Rialc
Rao 22.1

            Francesc Borgonyó


    1      Calle ma beu, puix que loar no basta
    2      les grans laos de vos, Cristofol digne.
    3      Calle ma veu mirant lo qui s’engasta
    4      en vostre coll, y de tan fina pasta
    5      gusta, vivint, vostre esperit benigne.
    6      Calle ma veu y parlen vostres obres,
    7      dignes de dir y dignes de corona.
    8      Calle ma veu, puix mil lengues son pobres,
    9      y tots los vius serien pochs manobres
    10     en blasonar lo grau que Deu vos dona.
    11     Calle ma veu y parle·l qui us cridava
    12     ab dolços crits mostrant quant vos amava.

    13     Del Rey major cerquant l’estat pus noble,
    14     trobas un Rey que·ls altres reys governa.
    15     Del Rey major prengues aquell rich moble
    16     d’amor y fe, quant convertis gran poble
    17     mostrant, vençut, lo Satan qui·ns inferna.
    18     Del Rey major portant lo pes que pesa,
    19     ab gran treball portas Aquell qui·ns porta.
    20     Del Rey major, la divinal altesa
    21     que·ls cels ni·l mon ni·ls angels han compresa,
    22     en vostres sants muscles veig se deporta.
    23     Del Rey major les cames fan cadena
    24     a vostres pits, de gracies molt plena.

    25     De vostre cos, en aygues d’amargura,
    26     ver penident, varas la nau tan noble.
    27     De vostre cos la marca y la pintura
    28     fon Jhesuscrist, que la vostra tristura
    29     fa convertir en goig de tot lo poble.
    30     De vostre cos les grans mortals ferides,
    31     huy resplandents, se mostren en la gloria.
    32     De vostre cos, les obres excellides,
    33     tan excellents, guanyen, y favorides,
    34     corones tres per la vostra victoria.
    35     De vostre cos, puix feu dels çels conquesta,
    36     tots los mortals y·ls angels fan gran festa.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 653.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Francesc Borgonyó
Indice degli autori

Rialc