, perque no·l castiats?
  2743    Creu que ell sera penjats».
  2744    «Dona, yo·l castigare,
  2745    e vos no us en curets de re,
  2746    car de cert dien tots
  2747    que vos querriets que fos mort».
  2748    L’infant una caxeta ha;
  2749    ela la clau li ambla,
  2750    e dins en la caxeta
  2751    ela ha la copa mesa,
  2752    e puys la clau ha tornada
  2753    en lo loc on l’a atrobada.
  2754    L’infant dormia en son lit,
  2755    e d’aco res no ha sentit.
  2756    Com vench l’endema,
  2757    lo senyor en taula se assenta
  2758    e demana la copa on es.
  2759    «Per Deu, senyer, no·n trobam gens!».
  2760    Aço dix ell: «No pot star,
  2761    a fer avets de trobar:
  2762    e no sera tant amagada,
  2763    que ella no sia atrobada.
  2764    Si no, tal cosa faria,
  2765    que tota gent ne parlaria!».
  2766    La copa an per tot sercada,
  2767    mas no l’an atrobada.
  2768    Dix la muyler del cavaler:
  2769    «Senyer, si us ve de plaser,
  2770    a vostra fiyll la demanats;
  2771    en la sua caxa la sercats,
  2772    si vos trobar la volets,
  2773    e axi la cobrarets».
  2774    «Dona, com o podets dir!
  2775    Qu’el se lexaria ans morir,
  2776    que la copa agues tocada
  2777    e tal cosa agues assejada!».
  2778    «Senyer, si vos a mi no crets,
  2779    sertes, vos la y sercaretz;
  2780    que, si aqui no la trobats,
  2781    en altre loc vos la gardatz;
  2782    fer l’em en altra part sercar,
  2783    tant tro que la puxam trobar».
  2784    E lo para dix a l’infant:
  2785    «Obri ta caxa, ab aytant».
  2786    «Senyer, hoc, molt volenter
  2787    o fare, a vostra plaser».
  2788    E cant la caxa uberta hac,
  2789    el chavaler ha dins gardat,
  2790    la copa layns ha trobada,
  2791    tota trencada e passegada.
  2792    Diu: «Fals! Perque la amagas?».
  2793    «Sertes, senyer, no o fiu pas!».
  2794    «E donchs, qui la ha mesa ayci?».
  2795    «No o se, si Deus ajut a mi!».
  2796    «Com pot esser no o sapiats,
  2797    en traydor, fals renegats?».
  2798    «Ay, na lassa!», diu la muyller,
  2799    «e com o pot negat tener?
  2800    Senyer, vos no crects en re me,
  2801    e yo sabia ho fort be:
  2802    com vos deya perque no·l castigats,
  2803    vos, senyer, m’amanassats;
  2804    ara vos n’aurets desonor,
  2805    vostra ffiyll ne roman traydor.
  2806    E si aquest es penjats,
  2807    vos ne serets fort ahontats.
  2808    Certes, a vos valria mes,
  2809    enans que us hi anantessets,
  2810    que·l fessets tost ivas negar:
  2811    que si fort ne sots aontat,
  2812    tal cosa pora assejar e fer
  2813    que vergonya us fara parer».
  2814    «Certes, dona, veritat es,
  2815    e yo fer l’e nagar ades».
  2816    La dona mes mans a plorar:
  2817    «Lassa! Com se deu hom poc presar!
  2818    que yo l’amava axi,
  2819    com si fos axit de mi!
  2820    Si aquest infant fos be noyrits,
  2821    mes ne valgueren sos anics,
  2822    car ell es d’omens honrats.
  2823    Ara veig que sera nagats.
  2824    Mas mes val un haul morir,
  2825    que·l linatge envergonyir:
  2826    si aquest no fos destreitz,
  2827    tot son linatge fora aunitz!».
