Rialc
Rao 90.15

            Romeu Llull


    1      Si ’n temps passat hagues hagut conexer
    2      del que vuy se per ver speriment,
    3      ffore·m distret viure ten follament
    4      de metre sper sens negun fonament
    5      en van’amor, que m’a fet de vent pexer.
    6      Si·l penedir bastas a tant merexer,
    7      ffora content que procreat no fos
    8      e qu’en lo mon encara fos per nexer;
    9      car sent dins mi per tots temps dolor crexer.
    10     Perdona·m Tu, Pare tot piedos.

    11     Tot altr’amor impropri se nomena
    12     sino de Tu, que primer procehi;
    13     si·l nom ne te opposit, fa lo fi,
    14     enemichs son, no van per un cami.
    15     Amor no es qu’en res virtut offena,
    16     mas foll voler, que da per premi pena.
    17     Negu james ne fonch be premiat,
    18     al coll se met de servitut cadena,
    19     ffiant se d’ell, a desig va lo mena,
    20     com ve al fi, ne resta mascharat.

    21     Si·l temps perdut, lo millor que tenia,
    22     dones amant, oblidant mi mateix,
    23     hagues yo mes com fa qui Deu serveix
    24     d’ellas fugint (dir pot qu’en bon punt neix!),
    25     gloria gran, l’anima ’l çel hauria;
    26     mas peril pas lo contrari no sia
    27     contrariant mes obres ton servey.
    28     Tol me del tot tan prava fantasia,
    29     ta voluntat executa la mia;
    30     car altrement fare de mi homey!

    31     Asso·m fa dir la prova que n’e feta
    32     [cer]cant en mi quasi pendra la mort;
    33     aquest parlar me dona gran conort.
    34     Delliberat del tot fugir tal sort,
    35     done m’ sfors, part de la pen’a’m neta,
    36     mester me fa ta pietat perfeta
    37     anichilant la culpa de mos crims,
    38     sens Tu no puch anar per via dreta,
    39     e pren de mi la voluntat eleta
    40     per Tu servir, segons mostren mos rims.

    41     Yo no dich pas qu’amar dona no·s degua
    42     ni que l’ajau enemiga tenir,
    43     ni ja menys dich que, per ella servir,
    44     ydoletreu, com a Deu obeyr,
    45     ne causa dar que per tal vos conegua.
    46     Pendre lo mig per fugir la tal brega,
    47     car deu s’amar e no pas adorar
    48     seguint l’onest e quant virtut no nega.
    49     Si consentiu que·l vici vos mossega,
    50     no ’s a scurzo tant veri produhir.

    51     Par e sens par, molt vos tinch a grahir
    52     que no voleu ço qu’altri beu yo begua,
    53     car en amor cascu veig que renega.
    54     Yo no me·n clam, vos ho feu que no·m sega
    55     hon vem molt clar fa los mes mal finir.

 

 

 

Ed. Jaume Turró: Romeu Llull, Obra completa, Barcelona, Barcino («ENC»), 1996, p. 99.

 

Incipitario di Romeu Llull
Indice degli autori

Rialc