Rialc
Rao 49.6

            Ferran Díeç


    1      Les divines gracies axi son partides,
    2      que ’n un instant d’ora hom te clar l’entendre,
    3      y apres ab desfici les forces fallides
    4      en rimar les obres les fan no complides,
    5      mas no al que y pensa ab tot son compendre.
    6      Per que si molts dignes trobadors no guanyen
    7      lo radix dignissim de la praderia,
    8      fau que son entesos en fets que·ls affanyen
    9      no perque no tinguen desig del que·s planyen
    10     esser d’ells servida la verge Maria.
    11     Per hon sens faenes, tenint pare y mare,
    12     mossen Fuster digne guanya d’omne quare.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 457.

È la sentencia al llibell II dell’Obra de la Sacratíssima Concepció (cfr. 49.9).

 

Incipitario di Ferran Díeç
Indice degli autori

Rialc