  2828    Lo chavaler ha apeylats
  2829    tres macips qui s’i son logats,
  2830    e a·ls dit tot anaxi:
  2831    «Vos manats aquest fadri
  2832    d’aqui avayl per la ribera;
  2833    puys prenetz una gran pera,
  2834    sus al coyl la li ligatz
  2835    e jus en l’ayga lo lensats,
  2836    en tal loch que hom no·l trop,
  2837    e no veja hom en quin loc.
  2838    Nul hom no·n sapia re,
  2839    e gran aver vos en dare».
  2840    E los macips l’an negat,
  2841    axi com los fo manat.
  2842    Cant agren negat lo fadri,
  2843    cavauers venen pe·l cami:
  2844    eren avoncles del ffadri,
  2845    de la mayra eren germans,
  2846    e no·s cuyden que ges axi
  2847    sia apres al fadri.
  2848    Los macips qui·ls viren venir
  2849    comensen sempre de fogir,
  2850    e dixeren: «Que farem nos
  2851    de aquests qui venen detras nos?».
  2852    Mas Deus vol sien dexelat
  2853    e que sien castigat.
  2854    Los chavalers que·ls viren desar,
  2855    les comensen de encalsar.
  2856    «Aquests homens qui tan fort fugen,
  2857    certes son nostres malsvolents;
  2858    prengam los, e puys o sabrem
  2859    que an feyt ne perque fugen».
  2860    E cant los agren ateses,
  2861    dixeren: «Traydors, no us mogets,
  2862    que certament o comprarets
  2863    aquell mal que fet avets!».
  2864    Eylls o deyen per assejar,
  2865    e ells comensen a pregar:
  2866    «Senyors, si a vos plau,
  2867    sapiats que no y marim mal:
  2868    car ab ell stam a soldada
  2869    ab ceyll qui·ns hic ha enviats;
  2870    e sapiats, senes engans,
  2871    que no volriam vostra dan,
  2872    e no us volem nagat tener,
  2873    que del tot vos direm lo ver:
  2874    car, si us o teniem nech,
  2875    aparria qu’ab conseyll nostre fos fet,
  2876    e compra o qui mal hi mer,
  2877    que nos no y posquem alra fer».
  2878    «Ara·ns diats la veritat,
  2879    con es, ni com es anat;
  2880    que, si la veritat nos diets,
  2881    justiciats vos no serets».
  2882    «Senyors, grans gracias vos fem
  2883    e ja de res no us en mintrem.
  2884    Nos stam ab tal chavaler,
  2885    qui hac de fort prohomens muyller;
  2886    e son hic luny d’est’ancontrada
  2887    mes de una jornada.
  2888    E com la muyller sa mori,
  2889    si li romas un fill patit,
  2890    qui era fort engalardit,
  2891    era fort be ensenyats,
  2892    e a a son para amblada
  2893    una copa, que avia amagada
  2894    dins en una sua caxa.
  2895    E la madastre conech o,
  2896    e a son marit compta ho.
  2897    Lo chavaler, quant o hac oyt,
  2898    ffort ne fo enfaylonit,
  2899    dix: ‘Mon linatye es desonrat!’
  2900    e ama mes que fos nagat.
  2901    E nos no·l gosam desmenar
  2902    e menam lo assi negar».
  2903    «Ara treyts l’on sus ades».
  2904    «Hoc, senyors, molt volenters».
  2905    E cant viren lur nabot mort,
  2906    si an aut lur acort
  2907    que ocien lo chavaler,
  2908    e la falsa de sa muyller,
  2909    sia apres cremada,
  2910    que la copa avia amagada,
  2911    per so que moris son fiastra:
  2912    «Si Deus li trameta mal astra,
  2913    car lo nostra nabot ha mort
  2914    e fet ociure a gran tort!».
  2915    Los homens an fort be ligats,
  2916    e an los scuders lexats.
  2917    Per mig la vila son intrats,
  2918    ab lurs cavals e cors annats,
  2919    e van se·n gint e suau
  2920    a la casa del desleyal,
  2921    qui per conseyll de sa muyller
  2922    avia fet son fiyll naguer.
  2923    A la porta l’an atrobat
  2924    e aqui l’an alensejat.
