Rialc
Rao 7.4

            Pere d’Anyó


    1      Volen los furs dels passats reys
    2      ab los presents hi altres leys
    3      que, ’n los juhins,
    4      per tal que puguen anar fins
    5      y ben jugats,
    6      per saciar los agreugats,
    7      tenint bon dret,
    8      puix no pot ser algu perfet
    9      sino sol Deu,
    10     lo Qual, pugant en l’alta creu,
    11     per los mortals,
    12     ha reparat d’aquells los mals
    13     ab grant amor;
    14     y vol que·l tinguen per Senyor,
    15     y, en lo jutgar,
    16     tots lo tingam per exemplar
    17     hi jutge just.
    18     Per ço us dich, çert, que ’n tal ajust
    19     vol la raho
    20     que, per levar desçensio,
    21     lo agreugat,
    22     per mantenir la veritat
    23     y·l dret jutgar,
    24     puga usar de l’apellar,
    25     car no·s pot fer
    26     que l’ignorant, ab poch saber,
    27     volent entrar
    28     en semblants plaçes hi portar
    29     obres furtades,
    30     de ves en ves tan remendades
    31     hi tan refetes,
    32     per tres molt grans trobados fetes,
    33     hi descosides,
    34     hi molt perfetament sarzides,
    35     per fer guanyar
    36     aquell qui us vol lo pris furtar,
    37     puix lo y donau.
    38     Senblant error, per çert, no cau
    39     en Barcelona,
    40     ans donen pris hi la corona
    41     al qui sols fa
    42     les cobles netes hi dret va
    43     per lo libell.
    44     Donchs, com pora guanyar aquell
    45     que no sab fer
    46     hun sol bordo sens fer coster
    47     al que vol dir
    48     hi vol nostra ciutat omplir
    49     qu’es trobador?
    50     Y aquell, vosaltres, guanyador
    51     lo voleu fer,
    52     puix veu que us porta un paper
    53     ab limats metres,
    54     dels quals tan solament les letres
    55     no prou coneix,
    56     ans ab les cobles d’altri creix
    57     la sua fama.
    58     De tots los trobadors difama
    59     lo gran valer,
    60     puix en nom d’ell tals cobles van,
    61     que may les feu.
    62     Vosaltres veig que l’emprenyeu
    63     per maravella,
    64     volent li pendre per parella
    65     un perdut cany,
    66     donant lo pris al qui affany
    67     james ague
    68     de cobles tals, ni may sabe
    69     fer sols un ves,
    70     ans vol entrar per lo reves
    71     en tot quant fa,
    72     y ab cobles d’altri veig desfa
    73     nostre bon dret,
    74     puix entre·ls trobados se met
    75     y alla s’arrulla,
    76     y ab senblants tranpes enbarbulla
    77     a tot lo mon;
    78     collegis tals, ell los confon,
    79     puix lo y consenten,
    80     donchs les leys veu que y disçenten
    81     hi lo libell,
    82     qu’es fet per vostre just consell
    83     a maravelles,
    84     dient fareu set cobles belles
    85     ab tal estil.
    86     Al trist que trengua senblant fil
    87     feu guanyador,
    88     perque s’es fet lo corredor
    89     d’aqueix paper,
    90     que, si mirar voleu lo ver,
    91     no pot guanyar
    92     ni ’n tal juhi devia ’ntrar.
    93     Si fosseu quitis
    94     de passio, car «nunc dimitis»
    95     contra·l prohisme
    96     vol fer que rime barbarisme,
    97     hi, d’altra part,
    98     lo seu paper, ab equitat,
    99     guanyar no deu,
    100    puix en les cobles, qui les feu,
    101    hi fon primer.
    102    Aquells que y han volgut refer
    103    hi corregir
    104    no li volran may consentir
    105    que les ha fetes,
    106    puis ells, apres, les han reffetes
    107    hi acabades.
    108    Donchs, aquell qui les ha portades,
    109    com guanyara?
    110    E qui lo pris li donara
    111    de la part vostra?
    112    Hi, puix que veig clar se demostra
    113    sentencia tal,
    114    per mi pot esser protestal
    115    clar demanant vos,
    116    la sentencia anullant vos,
    117    me vullau dar,
    118    del jutge, nom per declarar
    119    lo perjohi
    120    que reb yo per tal johi,
    121    pronunciant
    122    y contra mi mal declarant
    123    sens me hoyr.
    124    Et, interim, tambe us requir
    125    que lo tal pris,
    126    pendente aquest gran divis,
    127    reste ’mparat
    128    y en loch segur ben secrestat
    129    fins la jornada
    130    en que sera ben declarada
    131    la tal justicia
    132    sens passio y sens malicia.
    133    E si no us plau
    134    lo que us he dit hi·m denegau
    135    la tal requesta,
    136    lavos mon dir clar vos protesta
    137    hi mes replica
    138    levar de tot carta publica.

 

 

 

Ed. Antoni Ferrando, Els certàmens poètics valencians del segle XIV al XIX, València, Institució Alfons el Magnànim, 1983, p. 633.

Poesia del ciclo per San Cristoforo (vedi nota a 74.14).

 

Incipitario di Pere d’Anyó
Indice degli autori

Rialc