Rialc
Rao 101.9

            Guillem de Masdovelles
            e Joan Berenguer de Masdovelles


Guillem de Masdovelles

    1      Mos cars nabotz: yeu ssay dos aymadors
    2      qu’ebduy sson mort per amor d’un’aymia:
    3      l’us, perque n’ach ssos joys complits un dia,
    4      l’altres, perque may n’ach ssino dolors;
    5      penssar podets com grieus destretz d’amor
    6      los ha portats morir a tal rancor
    7      diverssamen: per que us prey vullats dir,
    8      Amors al qual deu mays la mort grezir;
    9      mas, totas vetz, çelhs qui n’ach joys complits,
    10     si no·ls volgues, ffora de mort guendits.

Johan Berenguer de Masdovelles

    11     Mos honcles cars: mays deu grezir Amors
    12     la mortz a ’yçelhs quez ab dol e faunia
    13     ffina sos jorns, ses trobar cortesia
    14     en lleys c’ayma, ni meyns nengun ssocors,
    15     que no·l que n’ach compliment he favor,
    16     passant son temps ab plazer he baudor;
    17     e ssi mori pel joy d’amor complir,
    18     no li pres mal, a mon juy ez albir,
    19     pus en vivent n’ach plazers he dalits,
    20     mas l’altre may no n’ach ssi no despits.

Guillem de Masdovelles

    21     Çelhs qui no poch ssostenir las ffurors
    22     qu’eb mals esguarts Amors li tremetia,
    23     ans ne morich, per ssa gran dolentia,
    24     pot esser dit home de fflach recors;
    25     l’altre vos dich que fonch homs de valor,
    26     que resteurar pogre de la furor
    27     de la grieu mort, mas jes no y volch ffugir
    28     ans ffranchament, per amor, vench morir;
    29     per que sera d’Emor mils acolhits
    30     qu’ayçells mesquis de coratge falhits.

Johan Berenguer de Masdovelles

    31     Çells que morich com lleyals servidors,
    32     ses aver may res de lleys que servia,
    33     per Amors fech mays que çells que n’avia
    34     plers, jauzimens, deportz he grans honors;
    35     e ges no deu per nulls aver llauzor
    36     com morir volch, per sser conqueridor
    37     de leys quez ach, que poguera jequir;
    38     mas l’altre qui, per amoros dezir,
    39     ffina penant, ab plants trists he marrits,
    40     mareix esser per Amors ffevorits.

Guillem de Masdovelles

    41     L’oms, no podent ssoffrir las grans calors
    42     d’amoros foch, morir lo·n covenia,
    43     ez aytal mort grezir ges no·s deuria,
    44     car fforçatz ach pahir mortals llenguors;
    45     l’altre gen[til], qui la mortal freyor
    46     volch ssostener per amoros’ardor,
    47     pus que posques lo ffruyt d’emor colhir,
    48     aquest vos dich que·l deu hen car tenir
    49     l’amoros Dieu, he los seus esperits
    50     deu colhocar enffre los pus ardits.

Johan Berenguer de Masdovelles

    51     Yeu dich que l’oms mori per ses ffollors,
    52     car no s’epstench d’aymar com temps avia,
    53     e ssi tal mort Amors jes li grezia,
    54     ffaria tortz a ’yçells, he desfavors,
    55     qu’eb plor he dol morich, ez ab tristor,
    56     servint, aymant, ses cor gueliador;
    57     donchs, honcles cars, no vullats mantenir
    58     ayçell, al qual, pel joy d’emor sentir,
    59     desneturatz s’es d’aycests mons partits,
    60     ses que no·n fonch le dieu d’Emor servits.

 

 

 

Ed. Ramon Aramon i Serra, Cançoner dels Masdovelles, Barcelona, I.E.C., 1938, p. 130.

 

Incipitario di Guillem de Masdovelles
Incipitario di Joan Berenguer de Masdovelles
Indice degli autori

Rialc