  2925    E cant alensajat l’agueren,
  2926    la gent de la vila crideren:
  2927    «Pensem nos tuyt ivas d’ermer,
  2928    qu’estranys an mort un chavaler!».
  2929    Aquests son defors axits
  2930    e oen dedins grans crits.
  2931    Aquells de la vila ixen defors
  2932    e criden los: «Bares, traydors!».
  2933    E aquells, qui be eren armats,
  2934    si los an defors sperats
  2935    dixeren: «Ayci vos sperarem
  2936    e nostra rayso vos comptarem».
  2937    En aço eylls se son acostats
  2938    e dien: «Plau nos assats»,
  2939    e dien que fort es bo
  2940    que sapien la lur rayso.
  2941    «Senyors, so que nos avem fet
  2942    avem fet a fort bon dret,
  2943    e aquest que nos avem mort,
  2944    ocis nostre nabot a tort,
  2945    e deuria a Deus plaser,
  2946    com ell ha fet son fill naguer,
  2947    per conseyll de sa muyller:
  2948    e aço metrem nos en ver.
  2949    E si·l fiyll del payre se vol plevir,
  2950    ges per ayço no deu morir;
  2951    e aquest nul mal no meria,
  2952    mas la madastre feu falcia».
  2953    L’emperador dix que dret feren
  2954    ceylls qui lo chavaler ocieren,
  2955    e ceylls qui la muyler an cremada
  2956    cregats que no y an feta errada.
  2957    «Senyer, si vostra muyler creets,
  2958    e que aquest infant matets,
  2959    axi us en pendra poder
  2960    com feu en aycell chavaler.
  2961    E vos, senyer, no la cregats,
  2962    que seriets ne enganats».
  2963    Dix l’emperayre: «No la creyre,
  2964    ne so que diu ja no fare;
  2965    car, si l’oceya a tort,
  2966    yo·n poria pendre la mort,
  2967    car ell es de homens honrats:
  2968    e serie·m be demanats».
  2969    Cant ou la dona que l’infant
  2970    no mor, ans es scapat:
  2971    «Ay, lassa! E tan mala fe,
  2972    que yo creguda no sere!
  2973    D’esso que cuydava per mi,
  2974    tem me que no sia axi!».
  2975    La dona se pensa que fara
  2976    e denant lo marit gran dol fa,
  2977    e dix a l’emperador:
  2978    «Axi us en pendra a vos, senyor,
  2979    com al rich, qui no repres sa fiyla».
  2980    «Com li ha pres al rich hom?».
  2981    «Senyer, a mala mort l’aucis hom».

Eximpli de la fiyla del rich hom

  2982    Un rich hom hac en sta vila
  2983    qui avia fort beyla fiyla.
  2984    Molts macips la cortejaven,
  2985    qui del payre no·s gardaven,
  2986    e anch lo payre sol un dia
  2987    no volch castigar sa fiyla,
  2988    ne li dix que·s gardes,
  2989    ne fes so que fer no degues;
  2990    mas dich vos, per veritat,
  2991    que feya a ssa voluntat.
  2992    El rich era conseylador
  2993    de monsenyor l’emperador,
  2994    no·s partia de l’emperayre
  2995    tro sonava lo seny del layre.
  2996    E un macip si dix un dia
  2997    a la donseyla: «Jo us pregaria
  2998    que vos me volguessets amar,
  2999    que certes molt vos tenc en car».
  3000    Dix ella: Yo us amare tant
  3001    e fare, si us ve de grat,
  3002    ab que vos o vullats fer
  3003    so que yo us vull conseyller».
  3004    «Madona», dix ell, «que o fare
  3005    tot so que vos vullats de me».
  3006    «Amich, yo conech be per ver
  3007    que vos no·m poriets aver,
  3008    axi com a vos pertenyeria,
  3009    ne com a mi mester seria;
  3010    e si us demanava per marit,
  3011    no o volrien mos amics.
