Rialc
Rao 94.23

            Ausiàs March


    1      —Clamar no·s deu qui mal cerqua e troba;
    2      dons vos, mon cor, no us senta pus clamar!
    3      Vostres gemechs no·s poden conportar,
    4      e vostres colps se mostren sus ma roba.
    5      Hajau esforç, car lo pijor es mort;
    6      puys a Deu plau, preniu hi paciença;
    7      Ell es aquell qui fa de vos sentença:
    8      creure deveu que no fa negun tort.

    9      Ans que lo mon, fon vostra mala sort,
    10     puix fon en Deu lo vostre cas present,
    11     e lo saber de Aquell no consent
    12     que sia menys vostre cas ne pus fort,
    13     sino aytal com per Ell es sabut.
    14     La tarda es la vostra enemiga;
    15     la que amau vejau si us es amiga:
    16     lança li veig portar e no escut.

    17     —En aquell jorn sere ’n pijor caygut,
    18     car, yo morint, tot mon delit morra;
    19     algun plaer l’ull no m’aportara,
    20     que de aquest moltes veus me n’ajut.
    21     Com se fara qu’en un tan gran risch meta
    22     tot lo meu be, ab tal dupte de perdre?
    23     Lo meu esforç cascun jorn sent esperdre;
    24     null penssament no veig que be·m prometa.

    25     Quant me feri Amor ab la sageta,
    26     no viu lo lanç ans de sentir dolor;
    27     untada fon de una gran dolçor,
    28     material dolç portava la treta.
    29     No·m conselleu si no·m consellau viure;
    30     saber no·m plau lo jorn de m’aspra fi;
    31     aquella que veura tal cas en mi,
    32     si que lo plor aura pus prop de riure.

    33     —En un mal loch, amich, vos veig assiure,
    34     si que tot hom vos ne te per grosser,
    35     com vos creheu que dara mal saber,
    36     quant de la mort no us veura be delliure.
    37     En ell’esta la vostra mort e vida;
    38     sapiau, donchs, si us vol haver merce;
    39     no us consell pus sino saber lo be
    40     que us vol la que vos tant haveu servida.

    41     —Si be del tot pora esser perrida,
    42     per mon saber, ma vida y ma sperança,
    43     e veig la mort ab la vida ’n balança,
    44     llou lo consell car es bo en partida.
    45     Negu no·s deu lunyar de sa natura;
    46     a l’hom es dat per son dret naturall
    47     desijar be, volent saber lo mal;
    48     d’aquest saber vull donchs haver gran cura.—

    49     Als amadors Amor los assegura
    50     que no auran en ell seguretat;
    51     en llurs volers no cabra fermetat;
    52     donchs, com sera entr’ells cosa segura?

 

 

 

Ed. Pere Bohigas: Ausiàs March, Poesies, rev. Amadeu Soberanas e Noemi Espinàs, Barcelona, Barcino («ENC»), 2000.

Pagès LII.

 

Incipitario di Ausiàs March
Indice degli autori

Rialc