  3012    Mas yo us dire que porets fer:
  3013    vos porets mon payre mater,
  3014    e romandra a nos l’aver,
  3015    que no y ha altre hereter;
  3016    e mon payre es rich hom,
  3017    e vos porets ne esser prohom.
  3018    En tal guisa o endressare,
  3019    que ja nul hom no·n sabra re.
  3020    E apres, com ell sera mort,
  3021    yo aure fet bon acort,
  3022    que a tots mos amics diria
  3023    que ab vos sposada m’avia
  3024    mon payra, e tots o creyran,
  3025    que res d’aço no·s pensaran;
  3026    e vos tindrets alberch honrat
  3027    de ço que mon payra ha gasanyat».
  3028    «Dona, plau me que axi sia,
  3029    mas axo com o faria?».
  3030    «Senyer, yo us dire com sera:
  3031    lo vespre, com mon payra vendra
  3032    de la cort de l’emperador,
  3033    vos starets en sta tor
  3034    de sobra lo portal:
  3035    no·s pensara que y age mal.
  3036    E com ell entrar volra,
  3037    a la porta el cridara;
  3038    a dich vos be, senes faylir,
  3039    que li devaylare obrir
  3040    e, lavors com entrara,
  3041    vos tenits lo coltell en la ma,
  3042    e fort regeument lo farits.
  3043    E apres yo gitare greus crits:
  3044    ‘Qual es aquell qui es passats,
  3045    qui mon payra m’a nafrats?
  3046    Ay, na lassa! Que·m fare
  3047    que no se qui es, ne·l conech!’.
  3048    E vos anat vos en serets,
  3049    ans que nul hom hi sia ates».
  3050    «Dona», dix ell, «que·l matare
  3051    e certament axi u fare
  3052    con vos me avets conseylat;
  3053    e no·m sera ges oblidat».
  3054    Axi com o an perpensat,
  3055    si o an fort be acabat
  3056    e lo bon rich hom an matat,
  3057    e els son fort be eretats,
  3058    e nul hom no sap qui u ha fet,
  3059    e null dels parents s’o penset.
  3060    E ella a sos amics ha dit
  3061    qu’eytal macip es son marit,
  3062    que l’arma de son payra, Deus l’empar!
  3063    la li feu sertes sposar:
  3064    «E ja yo no·n diguera res,
  3065    si sposat no l’agues;
  3066    mas pus mon payra lo·m volc dar,
  3067    yo no·l gose desmenar.
  3068    Ara, vuymes, yo que fare?
  3069    Car ab aquest star aure,
  3070    e si no u fas, fer m’a vedar.
  3071    En sgleya no·m cal intrar;
  3072    e altre marit no trobaria:
  3073    car aquest ma somouria!».
  3074    E sos parents si li an dit:
  3075    «Pus aquest es vostra marit,
  3076    ffets ne so que fer ne devets,
  3077    ans que del vostre menyscabets:
  3078    en casa on hom no sta,
  3079    molt s’i pert e s’i degasta!».
  3080    Ara es mort lo prohom tan rich,
  3081    e ela pren lo macip per marit.
  3082    «Diats, senyer, no valgra mes
  3083    al rich hom que la casties,
  3084    e no la lexas cortejar,
  3085    ne·ls macips en casa intrar,
  3086    que ara, com l’an mort
  3087    per aver lo seu a gran tort?».
  3088    Dix l’emperador: «Be valgra mes
  3089    que castigada la agues».
  3090    «Senyer, com li dixeren los amichs
  3091    que cortejar no la jaquis,
  3092    dix: «Lexats l’em star,
  3093    que elle·s sabra molt be gardar,
  3094    ne fara res que mal li stia,
  3095    ne que vergoya li sia!».
  3096    «Ab tant, senyer, vos gardats!».
  3097    «Barons, de vos mateixes pensats,
  3098    e lexats star ma fiyla:
  3099    qu’eu vull que fassa a ma guisa!».
  3100    Dix l’emperayre: «Fort be sta
  3101    que sia mort, pus axi o deya,
  3102    e castigar no la volgues
  3103    per nul hom qui le y dixes».
  3104    «Senyer, si aquest fals no castigats,
  3105    anaxi serets vos matats;
  3106    car be veem tot dia
  3107    lo fiyll la mort del payra desige,
  3108    car li fa goig la heretat
  3109    d’esso que·l para ha guasanyat.
  3110    E si·l para res no ha,
  3111    muyra, si·s vol com se quera,
  3112    que·l flyll no stara ab eyll,
  3113    ne gayra a son conseyll.
  3114    Monsenyor, si a vos plats,
  3115    gardats no siats enganats,
  3116    vuymes no he res que mostrar.
  3117    Si us play, vullats vos gardar;
  3118    car mentre que viva sere,
  3119    de nuyla re vos pregare,
  3120    per mon grat res no us dire.
  3121    De vostra prou vos he pregat,
  3122    e veig que no me n’avets grat:
  3123    per mal que us ne sdevenga,
  3124    no axira mot de ma lenga».
  3125    «Dona, molt vos he que grahir,
  3126    car vos be ma conseylats:
  3127    cert al mayti perdra lo cap».
  3128    «Senyer, be vos en penidrets,
  3129    tot anaxi com fer solets».
  3130    «Encara us dich senes faylir
  3131    que nul hom me·n pora res dir,
  3132    que·l mayti no·l fassa morir.
  3133    Mes am que ell perda lo cap:
  3134    que si yo era ahontat,
  3135    si ell feya a mi morir
  3136    con la fiyla qui·l payre feu ocir;
  3137    e yo am mes qu’el sia mort,
  3138    e yo sia ab honor stort;
  3139    car si aquell storcia,
  3140    cert yo creu que morria».
  3141    «Senyer, a Deu gracia sia
  3142    con conexets lo mal e·l be».
  3143    Al mayti l’emperador ha manat
  3144    que son fiyll sia scapsat.
  3145    Aron vench ab gran alagria
  3146    e dix: «Per Deu, senyor, no sia!
  3147    Car gran goig devets aver
  3148    de ço que yo us dire lo ver;
  3149    car he gardat en les steles
  3150    e hi vistes grans mereveyles,
  3151    e conech per veritat
  3152    que vostra fill ha lo parlar cobrat.
  3153    Dema, vos dich, que deu parlar,
  3154    e deu son seny demostrar.
  3155    E si no·m creets d’ayço,
  3156    vos metets mi en preso;
  3157    e, si dema no parla assats,
  3158    abdos siam justiciats.
  3159    Senyor, be deu esser sperats,
  3160    tostemps ne forets ahontats».
  3161    Dix l’emperador: «Plau ma assats,
  3162    tro l’endema sia sperats,
  3163    e sobra aquest covinent:
  3164    si no parla de mantinent,
  3165    que abduy los caps perdrets
  3166    e per res no storçrets».
  3167    «Senyor, d’aquest pecat aytal
  3168    me gardare, si a Deu plau».
  3169    L’emperadriu ha tal dolor
  3170    que per pauc d’ira no mor,
  3171    e conech be senes falir
  3172    lo mal que li pot sdevenir:
  3173    «Que l’infant com parlara,
  3174    tot so que yo he fet dira».
  3175    E tench se per destrohida,
  3176    no gosa per l’emperador
  3177    ffer null semblant de tristor.
  3178    L’emperador a ssa cort mana
  3179    que tuyt hi sien l’endema,
  3180    per so que tuyt puxen ausir
  3181    so que son fiyll volra dir:
  3182    «Car ell deu dema parlar,
  3183    per so ma cort fas ajustar».
  3184    Tuyt hi son venguts volenters.
  3185    L’infant es per la cort intrats:
  3186    e vench coma home honrats
  3187    e stech ab sos uylls plorants,
  3188    e besa a son payra les mans
  3189    e dix: «Payra, si a vos plau,
  3190    prech vos me fassats dret leyal,
  3191    e prech tots ceylls qui son en cort
  3192    que yo no prena nagun tort,
  3193    e que trestuyt me fassats dret,
  3194    con aurets oyt aquest fet.
  3195    E met me en vostra poder,
  3196    e que me·n puxats destrenyer,
  3197    . . .
  3198    si aver bastar no y pora
  3199    . . .
  3200    que la persona hi vage;
  3201    e prenets axi en poder
  3202    aquells de qui yo·m vull clamer».
  3203    L’emperador respon primer,
  3204    e dix que fort volenter
  3205    li plau: «Vostre dret ajats,
  3206    e de re tort no prenats».
  3207    E tots ceylls qui o an oyt
  3208    dien: «Senyor, be avets dit
  3209    e devets o axi fer,
  3210    que cascu aja son dret plener».
  3211    «Mon ffiyll, e vos de qui us clamats?».
  3212    «Yo us o dire, si a vos plats.
  3213    Yo·m clam de la emperadrits,
  3214    per so com n’e mal soferits
  3215    e son ne stat en juy de mort.
  3216    Set dies pensi que fos mort,
  3217    e so que mon payre feya fer,
  3218    certes en re yo mal no y mer.
  3219    E vull al camp sien intrats
  3220    dos cavallers per saber veritats.
  3221    E cant lo camp sera levats,
  3222    ceyll qui dira veritats,
  3223    sera stort ab molt gran goig,
  3224    e l’altra ira dins lo foch:
  3225    e no dich dels cavallers garnits,
  3226    mas de mi e de la emperadrits».
  3227    E tots ceylls qui en la cort son
  3228    dien: «Ayço es molt bon».
  3229    E l’emperador dix: «Batayla
  3230    sera ades, sens tota fayla:
  3231    anans que no menjarem,
  3232    e sabrem aquell qui cremarem;
  3233    e ceyll qui sera vensut,
  3234    cempre sera confondut
  3235    e que ja amor no n’aura.
  3236    Mas layns al foch ira
  3237    e aqui sera cremats,
  3238    ceyll qui penset la falcedats».
  3239    Los chavalers foren armats
  3240    e dins lo camp son intrats.
  3241    E van se farir fortment,
  3242    abdos caen verament;
  3243    ceyll de l’infant se fo lavats
  3244    e es en lo cavall puyats,
  3245    e va sse·n vert lo chavaler:
  3246    «Sus, levet, si n’as poder!».
  3247    Ceyll de la dona jau al camp
  3248    e no va atras ni avant;
  3249    e diu que·l vis a perdut,
  3250    no troba lansa ni scut
  3251    e no·s pot defendre per res,
  3252    car cert diu que vensut es.
  3253    E pus aquest es vensut,
  3254    la dona fa compte de perdut.
  3255    Los cavallers se son desgarnits;
  3256    meten al foch l’emperadrits,
  3257    dien: «Provada es la falcia
  3258    e par be que veritat sia.
  3259    Qui mal sercava l’a trobat,
  3260    car ella l’avia sercat;
  3261    per que tot hom se deu gardar
  3262    que no deu a altre mal sercar,
  3263    si doncs no le y ha be servit
  3264    a ell, o altra son amich;
  3265    e ceyll qui·l serca primer,
  3266    aquell apar be que mal quer;
  3267    si l’altra no se·n sap gardar,
  3268    no·l deu hom pas jutgar;
  3269    ans, li deu esser perdonat,
  3270    pus altre ho ha primer sercat».
  3271    La dona mori a gran dolor
  3272    e·l fiyll romas ab l’emperador,
  3273    stech molt ensenyadement:
  3274    an na gran goig tota la gent.

  3275    Los aximplis son acabats,
  3276    e, si·ls avets be scoltats,
  3277    be hi podets aver apres:
  3278    aqui porets be profitar,
  3279    si be los volets scoltar.

 

 

 

Ed. Andrea Giannetti, Libre dels set savis de Roma, Bari, Adriatica, 1996.

 

Incipitario degli anonimi
Indice degli autori

Rialc